Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

UYKU. Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya...

Category:

Psychology

Publish on:

Views: 0 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
UYKU Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... Sırça tastan sihirli su içilir, Keskin Sırat koç üstünde geçilir, Açılmayan
Transcript
UYKU Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... Sırça tastan sihirli su içilir, Keskin Sırat koç üstünde geçilir, Açılmayan susam artık açılır Başlar yolu cennete giden rüya... Orhan Veli Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olgularında Eşlik Eden Kardiyovasküler Hastalıklar: Klinik ve Polisomnografik Retrospektif Analiz Sultan Çağırıcı 1, Ülkü Dübüş Hoş 1, Gülçin Benbir 2, Derya Karadeniz 2 1 Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul 2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı, Uyku ve Uyanıklık Bozuklukları Birimi, İstanbul Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) Uykuda solunum bozuklukları grubu içinde en sık görülen klinik tablo Sıklığı % 4,98 ile 26 arası değişen oranlar Türk toplumunda OUAS riski %13,7 Kardiyak açıdan yüksek risk oluşturmasının sebebi, apne atakları sırasında hipoksemi, kalp hızı değişiklikleri, pulmoner ve sistemik arter basıncında artma vb oluşan hemodinamik komplikasyonlarıdır. Amaç OUAS tanısı alan hastalarda eşlik eden kardiyovasküler hastalıkları belirlemek Metot Ocak 2009-Haziran 2014 tarihleri arası Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Uyku ve Uyanıklık Bozuklukları polikliniğine başvuran Uykuda solunum bozukluğu ön tanısıyla bir gece uyku laboratuvarında yatırılarak standart polisomnografisi (PSG) yapılmış Ardışık 1331 hasta dahil edildi. Olgular retrospektif olarak hasta kayıtlarının taranması yöntemi ile değerlendirildi. Hasta kayıtları incelenerek cinsiyet, yaş, boy, kilo, sigara ve ilaç kullanımı bilgileri eşlik eden hipertansiyon, kalp ritm bozukluğu, koroner arter hastalığı/geç. miyokard enfarktüsü, kalp kapak hastalığı, konjestif kalp yetmezliği kaydedildi. Polisomnografi sonucuna göre apne hipopne indeksi, RERA (respiratory-event related arousal) indeksi, toplam anormal solunum olayları indeksi, ortalama uyanıklık O 2 satürasyon değeri uykuda minimum O 2 satürasyon değerleri ele alındı. Bulgular: 1331 hasta 384 ü (% 28,81) kadın, 947 i (% 71,21) erkek. Genel yaş ortalaması 52,57±12,19 (12-87 yaş) Ortalama vücut kitle indeksi 30,57±11,14 (14,30-66,18 kg/m 2 ) 322 sinde (%24,19) sigara kullanım öyküsü Polisomnografilerinde; Ortalama apne hipopne indeksi 31,12±25,45 (0-128/saat), Ortalama RERA indeksi 7,92±7,10 (0-58/saat), Ortalama toplam anormal solunum olayları indeksi 38,82±23,13 (5-128/saat) Uyanıklıkta ortalama O 2 satürasyonu 95,26±2,18 (%77-99), Ortalama minimum O 2 satürasyonu 81,12 ±10,62 (%74-97) OUAS lı hastaların %1,35 i REM dönemiyle %10,14 ü pozisyonla ilişkiliydi. 1331 hastanın 1044 (%78,44) ünde eşlik eden herhangi bir hastalık (kardiyovasküler, endokrin, nöropsikiyatrik, gastrointestinal sistem vb) mevcuttu. 719 (%54,02) sinde de en az bir kardiyovasküler hastalık eşlik etmekteydi. kardiyovasküler hastalık yüzdesi , (%44,93) ünde hipertansiyon, 121 (%9,09) unda koroner arter hastalığı ve/veya geçirilmiş miyokard enfarktüsü, 57 (%4,28) inde kalp ritm bozukluğu, 19 (%1,43) unda kalp kapak hastalığı, 6 (%0,45) inde konjestif kalp yetmezliği öyküsü mevcuttu (%21,34) ünde hiperlipidemi ,34 9, ,28 1,43 0,45 Hipertansiyon Hiperlipidemi Koroner Arter Hastalığı Aritmi Kalp Kapak Hastalığı Konjestif Kalp Yetmezliği kardiyovasküler hastalık yüzdesi Sonuç: OUAS'nun hipertansiyon, koroner arter hastalıkları, miyokard enfarktüsü, konjestif kalp yetmezliği, başta diyabet olmak üzere diğer endokrin hastalıklar ve inme ile ilişkisi birçok çalışmada araştırılmıştır. Ancak bu çalışma polisomnografi kaydıyla OUAS tanısı konmuş olan yüksek sayıda hastayla yapılmış az sayıdaki çalışmalardan biri olması sebebiyle OUAS pratiği açısından önemli katkılar sağlamaktadır. Çalışmamızda yaklaşık 2 hastadan birinde eşlik eden en az bir kardiyovasküler hastalık olduğunu tespit ettik. Çalışmamız retrospektif olup OUAS ve kardiyovasküler hastalık birlikteliğini vurgulamakta ancak neden sonuç ilişkisini ortaya koymamaktadır. OUAS tanısı konan her hastada eşlik eden kardiyovasküler hastalıkların sorgulanması; Ayrıca tedaviye dirençli kardiyovasküler patolojisi bulunan hastalarda da mutlaka OUAS varlığının araştırılması hastaların yaşam kalitesi ve mortalite riski açısından oldukça önem arz etmektedir.
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks