Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

VALEH HACILAR, AZƏRBAYCAN FOLKLORU ANTOLOGIYASI. (Borçalı-Qarapapaq Folkloru)

Category:

Biography

Publish on:

Views: 46 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
VALEH HACILAR, AZƏRBAYCAN FOLKLORU ANTOLOGIYASI (Borçalı-Qarapapaq Folkloru) Oruc ƏLİYEV AMEA Folklor İnstitutunda müxtəlif istiqamətlərdə seriya kitabların çapı həyata keçirilməkdədir. Bunlardan Azərbaycan
Transcript
VALEH HACILAR, AZƏRBAYCAN FOLKLORU ANTOLOGIYASI (Borçalı-Qarapapaq Folkloru) Oruc ƏLİYEV AMEA Folklor İnstitutunda müxtəlif istiqamətlərdə seriya kitabların çapı həyata keçirilməkdədir. Bunlardan Azərbaycan folkloru antologiyası, Azərbaycan folklorunun ilkin nəşrləri, Azərbaycan folkloru külliyyatı seriyalarını göstərmək olar. Azərbaycan folkloru antologiyası seriyasından indiyə kimi Naxçıvan, İraq-Türkman, Göyçə, Şəki, Qarabağ, Qaraqoyunlu, Ağbaba, Gəncəbasar, İrəvan, Şirvan, Zəngəzur, Dərbənd, Dərələyəz, Ağdaş, Muğan, Loru-Pəmbək cildləri nəşr olunmuşdur. Bu seriyadan 2011-ci ildə Borçalı-Qarapapaq cildi də işıq üzü görmüşdür. Bu cildi toplayıb tərtib edən və Ön söz ün müəllifi Gürcüstan Ədəbiyyatşünaslıq Akademiyasının həqiqi üzvü, filologiya elmləri doktoru, professor Valeh Hacılar dır. Antologiya Borçalı-Qarapapaq folklorunun təməl özəllikləri adlı geniş və dolğun Ön söz dən, on altı bölmədən, Tərtibdə istifadə olunmuş qaynaqlar və söyləyicilər haqqında məlumat hissəsindən ibarətdir. Müəllif kitaba yazdığı Ön söz də milli folklorumuzun zəngin və çoxşaxəli bir qolunun Gürcüstanda yarandığını, Türk dilli xalq ədəbiyyatının inkişafının təkcə Borçalı-Qarayazı folkloru ilə məhdudlaşmadığını nəzərə çatdırır. Onu da qeyd edir ki Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı müxtəlif millətlərin yaşadığı Ahısqa-Axalkələkdə, Zalqa-Barmaqsız da və Tiflis də də geniş şöhrət qazanmışdır. Bu barədə fikirlərini ümumiləşdirərək belə qənaətə gəlir: Bir sözlə, Gürcüstanda Türk-Azərbaycan folkloru ənənələrinin kökləri qədim və çoxşaxəlidir. Yazıya alınaraq topluda oxuculara təqdim olunmuş örnəklər zəngin Borçalı-Qarapapaq folklorunun kiçik bir qismini əhatə etsə də xalqımızın mədəni tarixi inkişafının, etnik xüsusiyyətlərinin hərtərəfli öyrənilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Onları və digər nümunələri ardıcıl şəkildə toplamaq, araşdırıb təhlil və nəşr etmək milli folklorumuzun, dilimizin tarixini, nüfuzunu, təsir və əhatə dairəsini doğru dürüst müəyyənləşdirmək üçün çox gərəklidir. Valeh Hacılar Azərbaycan folkloru antologiyası nın Borçalı-Qarapapaq cildinə daxil edilmiş nümunələri uzun illər boyu toplayıb yazıya almış, sistemləşdirmişdir. Bununla yanaşı, Prof. Dr.; Azerbaycan Bilimler Akademisi 285 Oruc Aliyev cildə daxil edilmiş bir qism nümunələri Gürcüstan Mərkəzi Tarix Arxivindən, Gürcüstan EA S. Rustaveli adına Ədəbiyyat İnstitutunun folklor arxivindən və digər mənbələrdən əldə etmişdir. Tərtibçi o məsələyə də aydınlıq gətirir ki hələ XIX yüzillikdən başlayaraq K. Qvaramadze, N. Asatiani, N. Marr, E. Tağaişvili və başqa Gürcü alimləri, folklorşünasları Gürcüstanın müxtəlif bölgələrindən xeyli Türkdilli xalq ədəbiyyatı inciləri toplayıblar. Valeh Hacıların arxiv materialını, mənbələri dərindən bilməsi folklorumuzun bir sıra məsələlərinin üzə çıxarılmasında əhəmiyyətli rol oynamışdır. Misal üçün, onun araşdırmaları XIX. yüzilliyin əvvəllərində Azərbaycan nağıllarının söyləyiciləri, toplayıcıları, eyni zamanda tərcümə və nəşr tarixi barədə yeni müddəaları ortaya çıxarmışdır. O, müəyyənləşdirmişdir ki Деревяная красавица dan sonra Rus dilinə çevrilib çap edilmiş ikinci Azərbaycan nağılı 1852-ci ildə Kavkaz qəzetində deyil, ildə Tiflisskie vedmosti qəzetinin 91. sayında dərc edilmişdir. Həmin nağılı Zubaryev soyadlı toplayıcı 1828-ci il oktyabr ayının 6-da Borçalının Şamalı kənd sakini Mehdi Bayram oğlundan yazıya almışdır. Nağılımızın Rus tərcüməçi-naşirinin Tatarskiy skazoçnik adlı mətndə yazdıqlarını yüksək qiymətləndirən Valeh Hacılar doğru olaraq belə qənaətə gəlir: Tərcüməçinin Borçalını və borçalıları müsbət səciyyələndirən, yerli sakinlərin məişəti, folkloru, nağılçı Mehdi Bayram oğlu haqqındakı qeydlərini və Azərbaycan nağılının Ruscaya tərcüməsini əhatə edən bu yazı XIX. yüzilliyin əvvəllərində Rus dilli mətbuatda bu qəbildən dərc olunmuş ən ilkin məlumatlardan biri kimi həm folklorşünaslığımız, həm də ədəbi əlaqələr tariximiz üçün mühüm elmi əhəmiyyət daşıyır. Antologiya mövsüm və mərasim nəğmələri ilə başlayır. Bu nümunələr özündə bir sıra arxaik elementləri əks etdirməkdədir. Antologiyanın miflər və əfsanələr, inanclar-inamlar, rəvayətlər, nağıllar bölmələrindəki nümunələr xüsusilə seçilir və tədqiqat üçün zəngin material verir. Bu baxımdan Hərşənin küllüyü, Anaxatır, Maral dağı, Elçi dağı, Cəmşid Sultan dərviş libasında, İnsanla ilanın nağılı, Balıqların sirri, Əhmədi-biqəm, Qara Qulam ilə Sultan Süleyman, Xıdır İlyaz, Vermədi Məhbud, nə etsin Mahmud? və s. nümunələr xüsusilə diqqət çəkir. Bunların arasında səma hadisələrinə, astral cisimlərə dair ilkin təsəvvürlər nəticəsində meydana gəlmiş bir sıra surətlərə də rast gəlinir. Miflər, əfsanələr, inamlarla yanaşı belə surətlərə nağıllarda da təsadüf olunması xüsusilə maraq doğurur. Antologiyaya daxil edilmiş, ildə tərtibçi tərəfindən Bolnis rayonunun Muğanlı kənd sakini Mədəd Mövlud oğlu Hüseynovdan yazıya alınmış Qara Qulam ilə Sultan Süleyman nağılı tədqiqat üçün zəngin material verir. 286 Oruc Aliyev Dərbənd, Göyçə, Qarabağ, Güney Azərbaycanda da müxtəlif variantları olan bu nağıl süjet quruluşu, təhkiyə üsulu ilə seçilir. Bəxtini, taleyini axtarmağa yollanan qəhrəman yolda müxtəlif şəxslərlə, varlıqlarla qarşılaşır, onların da dərdini öyrənib yoluna davam edir. Məqsədinə yetib geri qayıdarkən axırıncıdan başlamış əvvəlinciyə qədər yenə onlarla qarşılaşır, bir bir onların sirrini açıb söyləyir. Qara Qulam ilə Sultan Süleyman nağılında təsvir olunur ki günlərin bir günü Sultan Süleyman elçi daşının üstündə oturan yetim bir oğlanı qulluqçu kimi sarayında saxlayır. Bir xeyli keçəndən sonra bu yetim oğlanın padşah qızını istədiyi xəbəri hər tərəfə yayılır. Bunu eşidən padşah əvvəl qəzəblənir, sonra isə bir namə yazıb Qulama onu Günəşə aparmağı əmr edir. Qulam yolda bir ceyrana, sonra balıqlar padşahına rast gəlir. O, Göydəmir ata minib Günəşin yanına çatır və padşahın naməsini ona verir. Günəş naməni alıb deyir: Biz varıq, şərikimiz yoxdu, yazıya da pozu yoxdu. Qız Qara Qulamındı. Günəş balığın, ceyranın da dərdini Qara Qulama söyləyir. Qara Qulam balığın burnundan çıxan ləli və ceyranın verdiyi sehrli südü götürüb Sultan Süleymanın məmləkətinə gəlir və onun qızı ilə evlənir. Bu nağılın qəhrəmanının taleyini, bəxtini Günəş verir. Günəşin yanına gedib qayıdandan sonra Sultan bu yetim oğlanla qohumluğu özünə şərəf bilir. Məlum olduğu kimi, bir çox qaynaqlarda Türk xalqlarının göy cisimlərinə, Günəşə, Aya inamı əks olunmuşdur. Deməli, bu nağılda da Günəşlə bağlı əski inamlar qorunub saxlanmışdır. Topluda Xıdırnəbi (Xıdır Əlləz, Xıdır İlyas), çən qarışı, Yel baba ilə bağlı inamlar, Yağma, yağış, Cənnət bulağı və s. nünunələr bir sıra əski təsəvvürləri özündə qoruyub saxlayır. Müəllif antologiyaya daxil etdiyi Xıdır İlyas, Mən qurdu gördüm, Vermədi Məbud, nə etsin Mahmud, Pinti Mahmud nağıllarını Gürcüstan EA Rustaveli adına Ədəbiyyat İnstitutunun folklor arxivindən götürmüşdür. Bunları N. Asatiani toplamışdır. Deməli, tərtibçinin bu nümunələri antologiyaya daxil etməsi də təsadüfi deyil. O, bu barədə Ön söz də yazır: N. Asatianinin XIX əsrin 90-cı illərində topladığı folklor nümunələrinin Azərbaycan folklorşünaslığı üçün böyük əhəmiyyəti vardır və onlar ayırca öyrənilməlidir. Tatar (Azərbaycan-Türk V.H.) xalq yaradıcılığı başlığı altında yazıya alınmış bu nümunələrin maraqlı cəhətlərindən biri də orijinalla yanaşı onların gürcü dilində tərcüməsinin verilməsidir. Bölgədən toplanmış nümunələrin mövzu, ideya və poetik xüsusiyyətləri belə bir qənaət doğurur ki bu regionun folklor örnəkləri Azərbaycan folklorunun tərkib hissəsi kimi özünəməxsus səciyyəvi xüsusiyyətləri ilə də seçilməkdədir. 287 Oruc Aliyev Bu baxımdan antologiyanın alqışlar, qarğışlar, andlar, atalar sözü, məsəllər, elat dodaqqaçdıları, tapmacalar, uşaq folkloru bölmələrinə daxil edilmiş nümunələr də dediklərimizi aydın göstərməkdədir. Tərtibçinin müxtəlif illərdə elmi səfərləri zamanı ayrı ayrı aşıqlardan yazıya aldığı rəvayətləri, Mehralı bəy (düzüb-qoşan Aşıq Məhəmməd Sadaxlı), Cəlal-Sayad-Sərvinaz (düzüb-qoşan Aşıq Zeyin Topa Veridze, söyləyəni Aşıq Eto Ekime Davlaşeridze), Cahangir (düzüb-qoşan şair Ağacan, söyləyəni Aşıq Hüseyn Saraçlı), Şam şahzadə (düzüb-qoşan Təhlə Novruz) dastanlarını da topluya daxil etməsi təsadüfi xarakter daşımır. Məlum olduğu kimi, aşıq sənəti ənənələrinin formalaşmsında, inkişafında Gürcüstan da yaşayıb yaratmış aşıqların və el şairlərinin də böyük rolu olmuşdur. Borçalı mahalında Alxas Ağa, Güllər Pərisi, Şair Nəbi, Aşıq Sadıq, Xındı Məmməd, Aşıq Əmrah, Aşıq Hüseyn Saraçlı, Aşıq Alxan Qarayazılı, Aşıq Kamandar, Aşıq Əhməd Sadaxlı kimi sənətkarlar yaşayıb yaratmışdır. Bu mahalın saz söz ənənələrini Məhəmməd Sadaxlı, Aşıq Aslan Kosalı, Aşıq Nurəddin Qasımlı, Aşıq Bilal, Gülabü Xındı Məmməd oğlu, Aşıq Həvəskar, Aşıq Arif, Aşıq Şakir, Qırıxlı Aşıq Hüseyn və başqaları davam etdirməkdədirlər. Bütün bunları yada salan müəllif aşıqların və el şairlərinin yaratdıqları dastanların Borçalı aşıq ədəbiyyatını daha da zənginləşdirdiyini nəzərə çatdırır. Dastanlarımızın yayılmasında, təbliğində Borçalı aşıqlarının rolunu yüksək qiymətləndirən Valeh Hacılar bu barədə fikirlərini belə ümumiləşdirir: Maraqlı məzmunu və zəngin ideya-bədii səciyyələri ilə fərqlənən xalq dastanlarımız Gürcüstan da da geniş yayımış, müxtəlif millətlərin nümayəndələri olan toplayıcıların, naşirlərin və tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olmuş, arxiv sənədlərində, salnamə və cünglərdə öz əksini tapmışdır. Bütün dövrlərdə peşəkarlığı və yüksək sənətkarlığı ilə seçilən Borçalı aşıqlarının, el şairlərinin ardıcıl fəaliyyəti bu vüsəti daha da genişləndirmiş, xalq romanlarımızı təkcə Türk dilli xalqlara yox, Qafqazda yaşayan bütün millətlərə sevdirmişdir. Bütün bunlar həm də dastanlarımızın dövrümüzə qədər gəlib çatmasına, qorunub saxlanmasına yardım etmiş, müxtəlif xalqlarda çoxsaylı variantların və versiyaların yaranmasına səbəb olmuşdur. Kitabın sonunda hər bir söyləyicinin harada yaşaması, adı, soyadı, yaşı, nümunənin nə vaxt yazıya alınması barədə müfəssəl məlumat verilir. Eynilə müxtəlif qaynaqlardan və mənbələrdən götürülmüş nümunələrin də yeri göstərilir. Bunlar da folklor nümunələrinin toplanması və yazıya alınmasının mühüm şərtlərindən biri sayılır. 288 Oruc Aliyev Gürcüstan Ədəbiyyatşünaslıq Akademiyasının həqiqi üzvü, filologiya elmləri doktoru, professor Valeh Hacıların elmi yaradıcılığı geniş və çoxşaxəli olub. O, folklorumuzun toplanması, tədqiqi, nəşri, tərcüməsi məsələlərinə daha çox üstünlük verib. Bütün bunları o, Borçalı-Qarapapaq folklorunun təməl özəllikləri adlı Ön söz ündə belə yekunlaşdırmışdır. Xalq ədəbiyyatı bizdən əvvəl yaşayanların əsrlər boyu qazandıqları həyat və əmək təcrübəsini, eləcə də daxili, mənəvi aləmini aydınca əks etdirən əsl müdriklik xəzinəsidir. Odur ki bu sərvəti onu yaradanların, yaşadanların tarixi ilə vəhdətdə, ardıcıl və sistemli şəkildə araşdırmaq, yaddaşlardan yazıya köçürüb nəşr və təbliğ etmək folklorşünaslıq qarşısında duran ən vacib məsələlərdəndir. Yekun olaraq deyəbilərik ki Borçalı-Qarapapaq cildi Azərbaycan folkloru antologiyasının ən uğurlu nəşrlərindən biridir.
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks