Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č.4 ÚPN SÚ

Category:

Food

Publish on:

Views: 13 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU CHLUMČANY ZMĚNA Č.4 ÚPN SÚ Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo usnesení: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce:
Transcript
ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU CHLUMČANY ZMĚNA Č.4 ÚPN SÚ Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo usnesení: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis (oprávněné úřední osoby pořizovatele): Z Zastupitelstvo obce Chlumčany. zasedání ze dne, bod Obecní úřad Chlumčany Petr Šandera Fyzická osoba splňující kvalifikační požadavky podle 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Otisk úředního razítka: 1 Zastupitelstvo obce Chlumčany, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního zákona, ustanovením 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., ve spojení s ustanovením 188 odst. 3 stavebního zákona VYDÁVÁ změnu č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Chlumčany (dále ÚPN-SÚ) schváleného Zastupitelstvem obce Chlumčany dne , jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce Chlumčany č. 17 ze dne , která byla schválena Zastupitelstvem obce Chlumčany dne a nabyla účinnosti dne , včetně následné změny ÚPN-SÚ číslo 1, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce Chlumčany č. 5/2006 O závazných částech změny č. 1 ÚPN-SÚ Chlumčany, která byla schválena Zastupitelstvem obce Chlumčany dne a nabyla účinnosti dne a změny č. 2 ÚPN-SÚ Chlumčany, jejíž závaznou část vydalo Zastupitelstvo obce Chlumčany dne , tato změna nabyla účinnosti dne Změna č. 3 ÚPN-SÚ Chlumčany je v procesu přípravy zadání u příslušného Úřadu územního plánování ORP v Přešticích. Závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se mění takto: 1. Koncepce rozvoje území změny, ochrany a rozvoje jeho hodnot Článek III. závazná ustanovení, se doplňuje odstavcem 6, který zní takto: Změna č. 4 ÚPN-SÚ Chlumčany zahrnuje 1 dílčí změnu na ploše označené A. Na ploše A se mění způsob využití následujícím způsobem: A BPN Bydlení příměstského typu nízkopodlažní Změna č. 4 ÚPN-SÚ Chlumčany řeší: změnu způsobu využití plochy A pro bydlení příměstského typu nízkopodlažní v zastavěném území 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití Pro plochu A platí regulativy uvedené v obecně závazné vyhlášce obce Chlumčany č. 5/2006 O závazných částech změny č. 1 ÚPN- SÚ Chlumčany, která byla schválena Zastupitelstvem obce Chlumčany dne a nabyla účinnosti dne dle následujícího členění: Bydlení příměstského typu nízkopodlažní (BPN) 3. Údaje o počtu listů změny č. 4 ÚPN-SÚ Chlumčany a počtu výkresů připojené grafické části Změna č. 4 obsahuje: - textovou část s počtem 2 listy A4 (včetně titulního listu) - grafickou část, jejíž součástí je tento výkres: A. 1 Hlavní výkres (1 výřez v měřítku 1:5000 ve formátu A4) 2 ODŮVODNĚNÍ Odůvodnění změny č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Chlumčany (ÚPN-SÚ) obsahuje textovou část. Postup při pořízení změny č. 4 ÚPN-SÚ: Návrh zadání změny č. 4 ÚPN-SÚ Chlumčany byl vypracován na základě schváleného záměru obce pořídit změnu č. 4 ÚPN-SÚ Chlumčany z vlastního podnětu. Tento záměr byl schválen usnesením zastupitelstva obce č. 7, bod 4 ze dne Obecní úřad Chlumčany, jako pořizovatel (na základě smlouvy s fyzickou osobou splňující kvalifikační požadavky podle 24 stavebního zákona), oznámil v souladu s ustanovením 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon ), vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce obecního úřadu Chlumčany od do Současně byl návrh zadání zaslán dotčeným orgánům a sousedním obcím s poučením, že do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah zadání vyplývající z právních předpisů, ve stejné lhůtě mohou uplatnit své podněty i sousední obce. Zadání změny č. 4 ÚPN-SÚ Chlumčany bylo schváleno Zastupitelstvem obce Chlumčany usnesením č. 8 na zasedání zastupitelstva obce Chlumčany, které se konalo dne 15. prosince 2011 Na základě schváleného zadání vypracoval projektant návrh územního plánu. Pořizovatel předal schválené zadání projektantovi Ing. arch. Oldřichu Fárovi a ten na základě tohoto zadání zpracoval návrh změny č. 4 ÚPN-SÚ Chlumčany. Na základě předaného návrhu změny oznámil pořizovatel dotčeným orgánům dne , společné jednání o návrhu změny, které se konalo Lhůta pro uplatnění stanovisek byla stanovena do , dotčené orgány o tom byly poučeny. Pořizovatel po ukončeném společném jednání, vypracoval vyhodnocení společného jednání a požádal dne o stanovisko nadřízeného správního orgánu územního plánování. Nadřízený orgán vydal k návrhu změny č. 4 ÚPN-SÚ Chlumčany, kladné stanovisko dne pod č.j.: RR/1145/12, bez dalších podmínek pro úpravu návrhu změny. Následně oznámil pořizovatel, v souladu s ustanovením 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Chlumčany od do Veřejná vyhláška byla současně po uvedenou dobu, zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Veřejná vyhláška byla současně zaslána dotčeným orgánům a sousedním obcím. Veřejná vyhláška rovněž obsahovala poučení o možnosti podávání námitek a o možnosti uplatnění připomínek proti návrhu změny územního plánu, nejpozději při veřejném projednání. Veřejné projednání se konalo dne od 16 hodin. Přede dnem veřejného projednání ani v jeho proběhu, nebyla podána žádná námitka, ani nebyla uplatněna žádná připomínka k návrhu změny č. 4 ÚPN-SÚ Chlumčany. Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Změny č. 4 ÚPN-SÚ Chlumčany, podle ustanovení 53 odstavec 4 a 5 stavebního zákona následovně: Vyhodnocení souladu se zásadami a podmínkami rozvoje území vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR a s platnými Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje Změna č. 4 ÚPN-SÚ Chlumčany vzhledem k jejímu charakteru a rozsahu není v rozporu s PÚR ČR, schválenou dne 20. července 2009 usnesením vlády ČR č. 929 ani ZÚR Plzeňského kraje vydanými Zastupitelstvem Plzeňského kraje, usnesením č. 834/08 dne , veřejnou vyhláškou č.j. RR/3079/08 ze dne , která nabyla účinnosti dne Dle PÚR ČR se území obce Chlumčany nachází na samém okraji rozvojové oblasti OB5 Plzeň vymezeném správním územím obce s rozšířenou působností Plzeň, Přeštice, Nýřany a Stod. V této rozvojové oblasti je hlavním úkolem z hlediska územního plánování řešení souvislostí dopravních ve vazbě na dálniční obchvat a dálniční přivaděče v oblasti Plzeň. Dle ZÚR PK je území obce Chlumčany součástí podrobněji vymezené rozvojové oblasti OB5, vyplývající z PÚR ČR, jejíž vymezení bylo provedeno v hranicích obcí: Bdeněves, Blatnice, Čeminy, Česká Bříza, Čižice, Dobřany, Dolany, Druztová, Dýšina, Heřmanova Huť, Hněvnice, Horní Bříza, Chlumčany, Chotěšov, Chotíkov, Chrást, Chválenice, Kbelany, Kozolupy, Kyšice, Ledce, Letkov, Lhůta, Líně, Losiná, Město Touškov, Mokrouše, Myslinka, Nevřeň, Nezbavětice, Nezvěstice, Nová Ves, Nýřany, Plzeň, Přehýšov, Příšov, Rochlov, Starý Plzenec, Stod, Šťáhlavy, Štěnovice, Štěnovický Borek, Tlučná, Třemošná, Tymákov, Úherce, Útušice, Vejprnice, Vochov, Vstiš, Zbůch, Zruč-Senec. V rozvojové oblasti jsou stanovena následující kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území: - v rozvojové oblasti podporovat zejména rozvoj obslužné funkce (využívající kvalifikovanou pracovní sílu) - v rozvojové oblasti mimo území města Plzně neumisťovat velká zařízení pro cestovní ruch a rekreaci. - vytvářet podmínky pro územní rozvoj a zkvalitnění dopravní, technické a občanské Infrastruktury Úkoly pro územní plánování obcí jsou následující: - v územních plánech vymezit dostatek zastavitelných ploch pro rozvoj bytové výstavby a obslužných funkcí - usměrňovat suburbanizační tendence rozvoje obcí, zejména s ohledem na infrastrukturní předpoklady území, soudržnost obyvatel území (nevytvářet funkčně a sociálně oddělená satelitní sídla obcí) - optimalizovat řešení veřejné infrastruktury v koordinaci s lokalizací průmyslových zón - minimalizovat negativní dopady na životní prostředí v návaznosti na hlavní rozvojové impulsy v oblasti, tj. dopravu a lokalizaci podnikatelských aktivit (zejména průmyslových zón) - do územních plánů zapracovat návrhy změn vedení silnice I/27 včetně výhledů, které budou zapracovány jako územní rezervy 3 - do územních plánů zapracovat významné dálkové cyklistické trasy: nadregionální cyklostezka Plzeň Klatovy Železná Ruda, kdy dotčené obce jsou: Plzeň, Nová Ves, Dobřany, Chlumčany, Dnešice, Soběkury, Merklín, Otěšice, Roupov, Vřeskovice, Červené Poříčí, Dolany, Klatovy, Vrhaveč, Běšiny, Velhartice, Hlavňovice, Hartmanice, Čachrov Území obce Chlumčany se zároveň nachází na v blízkosti rozvojové osy OR3 Plzeň Klatovy, jejíž vymezení bylo v ZÚR PK provedeno v hranicích těchto katastrálních území: Borovy, Červené Poříčí, Dolní Lukavice, Horní Lukavice, Kokšín, Lužany u Přeštic, Přeštice, Švihov u Klatov. V rámci rozvojové osy byla vymezena rozvojová území v hranicích těchto katastrálních území: Přeštice, Švihov u Klatov. Tradiční významná rozvojová osa OR3 zabezpečuje propojení dvou nejvýznamnějších rozvojových oblastí kraje s přesahem do SRN. Rozvojová osa navazuje na území s výrazně rozdílnými převažujícími funkcemi (rekreace). Je nutné posílit význam silnice I/27 zejména v přeshraničních vazbách. Tato rozvojová osa může být ve svých některých částech pod značným tlakem nové zástavby, proto je třeba preferovat její základní funkce dopravní (infrastrukturní) a zlepšování podmínek životního prostředí, následně rozvíjet funkci obytnou a výrobní, která by měla být podporována zejména v rozvojových oblastech (vytvářejících póly rozvoje území). Význam rozvojové osy OR3 by měly posílit zejména záměry zlepšení dopravní infrastruktury s navazujícím posílením stability osídlení (podpora funkce bydlení). Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území jsou: - koordinovat využití území s hlavními funkcemi této rozvojové osy tj. dopravním propojením území a v souladu s ochranou životního prostředí - nová zastavitelná území vymezovat v návaznosti na stávající zástavbu Úkoly pro územní plánování obcí jsou: - regulovat rozvoj zástavby s preferencí širších dopravních funkcí - dosáhnout vyváženého územního rozvoje s ohledem na podmínky jednotlivých částí rozvojové osy - v extravilánu nerozvíjet rekreační zástavbu a tuto krajinu využívat především pro pohybovou rekreaci - nepřipustit narušení krajinného obrazu na krajinných ohraničeních, vedutách a dominantách. V ZÚR PK jsou vymezeny následující veřejně prospěšné stavby, které zasahují na území obce Chlumčany: - 27/07 - Dobřany - Dolní Lukavice, přeložka - C2 - koridor cyklostezky Plzeň - Klatovy - Železná Ruda - 183/01 - trať č úsek Plzeň Přeštice- zdvojkolejnění a směrové úpravy V návaznosti na ZÚR PK byla Plzeňským krajem pořízena Územní studie Plzeň jihozápad v hranicích obcí Dobřany, Chotěšov, Líně, Nová Ves, Nýřany, Úherce, Zbůch, Tlučná. Území obce Chlumčany je mimo takto vymezené území ale v přímé návaznosti na město Dobřany. Vzhledem k významnému postavení obce z hlediska těžby a využití stavebních surovin včetně stavební výroby v návaznosti na silnici I/27 s plánovaným MÚK východně od Chlumčan je nutné sledovat předmětné území především po stránce dopravního připojení těžebního a zpracovatelského průmyslu západně od sídla na uvedenou komunikaci nadregionálního významu. K byly vydány a k aktualizovány územně analytické podklady pro území v působnosti ORP Přeštice, z kterých vyplývají pro řešené území následující požadavky: - umísťování nových zástaveb do oblastí půd s nižší třídou ochrany - ochrana údolních niv - vytipování ploch pro umístění obnovitelných zdrojů energie (především plochy starých nevyužívaných areálů) - řešení postupné revitalizace krajiny - rozvoj rekreace a cestovního ruchu a podpora lokalit pro vznik pracovních příležitostí - respektovat záměry směrových úprav na železnici - posoudit možnosti provedení krajinotvorných opatření ke zlepšení místní ekologické stability - posoudit napojení na silnici I/27 - posoudit možnosti řešení ekologické zátěže území skládky Vzhledem k charakteru řešeného území a jeho sídelním a širším vazbám se jej výše uvedené požadavky netýkají. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování Změna č. 4 ÚPN-SÚ Chlumčany je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a to zejména z následujících důvodů: - plocha je umístěna v zastavěném území - vzhledem k rozsahu a charakteru změny určující novou plochu pro bydlení jako stabilizačního prvku obyvatel nemůže dojít k ohrožení udržitelného rozvoje území v souladu s koncepcí dle územního plánu, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích - změnou není ohrožena nad únosnou míru ochrana veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů - vzhledem k umístění, charakteru a rozsahu území změny nejsou nad únosnou míru ohroženy přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví - z hlediska koordinace veřejných a soukromých zájmů v území jsou respektovány požadavky na využití území a to zejména ve vztahu k ochraně přírody, krajinného rázu, kulturního dědictví a ochranným a bezpečnostním pásmům dopravní a technické infrastruktury - v platném ÚPN-SÚ Chlumčany je stanovená a schválená koncepce rozvoje území včetně urbanistické koncepce a přestavby území s ohledem na hodnoty a podmínky v území, které se změnou č. 4 ÚPN-SÚ Chlumčany podstatně nemění 4 - požadovaná dílčí změna v území nemá negativní vliv na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, veřejnou infrastrukturu a její hospodárné využívání při respektování stanovených podmínek pro uspořádání budoucí zástavby a způsob využití plochy - změna č. 4 ÚPN-SÚ Chlumčany nemá negativní vliv na koncepci zajištění civilní ochrany dle platné ÚPD - změnou č. 4 ÚPN-SÚ Chlumčany se neurčují asanační, rekonstrukční ani rekultivační zásahy do území nad rámec platné ÚPD - vzhledem k umístění a charakteru změny č. 4 ÚPN-SÚ Chlumčany se nepředpokládá negativní vliv záměru na území, který by vyžadoval kompenzační opatření v území - rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů dle platné ÚPD není změnou č. 4 ÚPN-SÚ Chlumčany dotčen Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů Změna č. 4 ÚPN-SÚ Chlumčany byla vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a zákonem č.500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, správní řád. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Změna č. 4 ÚPN-SÚ Chlumčany je v souladu s požadavky dle zvláštních právních předpisů a to zejména z následujících důvodů. Plocha změny není dotčena ochrannými pásmy nebo jinými zájmy vyplývajícími ze zvláštních právních předpisů. Pořizovatel vyhodnotil návrh 4. Změny ÚPN-SÚ Chlumčany a konstatuje, že je v souladu: - s výše uvedenými zásadami a podmínkami rozvoje území vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR a s platnými Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje, - s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území, - s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, - s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů Vyhodnocení splnění zadání V zadání změny č. 4 ÚPN-SÚ Chlumčany, byla vymezena plocha pro změnu ÚPD, která se týká lokality v k. ú. Chlumčany u Přeštic na pozemcích p. č. 669/123, 669/124, 669/125, 669/126, 669/127, 669/135, 669/136, 669/137, 669/138 a část 669/139, dále st. p. č. 1111, 1072, 1082 a 1125, kde se mění využití plochy z drobná výroba a služby na bydlení příměstské nízkopodlažní. Plocha je označena písmenem A. Vzhledem k tomu, že změnou č. 4 ÚPN-SÚ Chlumčany nedochází k novému záboru zemědělského půdního fondu (ZPF) oproti schválenému ÚPN-SÚ Chlumčany, ve kterém již byl zábor vyhodnocen pro využití drobná výroba a služby, které se pouze mění na bydlení příměstské nízkopodlažní, není součástí dokumentace grafická část odůvodnění - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5000 (výřez) dle požadavku zadání. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Změna č. 4 ÚPN-SÚ Chlumčany řeší pouze plochu (A) a týká se k. ú. Chlumčany u Přeštic. Plocha (A) je součástí zastavěného území Chlumčan. Zastavěné území je stanoveno ve schváleném ÚPN-SÚ Chlumčany, v předchozí změně ÚPD č. 1, 2 a aktualizováno k Zastavěné území je zakresleno v grafické části změny 4 ÚPN-SÚ Chlumčany. Plochy přestavby jsou určeny v platném ÚPN-SÚ Chlumčany a nejsou v rámci změny č. 4 měněny a rozšiřovány. Změna č. 4 ÚPN-SÚ Chlumčany řeší změnu využití plochy pro bydlení příměstské nízkopodlažní v rodinných domech. Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny včetně systému ekologické stability není změnou č. 4 ÚPN-SÚ Chlumčany dotčena a to zejména proto, že plocha změny (A) je součástí zastavěného území a mimo vymezené segmenty ÚSES. - Koncepce rozvoje území změny, ochrany a rozvoje jeho hodnot Sídlo Chlumčany mimo místní část Hradčany v dislokované poloze bude i nadále rozvíjeno jako souvisle urbanizovaný celek. Ve volné krajině nejsou vytvářena nová sídla nebo samoty. Požadovaná změna ÚPN-SÚ Chlumčany v ploše A s celkovou nárokovanou plochou cca 0,79 ha se nachází na západním okraji obce. Plocha změny A je určena pro příměstské nízkopodlažní bydlení v rámci zastavěného území. Z hlediska prostorového uspořádání území je v rámci zastavitelné plochy navržena výhradně nízkopodlažní zástavba RD v souladu se zadáním změny č. 4 ÚPN-SÚ Chlumčany, podmínkami pro využití ploch dle platného ÚPN-SÚ Chlumčany respektive Změny č. 1 ÚPN-SÚ Chlumčany a požadavky vyplývajícími z vyhlášky č. 501/2006 Sb. V ploše změny A vzhledem k umístění, charakteru změny, zpracované předchozí urbanistické studii, projektové dokumentaci a vydanému stavebnímu povolení č. j. SO/138/2000 ze dne nebyly stanoveny podrobnější podmínky z hlediska prostorového uspořádání a veřejné infrastruktury s tím, že budou respektovány podmínky vyplývající z uvedeného SP a US s ohledem na současné prostorové uspořádání okolní souvislé zástavby a veřejných prostranství. Pro dané území byla vypracována urbanistická (zastavovací) studie Obytná zóna pro výstavbu izolovaných RD v lokalitě Chlumčany Na Rybníčkách (Ing. arch. O. Fára, A.F.I. Ateliér Plzeň, 10/1998). Z podnětu obce byl vypracován projekt pro územní řízení na stavbu Chlumčany Obytná zóna Na Rybníčkách Komunikace a inženýrské sítě na pozemcích parcelní číslo 1071, 669/104, 669/90, 669/92, 669/141, 669/140, 669/139, 669/138, 669/137 kat. území Chlumčany, na základě kterého bylo vydáno stavební povolení č. j. SO/138/2000 ze dne ve sloučeném územním a stavebním řízení dle 32, odst. 3 zákona č. 50/1976, stavební zákon ve znění pozdějších předpisů pro stavební objekty: 5 - SO 01 - komunikace - SO 02 kanalizace (jednotná kanalizační síť pro území celé Sluneční ulice a budoucí zástavby rodinnými domy, do které jsou svedeny dešťové vody ze střech a komunikací a současně splaškové vody z budoucích rodinných domů) - SO 03 veřejné osvětlení - SO 04 telefonní vedení - SO 05 vodovod (vodovodní řady jsou napojeny na stávající rozvodnou vodovodn
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks