Please download to get full document.

View again

of 36
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Uzunluk Ölçümü (Şenaj) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Category:

Letters

Publish on:

Views: 80 | Pages: 36

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Uzunluk Ölçümü (Şenaj) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Uzunlukların Ölçülmesi (Şenaj) Arazide uzunlukların doğru ve hassas bir şekilde ölçülmesi, projelerin doğru hazırlanmasında ve projelerin araziye uygulaması
Transcript
Uzunluk Ölçümü (Şenaj) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Uzunlukların Ölçülmesi (Şenaj) Arazide uzunlukların doğru ve hassas bir şekilde ölçülmesi, projelerin doğru hazırlanmasında ve projelerin araziye uygulaması açısından oldukça önemlidir. Uzunluklar doğrudan veya dolaylı olarak ölçülür. En hassas ölçüm daima doğrudan ölçümdür. Uzunluk Ölçme Prensibi Uzunluklar, yatay düzlem üzerinde ölçülür. Dolayısıyla, eğimli kesimler üzerinde yapılan ölçümler, eğim dikkate alınarak, yatay uzunluğa çevrilir. L= uzunluk Uzunluk Ölçme Aletleri Çelik şerit metreler Ölçü tekerleği Optik uzunluk ölçme Elektronik Mesafe Ölçer Yardımcı Aletler Sayma Çubukları (fişler) Jalonlar Su terazisi Şakül Germe bastonu ve sehpası Dinamometre Termometre Kazık Balta veya tahra Çelik Şerit Metre En çok kullanılan alet 10, 20, 30 ve 50 mt uzunluklarda imal edilir (Piyasada en fazla 20 mt uzunluk kullanılır) Çelik metre üzerinde gerçek boyunu veren sıcaklık (genellikle 20 o C) ve ne kadarlık kuvvetle çekilmesi gerektiği yazmalıdır (5N, 10N, 50 N gibi) Ölçü Tekerleği Yaklaşık çevresi 1 mt olan tekerlek kullanılır. Tekerleğin dönme sayısına göre uzunluk ölçülür Mekanik ve dijital olanları mevcuttur. 0.1 mt hassasiyettedir. Örnek Bir karayolunda, bozuk kesim uzunluğunu belirlemek amacıyla, ölçü tekerleği kullanılacaktır. Tekerleğin çevresinin 1 mt olduğunu ve tekerlek dönüş sayısının 123 olduğunu dikkate alarak,bozuk kesim uzunluğunu belirleyiniz. Çözüm: Bozuk kesim uzunluğu= 1mt X 123= 123 mt Optik Uzunluk Ölçümü Kıl ağı ölçümlerinde teodolit teleskopu dürbünü içerisinde görülen kıl ağı düzeni bir dikey üst, orta ve alt olmak üzere 3 yatay kıl düzeninden oluşur. Üst ve alt kıllarına Stadya kılları denir. L= c+ S o L= k(üko AKO) k= Teleskop stadya aralık faktörü= 100 ÜKO= Üst kıl okuması AKO= Alt kıl okuması Üst kıl Orta kıl Alt kıl Örnek Yandaki teodolit okumalarını kullanarak teodolit ile mira arasındaki mesafeyi belirleyiniz. ÜKO= 15 Orta Kıl Okuması (OKO)= 14,22 AKO= 13,45 Mesafe= L= 100 X (15-13,45)= 155 mt Elektronik Uzunluk Ölçme Elektromanyetik dalgalar oluşturulur ve hedefe gönderilir. Dalgaların özelliklerinden yararlanarak dolaylı olarak uzunluk (mesafe) ölçülür. Ölçülecek mesafede reflektör olduğunda uzun mesafeler ölçülebilir; reflektörsüz durumlarda daha kısa mesafeler ölçülür. Mesafe iki yöntemler hesaplanabilir: Dalga erişim süresi veya gönderilen ve geri alınan dalga faz farkı ile. Elektronik Uuznluk Ölçme Prensibi Elektronik Uzunluk Ölçümü Erişim Süresine Göre Mesafe Mesafe = hız x dalga erişim süresi Dalganın gönderilme ve geri gelme süresi beraber dikkate alınırsa Mesafe= hız x toplam dalga erişim süresi/2 Erişim Süresine Göre Mesafe Hesabı Faz Farkı Gönderilen ve geri gelen dalgalar arasındaki faz farkı dikkate alınarak mesafe hesaplanır. Günümüzdeki cihazlar genellikle bu hesaplama yöntemini kullanır. Faz Farkına Göre Mesafe Hesabı Elektronik Uzunluk Ölçme (Lazermetre) Bir lazermetre, lazer ışınlarının yardımı ile mesafeleri ölçer. Bu odaklanan ışınlar, lazermetre tarafından yayılır. Bunun üzerine bu cihaz ışık ışınlarının kaynağa tekrar yansıması için gerekli zamanı hesaplar elde edilen sonuçlar sayesinde mesafe oldukça hassas bir şekilde tespit edilir. Lazermetre Kullanım Yerleri Uzunluk Ölçümü (Şenaj) Yapılması Engelsiz düz arazilerde uzunluk ölçümü Eğimli arazilerde uzunluk ölçümü Engelli arazilerde uzunluk ölçümü Yatay Uzaklık Ölçümü Uzunluk ölçümünde en çok kullanılan yöntemdir. Esası, ölçu sırasında çelik şerit metrenin yatay tutulmasıdır. Örneğin şekildeki A ve B noktalarını birleştiren doğrunun ölçülmesi isteniyorsa, çelik şerit metrenin sıfır çizgisi A noktasında tutulur. A daki ölçücünün vereceği doğrultuyla AB istikametine girilerek çelik şerit metre tam yatay durum da iken gerilir ve 20m çizgisinden çekül sarkıtılarak C noktası belirlenir. Nokta üzerinde çekül ucu ile işaretlenir. Kolayca bulunabilmesi için yanına bir sayma fişi sokulur veya zemin sertse işaretlenir. Diğer noktalar için de benzer işlemler yapılır. Yatay Uzunluk Ölçümü L1 L2 L3 Uzunluk= L= L1 + L2 + L3 Aynıişlem C ve D arasında yapılarak D noktasıbulunur. Ölçüye bu şekilde devam edilir. Çekülün izdüşüm noktalarınıgöstermek için kullanılan sayma fişleri geriden gelen ölçücu tarafından toplanır. Toplanan sayma fişlerinin sayısıölçülmüşolan tam şerit boylarının sayısını verir. Son ölçüde dikkate alınarak AB uzunluğu bulunur. Örneğin 2 sayma fişi toplanmıs olsun. Son ölçünün de 7,29m olduğu düşünülürse; AB uzunluğunun 47.29m olduğu anlaşılır. Eğik Ölçme Yöntemi Uzunluğun daha sıhhatli olması istenilen engebeli arazide boylar eğik ölçülerek yükseklik farklarına göre yataya çevrilir. L h L ' ) (1 ' L h L L L h L h L L Veya L = L X Cosa a L- L arasındaki açı Yatay ölçu yönteminde 3 kişi gereklidir. Birinci elaman, şerit metrenin sıfır ucunu tutarak önceki ölçücüye doğrultu vererek onun tam doğru üzerinde olmasını sağlar. İkinci eleman çelik şeridi gererek kendisine verilen talimata uygun doğrultuya girer, şeridin ucunun izdüşümünu bulur ve işaretler. Üçüncu eleman ise yardımcı eleman olarak görev yapar; noktalara jalonlar diker, çekülle belirlenen izdüşüm noktalarını geriden gelen ölçu elemanlarına gösterir ve gerektiğinde yan tarafta durarak çelik şerit metrenin yatay tutulmasını kontrol eder. Yatay Uzunluk Ölçmede Dikkat Edilecek Hususlar 1. Ölçu tam olarak ölçülecek kenar üzerinde yapılmalıdır. Bu durum metrenin sıfırını tutan kişinin diğerine istikamet vermesiyle sağlanır. 2. Ölçu sırasında çelik şerit metre yaklaşık 10 kg lık bir kuvvetle gerilmelidir. 3. Ölçu sırasında çelik şerit metre yatay tutulmalıdır. Yataylığı üçüncu bir şahıs yan taraftan bakarak sağlayabilir. 4. Ölçu sırasında şerit metre hiçbir zaman omuz hizasından yukarıda tutulmamalıdır. Eğimin fazla olduğu yerlerde şerit metre boyu 5, 10, 15 m gibi kısa tutularak ölçu yapılmalıdır. 5. Ölçülecek kenar yüksekten aşağıya doğru ölçülmelidir. Ölçüler gidis dönüs olarak yapılmalıdır. 6. Fazla eğimli arazide gidis dönüs yerine çift gidis ölçüsu yapılmalıdır. Üzerinde Engel Bulunan Doğruların Şekilde görüldüğu gibi AB doğrusu su birikintisi nedeniyle ölçülememektedir. A ve B noktaları birbirini gördüğu için AB doğrusu üzerinde su birikintisinin sol ve sağında sırası ile C ve B noktaları alınır. C ve D noktalarından eşit uzunluklu dik (a) çıkarak E ve F noktaları belirlenir. AC, EF ve DB uzunlukları ölçülür aranan uzunluk AB=AC+EF+DB dir Uzunluk Ölçümü Çelik Şerit Metre ile Ölçüm Hataları Bel verme Yataylama hatası Doğrultu hatası Şerit metre boyundaki hata Uzunluk Ölçümünde Hata Sınırı Türkiye de şehir ve kasaba haritalarının yapılmasına ait teknik şartnameye göre arazi sınıflara ayrılmamıştır. Bu şartnameye göre her çeşit arazide uzunluk ölçüsünde gidis dönüs ölçüsu arasındaki fark; ds=0,005 S+0,00015 S+0,015 formülünün verdiği miktarı geçmeyecektir. Kaynaklar Avcıoğlu, M. (2012) Uygulamalı Ölçme Bilgisi (Topografya), Birsen Yayınevi Milli Eğitim Bakanlığı (2011) Uzunluk Ölçme, Harita-Kadostro Bölümü Ders Notları.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks