Please download to get full document.

View again

of 40
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Spotkanie informacyjne dla stypendystów Programu Erasmus+ Studia 2017/ PDF

Category:

Pets & Animals

Publish on:

Views: 20 | Pages: 40

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Spotkanie informacyjne dla stypendystów Programu Erasmus+ Studia 2017/2018 Monika Rząca, Agata Wądolna Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ Kryteria formalne
Transcript
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Spotkanie informacyjne dla stypendystów Programu Erasmus+ Studia 2017/2018 Monika Rząca, Agata Wądolna Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ Kryteria formalne dotyczące stypendystów Programu ERASMUS+ Status studenta UJ. Podczas stypendium programu Erasmus nie można przebywać na urlopie dziekańskim, studenckim. Można ubiegać się o Indywidualny Tok Studiów (ITS). W trakcie wyjazdu stypendialnego Erasmus+ można pobierać inne stypendia np. naukowe, socjalne, stypendia Rządu Polskiego, stypendia Rektora dla najlepszych studentów, itp. Organizacja wyjazdu REKRUTACJA NOMINACJE wysyła biuro DMWS APPLICATION FORM wysyła każdy student WYJAZD do uczelni partnerskiej Zasada wielokrotnego wyjazdu na program Erasmus+ Studia i Praktyki KAPITAŁ MOBILNOŚCI: do 12 miesięcy na studiach I stopnia do 12 miesięcy na studiach II stopnia do 12 miesięcy na studiach III stopnia do 24 miesięcy na studiach jednolitych Na jak długo i kiedy można wyjechać? Semestr zimowy, letni lub cały rok akademicki 2017/18 Minimalny pobyt 3 mies. a maksymalny 12 mies. Pobyt musi zakończyć się najpóźniej 31 sierpnia 2018; 1 semestr = 4 mies. i 15 dni 1 rok akademicki = 9 mies. Długości 3 i 6 mies. należy zgłaszać mailowo na adres: lub Przedłużanie stypendium Semestr zimowy (4,5 mies.) cały rok (9 mies.) Formularz: Przedłużenie (Extension form Erasmus+) Skrócenie stypendium Cały rok (9 mies.) Formularz: Rezygnacja semestr zimowy (4,5 mies.) semestr letni (4,5 mies.) Przedłużenie Skrócenie Rezygnacja ze stypendium Przyjmowana na formularzu: Rezygnacja Informację o rezygnacji ze stypendium należy przesłać do DMWS, koordynatora wydziałowego / instytutowego oraz mailowo do uczelni zagranicznej Rezygnacja po podpisaniu umowy będzie miała istotny wpływ na kwalifikację do programu w przyszłych latach akademickich. Podpisanie umowy Erasmus+ Terminy: student - uczenia 1.Czerwiec 2017 wyjazdy w semestrze zimowym lub na cały rok akademicki 2.Listopad 2017 wyjazdy w semestrze letnim Niepodpisanie umowy = skreślenie z listy stypendystów programu Erasmus+ Informacja o terminie i miejscu dostępna będzie na stronie internetowej oraz zostanie przesłana mailowo Learning Agreement for Studies Zalecane jest 30pkt ECTS/semestr, lecz jeśli koordynator instytutowy/wydziałowy oraz uczelnia partnerska wyrażą zgodę można zrealizować mniejszą liczbę pkt. ECTS Listę przedmiotów oraz liczbę pkt. ECTS należy skonsultować z koordynatorem instytutowym/wydziałowym Lista wybranych kursów z uczelni zagranicznej Tabela B musi być koniecznie uzupełniona Określenie w jaki sposób uznane zostaną w jednostce macierzystej UJ kursy realizowane w uczelni zagranicznej (tabela A) Koordynator wydziałowy Wymagane wszystkie podpisy!!! - Wypełniamy tylko w przypadku zmiany kursów! - do 5 tyg. od rozpoczęcia zajęć można wprowadzać zmiany - Akceptujemy skany Nie zapomnij o wszystkich podpisach! Tabela C = Transcript of records (ToR) Jeśli masz Transcript to tabela C nie jest wymagana Tabela D koniecznie wymagana! Przedmioty zrealizowane w uczelni zagranicznej (Tabela C/ToR), które zostaną uznane w Twojej jednostce macierzystej UJ Aneks do LAS Uzupełniany w przypadku tzw. różnic programowych Przed wyjazdem na stypendium należy dostarczyć go do DMWS Pamiętaj o podpisach! Ubezpieczenie, leczenie za granicą Każdy stypendysta przed wyjazdem musi dostarczyć do DMWS kserokopię ubezpieczenia zdrowotnego ważnego na terenie kraju w którym będzie realizować stypendium programu Erasmus+ Preferowana krata EKUZ - w przypadku wyjazdów do krajów UE Zalecane (nieobowiązkowo) dodatkowe prywatne ubezpieczenie np. NNW, OC, itp. - Gorąco zachęcamy do dostarczenia upoważnienia do DMWS - wymagamy oryginalnych podpisów Przekraczanie granicy i legalizacja pobytu Należy pamiętać, że na pobyt dłuższy niż 90 dni konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia (pozwolenie na pobyt czasowy). W przypadku niektórych państw formalności trzeba załatwić jeszcze przed wyjazdem. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Konto bankowe Rachunek prowadzony w EURO Osoby korzystające z PO WER dostarczają konto w PLN Stypendia wypłacane są z konta banku Pekao SA Numer konta należy dostarczyć najpóźniej na miesiąc przed wyjazdem na stypendium (zalecamy wcześniej) Testy i kursy językowe OLS przed wyjazdem Dotyczy języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, niderlandzkiego, czeskiego, duńskiego, greckiego, portugalskiego i szwedzkiego. Test on-line piszemy przed wyjazdem i po powrocie ze stypendium. Wynik testu nie wpływa na dopuszczenie do wyjazdu lecz niektóre uczelnie życzą sobie przesłanie wyniku. Kursy językowe dla chętnych. Gorąco polecamy! Wysokość stypendiów miesięcznie Semestr (135 dni 4 mies. i 15 dni) rok akademicki (270 dni 9 mies.) Kraje I grupy: 500 euro 2250 euro 4500 euro Kraje II grupy: 450 euro 2025 euro 4050 euro Kraje III grupy: 350 euro 1575 euro 3150 euro 30 dni = 1 miesiąc, stypendium rozliczane jest co do dnia! 1 rok = 360 dni Kraje I grupy: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy Kraje II grupy: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja Kraje III grupy: Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia). Wypłata stypendium Wyjazd na semestr: wypłata w 2 ratach. Np : I rata: 2000 euro = 120 dni( ok. 2 tyg. przed wyjazdem, po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów) II rata: 250 euro = 15 dni po powrocie i rozliczeniu. Wyjazd na rok: wypłata w 3 ratach. Np : I rata: 2250 euro = 135 dni( ok. 2 tyg. przed wyjazdem, po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów) II rata: 2000 euro = 120 dni w styczniu 2018 po dostarczeniu LAS na semestr letni III rata: 250 euro = 15 dni po powrocie i rozliczeniu. ZAKWATEROWNIE UJ nie pośredniczy w poszukiwaniu zakwaterowania Najlepsze opcje: Akademiki Biuro pośrednictwa mieszkań Własne kontakty ESN - Erasmus Student Network organizacja studencka. ESN Erasmus Student Network Formalności przed wyjazdem 1. Wysłanie Application form do uczelni zagranicznej 2. Podpisanie umowy student uczelnia 3. LAS Before the Mobility + Aneks do LAS (jeśli istnieją różnice programowe) 4. Kserokopia ubezpieczenia zdrowotnego (np. EKUZ) 5. Numer konta bankowego w euro 6. On-line test językowy OLS Wypłata stypendium Przyjazd na uczelnię zagraniczną Rejestracja w International Office Podpisanie Confirmation of stay (data przyjazdu) i przesłanie skanu do DMWS do 5 tyg. od momentu rozpoczęcia zajęć można dokonywać zmiany w Learning Agreement for Studies (LAS) część During the mobility Rozliczenie stypendium Każdy student niezależnie rozlicza się w dwóch miejscach: 1. Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej ( DMWS ) 2. W swoim instytucie/wydziale przepisywanie ocen, rozliczenie roku. Rozliczenie stypendium w DMWS: 1. Learning Agreement for Studies (LAS) części: Before the mobility, During the mobility (w przypadku zmian) oraz After the mobility 2. Transcript of records = Tabela C (After the Mobility) 3. Confirmation of stay - Zaświadczenie o długości pobytu! 4. Wypełnienie raportu on-line 5. Wypełnienie testu językowego OLS (przed i po mobliności) Kserokopie tych dokumentów można przesłać do nas em, listownie, faxem lub przynieść osobiście do biura. Oryginały można zachować dla siebie. Należy rozliczyć się do 2 tyg. od powrotu ze stypendium. Raport on-line MT+ Rzetelna ocena pobytu stypendialnego Erasmus+ w tym uczelni zagranicznej, realizowanych kursów, jakości nauczania, uczelni macierzystej, przygotowania językowego, organizacji wyjazdu itp. Uznawalność wykształcenia w przypadku niezakończonego procesu uznania okresu mobilności na UJ, w przeciągu 45 dni zastanie przesłany dodatkowy raport. Dodatkowe stypendium PO WER Koordynator programu Michał Bereziński, tel: Ul. Gołębia 24 pokój 21 Collegium Novum PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Wyjazdy na Erasmus+ Studia i Praktyki Dla kogo? 1.Studentów pobierających stypendium socjalne na UJ 2.Studentów posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności PO WER 1. Dla studentów pobierających stypendium socjalne dodatkowo równowartość 200 euro/miesiąc do podstawowego stypendium Warunek pobieranie stypendium socjalnego na UJ w semestrze poprzedzającym wyjazd: - w przypadku wyjazdów na cały rok lub semestr zimowy należy pobierać stypendium socjalne w semestrze letnim 2016/17). - w przypadku wyjazdów na semestr letni należy pobierać stypendium socjalne w semestrze zimowym 2017/18). Stypendium wypłacane w PLN! Dostarczenie decyzji / zaświadczenia o pobieraniu stypendium socjalnego PO WER 2. Dla studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Dofinansowanie TYLKO kosztów rzeczywistych! Wniosek dokładny opis kosztów z podziałem na kategorie. Wzór na stronie DMWS Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Zaświadczenia lekarskie / dokumentacja medyczna O przyznaniu dodatkowego stypendium decyduje Narodowa Agencja w Warszawie PO WER - Wysokość stypendiów miesięcznie Semestr (135 dni 4,5 mies.) rok akademicki (270 dni 9 mies.) Kraje I grupy: 700 euro / zł zł zł Kraje II grupy: 650 euro / zł zł zł Kraje III grupy: 550 euro / zł zł zł Kraje I grupy: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy Kraje II grupy: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja Kraje III grupy: Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia) Intensywny kurs języka angielskiego Academic writing organizowany przez DMWS UJ Warsztaty: Co mam w swojej walizce podróżnika Co się dzieje w miejscu, do którego jadę Co realnie chcę zrobić w miejscu do którego się udaję Polecamy stronę Agencji Narodowej Programu Erasmus+ na której znajdują się: - Informacje dla studentów - Zasady wymiany studentów - Wyjazdy na część studiów - Wyjazdy na praktykę Oraz stronę internetową Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej Szczegółowych informacji o programie Erasmus+ udzielają: Monika Rząca Tel: Agata Wądolna Tel: Michał Bereziński Tel: Godziny dyżurów: pn. wt. czw. pt.: 07:30-15:30 Gołębia 24, pokój 21, Kraków Dziękujemy za uwagę
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks