Please download to get full document.

View again

of 92
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK PDF

Category:

BusinessLaw

Publish on:

Views: 9 | Pages: 92

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Praha Vydal MATFYZPRESS vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze Sokolovská 83,
Transcript
Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Praha Vydal MATFYZPRESS vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze Sokolovská 83, Praha 8 jako svou 367. publikaci Tisk Reprostředisko UK MFF Vydáno pro vnitřní potřebu fakulty Publikace neni určena k prodeji Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011 ISBN OBSAH 1. Úvod 5 2. Orgány fakulty Akademický senát Vedení fakulty Vědecká rada Disciplinární komise Studenti a studium Přijímací řízení Rigorózní řízení Absolventi fakulty Stipendia Mobilita studentů Studentská anketa Zaměstnanci Struktura pracovišť Výkony pracovišť Personální politika Sekce Ostatní Mzdová politika Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, vědecký titul DSc Čestné doktoráty, emeritní profesoři UK, hostující profesoři UK Věda a výzkum Výzkumné záměry Granty Publikační činnost Konference Zahraniční styky Výjezdy Přijetí Knihovna 45 3 8. Ediční činnost Vydavatelství Matfyzpress Nakladatelství Univerzity Karlovy Výběr významných akcí, úspěchů a ocenění Ceny děkana MFF Fyzikální sekce Informatická sekce Matematická sekce Hospodaření a správa majetku Výsledky hospodaření Doplňková činnost Přehled o majetku Stavební akce Vnější vztahy a propagace Závěr 91 Příloha Tabulka ke kap. 4.2.: Výkony pracovišť 92 4 1. Úvod Rok 2010 byl prvním rokem druhého funkčního období prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc., ve funkci rektora Univerzity Karlovy. Rekonstrukce kolegia rektora se dotkla výrazným způsobem i naší fakulty, neboť do nové funkce prorektora pro investiční výstavbu byl jmenován stávající proděkan pro rozvoj MFF prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. Ve funkci ho nahradil doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc. Počínaje akademickým rokem 2008/2009 fakulta upustila od odborné části přijímacích zkoušek do bakalářských studijních programů. Vyhodnocení dvouleté zkušenosti s tímto opatřením vedlo k závěru, že situace na jednotlivých sekcích se značně odlišuje. Zatímco studijní program Fyzika nezaznamenal prakticky žádnou změnu v počtu přihlášených studentů a jen nepatrný nárůst počtu těch, kteří studium fakticky zahájili, ve studijních programech Informatika a Matematika došlo k podstatnému nárůstu počtu přihlášek. Pro studijní obor Finanční matematika se situace stávala kritickou, řádový nárůst počtu studentů s nedostatečnými základy ve středoškolské matematice hrozil snížením úrovně výuky. Obdobné obavy projevilo i vedení informatické sekce i přesto, že počet zájemců o studium informatiky na naší fakultě má trvale sestupnou tendenci. Vedení fakulty tedy rozhodlo o znovuzavedení odborné přijímací zkoušky pro studijní programy Matematika a Informatika počínaje školním rokem 2011/2012. Změny v počtu studentů neměly naštěstí negativní vliv na financování pedagogického procesu, protože MŠMT zavedlo tzv. ukazatel kvality, který byl počítáván na základě hodnocení vědeckého výkonu fakulty, kvality pedagogického sboru a intenzity výměn studentů se zahraničními vysokými školami. Zejména ve vědecké práci vykazuje naše fakulta vynikající výsledky: vědecký výkon naší fakulty, měřený metodikou Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), tvořil v roce 2010 zhruba 7 % výkonu všech výzkumných organizací v ČR, a proto na základě tohoto ukazatele získala fakulta zhruba 60 mil. Kč. Ty více než pokryly ztráty způsobené tím, že pro financovatelný počet studentů zvolilo MŠMT jako rozhodný rok 2007, ve kterém měla naše fakulta nejnižší počet studentů v novodobé historii. Je třeba si ovšem uvědomit, že tento stav je pouze dočasný, protože MŠMT spolu s Radou vysokých škol připravuje změny algoritmu výpočtu ukazatele kvality a započítání dalších faktorů, které nebudou pro fakultu již tak příznivé. Platnost současné akreditace všech našich bakalářských programů končí v roce Vzhledem k náročnosti celé procedury a množství údajů, které je nutno shromažďovat, byly v průběhu roku 2010 zahájeny práce na žádosti o novou akreditaci. Po mnoha diskusích bylo rozhodnuto, že návrh studijního programu Fyzika bude v podstatě totožný se současným. Naopak studijní pro- 5 gram Matematika bude zásadně přepracován tak, aby respektoval požadavky Akreditační komise na nulový překryv mezi bakalářským a navazujícím magisterským studijním programem. Tento překryv byl dočasně vyřešen inovací směrnice děkana o uznávání zkoušek. Rok 2010 přinesl i zásadní změnu ve financování vědecké činnosti. Tato činnost byla doposud financována prostřednictvím výzkumných záměrů. V roce 2010 se poprvé pravidelné hodnocení vědecké činnosti RVVI stalo i nástrojem pro její financování. Prostředky, které byly ve státním rozpočtu získány zkrácením financování výzkumných záměrů o jednu třetinu, byly přerozděleny na poskytovatele institucionální podpory výzkumné činnosti (pro nás MŠMT) v poměru počtu bodů RIV, které výzkumné organizace řízené daným poskytovatelem získaly. MŠMT zcela v duchu zákona č. 130/2002 Sb. tyto peníze rozdělilo mezi jednotlivé vysoké školy podle stejného algoritmu. Akademický senát Univerzity Karlovy na návrh vedení UK rozhodl, že jednotlivým fakultám budou financovány výzkumné záměry do úrovně 95 % a pouze zbytek bude rozdělen mezi fakulty v poměru bodů RIV. I přesto naše fakulta získala zhruba 30 mil. Kč navíc oproti předchozímu roku. Při dělení rozpočtu mezi jednotlivé sekce byl na fakultě uplatněn stejný klíč jako na UK. Vedení fakulty si uvědomuje, že tento způsob sestavování rozpočtu není nadále udržitelný a že je třeba stanovit nová rozpočtová pravidla, nejpozději počínaje rokem 2012, kdy bude financování všech výzkumných záměrů zahájených v roce 2005 ukončeno. Příznivý vývoj financování vědecké i pedagogické činnosti vedl poprvé v historii fakulty k vytvoření rozpočtové rezervy ve výši 15 mil. Kč. Z této rezervy bylo uhrazeno krácení podpory ze strany UK o zhruba 8 mil. Kč, ke kterému došlo v průběhu roku. Zbylá částka spolu s dalšími úsporami v uzlu D byla použita k navýšení fondu FRIM na zhruba 22 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že celkový objem investiční činnosti fakulty je kolem 50 mil. Kč ročně, nepovažuje vedení fakulty tento zůstatek za nepřiměřený, naopak je možno ho ještě zvýšit. Dobrá finanční situace fakulty umožnila realizovat řadu stavebních úprav zlepšujících pracovní prostředí a komfort pracovníků a studentů fakulty. Podařilo se dokončit rekonstrukci budovy Ke Karlovu 5. Byly položeny nové keramické podlahy na všech chodbách objektu. Dlažba byla vyrobena speciálně na zakázku tak, aby respektovala historický vzhled budovy. Stejně tak dveře různých typů, osazené v průběhu minulých padesáti let, byly nahrazeny replikami dveří původních. Úpravy zeleně navazující na budovu byly dokončeny zastřešením terasy. Další významnou akcí bylo dokončení výměny pláště katedrového objektu v Troji. Při předávání stavby firmou Unistav všichni zúčastnění konstatovali, že celá náročná stavba za zhruba 140 mil. Kč proběhla bez problémů a že se firma snažila vycházet maximálně vstříc požadavkům jednotlivých pracovišť na minimální omezení provozu. Výsledek rekonstrukce z hlediska komfortu zaměstnanců předčil očekávání, energetické úspory 6 budou teprve vyčísleny. V dalších letech by měla rekonstrukce areálu v Troji pokračovat montáží chlazení katedrového objektu, úpravou vnějších prostor a výměnou pláště na objektech poslucháren, tzv. těžkých laboratoří a bývalých vývojových dílen. Prostorová situace informatické a matematické sekce je poměrně tíživá, přičemž povaha objektů, ve kterých sekce sídlí, neumožňuje řešení v jejich rámci. Součástí Aktualizace Dlouhodobého záměru MFF UK na rok 2011 bylo i hledání náhradního řešení. Vzhledem k tomu, že výstavba Biocentra a Globcentra na Albertově a vlastně i osud celého projektu Kampus Albertov jsou nejasné, navrhlo vedení fakulty jiné východisko výstavbu pavilonu pro sekce matematickou a informatickou v prostorách současného areálu MFF v Troji. Tento záměr se podařilo prosadit do plánu investiční činnosti UK na léta a v současné době probíhají intenzivní diskuse o podobě tohoto pavilonu. V roce 2009 proběhlo první kolo konkursů na obsazení míst zahraničních pracovníků v pozicích post-doc. Na výzvu reagovalo celkem 66 uchazečů, přijato bylo 8 uchazečů (4 do fyzikální sekce, 2 do informatické sekce, 2 do sekce matematické. k nastoupili 4 uchazeči (2 do fyzikální sekce, 1 do informatické sekce, 1 do matematické sekce), 1 uchazeč nastoupil od (do fyzikální sekce). Jeden přijatý uchazeč na zprávu o přijetí nereagoval (informatická sekce), dva oznámili, že nenastoupí (fyzikální sekce 1, matematická sekce 1). Zkušenosti s tímto krokem byly nad očekávání dobré a v roce 2010 bylo tedy vypsáno další kolo za zhruba stejných podmínek. Jedinou změnou bylo, že fakulta přijatým uchazečům neposkytuje ubytování; to je kompenzováno zvýšením měsíčního platu. V roce 2010 bylo vypsáno výběrové řízení na celkem 5 post-doc pozic (fyzikální sekce tři místa, informatická sekce a matematická sekce po jednom místě). Celkem se do výběrového řízení přihlásilo 28 uchazečů (12 do fyzikální sekce, 4 do informatické sekce, 12 do matematické sekce), výběrovým řízením úspěšně prošli čtyři uchazeči (2 do fyzikální sekce, po jednom do informatické a matematické sekce). K a k nastoupili dva uchazeči na fyzikální sekci, uchazečka přijatá na matematickou sekci akceptovala jiné místo v zahraničí a uchazeč na informatické sekci, který nastoupil , po čtrnácti dnech na místo rezignoval z důvodu nezvládnutí nároků přijímajícího pracoviště. Propagačním akcím a práci s budoucími studenty je věnována samostatná kapitola. Na tomto místě bych ale rád zmínil tradiční, v roce 2010 již 19. ročník Week of doctoral students. Konference se v poslední době účastní pravidelně okolo 200 studentů doktorského studia z naší fakulty a přibližně 50 studentů z dalších vysokých škol u nás a zejména v zahraničí. Největší část zahraničních studentů pochází z Ukrajiny, ale výjimkou nejsou ani účastníci ze Spojených států amerických a z dalších zemí. Příspěvky studentů jsou publikovány ve sborníku. Každý příspěvek je recenzován dvěma recenzenty, což umožňuje udržet 7 vysokou kvalitu sborníku. Od roku 2010 je konference financována formou projektu specifického výzkumu. Na závěr je možno konstatovat, že přes snižující se financování vysokoškolské výuky i výzkumu, vyvolané globální hospodářskou krizí, se výborná ekonomická situace fakulty v roce 2010 upevnila a byly vytvořeny podmínky pro její další rozvoj. Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. děkan MFF UK 8 2. Orgány fakulty 2.1 Akademický senát předseda: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. 1. místopředseda: RNDr. Rudolf Kryl 2. místopředseda: Mgr. Marek Radecki jednatel: Mgr. Jiří Lipovský (do ) Bc. Tomáš Jirotka (od ) Zaměstnanecká komora: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. doc. RNDr. Roman Grill, CSc. RNDr. Jan Hric doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D. doc. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. RNDr. Rudolf Kryl RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D. doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. doc. RNDr. Josef Pešička, CSc. doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. doc. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D. RNDr. David Stanovský, Ph.D. PaedDr. Stanislav Stehno doc. RNDr. Jan Valenta, Ph.D. doc. RNDr. Pavel Valtr, Dr. Studentská komora (složení do ): Jan Hermann Bc. Martin Chvoj (do ) Bc. Tomáš Jirotka Bc. Josef Kvasničák (do ) Mgr. Jiří Lipovský Pavel Motloch Mgr. Marek Radecki Mgr. Robert Švarc 9 Studentská komora (složení od ): Bc. Tomáš Jirotka Vojtěch Kopal Mgr. Petr Lasák Bc. Pavel Motloch Mgr. Marek Radecki Bc. Jiří Šejnoha Mgr. Robert Švarc Bc. Jiří Václavík 2.2 Vedení fakulty děkan: proděkani: tajemník: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. zástupce děkana a proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc. proděkan pro studijní záležitosti prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc. proděkan pro koncepci studia prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. (do ) proděkan pro rozvoj doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc. (od ) proděkan pro rozvoj doc. RNDr. Antonín Kučera, CSc. proděkan pro informatickou sekci prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc. proděkan pro matematickou sekci prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc. proděkan pro fyzikální sekci Ing. Antonín Líska 10 2.3 Vědecká rada předseda: členové: čestní členové: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. prof. RNDr. Ladislav Bican, DrSc. prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr.h.c. prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. prof. RNDr. Václav Holý, CSc. prof. RNDr. Jiří Horáček, DrSc. prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. prof. Jiří Chýla, CSc. prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc. prof. Ing. Igor Jex, DrSc. prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. RNDr. Pavel Krejčí, CSc. (od ) prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D. RNDr. Jan Laštovička, DrSc. prof. RNDr. Jaroslav Lukeš, DrSc. prof. RNDr. Milan Mareš, DrSc. prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. prof. Ing. František Plášil, DrSc. prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. prof. RNDr. Josef Štěpánek, DrSc. prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. prof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc. prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr.h.c. prof. RNDr. Vlastislav Červený, DrSc. prof. RNDr. Václav Dupač, DrSc. prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc. prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc. prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc. prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. prof. RNDr. Ladislav Procházka, DrSc. prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc. prof. RNDr. Bedřich Sedlák, DrSc. prof. RNDr. Michal Suk, DrSc. prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc. 11 2.4 Disciplinární komise složení od do : předseda: prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc. členové: doc. RNDr. Antonín Kučera, CSc. prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc. Mgr. David Kolovratník Bc. Lucie Surá Mgr. Ondřej Zajíček náhradníci: doc. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. Bc. Alexandr Kazda Bc. Zuzana Kvíčalová složení od : předseda: členové: náhradníci: prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc. doc. RNDr. Antonín Kučera, CSc. prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc. Mgr. David Kolovratník Mgr. Lucie Surá Mgr. Ondřej Zajíček doc. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. Mgr. Alexandr Kazda Mgr. Marek Radecki 12 3. Studenti a studium Pro stručnost jsou v dále uvedených tabulkách použity následující zkratky: FMUZV fyzika zaměřená na vzdělávání: fyzika matematika FMUSSS učitelství fyziky matematiky pro SŠ FMU2ZV fyzika zaměřená na vzdělávání: fyzika matematika pro základní školy FMU2SZS učitelství fyziky matematiky pro 2. stupeň ZŠ MDUZV matematika zaměřená na vzdělávání: matematika deskriptivní geometrie MDUSSS učitelství matematiky deskriptivní geometrie pro SŠ MIUZV matematika zaměřená na vzdělávání: matematika informatika MIUSSS učitelství matematiky informatiky pro SŠ UFI učitelství SŠ: fyzika informatika UMD učitelství SŠ: matematika deskriptivní geometrie UMF učitelství SŠ: matematika fyzika UMI učitelství SŠ: matematika informatika UMF2 učitelství ZŠ: matematika fyzika 3.1 Přijímací řízení Počet podaných přihlášek v roce 2010 Typ programu Program Forma studia kombinovaná prezenční Celkem Bakalářský Fyzika Informatika Matematika FMUZV FMU2ZV MDUZV MIUZV Navazující Mgr. Fyzika Informatika Matematika Učit. pro zákl. šk Doktorský Fyzika Informatika Matematika Celkem Pro srovnání uveďme, že v r bylo na MFF podáno 2930 přihlášek, z toho 173 na doktorské studium. Počet podaných přihlášek v roce 2010 podle typu a formy studijních programů Prezenční studium Bc. Navazující Mgr. Ph.D. celkem z toho cizinci celkem z toho cizinci celkem z toho cizinci Kombinované studium Bc. Navazující Mgr. Ph.D. celkem z toho cizinci celkem z toho cizinci celkem z toho cizinci Celkem Celkem Prezenční studium Kombinované studium celkem z toho cizinci celkem z toho cizinci celkem z toho cizinci Počet přijatých uchazečů v roce 2010 podle typu a formy studijních programů Prezenční studium Bc. Nav. Mgr. Ph.D. celkem z toho cizinci celkem z toho cizinci celkem z toho cizinci Kombinované studium Bc. Nav. Mgr. Ph.D. celkem z toho cizinci celkem z toho cizinci celkem z toho cizinci Celkem Celkem Prezenční studium Kombinované studium celkem z toho cizinci celkem z toho cizinci celkem z toho cizinci Počet přijatých a zapsaných uchazečů v roce 2010 Typ programu Program Forma studia kombinovaná prezenční Celkem Bakalářský Fyzika 55 / / / 174 Informatika 114 / / / 290 Matematika 77 / / / 332 FMUZV 11 / 4 15 / 8 26 / 12 FMU2ZV 7 / 5 7 / 1 14 / 6 MDUZV 9 / 6 23 / 7 32 / 13 MIUZV 4 / 3 18 / / 14 Navazující Mgr. Fyzika 1 / 1 61 / / 62 Informatika 22 / / / 140 Matematika 10 / / / 100 Učit. pro zákl. šk. 0 / 0 0 / 0 0 / 0 Doktorský Fyzika 1 / 1 85 / / 82 Informatika 3 / 4 44 / / 40 Matematika 3 / 3 25 / / 26 Celkem 317 / / / 1291 Pro srovnání uveďme, že v roce 2009 bylo podmíněně přijato 2829 uchazečů. Skutečně bylo přijato 2100 uchazečů, z toho 145 do doktorského studia. Zapsalo se 1476 studentů. Pozn.: Číslo před lomítkem reprezentuje počet skutečně přijatých uchazečů, kteří úspěšně složili přijímací zkoušku nebo ji nemuseli vykonat a dodali doklad o ukončeném SŚ nebo VŠ vzdělání; číslo za lomítkem znamená počet studentů, kteří se ke studiu skutečně zapsali. Počet studentů MFF v roce 2010 (údaj k ) včetně těch, kteří měli přerušené studium (celkem 262) Typ programu Program Forma studia kombinovaná prezenční Celkem Bakalářský Fyzika Informatika Matematika MDUZV MIUZV FMUZV FMU2ZV Magisterský Fyzika Informatika Matematika UFI UMD UMF UMI UMF Navazující Mgr. Fyzika Informatika Matematika FMUSSS FMU2SZS MDUSSS MIUSSS Doktorský Fyzika Informatika Matematika Celkem Z uvedeného počtu studentů bylo 952 žen. Na MFF studovali k uvedenému datu 4 handicapovaní studenti. Celoživotní vzdělávání Fakulta poskytuje v rámci své vzdělávací činnosti též programy celoživotního vzdělávání. Tyto programy jsou uskutečňovány buď jako zájmové, a to zejména jako 10 mimořádné studium, 11 univerzita třetího věku, nebo jako orientované na výkon povolání, a to zejména jako 12 rozšiřující studium, 13 doplňující studium. V akademickém roce 2009/2010 studovalo v rozšiřujícím studiu 15 osob (z toho 10 žen) a v doplňujícím studiu 27 osob (z toho 12 žen). Mimořádné studium navštěvovalo 153 osob (z toho 29 žen) a univerzitu třetího věku navštěvovalo celkem 144 osob (z toho 92 žen). 16 3.2 Rigorózní řízení V roce 2010 bylo na MFF podáno 69 přihlášek k rigoróznímu řízení, 49 uchazečům byl v r udělen akademický titul RNDr. Seznam úspěšných uchazečů a názvy jejich rigorózních prací: Mgr. Tomáš Bartoš: Nativní indexování rozsáhlých XML databází Mgr. Dana Černá, Ph.D.: Biortogonální wavelety Mgr. Andrea Drietomská: Studium činnosti kvasinkových MDR pump pomocí fluorescenčních sond: účinek potenciálních inhibitorů Mgr. Lenka Dubcová, Ph.D.: HP-FEM for Coupled Problems in Fluid Dynamics Mgr. Marek Dvořák: Metody shlukové analýzy a jejich aplikace v marketingu Mgr. Jiří Fink: Optimization and Statistics Mgr. Jan Franců: Generating implementation from system requirements Mgr. Josef Hala: Real-life middleware support for connectors Mgr. Tomáš Hendrych, Ph.D.: Ovlivnění činnosti membránových transportních systémů kvasinek stresovými faktory Mgr. Aleš Hendrych, Ph.D.: Magnetické vlastnosti nanokompozitních materiálů Mgr. Ivan Hirka: Numerical modelling of plasma jet generated by plasma torch Mgr. Jan Horáček: Segmentace a odhad hustoty ve stehenním kloubu Mgr. Ondřej Chochola: Rekurzivní postupy pro detekci změny rozdělení Mgr. Lukáš Chrpa, Ph.D.: Learning for Classical Planning Mgr. Vladislav Chýna: Grafické modely pro analýzu spojitých finančních dat Mgr. Ján Kasarda: Konceptuální návrh webových formulářů Mgr. Vratislav Kolinský: Vliv krystalografické symetrie na magnetooptické vlastnosti tenkých vrstev Cu-feritů Mgr. David Kordek, Ph.D.: Interaktivní učebnice Zrak a Zvuk ve výuce na střední škole Mgr. Jan Krčmář, Ph.D.: Rtg.difrakce stojaté vlny na polykrystalických multivrstvách v grazing-incidence geometrii 17 Mgr. Zděnek Kvítek, Ph.D.: Etude de la transition ferroelectrique-ferroelastique du KD 2 PO 4 : Forme du front de phase en fonction du gradient thermique Mgr. Hana Kyznarová, Ph.D.: Životní cyklus konvektivních bouřkových buněk z pohledu distančních pozorování Mgr. Jan Láns
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks