Please download to get full document.

View again

of 47
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Uw verzekeringsmakelaar zal u graag met raad en daad bijstaan bij de uitvoering van het contract.

Category:

Social Media

Publish on:

Views: 10 | Pages: 47

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden hebben wij twee belangrijke doelstellingen willen bereiken : Ten eerste, het afleveren van een duidelijke, beschrijvende tekst in een begrijpelijke taal
Transcript
Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden hebben wij twee belangrijke doelstellingen willen bereiken : Ten eerste, het afleveren van een duidelijke, beschrijvende tekst in een begrijpelijke taal die een snelle lezing en het onmiddellijk terugvinden van de rubrieken moet mogelijk maken ; Ten tweede, het gebruik van een logische structuur, bestaande uit drie delen die we doorgaans in een verzekeringscontract terugvinden. Bij het opmaken van het contract... In het eerste deel van deze algemene voorwaarden komen de gegevens en inlichtingen aan bod die onmisbaar zijn voor het opmaken van het contract en die we onder mekaar moeten uitwisselen om onze wederzijdse verbintenis perfect te kunnen inschatten. Zo moeten we weten of kunnen bepalen in welke hoedanigheid u handelt, want de verzekeringsvoorwaarden verschillen naargelang u eigenaar of huurder bent; of uw gebouw al dan niet beantwoordt aan een aantal bouwnormen; welke waarde er aan de te verzekeren goederen gegeven moet worden. De waardebepaling kan over het algemeen gemakkelijk gebeuren aan de hand van een berekeningssysteem dat wij te uwer beschikking stellen; tegen welke gevaren u het gebouw en de inhoud wenst te verzekeren. Vergeet niet dat onze verzekeringsvoorwaarden bepaalde uitsluitingen voorzien en dit om te vermijden dat de door u te betalen premie te hoog zou zijn. Wij verwachten van u dat u handelt als een goede huisvader , rekening houdende met een geheel van aanbevelingen, te nemen preventieve maatregelen en bepaalde plichten die, indien ze niet gerespecteerd worden, aanleiding kunnen geven tot eventuele vermindering van onze verzekeringsprestaties. Wanneer er zich een schadegeval voordoet... Deel twee van de algemene voorwaarden gaat over schadegevallen, de wijze van vergoeding en/of onze prestaties. In dit deel vindt u informatie over wat u moet doen om ons toe laten onze verplichtingen zo snel mogelijk te kunnen naleven; de wijze van berekening van onze tussenkomst en dit van zodra de schade vastgesteld is en ze begroot werd. Voor een vlot beheer van het verzekeringscontract... In deel drie van de algemene voorwaarden worden een aantal administratieve procedures vastgelegd waar de partijen zich moeten naar schikken, evenals de regels waarmee het verzekeringscontract tot stand komt of gewijzigd kan worden. Wij raden u ten stelligste aan de voorwaarden van uw verzekeringscontract eens aandachtig door te nemen. Uw verzekeringsmakelaar zal u graag met raad en daad bijstaan bij de uitvoering van het contract. Algemene voorwaarden Home Plan AD 1038 NL 10/07 2 Inhoudstafel Bij het opmaken van het contract Wanneer er zich een schadegeval voordoet Voor een vlot beheer van het verzekeringscontract Uw verzekeringsmakelaar zal u graag met raad en daad bijstaan bij de uitvoering van het contract DEEL I... 6 Uw contract... 6 Definities... 6 WIJ... 6 U... 6 DERDEN... 6 Hoofdstuk 1 Voorwerp van het contract Voorwerp van het contract Beschrijving van de verzekerbare goederen... 6 A. Het gebouw... 6 B. De inhoud Welke bedragen moet u verzekeren?... 8 A. Definities... 8 B. Referentiewaarden Indexering van de grensbedragen...10 Hoofdstuk 2 De basisgevaren Brand en aanverwante gevaren Brand - ontploffing - implosie Bliksem Rook - roet Inwerking van elektriciteit Schade aan vast informaticamaterieel Temperatuurschommeling Botsing - Val Beschadiging van gebouwen - vandalisme Bijkomende schade Arbeidsconflicten en aanslagen Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk Natuurrampen Onze dekking Natuurrampen...13 A. De dekking...13 Algemene uitsluitingen...13 Specifieke uitsluiting bij overstroming :...14 B. De vrijstelling...14 C. De uitbreidingen...14 D. Bepalingen betreffende de schaderegeling...14 E. Samenhang met de dekking Brand De dekking Natuurrampen volgens de voorwaarden van het Tariferingsbureau...15 A. De dekking...15 Algemene uitsluitingen...15 Specifieke uitsluiting bij overstroming en het overlopen en de opstuwing van openbare riolen :...16 B. De vrijstelling :...16 C. De uitbreidingen...16 D. Bepalingen betreffende de schaderegeling...16 E. Samenhang met de dekking Brand Waterschade of schade veroorzaakt door vloeibare randstof Glasbreuk het breken of barsten het ondoorzichtig worden van isolerende ruiten...18 Algemene voorwaarden Home Plan AD 1038 NL 10/07 3 11. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw Extra-contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid Vergoedingsgrenzen Mede-eigendom Uitsluitingen...19 Hoofdstuk 3 - De facultatieve gevaren All Risk Home Plan De dekking Vrijstelling Waarborguitbreidingen Uitsluitingen Diefstal A. Verzekeringsvoorwaarden...21 B. De dekking...21 C. Teruggevonden voorwerpen Rechtsbijstand...24 Definities Voorwerp van de waarborg...24 De waarborg Rechtsbijstand woning...24 De waarborg Rechtsbijstand woning Prestaties Overdracht van de waarborg Verzekerde bedragen Uitsluitingen Uw verplichtingen bij schadegeval Vrije keuze van advocaat en expert Objectiviteitsclausule Indeplaatsstelling De schade aan uw tuin De schade aan uw inhoud in open lucht De schade aan uw zwembad en aan uw jacuzzi De schade door uw zwembad en uw jacuzzi Schade aan draagbaar informaticamaterieel Schade aan software Vrijstelling Uitsluitingen Onrechtstreekse verliezen...32 Hoofdstuk 4 - Waarborguitbreidingen die gelden voor alle gevaren Buiten uw hoofdverblijf Na een schadegeval : de gevolgkosten Na een schadegeval : verhaal dat men tegen u uitoefent...34 Hoofdstuk 5 - Uitsluitingen die gelden voor alle gevaren Uitgesloten schade...35 DEEL II SCHADEREGELING Uw verplichtingen bij schadegeval Vaststelling van het schadebedrag Berekening van de vergoeding Voor alle gevaren, uitgezonderd de schade aan informaticamaterieel en aan elektrische en elektronische apparaten voor privé-gebruik, Voor de schade aan informaticamaterieel en de schade aan elektrische of elektronische toestellen voor privé-gebruik ...39 Algemene voorwaarden Home Plan AD 1038 NL 10/07 4 25.3. De vrijstelling Eventuele toepassing van de evenredigheidsregel Modaliteiten en termijnen voor de betaling van de vergoeding Voor het gebouw : Voor de inhoud Verdaging van de termijn voor betaling Begunstigde van de vergoeding en subrogatie...41 DEEL III BEHEER EN VERLOOP VAN UW CONTRACT Beschrijving van het risico Het belang van de hierna vermelde verplichtingen Uw verplichtingen bij het sluiten van het contract Uw verplichtingen in de loop van het contract Vermindering van het risico Aanvang van het contract Duur van het contract De premie De betaling van de premie Niet-betaling van de premie Opzegging van het contract De gevallen waarin u het contract kan opzeggen De gevallen waarin wij het contract kunnen opzeggen De opzeggingswijzen Uitwerking van de opzegging Verandering van verzekeringnemer Meer dan één verzekeringnemer Wederzijdse mededelingen en kennisgevingen...45 BIJLAGE BIJSTAND WONING I. Bijstand voor schade aan uw goederen...46 II. Bijstand aan personen tengevolge van het schadegeval...46 Algemene voorwaarden Home Plan AD 1038 NL 10/07 5 DEEL I Uw contract Definities In dit contract betekent WIJ De verzekeringsmaatschappij Allianz Belgium n.v.; U De verzekerden, namelijk: de verzekeringnemer ; de persoon die bij hem inwonen; hun personeel in de uitoefening van zijn functies; de lasthebbers en vennoten van de verzekeringnemer in de uitoefening van hun functies; DERDEN Iedere andere persoon dan de verzekerden. Hoofdstuk 1 Voorwerp van het contract. 1. Voorwerp van het contract Wij garanderen u de schadeloosstelling van de stoffelijke schade aan het gebouw en/of de inhoud die zich bevinden op het in de bijzondere voorwaarden vermeld adres. Die schade moet het gevolg zijn van de gevaren die ook in de bijzondere voorwaarden opgesomd worden. Als u huurder bent van het gebouw of van een gedeelte ervan, garanderen wij u de schadeloosstelling wanneer u aansprakelijk bent tegenover de eigenaar, wegens de verzekerde gevaren, op basis van de artikelen 1732 tot en met 1735 en 1302 van het Burgerlijk Wetboek. De term huurder slaat zowel op de eigenlijke huurder als op de kosteloze gebruiker. 2. Beschrijving van de verzekerbare goederen A. Het gebouw Het gebouw bestaat uit het geheel van de constructies, met uitsluiting van de grond. Het omvat het hoofdgebouw en de alleenstaande bijgebouwen. Onder alleenstaande bijgebouwen verstaan wij de constructies zonder interne verbinding met het hoofdgebouw, ongeacht of ze al dan niet aanpalend zijn. Ook als wij enkel de inhoud verzekeren, moet het hoofdgebouw voldoen aan de volgende maatstaven : Het moet hoofdzakelijk dienen als woning en voor een deel als kantoor, privé-garage, lokaal voor de uitoefening van een vrij beroep, apotheek uitgezonderd; De draagmuren mogen niet bestaan uit in een fabriek vervaardigde samengestelde elementen met brandbaar of door warmte vervormbaar materiaal; Het mag geen houten chalet zijn. De alleenstaande bijgebouwen mogen niet bewoond zijn. Noch u, noch derden mogen ze gebruiken voor handelsdoeleinden. Ze mogen opgetrokken zijn in om het even welk bouwmateriaal. Het gebouw omvat eveneens : Algemene voorwaarden Home Plan AD 1038 NL 10/07 6 de binnenplaatsen, terrassen en aangelegde toegangswegen; de omheiningen, zelfs als ze uit beplantingen bestaan; de buitenzwembaden die gedeeltelijk of volledig zijn ingegraven en waarvan de buitenwand bestaat uit harde materialen; bouwmaterialen die zich bevinden op het adres dat vermeld is in de bijzondere voorwaarden; de goederen die toebehoren aan de eigenaar en die blijvend aan het erf verbonden zijn, zoals badkamer, ingerichte keuken, verwarmingsinstallaties, domoticainstallatie en elektrische installatie; de door u gebruikte garages, zelfs indien ze zich bevinden op een ander adres dan dat van het hoofdgebouw. U mag ze echter niet gebruiken voor beroepsdoeleinden. B. De inhoud De inhoud bestaat uit alle goederen die uw eigendom zijn of die u toevertrouwd werden. Zij moeten zich in het gebouw, de tuinen en op de binnenplaatsen en de toegangswegen bevinden. De inhoud omvat : de inboedel, namelijk alle meubelen. Ook de vaste inrichtingen die door de huurder aangebracht werden, vallen hieronder (een ingerichte keuken bijvoorbeeld); de kledingstukken en het linnengoed; de speciale voorwerpen, namelijk antieke meubelen, schilderijen, iconen, wandtapijten, kunstvoorwerpen, zilverwerk, collecties (een reeks voorwerpen die een eenheid uitmaken en die gekozen werden voor hun schoonheid, hun zeldzaamheid, hun merkwaardig karakter of hun documentaire waarde) en meer in het algemeen de zeldzame of waardevolle voorwerpen; de juwelen, namelijk als sieraad dienende voorwerpen in edelmetaal (d.w.z. goud, zilver of platina) of die één of meer edelstenen of natuur- of kweekparels bevatten. Uurwerken die uit één van deze materialen vervaardigd zijn of bezet zijn met edelstenen of parels, beschouwen wij als juwelen; het tuin- of doe-het-zelf-gereedschap, de elektrische of elektronische toestellen, de nietgeïntegreerde domoticainstallatie, de motorrijtuigen die niet onderworpen zijn aan de wet op de verplichte motorrijtuigenverzekering ; de motorrijtuigen die onderworpen zijn aan de wet op de verplichte motorrijtuigenverzekering die gratis (de waarde van de voertuigen dient niet opgenomen te worden in het te verzekeren kapitaal) verzekerd zijn in werkelijke waarde wanneer ze zich bevinden binnen de omheining van het verzekerde gebouw. Zijn niet verzekerd : het gevaar Diefstal, de schade aan de voertuigen door inwerking van elektriciteit, door glasbreuk alsook door botsing met een ander landrijtuig. Indien de voertuigen zich buiten bevinden, is er geen verzekering voor schade door storm en hagel. Bij schade aan de inhoud en/of aan deze voertuigen zal de vergoeding nooit hoger zijn dan het verzekerd kapitaal op inhoud; de huisdieren; de waarden, namelijk muntstukken, bankbiljetten, zegels, uitgeschreven cheques of andere waardepapieren, goudstaven, niet-ingezette edelstenen, niet-ingezette echte parels, aandelen, obligaties en protonkaarten of gelijkgestelde. De inhoud omvat niet : de kosten voor studie, opzoeking, intellectuele prestaties en de kosten voor administratieve wedersamenstelling; de software. Algemene voorwaarden Home Plan AD 1038 NL 10/07 7 3. Welke bedragen moet u verzekeren? De verzekeringnemer is verantwoordelijk voor de vaststelling van de te verzekeren bedragen. A. Definities Nieuwwaarde : - voor het gebouw : de kostprijs voor de wederopbouw in nieuwe staat, inclusief het ereloon van architecten, veiligheidscoördinatoren en studiebureaus; - voor de inhoud : de kostprijs voor de wedersamenstelling ervan. Werkelijke waarde : de nieuwwaarde min de slijtage. De slijtage hangt af van de ouderdom, het gebruik, de frequentie en de kwaliteit van het onderhoud; Nieuwvervangingswaarde : de aankoopprijs van nieuw identiek materieel of van nieuw materieel met evenwaardig prestatievermogen indien het bestaande materieel niet meer geproduceerd wordt, zonder rekening te houden met een eventuele korting, vermeerderd met de verpakkings-, vervoer-, montage- en aansluitingskosten alsmede met eventuele taksen en rechten, met uitzondering van de belasting over de toegevoegde waarde als die door de verzekerde gerecupereerd kan worden. Vervangwaarde : de aankoopprijs die normaal betaald moet worden op de nationale markt voor een identiek of gelijkaardig goed; Materiële wedersamenstellingswaarde : de reproductiekosten met uitzondering van de kosten voor opzoekingen en studies; Verkoopwaarde : de prijs van het goed die men zou krijgen als men het normaal op de nationale markt te koop zou aanbieden; Dagwaarde : beurs-, markt- of vervangwaarde. B. Referentiewaarden De bedragen die u verzekert, moeten overeenkomen met de referentiewaarde van alle goederen inclusief de niet terugvorderbare taksen, volgens de hieronder opgesomde regels : Gebouw Huuraansprakelijkheid Inboedel Kledingstukken en huislinnen Nieuwwaarde De toegangswegen, binnenplaatsen, terrassen, omheiningen en de garages die zich op een ander adres bevinden dan het gebouw, moet u niet meerekenen voor de vaststelling van het te verzekeren bedrag. Werkelijke waarde van geheel of van een gedeelte van het gehuurde gebouw. De garages die zich op een ander adres bevinden dan het gebouw moet u niet meerekenen voor de vaststelling van het te verzekeren bedrag. Nieuwwaarde Nieuwwaarde (voor dekking Natuurrampen Tariferingsbureau : werkelijke waarde) Algemene voorwaarden Home Plan AD 1038 NL 10/07 8 Juwelen Het al dan niet elektrische tuin- of doe-het-zelf-gereedschap Materieel voor professioneel gebruik Elektrische of elektronische toestellen voor privé-gebruik (ook de niet geïntegreerde domoticainstallatie) behalve informaticamaterieel Informaticamaterieel voor privégebruik en professioneel gebruik (zowel vast als draagbaar) Voertuigen niet onderworpen aan de wet op de verplichte motorrijtuigenverzekering Speciale voorwerpen behalve verzameling van zegels of van munten Collectiezegels Collectie muntstukken Originelen, kopieën van archieven, documenten, handelsboeken, plannen, modellen Vervangwaarde (voor de dekking Natuurrampen Tariferingsbureau : verkoopwaarde) Werkelijke waarde Werkelijke waarde (voor de dekking Natuurrampen Tariferingsbureau : zonder dat deze hoger mag zijn dan de vervangingsprijs van nieuw materieel met vergelijkbare prestaties) Nieuwvervangingswaarde (voor de dekking Natuurrampen Tariferingsbureau : werkelijke waarde zonder dat deze hoger mag zijn dan de vervangingsprijs van nieuwe goederen met vergelijkbare prestaties) Nieuwvervangingswaarde (voor de dekking Natuurrampen Tariferingsbureau : werkelijke waarde zonder dat deze hoger mag zijn dan de vervangingsprijs van nieuwe goederen met vergelijkbare prestaties) Werkelijke waarde Verkoopwaarde 50% van de prijzen die opgegeven worden in de catalogi Yvert en Tellier, Prinet, Giblons of in de meest recente Officiële Belgische Catalogus met evenwel een grens per zegel van 5% van de waarde van de collectie en dit met een maximum van 375 EUR. Hiervoor moet u, in dubbel exemplaar, een gedetailleerde lijst bijhouden van alle zegels van de collectie. Een kopie van deze lijst moet u bewaren buiten het verzekerde risico. 50 % van de cataloguswaarde Morain of Demey met een maximum van 375 EUR per muntstuk. Hiervoor moet u, in dubbel exemplaar, een gedetailleerde lijst bijhouden van alle muntstukken van de collectie. Een kopie van deze lijst moet u bewaren buiten het verzekerde risico. Materiële wedersamenstellingswaarde Algemene voorwaarden Home Plan AD 1038 NL 10/07 9 Huisdieren Vervangwaarde zonder rekening te houden met hun waarde voor wedstrijden of competitie (voor de dekking Natuurrampen Tariferingsbureau : dagwaarde zonder rekening te houden met hun waarde voor wedstrijden of competitie) Waarden Dagwaarde zonder evenwel 750 EUR (of EUR voor het facultatieve gevaar te overschrijden voor alle waarden samen. 4. Indexering van de grensbedragen De grensbedragen die wij in het contract vermelden, volgen steeds de evolutie van het indexcijfer van de bouwprijzen, ABEX-indexcijfer genoemd, behalve wanneer we het anders zouden vermelden. De grensbedragen zijn uitgedrukt aan ABEX-indexcijfer 450. Hoofdstuk 2 De basisgevaren. 5. Brand en aanverwante gevaren 5.1. Brand - ontploffing - implosie Wij verzekeren uw goederen tegen : brand, d.w.z. vuur met vlammen buiten een normale vuurhaard waarmee ontvlamming veroorzaakt wordt die zich zou kunnen uitbreiden; ontploffing of implosie, d.w.z. een plotse en hevige uiting van krachten te wijten aan uitzetting van gassen of dampen, of te wijten aan het binnendringen ervan in gelijk welke toestellen of recipiënten; ontploffing van springstoffen, van een andere aard dan de springstof die nodig zou zijn voor uw beroepsactiviteit in het gebouw Bliksem Wij verzekeren uw goederen tegen de directe inslag van bliksem of tegen het omvallen van door de bliksem getroffen voorwerpen Rook - roet Wij verzekeren uw goederen tegen de schade veroorzaakt door rook of roet omwille van de slechte werking van een verwarmings- of huishoudtoestel. De schade veroorzaakt door open haarden verzekeren wij niet Inwerking van elektriciteit Wij verzekeren uw goederen tegen : de schade aan elektrische toestellen en installaties ingevolge kortsluiting, overbelasting, te hoge spanning of inductie vanaf het ogenblik dat de waarborg van de fabrikanten of installateurs op deze uitrustingen verstreken is; de elektrocutie van huisdieren. Wij zullen eveneens de volgende kosten ten laste nemen : de kosten voor het opzoeken van het defect in de installatie dat aan de oorsprong ligt van het schadegeval; de kosten voor het openen en de herstelling na deze werkzaamheden. Algemene voorwaarden Home Plan AD 1038 NL 10/07 10 5.5. Schade aan vast informaticamaterieel Onder vast informaticamaterieel verstaan wij elektronische apparatuur voor automatische gegevensverwerking (computer, geheugenuitbreiding, netwerkuitrusting, printer, modem, cdromlezer, scanner,... ) die technisch niet ontworpen is om op diverse locaties te worden gebruikt. Wij verzekeren tot beloop van maximum EUR per schadegeval uw vast informaticamaterieel tegen alle plotselinge en onvoorzienbare stoffelijke schade en tegen diefstal. Wij verzekeren niet : de schade veroorzaakt aan software; de schade waarvoor u de waarborg van de fabrikant, de leverancier of de hersteller kunt inroepen; de esthetische schade en de schade die het gevolg is van slijtage of van andere geleidelijke of aanhoudende inwerking (mechanisch, thermisch,...); de schade veroorzaakt door het herstellen, monteren of demonteren; de onrechtstreekse schade zoals winstderving, gebruiksderving of productieverlies, verlies van klanten, contractuele boetes en alle niet-stoffelijke schade van om het even welke aard; de geleden schade bij vervoer buiten het verzekerde gebouw; de diefstallen die niet werden aangegeven bij de politie; de loutere verdwijningen van het verzekerde materieel; de schade aan elementen die door hun aard sneller verslijten (bv. kabels, batterijen,...). Als deze element
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks