Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Oznámení o vystavení projednaného návrhu pozemkových úprav podle 11 odst. 1 zákona číslo 139/2002 Sb.

Category:

Business & Finance

Publish on:

Views: 31 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ÚTVAR: Pozemkový úřad Kolín ČÍSLO ÚTVARU: SPISOVÁ ZN.: 2RP42364/ NAŠE ČJ.: 78967/2012-MZE VYŘIZUJE: Ing. Eliška Sodomová TELEFON: ID DS:
Transcript
ÚTVAR: Pozemkový úřad Kolín ČÍSLO ÚTVARU: SPISOVÁ ZN.: 2RP42364/ NAŠE ČJ.: 78967/2012-MZE VYŘIZUJE: Ing. Eliška Sodomová TELEFON: ID DS: yphaax8 ADRESA: P.O.BOX 41, Kolín 2 DATUM: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení o vystavení projednaného návrhu pozemkových úprav podle 11 odst. 1 zákona číslo 139/2002 Sb., v platném znění Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Kolín, jako věcně a místně příslušný úřad státní správy podle ustanovení 20 odst. 1 písm. b) zákona číslo 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), provádí v katastrálním území Chotouň a v částech katastrálních území Chrášťany u Českého Brodu, Skramníky a Chotutice komplexní pozemkovou úpravu. Touto komplexní pozemkovou úpravou se prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se, popř. se zarovnávají hranice pozemků a zabezpečuje se jejich přístupnost tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření. V těchto souvislostech se uspořádávají vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena. Pozemkovou úpravou se současně zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodního hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako závazný podklad pro územní plánování ( 2 zákona). S odkazem na 9 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb. pozemkový úřad zabezpečil vypracování návrhu pozemkové úpravy (dále jen návrh). Zhotovitelem návrhu pozemkové úpravy je firma Geovap spol. s. r. o., - Ing. Taťána Prokšová a zodpovědný projektant Ing. Daniel Hakl, který je držitelem úředního oprávnění k projektování pozemkových úprav. Podkladem pro návrh bylo zaměření katastrálního území Chotouň a části katastrálních území Chrášťany u Českého Brodu, Skramníky a Chotutice a výsledky zeměměřičských činností byly ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Jiřím Fenclem. Návrhu nového uspořádání předcházelo zpracování plánu společných zařízení (tj. sítě polních cest, doplnění zeleně do krajiny apod.), který byl projednán se sborem zástupců, s dotčenými orgány státní správy a odsouhlasen zastupitelstvem Obce Chrášťany, Klučov a Chotutice. V souladu s ustanovením 9 odst. 17 zákona zpracovatel projednával návrh se všemi dotčenými vlastníky, kteří jsou pozemkovému úřadu známi. Výsledkem pozemkové úpravy bude digitální katastrální mapa. Pozemkový úřad Kolín oznamuje podle ustanovení 11 odst. 1 zákona veřejnou vyhláškou vystavení projednaného návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Chotouň a v částech katastrálních území Chrášťany u Českého Brodu, Skramníky a Chotutice na Ministerstvu zemědělství, Pozemkovém úřadě v Kolíně a na Obecním úřadě Chrášťany, Klučov a Chotutice, kde je možno po dobu 30-ti dnů: od do do zpracovaného návrhu komplexní pozemkové úpravy nahlédnout. Současně tímto dopisem vyrozumívá Pozemkový úřad Kolín známé účastníky řízení o vystavení návrhu pozemkové úpravy. V této době mají účastníci řízení poslední možnost uplatnit k návrhu své námitky a připomínky u pozemkového úřadu. K později podaným námitkám a připomínkám se již nepřihlíží. Případné připomínky, prosím, uplatňujte písemně na adresu pozemkového úřadu nebo ústně do protokolu při osobním jednání. Děkujeme Vám za spolupráci a jsme s pozdravem Ing. Jana Zajícová ředitelka Pozemkového úřadu Kolín Vyvěšeno v papírové podobě dne: Sejmuto v papírové podobě dne: Vyvěšeno elektronicky dne: Sejmuto elektronicky dne: 78967/2012-MZE Seznam vlastníků a účastníků řízení k.ú. Chotouň A-1) Vlastníci (dle evidence katastru nemovitostí) do vlastních rukou: Adámek Oldřich, Poříčany 512, Poříčany; LV: 331 Bašus Pavel, Bouřilova 1107/5, Praha Černý Most; LV: (plná moc: Bašusová Helena, Bouřilova 1107/5, Praha Černý Most) Bejček Josef, Růžový palouček 2185/10, Ústí nad Labem centrum; LV: (zasílat na: Za Vozovnou 783/1, Ústí nad Labem) Borecká Lenka Ing., Moučná 1297, Poděbrady III; LV: 637, 639 Bruthans Václav, Žižkova 1149, Mladá Boleslav III; LV: 334 Bříza Petr, Třebovle 51, Kostelec nad Černými Lesy; LV: 440 Bulantová Ivana, Dobřichov 142, Pečky; LV: 355 Čápová Marie Mgr., Labská louka 656/7, Hradec Králové Třebeš; LV: 438 Čermák Jan, Hořátev 84, Zvěřínek; LV: (plná moc: Čermáková Růžena, Hořátev 84, Zvěřínek) Čermáková Milada, Svatopluka Čecha 818/13, Nymburk; LV: 443 ČR Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, Praha Žižkov; LV: 10002, 10002A - (zasílat na: ČR Pozemkový fond ČR, Benešova 97, Kutná Hora) ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha Nové Město; LV: (SZ: 333, 436, 470, 141, 258) - (zasílat na: ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Střední Čechy, odbor odloučené pracoviště Kolín, Karlovo náměstí 45, Kolín I, Kolín 2) ČR Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha Suchdol; LV: 32 Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha Suchdol; LV: 625 Ezechel Miroslav Ing., Karpatská 857/5, Praha Vršovice; LV: 307 Fišerová Marcela, nám. Arnošta z Pardubic 8, Český Brod; LV: 301 Havlínová Alena, Přistoupim 162, Český Brod; LV: 569 Hendrichová Marie, U Obory 294, Mirovice; LV: (plná moc: Hendrich Daniel, Dr. Davida Bechera 5, Karlovy Vary) Holíková Miluše, nám. Jiřího z Lobkovic 2277/7, Praha Vinohrady; LV: 632 Hraba Martin, Matoušova 1354/16, Praha Smíchov; LV: 482 Hrušková Jaroslava, Zákoutí 94, Chotutice; LV: 630 Janáková Blanka Ing., J. Š. Kubína 346, Jičín Holínské Předměstí; LV: 467 Jirsová Eva, Charkovská 1720/6, Karlovy Vary; LV: 310 Kalina Karel, bez adresy; LV: 333 (SZ) KÁMEN Zbraslav, spol. s.r.o., Žitavského 1178, Praha Zbraslav; LV: 469 Kindlová Marie, Kladenská 121, Žilina; LV: 466 Klabzuba Jan, Metodějova 189, Chlumec; LV: 5003 Klabzuba Josef, Příkopy 441/4, Ústí nad Labem Krásné Březno; LV: 519 Komárková Jarmila, Tylova 167, Třinec Kanada; LV: 53, 85, (plná moc: Komárek Luboš Doc., Na Rovinách 125, Měchenice) - (zasílat na: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1) Kos Pavel, Bruslařská 1186/14, Praha Hostivař; LV: 352 Kos Vítězslav, Březí 1, Říčany u Prahy; LV: 352 Kozel Jaroslav, Palackého náměstí 98/19, Hořovice; LV: (dědic: Marková Jaroslava, Masarykova 799/11, Hořovice) Kratochvíl Josef, Kounice 302, Kounice; LV: 465 Kratochvílová Otilie, Vrbčany 168, Kolín 2; LV: 464 Kratochvílová Vlasta, Vrbčany 17, Vrbčany; LV: /2012-MZE - (opatr.: Obec Chrášťany) Kroček Karel, Jičínská 1787/47, Praha Žižkov; LV: 645 Kubelka Milan, Jateční 353, Kolín III; LV: 449 Kubešová Radka, Černokostelecká 78/45, Říčany - Radošovice; LV: 49 - (zasílat na: Gorkého 78/2, Říčany u Prahy Radošovice) Luka Jiří, Ve Vilkách 219, Světice; LV: 646 Luka Václav Ing., K výboru 43, Praha Točná; LV: 502, 541, 5500 Macháčková Eliška, Tovární 202/3, Praha Holešovice; LV: 550, 636, 5500 Marková Eva, Ruská 223, Mochov; LV: 53, 85, (plná moc: Marek Jiří Ing., Ruská 223, Mochov) Martin František Ing., Klučov 24, Klučov; LV: 634 Miškovský Václav, Českobrodská 76, Český Brod Štolmíř; LV: 527 Musilová Anna, Balbínova 206/16, Praha Vinohrady; LV: (opatr.: Obec Chrášťany) Novák Vladimír RNDr., Nepasické náměstí 796, Praha Klánovice; LV: 564 Novotný František, bez adresy; LV: 436 (SZ) Obec Chrášťany, Chrášťany 20, Český Brod; LV: Obec Klučov, Klučov, Český Brod; LV: 589 Paclt Jiří, Chotouň 15, Chrášťany Chotouň; LV: 554 Paclt Petr, Zborovská 1103, Český Brod; LV: 554 Pilecká Marcela Ing., Okřešice 40, Česká Lípa Okřešice; LV: 637, 640 Podlešáková Jaroslava, K Zastávce 47, Chotutice; LV: 632 Purkrábek Pavel, V Lánech 216, Plaňany; LV: 5002 Pýchová Ludmila, Družstevnická 1128/24, Havířov Podlesí; LV: 341 Řezáč Karel, bez adresy; LV: 470 (SZ) Řezáčová Barbora, bez adresy; LV: 470 (SZ) Římskokatolická farnost Pečky, Tř. Jana Švermy 50, Pečky; LV: 146 Sixta Vladimír, Tovární 131, Chotutice; LV: 337, 338 Sixtová Helena, Tovární 131, Chotutice; LV: 337, 338 Skala Pavel Ing., Dobřichov 239, Dobřichov; LV: 86 Skala Radovan Ing., Kolodějská 24, Sibřina Stupice; LV: 86 Spechtová Marta, nám. T. G. Masaryka 1128/16, Poděbrady III; LV: 543 Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha Smíchov; LV: 649 Svobodová Jitka Mgr., U Silvie 534/2, Benátky nad Jizerou; LV: 334 Sýkorová Eva, Josefa Suka 215, Kolín III; LV: 521 Šimáčková Anna, Družby 341, Pardubice Polabiny; LV: 483 Šmejkal Jiří, Aloise Jiráska 532, Pečky; LV: 569 Šmíd Miroslav Ing., Katusická 694/20, Praha Kbely; LV: 106 Šolta Luděk, Milčice 42, Milčice; LV: 650 Špaček Jan Ing., Průběžná 33, Chotutice; LV: 335 Šugárová Miroslava, Skramníky 2, Klučov Skramníky; LV: 331 Tesaříková Štěpánka, Poříčany 356, Poříčany; LV: 651 Tudžaroff Roman, Gabinova 868/11, Praha Hlubočepy; LV: 129 Velebil Lukáš, Pod Pensionátem 682, Dobřichovice; LV: 309 Velká Šárka Mgr., Vrbčany 20, Vrbčany; LV: 387 Víša Pavel, Chotouň 26, Chrášťany Chotouň; LV: 82, 85, 438, 502, 512, 541, 550, 608, 642, 646, 5500 Víšová Běla, Chotouň 70, Chrášťany Chotouň; LV: /2012-MZE - (plná moc: Víša Pavel, Chotouň 26, Chrášťany Chotouň) Vraná Jarmila, Masarykova 280/16, Čáslav Nové Město; LV: 345 Vrba Jaroslav, Průběžná 101, Chotutice; LV: 580 Zajíc Jiří Ing., Radim 426, Radim; LV: 341, 557 A -2) Vlastníci do vlastních rukou (doručování na jinou adresu): Bejček Josef, Růžový palouček 2185/10, Ústí nad Labem; LV: (zasílat na: Za Vozovnou 783/1, Ústí nad Labem) Kubešová Radka, Černokostelecká 78/45, Říčany - Radošovice; LV: 49 - (zasílat na: Gorkého 78/2, Říčany u Prahy Radošovice) Komárková Jarmila, Tylova 167, Třinec Kanada; LV: 53, 85, (plná moc: Komárek Luboš Doc., Na Rovinách 125, Měchenice) - (zasílat na: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1) B) Právní zástupci (dle plné moci) do vlastních rukou: ČR Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, Praha Žižkov; LV: 10002, 10002A - (zasílat na: ČR Pozemkový fond ČR, Benešova 97, Kutná Hora) ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha Nové Město; LV: (zasílat na: ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Střední Čechy, odbor odloučené pracoviště Kolín, Karlovo náměstí 45, Kolín I, Kolín 2) Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha Smíchov; LV: 649 Bašusová Helena (vz. p. Bašuse Pavla), Bouřilova 1107, Praha 9; LV: 332 Čermáková Růžena (vz. p. Čermáka Jana), Hořátev 84, Zvěřínek; LV: 301 Hendrich Daniel (vz. pí. Hendrichové Marie), Dr. Davida Bechera 5, Karlovy Vary; LV: 310 Komárek Luboš Doc. (vz. pí. Komárkové Jarmily), Na Rovinách 125, Měchenice; LV: 53, 85, 642 Marek Jiří Ing. (vz. pí. Markové Evy), Ruská 223, Mochov; LV: 53, 85, 608 Víša Pavel ( + vz. pí. Víšové Běly), Chotouň 26, Chrášťany Chotouň; LV: 512 C) Opatrovníci do vlastních rukou: Obec Chrášťany (opatrovník), Chrášťany - Kratochvílová Vlasta, Vrbčany 17, Vrbčany; LV: Musilová Anna, Balbínova 206/16, Praha Vinohrady; LV: 450 D) Předpokládaní dědicové do vlastních rukou: Marková Jaroslava (dědic po Kozlovi Jaroslavovi), Masarykova 799/11, Hořovice; LV: 355 E) Účastníci řízení z věcných břemen: E-1) oprávněni z věcných břemen: ČR Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, Praha Žižkov; LV: 82, 541, 557, /2012-MZE GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 Michle; LV 557 Hladík Antonín JUDr., Žitná 47, Praha II; LV 85 ČR Český hydrometeorologický ústav, zastoupený Ing. Danielem Kurkou, Na Šabatce 17, Praha 4 Komořany; LV 521, LV Vedral Jan, Revoluční 1403/28, Praha 1; LV 541, 5500 ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4; LV 649 E-2) povinni z věcných břemen: Víša Pavel, Chotouň 26, Chrášťany Chotouň; LV 82, 85, 541 Marková Eva, Ruská 223, Mochov; LV 85 Komárková Jarmila, Tylova 167, Třinec Kanada; LV 85 Sýkorová Eva, Prokopa Velikého 365, Kolín 2; LV 521 Luka Václav Ing., K výboru 43, Praha Točná; LV 541, 5500 Martin František Ing., Klučov 24, Klučov; LV 634 Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha Smíchov; LV 649 Obec Chrášťany, Chrášťany, Český Brod; LV Zajíc Jiří Ing., Radim 426, Radim; LV: 557 Seznam vlastníků a účastníků řízení k.ú. Chrášťany u Českého Brodu A) Vlastníci (dle evidence katastru nemovitostí) do vlastních rukou: Česalová Marcela Ing., Benešovská 146, Kamenice Ládví; LV: (plná moc: Mašínová Magda, Krkonošská 1494/3, Praha 2 Vinohrady) ČR Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, Praha Žižkov; LV: 10002, 10002A - (zasílat na: ČR Pozemkový fond ČR, Benešova 97, Kutná Hora) Čiháková Magda, Amforová 1904/6, Praha Stodůlky; LV: 6 Dvořák Alois JUDr., Americká 2321/20, Teplice; LV: 52 Háková Marta, Brdičkova 1917/9, Praha Stodůlky; LV: 6 Kolářová Drahomíra, Rokycanova 1237, Český Brod; LV: 143 Kratochvíl Aleš, Břežany II 97, Břežany II; LV: (plná moc: Kratochvíl Václav, Břežany II 97, Český Brod) Kratochvíl Ivan, Palackého 457, Český Brod; LV: 479 Kratochvíl Václav, Břežany II 97, Český Brod; LV: 534 Kratochvílová Hana, Kaplická 848/61, Praha Podolí; LV: 479 Křivánková Zdeňka, Na Vyhlídce 1249, Český Brod; LV: 124 Luka Václav Ing., K výboru 43, Praha Točná; LV: 481 Mašín Emanuel JUDr., Krkonošská 1494/3, Praha 2 Vinohrady; LV: 495, (plná moc: Mašínová Magda, Krkonošská 1494/3, Praha 2 Vinohrady) Mašínová Magda, Krkonošská 1494/3, Praha 2 Vinohrady; LV: 476, 617 Obec Chrášťany, Chrášťany, Chrášťany; LV: Pilecká Marcela Ing., Okřešice 40, Česká Lípa Okřešice; LV: 138 Pokorná Jarmila Ing., Šumberova 341/18, Praha Veleslavín; LV: (plná moc: Mašínová Magda, Krkonošská 1494/3, Praha 2 Vinohrady) Sahula František, Chotouň čp. 51; LV: 141 (SZ) Snětina Jan, Chrášťany 55, Chrášťany; LV: 530 Snětina Karel, Chrášťany 23, Chrášťany; LV: 530 Spechtová Marta, nám. T. G. Masaryka 1128/16, Poděbrady III; LV: 543 Stachurová Dagmar, Zlatnická 1073/1, Praha Nové Město; LV: 6 Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha Smíchov; LV: /2012-MZE Sýkorová Eva, Josefa Suka 215, Kolín III; LV: 516 Veselý Vladimír, Klučovská 738, Český Brod; LV: 124 Víša Pavel, Chotouň 26, Chrášťany Chotouň; LV: 481, 520 Víšová Běla, Chotouň 70, Chrášťany Chotouň; LV: (plná moc: Víša Pavel, Chotouň 26, Chrášťany Chotouň) B) Právní zástupci (dle plné moci) do vlastních rukou: ČR Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, Praha Žižkov; LV: 10002, 10002A - (zasílat na: ČR Pozemkový fond ČR, Benešova 97, Kutná Hora) Kratochvíl Václav ( + vz. p. Kratochvíla Aleše), Břežany II 97, Břežany II; LV: 534 Mašínová Magda, Krkonošská 1494/3, Praha 2 Vinohrady; LV: 495, ( + vz. p. Mašína Emanuela JUDr.) - ( + vz. pí. Česalové Marcely) - ( + vz. pí. Pokorné Jarmily Ing.) Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha Smíchov; LV: 145 Víša Pavel ( + vz. pí. Víšové Běly), Chotouň 26, Chrášťany Chotouň; LV: 520 C) Opatrovníci do vlastních rukou: D) Předpokládaní dědicové do vlastních rukou: E) Účastníci řízení z věcných břemen: E-1) oprávněni z věcných břemen: Vedral Jan, Revoluční 1403/28, Praha 1; LV 481, 502 ČR Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, Praha Žižkov; LV 617 E-2) povinni z věcných břemen: Luka Václav Ing., K výboru 43, Praha Točná; LV 481, 502 Mašínová Magda, Krkonošská 1494/3, Praha 2 Vinohrady; LV 617 Seznam vlastníků a účastníků řízení k.ú. Skramníky A) Vlastníci (dle evidence katastru nemovitostí) do vlastních rukou: Adámek Oldřich, Poříčany 512, Poříčany; LV: 307 Fiedler Milan Ing., Na Křenovce 476, Kostomlaty nad Labem; LV: 608 Hořejšová Marie, Skramníky 43, Klučov Skramníky; LV: (opatr.: Obec Klučov) Kopecká Ludmila, Skramníky 72, Klučov Skramníky; LV: 631 Luka Václav Ing., K výboru 43, Praha Točná; LV: 259 Macháčková Eliška, Tovární 202/3, Praha Holešovice; LV: 275 Obec Chrášťany, Chrášťany, Chrášťany; LV: /2012-MZE Obec Klučov, Klučov, Klučov; LV: Římskokatolická farnost Pečky, Tř. Jana Švermy 50, Pečky; LV: 80 Spechtová Marta, nám. T. G. Masaryka 1128/16, Poděbrady III; LV: 286 Steigerová Miloslava, Miranova 830/4, Praha Hostivař; LV: 223 Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha Smíchov; LV: 199 Sýkorová Eva, Josefa Suka 215, Kolín III; LV: 272 Šmíd Miroslav Ing., Katusická 694/20, Praha Kbely; LV: 8 Šugárová Miroslava, Skramníky 2, Klučov Skramníky; LV: 307 Víša Pavel, Chotouň 26, Chrášťany Chotouň; LV: 224, 259, 276 Víšová Běla, Chotouň 70, Chrášťany Chotouň; LV: (plná moc: Víša Pavel, Chotouň 26, Chrášťany Chotouň) B) Právní zástupci (dle plné moci) do vlastních rukou: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha Smíchov; LV: 199 Víša Pavel ( + vz. pí. Víšové Běly), Chotouň 26, Chrášťany Chotouň; LV: 276 C) Opatrovníci do vlastních rukou: Obec Klučov (opatrovník), Klučov 114, Klučov - Hořejšová Marie; LV: 631 D) Předpokládaní dědicové do vlastních rukou: E) Účastníci řízení z věcných břemen: E-1) oprávněni z věcných břemen: ČR Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, Praha Žižkov; LV 608 E-2) povinni z věcných břemen: Fiedler Milan Ing., Na Křenovce 476, Kostomlaty nad Labem; LV 608 Seznam vlastníků a účastníků řízení k.ú. Chotutice A) Vlastníci (dle evidence katastru nemovitostí) do vlastních rukou: Höfnerová Miluše Ing., Zahradní 244, Kolín III; LV: 218 Kalina Karel, bez adresy; LV: 258 (SZ) Kubín Miloslav Ing., Školní 187, Červené Pečky; LV: 430, 631 Obec Chotutice, Průběžná 107, Radim u Kolína; LV: Sixta Vladimír, Tovární 131, Chotutice; LV: 388 Špaček Jan Ing., Průběžná 33, Chotutice; LV: 114 Váňa František, Tyršova 339, Jirny; LV: 430, 631 Váňa Milan, K Lesu 71, Jirny; LV: 430, 631 Váňová Alena, Pražská 312, Jirny; LV: /2012-MZE Velík Michal, Brandlova 1641/1, Praha Chodov; LV: 121 Velík Miroslav, Peškova 513, Ústí nad Labem Neštěmice Mojžíř; LV: (zasílat na: Brandlova 1641/1, Praha 11 Chodov) Velík Roman, Pod Zvonařkou 2239/6, Praha Vinohrady; LV: 121 Větvičková Pavla, Bojovníků za svobodu 1450, Čáslav Nové Město; LV: 623 A -2) Vlastníci do vlastních rukou (doručování na jinou adresu): Velík Miroslav, Peškova 513, Ústí nad Labem Neštěmice Mojžíř; LV: (zasílat na: Brandlova 1641/1, Praha 11 - Chodov) B) Právní zástupci (dle plné moci) do vlastních rukou: C) Opatrovníci do vlastních rukou: D) Předpokládaní dědicové do vlastních rukou: E) Účastníci řízení z věcných břemen: E-1) oprávněni z věcných břemen: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank pojišťoven a stavebnictví, Roškotova 1225/1, Praha 4; LV 121 Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Sokolovská 217/42, Praha 9; LV 121 Kvapilová Kateřina, RČ a adresa neznámá; LV 121 E-2) povinni z věcných břemen: Velík Michal, Brandlova 1641/1, Praha Chodov; LV 121 Velík Miroslav, Peškova 513, Ústí nad Labem Mojžíř; LV 121 Velík Roman, Pod Zvonařkou 2239/6, Praha Vinohrady; LV 121 Na vědomí: Geovap spol. s.r.o., Čechovo nábřeží 1790, Pardubice Obec Chotutice, Průběžná 107, Radim u Kolína Obec Chrášťany, Chrášťany 20, Český Brod Obec Klučov, Klučov, Český Brod Exekutorský úřad Praha 5, JUDr. Podkonický Juraj, Ph.D., Evropská 663/132, Praha 6 Dejvice Exekutorský úřad Beroun, Mgr. Dolanský Pavel, Palackého 31/2, Beroun 78967/2012-MZE
Similar documents
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks