Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

UZAKTAN ALGILAMA VERĠLERĠ YARDIMIYLA KAHRAMANMARAġ ĠLĠ VE ÇEVRESĠNĠN YER YÜZEY SICAKLIĞININ BELĠRLENMESĠ

Category:

Funny & Jokes

Publish on:

Views: 21 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
UZAKTAN ALGILAMA VERĠLERĠ YARDIMIYLA KAHRAMANMARAġ ĠLĠ VE ÇEVRESĠNĠN YER YÜZEY SICAKLIĞININ BELĠRLENMESĠ A. Dağlıyar a, U. Avdan b, Z. D. Uça Avcı c a Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri
Transcript
UZAKTAN ALGILAMA VERĠLERĠ YARDIMIYLA KAHRAMANMARAġ ĠLĠ VE ÇEVRESĠNĠN YER YÜZEY SICAKLIĞININ BELĠRLENMESĠ A. Dağlıyar a, U. Avdan b, Z. D. Uça Avcı c a Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi, Uzaktan Algılama Merkezi, Ankara, b Anadolu, Üniversitesi, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, 26555, Eskişehir, c İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Maslak, İstanbul, ANAHTAR KELĠMELER: Uzaktan Algılama, Landsat TM, Yüzey Sıcaklığı, Kahramanmaraş, İklim ÖZET: Lokal veya küresel ölçekte sıcaklık dağılım ve değişiminin belirlenmesi için kullanılan yer yüzey sıcaklığı, özellikle iklim ve iklim değişimi modellerinde kullanılmaktadır. Yüzey sıcaklığı, arazi üzerindeki enerji dengesinin belirlenmesi ile birlikte yüzey ve çevre kaynaklarının dinamik değişiminin tespit edilebilmesi açısından da önemli bir parametre olup, insan ve çevre etkileşimi konusundaki çalışmalarda büyük önem arz etmektedir. Yüzey sıcaklığının tespiti çalışmalarında, son yıllarda pek çok farklı disiplinde ve çok sayıda uygulama alanında kullanılan uydu verilerinden yararlanılmaktadır. Termal kızıl ötesi bölgede algılama yeteneğine sahip uydulardan elde edilen görüntüler sayesinde gerek deniz ve okyanus, gerekse karasal alanlar için yüzey sıcaklığının hesaplanması mümkün hale gelmiştir. Günümüzde, deniz ve kara yüzeyi sıcaklık dağılımlarının elde edilmesinde Landsat uydu görüntüleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Elektromanyetik spektrumun görünür ve (yakın, ısıl ve orta) kızılötesi bölgelerinde 30 m. çözünürlüklü olarak 6 bandda ve termal kızılötesi bölgede 120 m. çözünürlüklü olarak 1 bandda olmak üzere toplam 7 bandda algılama yapan Landsat TM uydu görüntüleri yardımıyla sıcaklık miktarı, sıcaklık değişimi, kentsel ısı değişimi ve jeotermal alanlar tespit edilebilmektedir. Bu çalışmada, Landsat 5 TM uydu görüntüsü yardımıyla Kahramanmaraş ve çevresine ait yer yüzey sıcaklık verisi üretilerek, elde edilen sonuçların gerçek meteorolojik veriler ile doğrulanması amaçlanmıştır. Bu amaçla ilgili bölgeye ait MTA, Uzaktan Algılama Merkezi arşivinde yer alan tarihli Landsat TM uydu görüntüsü kullanılmıştır. Landsat TM verisine atmosferik ve geometrik düzeltme işlemleri ve devamında Yer Yüzey Sıcaklık / Land Surface Temperature LST algoritması uygulanarak, ilgili bölgenin yüzey sıcaklık dağılımı elde edilmiştir. Elde edilen dağılım, Meteoroloji Genel Müdürlüğü nden temin edilen aynı tarihli yer istasyonu ölçümleri ile karşılaştırılmıştır. Kahramanmaraş il sınırları içerisinde yer alan 4 adet meteoroloji (Kahramanmaraş Merkez, Göksun, Afşin ve Elbistan) istasyonundan elde edilen sıcaklık ölçümleri ile uydu verisi ile hesaplanan sıcaklık değerleri arasındaki farkın en düşük Göksun istasyonunda 0.2 C (mutlak), en yüksek Elbistan istasyonunda 4.1 C (mutlak) değerinde olduğu gözlenmiştir. Çalışmada uygulanan Yer Yüzey Sıcaklığı (LST) algoritmasından elde edilen sıcaklık değerlerinin yeterli doğruluk sınırları içerisinde olduğu belirlenmiştir. KEY WORDS: Remote Sensing, Landsat TM, Land Surface Temperature, Kahramanmaras, Climate ABSTRACT Land surface temperature (LST), which is used for determination and change detection analysis of temperature distribution -in both local and global scales-, is also a useful input for climate and climate change models. LST value, used with complementary land surface energy balance data, can be effectively used for detection of dynamic change in environmental resources that has major importance in human-environment interaction related researches. In recent years, satellite images are being used for land surface temperature derivation in many various application fields. The satellite images acquired from satellite-born- sensors that detect thermal infrared region, are providing data for calculation of surface heat both for land and sea. Today, remote sensed data of Landsat series are widely processed to get surface temperature distribution. Landsat TM satellite images have 30 m and 120 m spatial resolutions for visible / infrared and thermal infrared regions of electromagnetic spectrum respectively. The spectral resolution properties of Landsat TM are well, as it involves 7 bands including visible and infrared regions. The thermal infrared region images of Landsat TM allow users to obtain amount of surface temperature, temperature variation, urban heat change and determination of geothermal regions. In this study, a Landsat 5 TM satellite image was used for producing the surface temperature of Kahramanmaraş city and its surrounding; and the obtained values were evaluated by a comparison with the meteorological measurements. The data used was taken from the archives of MTA (General Directorate of Mineral Research and Exploration). The satellite image used was dated. The data was atmospherically and geometrically corrected as the first step; then Land Surface Temperature LST algorithm was applied to obtain the regional surface temperature distribution. The results were compared with the data from the meteorological stations of Turkish State Meteorological Service recorded at the same date. There were 4 meteorological stations (Kahramanmaras Merkez, Goksun, Afsin and Elbistan) at the study area. The lowest difference value was found for Goksun Station with 0.2 C (absolute), and the highest difference value was observed for Elbistan Station with 4.1 C (absolute). Consequently, after accuracy assessment, the values derived from LST algorithm were interpreted to be reasonable. 1. GĠRĠġ Cisimlerin yaydığı elektromanyetik ışınımın bir kısmı elektromanyetik spektrumun ısıl kızıl ötesi bölgesinde gerçekleşir. Isıl kızılötesinde algılanan yeryüzü görüntüleri uzaktan algılama uygulamalarında gün geçtikçe daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu veriler yeryüzü sıcaklığı ile ilgili bilgi sağlamakta olup, sıcaklık ile ilişkili pek çok farklı analizde önemli bir kaynaktır. Elektromanyetik spektrumun 3-35 μm. aralığı termal kızılötesi bölge olarak adlandırılmakla birlikte 20-23 Mayıs 2015 Konya ile μm. aralığında atmosferik pencere etkisi görülmekte olup, genel olarak 8-14 μm. aralığında ölçülen değerler yeryüzü cisimlerinin sıcaklığı hakkında bilgi edinmek üzere kullanılmaktadır (Prakash, 2000). Bu süreçte, öncelikle elektromanyetik enerji değerleri ölçülür, algılayıcıda görüntü piksel değerlerine atanır, bu değerlerden radyometrik kalibrasyon uygulanarak gerçek enerji değerleri elde edilir ve atmosfer üstü parlaklık sıcaklığı hesaplanır. Bu noktada elde edilen sıcaklık değerleri, atmosferik etkilerden arındırılmamış ve yeryüzü için kara cisim kabulunun yapıldığı durum için hesaplanmış değerlerdir (Çelik ve Kalkan, 2012). Bir sonraki aşamada atmosferik etkinin giderilmesi işlemleri gerçekleştirilerek, yüzey sıcaklıkları üretilir. Uzun zaman önce deneysel seviyeden operasyonel seviyeye geçmiş olan (Prakash, 2000) termal uzaktan algılama uygulamaları oldukça yaygınlaşmış olup günümüzde etkin olarak kullanılmaktadır. Uydu verilerinden algılanarak hesaplanan yüzey sıcaklıklarının kullanım alanları olarak hidroloji, tarım, iklim değişimi, şehir bölge planlama, ormancılık, okyanus bilimleri vb. sayılabilir (Van et al., 2009). Yeryüzü sıcaklıklarının elde edilmesi ve farklı analizlerde kullanılması pek çok çevre ile bağlantılı problemin ve etkilerinin belirlenmesinde önemlidir. Landsat 5 TM uydusu ısıl kızılötesi bölgede μm. aralığında algılama yapmakta olup literatür incelendiğinde yeryüzü sıcaklıklarının elde edilmesinde pek çok çalışmada kullanıldığı görülmüştür. Örnek olarak, Jimenez-Munoz et al. (2003) tarafından yapılan ve Jimenez-Munoz ve Sobrino (2003) tarafından geliştirilen tek pencere /kanal yönteminin bir güncellemesinin ve revizyonunun verildiği çalışma; José A. Sobrino et al. (2004) tarafından gerçekleştirilen yeryüzey sıcaklığının elde edilmesinde üç farklı yöntemin karşılaştırıldığı değerlendirme; çok-zamanlı veri serisi ile uydu görüntülerinden yeryüzey sıcaklığının çıkartılması üzerine Li et al. (2004) tarafından yapılan uygulama ile Cristóbal et al. (2009) tarafından yürütülen ve yeryüzey sıcaklığını elde etmek üzere gelişmiş yeni bir yöntemin önerildiği çalışma verilebilir. Yer yüzey sıcaklığının belirlenmesinde uydu verilerinden yararlanmak, geniş ve meteorolojik istasyon kayıtlarının sınırlı olduğu bölgeler için önemli olup, bu veri Türkiye deki pek çok ilgili çalışma alanı içinde önemli bir kaynak olarak kullanılabilir. Bu çalışmada, Kahramanmaraş ili çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Kahramanmaraş ın diğer illere nazaran, üç farklı coğrafi bölgenin arasında yer alması sebebiyle iklim özelliklerinde meydana gelen farklılıklar dikkat çekici bulunmuş olup, yer yüzey sıcaklığının uydu verileri yardımıyla tespit edilebilmesi açısından bu bölgenin çalışma kapsamında değerlendirilmesine karar verilmiş ve çalışma alanı olarak seçilmesinde etkili olmuştur. Türkiye nin Akdeniz bölgesinde yer alan Kahramanmaraş ili ve çevresi için yüzey sıcaklıkları Landsat 5 TM verisi ile elde edilmiş olup, sonuçlar meteoroloji yer istasyonlarından elde edilen yeryüzü sıcaklık verileri ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. 2. ÇALIġMA ALANI, MATERYAL VE YÖNTEM 2.1 ÇalıĢma Alanı kuzey paralelleri ile doğu meridyenleri arasında yer alan Kahramanmaraş ili km² lik yüzölçümüne sahiptir (Şekil 1). Merkezi deniz seviyesinden 568 m. yüksekliktedir ve Ahir Dağı'nın eteklerindeki engebeli arazide yer almaktadır, merkez etrafındaki bazı bölgeler ise düzlükler üzerinde kuruludur. Toprakların %59,7 si dağlar, %24'ü platolar ve %16,3 ü de ovalardan oluşmaktadır. (URL-1). İklim yapısı olarak genelde Akdeniz ikliminin hakim olduğu söylenebilir, bununla birlikte ortasında bulunduğu üç farklı coğrafi bölge ikliminin (Akdeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi) etkisi altındadır. (URL-1). (a) (b) ġekil 1. Kahramanmaraş ili a) konumu (URL-2), b) fotoğrafı (URL-3), c) Landsat 5 TM uydu görüntüsü, , (RGB/432) (c) 325 Uzaktan Algılama Verileri Yardımıyla Kahramanmaraş Ġli Ve Çevresinin Yer Yüzey Sıcaklığının Belirlenmesi 2.2 Materyal ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA (National Aeronautics and Space Administration) ve yine ABD li yerbilimsel araştırma kurumu USGS (United States Geological Survey) tarafından, uydular ile dünya gözlemi amaçlı bir program olarak başlatılan Landsat programı yıllardır uzaktan algılama alanında bilim insanlarına büyük boyutta veri sağlamaktadır. Landsat uydu serisi, 1972 yılında uzaya gönderilen ilk Landsat uydusunu takiben ilk kuşak olarak üç uydu, ikinci kuşak olarak da 1982 de Landsat 4 ile başlayan ve RBV yerine Thematic Mapper (TM) cihazı ile donatılmış olan dört uydu ile misyonuna devam etmektedir. Landsat 5 uydusunun Thematic Mapper (TM) algılayıcısı, görünür, yakın kızılötesi ve orta kızılötesi bölgede 30 m. çözünürlüklü 6 adet band ve termal bölgede 120 m. çözünürlüğe sahip bir adet bandda algılama yapar. Bu çalışmada, veri özellikleri Tablo 1 de verilen Landsat 5 TM verisi kullanılmıştır. Veri MTA (Maden Tetkik ve Arama Kurumu) Uzaktan Algılama Merkezi arşivinde yer alan 174/34 Path/Row konumlu ve tarihli görüntü olup çerçeve konum bilgisi Şekil 2 de verilmiştir. Alınan görüntünün bulutluluk oranı %5 ve daha az kategorisindedir. EM Bölge Görünür Mavi Görünür Yeşil Görünür Kırmızı Yakın Kızılötesi Orta Kızılötesi Isıl Kızılötesi Orta Kızılötesi Tablo 1. Landsat 5 TM veri özellikleri Band No ve GeniĢliği (mikron) Uzaysal Çözünürlük Radyometrik Çözünürlük 1 ( ) 30 m. 8 bit 2 ( ) 30 m. 8 bit 3 ( ) 30 m. 8 bit 4 ( ) 30 m. 8 bit 5 ( ) 30 m. 8 bit 6 ( ) 120 m. 8 bit 7 ( ) 30 m. 8 bit ġekil 2. Landsat 5 TM veri özellikleri (URL-4) Uydu verisinin jeo-referanslama işleminin gerçekleştirilebilmesi için Harita Genel Komutanlığı ndan temin edilen 1/ ölçekli topoğrafik haritalar (L36, L37, L38, L39, L40, M35, M36, M37, M38, M39, M40, N35, N36, N37, N38, N39, O35, O36, O37, O38, O39) dan yararlanılmıştır. Uydu verisi ile elde edilen yüzey sıcaklık dağılımı sonucunun doğruluk analizini gerçekleştirebilmek için çalışma alanında yer alan meteoroloji istasyonlarına ait Meteoroloji Genel Müdürlüğü nden alınan yersel sıcaklık verileri kullanılmıştır. Çalışma alanında 11 adet meteoroloji istasyonu bulunmasına rağmen, uydu verisinin kaydedildiği 1992 yılında, Kahramanmaraş İli ve çevresinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü ne ait manuel ölçüm yapılan 4 adet istasyon yer almaktadır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü nün, yılları arasında gerçekleştirdiği Tefer-206 projesi kapsamında Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) sistemine geçilerek, o tarihten itibaren otomatik olarak istasyon verileri kayıt edilir duruma gelinmiştir. Çalışmada yararlanılan istasyon sayısı 4 adet olup, bunlar Kahramanmaraş Merkez, Göksun, Afşin ve Elbistan istasyonlarıdır. Bu istasyonlara ait bilgiler Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2. Kahramanmaraş İli ve çevresinde yer alan meteoroloji istasyonlarına ait bilgiler. No Ġstasyon No Ġli Ġlçesi Ġstasyon Adı Gözlem Grubu Yükseklik Enlem Boylam Kahramanmaraş Merkez Kahramanmaraş ,576 36, Kahramanmaraş Göksun Göksun ,024 36, Kahramanmaraş Afşin Afşin , , Kahramanmaraş Elbistan Elbistan , , Yöntem Çalışmada kullanılan uydu görüntüleri PCI Geomatica 2012 yazılımında WGS84, UTM Z37N koordinat sistemine göre, 1/ ölçekli standart topoğrafik haritalardan faydalanılarak hassas bir şekilde jeo-referanslandırılmıştır. Bu yöntem sırasında hava fotoğraflarından elde edilen 1/ ölçekli topoğrafik haritaların barındırmış olduğu sistematik hatalar da göz önünde bulundurulmuştur. Çalışmaya ait genel iş akış şeması Şekil 3 te gösterilmektedir. 326 Landsat TM5 Geometrik düzeltme Atmosferik Landsat TM5, Layer Stack Isıl Band (6) Radyometrik kalibrasyon Atmosfer üstü parlaklık sıcaklığı NDVI Yayınırlık Landsat TM / ETM Yer Yüzey Sıcaklık Algoritması (YYS) (Artis & Carnahan, 1982) Yer Yüzey Sıcaklık (YYS) görüntüsü ġekil 3. Çalışmaya ait genel iş akış şeması. Mutlak sıfır sıcaklık değeri üzerindeki tüm cisimlerin ısı yayması prensibine dayanarak çalışan ısıl görüntüleme tekniği yardımıyla geniş alanlara ait yüzey sıcaklık değerleri elde edilebilmektedir. Bununla birlikte, kullanılan uydu verisinin ısıl bölgede algılama yapan kanal sayısına bağlı olarak yeryüzü sıcaklıklarının belirlenmesi ile ilgili birçok algoritma geliştirilmiştir; Tek pencere / kanal yöntemleri (Mono Window / Single Channel), Çok açı yöntemi, Çok kanal yöntemi (Split Window), Sıcaklık / Yayınırlık ayırma yöntemi (Temperature / Emissivity Seperation), Yer Yüzey Sıcaklığı (YYS) algoritması (Land Surface Temperature LST). Bu çalışmada, herhangi bir meteorolojik parametre gereksinimi olmayan Yer Yüzey Sıcaklığı (YYS) (Artis, D.A., Carnahan, W.H., 1982) algoritması kullanılarak yüzey sıcaklığı hesaplanmıştır. Uzaktan algılama teknolojilerinde bitki örtüsü için birçok algoritma geliştirilmiş olup oldukça yaygın kullanılmaktadır. Sağlıklı bitki örtüsü, görünür ışığı soğurup yakın kızılötesi ışının büyük bölümünü yansıtır, hastalıklı bitki örtüsü ise görünür ışığı daha çok yansıtıp yakın kızılötesi ışınları daha az yansıtır (Akkartal, A., vd., 2005). Bu çalışmada, bitki örtüsü için geliştirilen ve dünyada kabul gören Normalize Edilmiş Fark Bitki Örtüsü İndeksi (NDVI) kullanılmıştır (1). Nesnelerin sıcaklıklarının hesaplanmasında önemli bir parametre olan ve 0 1 arasında değişen değerlere sahip olan yayınırlık, toplam gelen ışın enerjisinin, emilen ışın enerjisine oranı olarak tanımlanmaktadır. Malzemelerin yayınırlık değerleri, içerisinde bulundukları geometrik konuma ve yaydıkları ışınım dalga boyuna göre değişiklik göstermektedir (Gupta, R.P., 2003). Ayrıca, maddenin mat ya da yansıtıcı özelliğine bağlı olarak değişmektedir (Şekertekin A., 2013). Değerleri birbirinden farklı olan piksellerin yayınırlık değerlerinin hesaplanmasında başarılı sonuçlar elde edilmesi nedeniyle belirli bir eşik değer ile NDVI yöntemi literatürde kullanılabilir bir yöntem olarak kabul edilmektedir (Sobrino vd., 2004; Vandegriend & Owe, 1993). Çalışmada elde edilen yayınırlık görüntüsü Şekil 4 te verilmiştir. Kahramanmaraş ili ve çevresi için hesaplanan yayınırlık değerlerinin arasında değiştiği belirlenmiştir. (1) 327 Uzaktan Algılama Verileri Yardımıyla Kahramanmaraş Ġli Ve Çevresinin Yer Yüzey Sıcaklığının Belirlenmesi ġekil 4. Kahramanmaraş ili ve çevresine ait yayınırlık görüntüsü. Yüzey sıcaklığının hesaplanmasında radyans değerlerinin kullanılması nedeni ile çalışmada kullanılan uydu verisinin sayısal değerlerinin radyans değerlerine dönüştürülmesi gerekmektedir. Radyans sıcaklık görüntüleri yorumlanırken topoğrafyanın etkisi ve arazi örtüsünün etkisi de dikkate alınmalıdır (Çapar, N., 2009). Bu amaç doğrultusunda, dönüşüm algoritmasından (2) yararlanılarak spektral radyans değerleri hesaplanmıştır (Gupta, R. P., 2003, s.207). bileşeninden, atmosferin sıcaklığının mutlak sıfırın üzerinde olması nedeniyle ışıma yapması, malzemenin yaptığı ışımanın atmosfer içerisinde emilmesi ve kırılması ile atmosferik olaylar sonucu meydana gelen bileşenlerden oluşmaktadır. Bu etkenleri düzeltmek amacıyla, Landsat 5 TM uydu verisinin ısıl bandı (6. Band) için radyans değerlerinin parlaklık sıcaklık değerlerine dönüştürülmesi gerekmektedir. Eşitlik (4) kullanılarak bu dönüşüm gerçekleştirilir. ( ) (2) ( ) (4) L : Radyans (W / (m 2 sr µm)), L max : sensörün algılayabildiği en yüksek radyans, L min : sensörün algılayabildiği en düşük radyans, Q calmax : maksimum DN değeri, Q cal : incelenen pikselin DN değerini ifade etmektedir. L max ve L min değerleri her bant için farklıdır. Bu değer uydu verisinin metadata dosyasından bulunmaktadır. Radyans değerleri elde edildikten sonra, yatay pozisyonda obje üzerine gelen ışınımın saat yönünde kuzeyle yaptığı açıyı ifade eden solar azimut ve başucu noktası ile güneşin geliş yönü arasındaki açıyı ifade eden solar zenit verileri yardımıyla sensördeki yansıtım değerleri hesaplanır (3). p: sensördeki yansıtım değeri, L : sensördeki spektral radyans, d: Dünya Güneş arası mesafe, ESUN : ortalama atmosferik solar irradyans, : solar zenit açısı dır. Radyans değeri, yeryüzündeki malzemenin sıcaklığının mutlak sıfırın üzerinde olması nedeniyle oluşan ısıl yayılım (3) Burada, T R sensördeki parlaklık sıcaklık değerini (K), K 1 birinci kalibrasyon sabitini, K 2 ikinci kalibrasyon sabitini, L sensördeki spektral radyansı belirtmektedir. Landsat 5 TM verisi için kalibrasyon sabitleri K 1 = , K 2 = dır. Yüzey sıcaklığı; L : radyans, T R : sensördeki parlaklık sıcaklık değeri ve değeri ile birlikte hesaplanır (5) (Artis, D.A., Carnahan, W.H., 1982). ( ) Burada T, yüzey sıcaklığı (K), T B Karacisim sıcaklığı (K), yansıyan radyansın dalgaboyu (µm), = hc/k (1.438 x 10-2 mk), h = Planck sabiti (6.26 x J/s), c = ışık hızı (2.998 x 10 8 m/s), K = Boltzman sabiti (1.38 x J/K), = yüzey yayınırlığını ifade etmektedir. Yukarıda bahsedilen yöntem ile elde edilmiş olan Kahramanmaraş ili ve çevresine ait yüzey sıcaklık görüntüsü Şekil 5 te gösterilmektedir. (5) 328 ġekil 5. Kahramanmaraş ve çevresine ait yüzey sıcaklık dağılımı. Çalışma alanında 11 adet meteoroloji istasyonu gösterilmiş olmasına rağmen yararlanılabilen istasyon sayısı 4 adettir. Bu istasyonların verileri kullanılarak, Landsat 5 TM uydu görüntüsünden elde edilen yüzey sıcaklık değerleri ile meteoroloji istasyonlarından elde edilen gerçek yüzey sıcaklık ölçümlerinin karşılaştırılması yapılmış ve fark tablosu oluşturulmuştur (Tablo 3). Tablo 3. Uydu verisinden elde edilen yüzey sıcaklık değerleri ile meteoroloji istasyonlarından ölçülen gerçek yüzey sıcaklık değerleri fark tablosu. Landsat 5 TM Path/Row Tarihi Meteoroloji Ġstasyon Değerleri Landsat 5 TM Sıcaklık Değerleri Ġstasyon Adı Saat Sıcaklık ( C) Sıcaklık ( C) FARK 174/ Merkez 10: ,3493 0,6507 Göksun 10:00 12,1 11,8719 0,2281 Afşin 10: ,8613-3,8613 Elbistan 10:00 12,2 16,3178-4,1178 Elde edilen yüzey sıcaklık değerlerine göre, mutlak olarak birbirine en yakın olan sıcaklık değerinin Göksun istasyonunda 0.22 C fark ile, en uzak değerin ise Elbistan istasyonunda 4.11 C değerinde olduğu hesaplanmıştır. Bir diğ
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks