Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Category:

Biography

Publish on:

Views: 19 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
UvA-DARE (Digital Academic Repository) Metamorfose van stad en devotie. Ontstaan en conjunctuur van kerkelijke, religieuze en charitatieve instellingen in Amsterdam in het licht van de stedelijke ontwikkeling,
Transcript
UvA-DARE (Digital Academic Repository) Metamorfose van stad en devotie. Ontstaan en conjunctuur van kerkelijke, religieuze en charitatieve instellingen in Amsterdam in het licht van de stedelijke ontwikkeling, de Melker, B.R. Link to publication Citation for published version (APA): de Melker, B. R. (2002). Metamorfose van stad en devotie. Ontstaan en conjunctuur van kerkelijke, religieuze en charitatieve instellingen in Amsterdam in het licht van de stedelijke ontwikkeling, General rights It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Disclaimer/Complaints regulations If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (http://dare.uva.nl) Download date: 26 May 2017 301 Lijst van geraadpleegde bronnenedities en literatuur Anon., 'Een corte beschryvinghe van Amsterdam, ghedaen over hondert jaer', in: J.I. Pontanus, Historische beschrijvinghe der seer wijt beroemde coop-stadt Amsterdam, Anon., 'Hollandiae urbiumque eius et praesertim Amstelodamensis oppidi fusior descriptio, autore anonymo qui floruit ante annos C', in: J.I. Pontanus, Rerum et urbis Amstelodamensium historia, 1-7. G. van Arkel, 'De huizen hoek Nes en Wijde Lombardsteeg op het terrein van de kerk van het Céllébroeders-klooster,, Jaarboek Amstelodamum 12 (1914), G. van Arkel, 'Overwelfde doorgang onder het Cellebroeders-convent in de Nes', Jaarboek Amstelodamum 16 (1918), J. Baart, 'De ontstaansgeschiedenis van Amsterdam', in: M. Jonker e.a. (ed.), Van stadskern tot stadsgewest, J. Baart, Opgravingen in Amsterdam. Twintig jaar stadskernonderzoek, Amsterdam J. Baart, Rapportage betreffende het onderzoek naar 't kasteel van Aemstel, uitgave Dienst Stedelijk Beheer Amsterdam, Afdeling Archeologie, Chr. de Backer, 'De kartuize Monichusen bij Arnhem. Prosopografie samen met de regesten van de zopas ontdekte oorkondenschat', in: Jan de Grauwe (ed.), Historia et spiritualitas Cartusiensis. Colloquii Quarti Internationalis Acta, Gandavi - Antverpiae - Brugis, sept. 1982, St. Étienne 1983, H.N.P.J. Berkhout (ed.), Register op deparochiën, altaren, vicarieën en de bedienaars, zoals die voorkomen in de middeleeuwsche rekeningen van de officiaal des aartsdiakens van den Utrechtschen Dom, 2de deel, Amstellandia, Haarlem R. Bessem (ed.), Oorkondenboek van het Karthuizerklooster St. Andries ter Zaliger Haven bij Amsterdam (1352) (1581), Amsterdam W. Bijlenga, 'De Amsterdamse lakenindustrie in de 15e eeuw', doctoraalscriptie Middeleeuwse Geschiedenis Universiteit van Amsterdam B. Bijtelaar, 'De Binnenlandvaarderskapel van de Oude Kerk', Jaarboek Amstelodamum Al (1955), B. Bijtelaar, 'De Buitenlandvaarderskapel van de Oude Kerk', Jaarboek Amstelodamum 58 (1966), B. Bijtelaar, 'De doopkapel van de Oude Kerk', Jaarboek Amstelodamum 69 (1977), B. Bijtelaar, 'De geschiedenis van de collegekamer van het Onze Lieve Vrouwengilde', Jaarboek Amstelodamum 45 (1953), B. Bijtelaar, 'De Hamburgerkapel in de Oude Kerk', Jaarboek Amstelodamum 49 (1957) B. Bijtelaar, 'De Huiszittenkapel van de Oude Kerk', Jaarboek Amstelodamum 62 (1970), B. Bijtelaar, 'De kerkmeesterskamer van de Oude Kerk', Jaarboek Amstelodamum 61 (1969), B. Bijtelaar, 'De kooromgang van de Oude Kerk', Jaarboek Amstelodamum 57 (1965), B. Bijtelaar, 'De oudste afbeelding van de Oude Kerk', Jaarboek Amstelodamum 52 (1960), B. Bijtelaar, 'De Sint Sebastiaankapel van de Oude Kerk', Jaarboek Amstelodamum 59 (1967), B. Bijtelaar, 'De zerkenvloer van het Hoge Koor in de Nieuwe Kerk', Jaarboek Amstelodamum 70 (1978), 302 B. Bijtelaar, 'Het complex Smidskapel, Zuiderportaal, Librije en IJzeren Kapel van de Oude Kerk', Jaarboek Amstelodamum 60 (1968), B. Bijtelaar, 'Het complex Weitkoperskapel, Noorderportaal en Heilig Graf in de Oude Kerk', Jaarboek Amstelodamum 53 (1962), B. Bijtelaar, 'Het Hoge Koor van de Oude Kerk', Jaarboek Amstelodamum 55 (1963) 20-56; ib., 56 (1964), B. Bijtelaar, 'Het middenschip van de Oude Kerk', Jaarboek Amstelodamum 65 (1973), 13-34; 66 (1974), 35-55; 67 (1975), 12-32; 68 (1976), B. Bijtelaar, 'Het Sint Joriskoor van de Oude Kerk', Jaarboek Amstelodamum 51 (1959), B. Bijtelaar, 'Het Snijderskoor en het Vrouwenkoor van de Oude Kerk', Jaarboek Amstelodamum 54 (1962), B. Bijtelaar, 'Hoe oud is de Nieuwe Kerk', Maandblad Amstelodamum 46 (1959), B. Bijtelaar, 'Lysbeth Gavenkapel in de Oude Kerk', Jaarboek Amstelodamum 63 (1971), B. Bijtelaar, 'Twee glazen met wapens van burgemeesters in de Oude Kerk te Amsterdam', Jaarboek Amstelodamum 43 (1949), B.M. Bijtelaar, 'Enige protestantse kerken binnen de Singelgrachten', in: H.F. Wijnman (ed.), Historische Gids van Amsterdam, A.S. de Blécourt e.a. (ed.), Memorialen van het Hof (Den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland van den secretaris Jan Rosa, 7 dln., Rechtshistorisch Instituut Leiden, serie I, Leiden W.P. Blockmans, 'Tussen crisis en welvaart: sociale veranderingen ', in: Nieuwe Algemene Geschiedenis der Nederlanden, dl. 4, Bussum 1980, D.E.H, de Boer, Graaf en grafiek. Sociale en economische ontwikkelingen in het middeleeuwse 'Noordholland' tussenplm enplm. 1415, diss. Universiteit Leiden, Leiden D.E.H. de Boer en DJ. Faber (ed.), De rekeningen van de grafelijkheid uit de Beierse periode, uitgegeven door de Werkgroep 'Holland ', Serie I, De rekeningen van de tresorier en de dijkgraaf van de Grote Waard, deel: , Rijksgeschiedkundige Publicatiën, Grote Serie 239, Den Haag M.G. de Boer, 'Amsterdams ligging ten opzichte van den Sint Antonie-dijk', Jaarboek Amstelodamum 26 (1929), B.J.M. de Bont, 'De altaren en vicarieën in de O.L. Vrouwe- en St. Catharina-kerk', Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem 19 (1894), B.J.M, de Bont, 'De O.L. Vrouwe- of Nieuwe Kerk te Amsterdam', Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem 31 (1908), B.J.M. de Bont, 'De Oude- of St. Nicolaaskerk te Amsterdam, hare kapellen, altaren en fundatiën', Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem 24 (1899), B.J.M, de Bont, 'De voormalige Amsterdamsche Vrouwenkloosters. 1. Het Klooster van St. Barbara', Bijdragen voorde Geschiedenis van het Bisdom Haarlem 21 (1896), B.J.M. de Bont, 'De voormalige Amsterdamsche Vrouwenkloosters. 2. Het Klooster der Clarissen', Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem 22 (1897), B.J.M, de Bont, 'De voormalige Amsterdamsche Vrouwenkloosters. 3. Het Klooster van S. Agnes', Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem 22 (1897), 303 B.J.M, de Bont, 'De voormalige Amsterdamsche Vrouwenkloosters. 4. Het S. Margarethaklooster', Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem 22 (1897), BJ.M. de Bont, 'De voormalige Amsterdamsche Vrouwenkloosters. 5. Het Sint Mariaklooster', Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem 22 (1897), B.J.M. de Bont, 'De voormalige Amsterdamsche Vrouwenkloosters. 6. Het Maria Magdalenaklooster', Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem 22 (1897), B.J.M, de Bont, 'De voormalige Amsterdamsche Vrouwenkloosters. 7. Het Klooster van S. Maria Magdalena in Bethaniën', Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem 22 (1897), B.J.M. de Bont, 'De voormalige Amsterdamsche Vrouwenkloosters. 8. Het klooster van S. Lucia', Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem 23 (1898), B.J.M. de Bont, 'De voormalige Amsterdamsche Vrouwenkloosters. 9. Het Sint Claraklooster', Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem 23 (1898), B.J.M. de Bont, 'De voormalige Amsterdamsche Vrouwenkloosters. 10. Het klooster van S. Ursula', Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem 23 (1898), B.J.M. de Bont, 'De voormalige Amsterdamsche Vrouwenkloosters. 11. Het Sint Cecilia-klooster', Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem 23 (1898), B.J.M, de Bont, 'De voormalige Amsterdamsche Vrouwenkloosters. 12. Het Sint Geertruiden-klooster, ook genoemd Het Maegdendal tot St. Geertruyden', Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem 23 (1898), B.J.M, de Bont, 'De voormalige Amsterdamsche Vrouwenkloosters. 13. S. Catharinaklooster', Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem 22 (1898), B.J.M. de Bont, 'De voormalige Amsterdamsche Vrouwenkloosters. 14. Het Klooster der Cellezusters', Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem 23 (1898), B.J.M, de Bont en J.C. van der Loos, 'Het klooster der Canonissen Reguliers van Sinte Marienvelde ten Nyen Lichte, bijgenaamd dat der Oude Nonnen te Amsterdam', Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem 33 (1910), J.E.A. Boomgaard, Misdaad en straf in Amsterdam. Een onderzoek naar de strafrechtpleging van de Amsterdamse schepenbank , diss. Universiteit van Amsterdam, Amsterdam J.A.M.Y. Bos-Rops, 'Willem Eggert (ca ); een Amsterdamse koopman in grafelijke dienst', Hollandse Studiën 12 (1982) J.A.M.Y. Bos-Rops, Graven op zoek naar geld. De inkomsten van de graven van Holland en Zeeland, , Hollandse Studiën, nr. 29, Hilversum J.A.M.Y. Bos-Rops, Inventaris van het archief van de familie Heereman-van Zuydtwijck , 2 dln., Inventarisreeks Rijksarchief in Zuid-Holland, nr. 50, 's-gravenhage J. van Breen, 'De geschiedenis van den bouw der Onze Lieve Vrouwe parochiekerk of Nieuwe Kerk te Amsterdam', Jaarboek Amstelodamum 40 (1944), Joh.C. Breen, 'Topographische geschiedenis van den Dam te Amsterdam', Jaarboek Amstelodamum 1 (1909), Joh.C. Breen, Rechtsbronnen der stad Amsterdam, Werken der Vereeniging tot Uitgave der bronnen van het Oude Vaderlandsche Rechts, 2e Reeks, nr. 4, 's-gravenhage G. Brom, Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, I, 2e stuk, Rijks Geschiedkundige Publication, Kleine Serie nr. 6, 's-gravenhage 1909. 304 H. Bruch (ed.), Chronographia Johannis de Beke. Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie, nr. 143, 's-gravenhage H. Bruch (ed.), Johannes de Beke. Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant, Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie, nr. 180, 's-gravenhage H. Brugmans, 'De binnenvaart door Holland in de dertiende eeuw' Med. Kon. Acad, van Wetenschappen, Afd. Letterkunde dl. 54, serie B (1922), C.M. Cappon, De opkomst van het testament in het Sticht Utrecht. Een studie op grond van Utrechtse rechtsbronnen van de achtste tot het midden van de veertiende eeuw, Ars Notariatus 57, Deventer J. Chiffoleau, La comptabilité de l 'au-deld. Les hommes, la mort et la rligion dans la region d'avignon a la fin du moyen age (vers 1320-vers 1480), Collection de 1'École francaise de Rome, nr. 47, Rome C. Commelin, Beschrijvinge van Amsterdam, 2 dln., Amsterdam Chr.S. Dessing, 'De Zeven Getijden in de Oude en Nieuwe Kerk', Jaarboek Amstelodamum 27 (1930), J.G. van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam, dl. 1, Rijksgeschiedkundige Publicatiën, Grote Serie 69, 's-gravenhage M. van Doren, 'De Sint-Jacobskapel, zijn stichting, bestaan en sluiting naar oorkonden en het kapelboek, ', doctoraalscriptie Middeleeuwse Geschiedenis Vrije Universiteit van Amsterdam, I.H. van Eeghen, 'De geestelijke en wereldlijke functionarissen verbonden aan de Oude- of St. Nicolaaskerk te Amsterdam (tot 1578)', Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 11 ( ), LH. van Eeghen, 'Een kladboekje van de memoriemeesters der Oude Kerk te Amsterdam', in: Huldeblijk voor pater Bonaventura Kruitwagen, Den Haag 1949, I.H. van Eeghen, 'Het S. Paulus- of Paulusbroedersklooster te Amsterdam en het Kapittel van Utrecht, ', Jaarboek Amstelodamum 40 (1944), I.H. van Eeghen, 'John Jorden, de Engelsman', Maandblad Amstelodamum 55 (1968) LH. van Eeghen, Inventaris van het familiearchiefmoens, Amsterdam LH. van Eeghen, Inventarissen der archieven van de gilden en van het Brouwerscollege, Amsterdam LH. van Eeghen, Vrouwenkloosters en Begijnhof van de 14e tot het eind der 16e eeuw (diss.), Amsterdam H. van Engen, 'Het archief van het Kapittel van Utrecht', Ons Geestelijk Erf IA (2000), P. Ernsting en J.D. Winsemius (ed.), Regesten van oorkonden en akten voorkomende in de registers van de heren van Putten en Strijen, 's-gravenhage J. FitzGerald, 'De Onze Lieve Vrouwekapel en het Onze Lieve Vrouwegasthuis in Amsterdam', doctoraalscriptie Middeleeuwse Geschiedenis Universiteit van Amsterdam S.J. Fockema Andreae, 'Over den oorsprong van Amsterdam', Jaarboek Amstelodamum 40 (1944), I. Frieseman, 'Waar ooit ganzen waren. Ontwikkeling van de Gansoord en de Nes; poging tot topografische beschrijving; sociaal economische situatie medio 16e eeuw', doctoraalscriptie Middeleeuwse Geschiedenis Universiteit van Amsterdam R. Fruin Th.Az. en A. Ie Cosquino de Bussy, Catalogus van het archief der heeren van Montfoort, Utrecht 1920. 305 L. Génicot, Unesource mal connue de revnusparoissiaux: les rentes obituaires. L'exemple de Frizet, Université de Louvain, Recueil de travaux dlüstoire et de philologie, 6de reeks, nr. 23, Leuven P.M. Gilhuys, 'Het poortje De Brakke Grond', Maandblad Amstelodamum 55 (1968) C.J. Gonnet, Inventaris van het archief der stad Hoorn, Haarlem J.B.M. van Gooi, 'Het Sint-Margrietenconvent te Amsterdam ', doctoraalscriptie Middeleeuwse Geschiedenis Universiteit van Amsterdam K. Goudriaan, 'De Derde Orde als onderdeel van de Moderne Devotie', Ons Geestelijk Erf IA (2000), 9- V K. Goodriaan, 'De derde orde van Sint Franciscus in het bisdom Utrecht, een voorstudie', Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 1 (1998), K. Goudriaan, 'Gouda en de Moderne Devotie', Holland 26 (1995), K. Goudriaan, 'Het einde van de Middeleeuwen ontdekt?', Madoc 8 (1994), K. Goudriaan, 'Holland gewonnen voor de Moderne Devotie', Madoc 11 (1997), K. Goudriaan, 'Willem Clinckaert en de eerste jaren van het klooster Den Hem', in: F.H.J. van Aesch e.a. (ed.), Het klooster Sint Michiel in Den Hem. Historische Encyclopedie Krimpenerwaard 20 (1995), J. ter Gouw, Geschiedenis van Amsterdam, 1 dln., Amsterdam D.P.M. Graswinckel, De archieven der gasthuizen enfundatiën, gilden, schutterijen en vendels, gedeponeerd bij het oud-archief der gemeente Arnhem, 's-gravenhage J. de Grauwe, Prosopographia Cartusiana Belgica ( ), Analecta Cartusiana 28, Gent/Salzburg P.M. Grijpink, 'Capelrie op 's Heeren Katherinen outaer te Amsterdam, Kerstant Meiners Zoon', Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem 31 (1908), P.M. Grijpink, 'Koopakte der gronden waarop de Regulieren-Kanunniken te Amsterdam hun klooster buiten de Regulierspoort bouwden (1410)', Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem 30 (1906), P.M. Grijpink, 'Pastoors en priesters vermeld in de grafelijkheidsregisters op het Rijksarchief in Noord- Holland te Haarlem', Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem 30 (1906), ; 31 (1908), en A. Gruijs (ed.), 'Kartuizen in de Nederlanden ( ). Klein monasticon en literatuuroverzicht van de geschiedenis der Zuid- en Noordnederlandse kartuizen', in: R. Rothfusz en A.J.H. Rozemond (ed.), De kartuizers en hun Delftse klooster. Een bundel studiën uitgegeven ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Genootschap Delfia Batavorum, Delft 1975, J.P. Gumbert, Die Utrechter Kartaüser und ihre Bücher imfrühen Jahrhundert (diss.), Nijmegen/Leiden P. Hagemeijer, 'Devote vrouwen in Holland omstreeks 1400', in: N. Lettinck en JJ. van Moolenbroek (ed.), In de schaduw van de eeuwigheid. Tien studies over religie en samenleving in laatmiddeleeuws Nederland aangeboden aan prof.dr. A.H. Bredero, Utrecht 1986, H.G. Hamaker (ed.), De rekeningen der grafelijkheid van Holland onder het Henegouwsche Huis, 3 dln., Werken van het Historisch Genootschap, nieuwe serie, nrs. 21, 24 en 26, 's-gravenhage 306 I. Hanssens, 'Op de rand van de traditie', doctoraalscriptie Middeleeuwse Geschiedenis Universiteit van Amsterdam Dalmatius van Heel, De Tertiarissen van het Utrechtsche Kapittel, Utrecht S.A.C. Dudok van Heel, 'Als Justus van Maurik dit eens had geweten, zes eeuwen geschiedenis van Damrak nr. 49', Jaarboek Amstelodamum 79 (1987), 35-55; 80 (1988), 26-59; 81 (1989), S.A.C. Dudok van Heel, 'Amsterdamse voorouders van de Prins van Oranje', Nederlandse Leeuw 108 (1991), S.A.C. Dudok van Heel, 'Cornelis Benningh en het Benningweer', Maandblad Amstelodamum 83 (1996) S.A.C. Dudok van Heel, 'De schilder Claes Moyaert en zijn familie', Jaarboek Amstelodamum 68 (1976) 13^8. S.A.C. Dudok van Heel, 'Jan Dircxszn Sill en de zesde kapel van de Nieuwe Kerk', Maandblad Amstelodamum 86 (1999), S.A.C. Dudok van Heel, 'Oligarchieën in Amsterdam voor de Alteratie van 1578', in M. Jonker e.a. (ed.), Van stadskern tot stadsgewest, S.A.C. Dudok van Heel, 'Op zoek naar Romulus & Remus, Zeventiende-eeuws onderzoek naar de oudste magistraten van Amsterdam', in: B.R. de Melker en M.B. de Roever (ed.), Van polder tot polis, K. Heeringa, Rekeningen van het bisdom Utrecht , 3 dln., Werken Historisch Genootschap, 3e Serie, nrs. 50, 59 en 60, Utrecht P.A. Henderikx, 'Amstelland en de Amsteldam in het licht van de ontginningen en de waterstaatkundige ontwikkelingen in het Hollands-Utrechtse veengebied van de tiende tot de dertiende eeuw', in: M.B. de Roever (ed.), Burcht of bruggehoofd, Amsterdam 1995, P.A. Henderikx, De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland (diss.), Hollandse Studiën 10, Dordrecht J.H. Hofman, 'Stichtingsoorkonde van het Kerspel der Nieuwe Zijde', Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem 19 (1894), 1-9. F.A.H, van den Hombergh, 'Brugman - of Brussel, opwinding rond de oprichting van het Amsterdamse Observantenklooster ', Jaarboek Amstelodamum 83 (1991) J. de Hullu en SA. Waller Zeper, Catalogus van de Archieven der kleine kapittelen en kloosters, Utrecht M. Hülsmann, 'Gedecoreerde handschriften uit tertiarissenconventen in Amsterdam en Haarlem: boekenbezit versus boekproductie', Ons Geestelijk Erf IA (2000), B.C. Hummel, 'Inventaris van de archieven van het Sint Jorishof, Leprozenhuis en Oude Mannen- en Vrouwengasthuis', Gemeentearchief 1967 (typescript). P. W. A. Immink en A. J. Maris (ed.), Het zogenaamde register van Guy van Avesnes, vorst-bisschop van Utrecht ( ), met aansluitende stukken tot 1320, Werken der Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht, 3e reeks, nr. 23, Utrecht A. Janse, Grenzen aan de macht. De Friese oorlog van de graven van Holland omstreeks 1400, diss. Universiteit van Leiden, Hollandse Historische Reeks, nr. 19, Hilversum H. Janse, 'Weitkoperskapel, Noorderportaal en Heilig Graf in de Oude Kerk', Jaarboek Amstelodamum 53 (1962), 307 A.G. Jongkees, Staat en kerk in Holland en Zeeland onder de Borgondische hertogen , Groningen/Batavia M. Jonker, L. Noordegraaf en M. Wagenaar (ed.), Van stadskern tot stadsgewest, Amsterdamse Historische Reeks, Grote Serie, dl. 1, Amsterdam J.G. Kam, 'De Grebber', Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 16 (1962), J.G. Kam, 'De Nieuwendijk van Oudebrugsteeg tot Zoutsteeg, ', Jaarboek Amstelodamum 53 (1961), J.G. Kam, 'De vicarie op het S. Catharina altaar in de Oude of S. Nicolaaskerk te Amsterdam en de nakomelingen van Willem Eggert', Jaarboek Amstelodamum 54 (1962), J.G. Kam, 'Middeleeuwse straatnamen: Apostelenstraat', Maandblad Amstelodamum 48 (1961), J.G. Kam, 'Nieuwe bijzonderheden over Willem Eggert, heer van Purmerende, Jaarboek Amstelodamum 51 (1959), J.G. Kam, 'Over grafelijk grondbezit langs de Nieuwendijk', Maandblad Amstelodamum 42 (1955), 72. J.G. Kam, 'St. Geertruidenstraat', Maandblad Amstelodamum 42 (1955), 95. J.G. Kam, '
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks