Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Van welke boom eet jij?

Category:

Business & Finance

Publish on:

Views: 7 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Preek van Jan Pool d.d. 6 juni 2004 Van welke boom eet jij? Genesis 2:8-9 De Here God plantte een hof in Eden, in het oosten en bracht de mens, die Hij had geschapen daarheen. In de hof plantte Hij prachtige
Transcript
Preek van Jan Pool d.d. 6 juni 2004 Van welke boom eet jij? Genesis 2:8-9 De Here God plantte een hof in Eden, in het oosten en bracht de mens, die Hij had geschapen daarheen. In de hof plantte Hij prachtige fruitbomen. Midden in de hof plaatse Hij de boom van het leven en de boom van kennis van goed en kwaad. vers Maar Hij waarschuwde de mens: Je mag van alle bomen in de hof eten, maar niet van de boom van kennis van goed en kwaad. Want als je daarvan eet, zul je zeker sterven. Genesis 3: 1-7 De slang was listiger dan alle andere dieren, die de Here God had gemaakt. Hij zocht de vrouw en vroeg: God heeft zeker wel verboden van de bomen in de hof te eten, hè Nee hoor, antwoordde de vrouw, wij mogen van alle bomen eten, behalve van die in het midden van de hof. Wij mogen hem zelfs niet aanraken, want dan zullen wij sterven. Dat is een leugen, zei de slang. je zult niet sterven. God zegt dat alleen, omdat Hij weet dat jullie aan Hem gelijk zullen zijn als je daarvan eet. je ogen zullen open gaan en evenals God zul je het onderscheid kennen tussen goed en kwaad. De vrouw liet zich ompraten.zij keek naar de boom en zag dat de vrucht eetbaar was en er prachtig uitzag. Die vrucht kon haar verstandig maken. Ze pakte wat vruchten en at ervan. Zij gaf ook haar man van de vruchten en hij at er ook van. Toen zij dat gedaan hadden, viel het hun opeens op dat ze naakt waren en zij schaamden zich. o De mens kon kiezen tussen de boom des levens en de boom van kennis van goed en kwaad. God schiep de mens met een vrije wil! o Satan verleidt de mens op een heel subtiele wijze. God heeft zeker wel verboden van de bomen in de hof te eten hè? o Eva zegt dan niet wat God gezegd heeft, maar geeft een vrije interpretatie van het Woord van God! Wij mogen hem zelfs niet aanraken dat had God niet gezegd!! Want dan zullen wij sterven.. o Satan zegt dan dat God een leugenaar is en verleidt de vrouw te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Hij zegt niet: Word rebels, pleeg overspel, steel, pleeg een moord. Nee!! Hij Zegt: Zou je niet meer op God willen lijken? Zou je niet meer kennis willen hebben? Zou je niet zelf willen beslissen? Zou je niet meer macht willen hebben? o De boom des levens is een beeld van de Here Jezus. Jezus zegt van zichzelf: Ik ben het brood des levens. Ik ben het levend water Belangrijk: Er was niet een boom van goed en een boom van kwaad! Er was een boom des levens en een boom van kennis van goed en kwaad. Veel christenen maken een denkfout als ze lezen over de laatste boom. Ze menen dat het alleen gaat om de kennis van het kwade gaat, maar ook de kennis van het goede is een vrucht van deze boom! Het resultaat van het eten van beide soorten kennis is hetzelfde: het brengt de dood voort! We kunnen eten van beide bomen. Wat is eten? Consumeren, innemen, tot je nemen. Wat je eet, dat wordt deel van je! Het beïnvloed je denken, je ideeën, je kijk op de wereld, je beslissingen, je handelingen en je gedrag! Waarom wilde God niet dat de mens zou eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Dat is toch ontzettend handig, als ik weet wat goed en wat kwaad is God wist dat het de mens zou vergiftigen. Er zat (zit) gif in die boom! Wat voor gif? Het richt de mens op zichzelf i.p.v. op God. Het zet de mens centraal! Het trekt ons weg bij de boom des levens - Jezus. Het is het teken van op jezelf willen vertrouwen, het zelf willen weten, het zelf willen beslissen, het zelf je normen willen bepalen, zelf te bepalen wat goed en kwaad is, zelf te beoordelen. Jij staat centraal, jouw mening, jouw standpunt, jouw oordeel. Weet je wat er gebeurd als je zo leeft: je sterft dat was Gods waarschuwing. Viel de mens na het eten van de vrucht onmiddellijk dood neer? Nee, maar het proces van sterven was ingezet. Eten van de boom van kennis van goed en kwaad richt jezelf ten gronde! Je wordt ondankbaar, mopperig, kritisch, veroordelend, bitter enz. 1 Door te eten van de boom van kennis van goed en kwaad zien we een verschuiving van een Godgericht leven naar een ik-gericht leven. Dat is het wezen van de zonde! Jezus zegt dat we ons ik-leven moeten verloochenen! Kenmerken van ik-gericht leven o zelfvertrouwen o afhankelijk van eigen bekwaamheden en talenten o een leven op zichzelf gericht Kenmerken van een leven dat op God gericht is: o vertrouwen op God o afhankelijkheid van God en van Zijn bekwaamheid en voorzienigheid o een leven dat geconcentreerd is op God en wat Hij aan het doen is o het proberen Gods perspectief te zien in iedere omstandigheid o een kijken naar de omstandigheden vanuit menselijk oogpunt. Wordt jouw leven gekenmerkt door een ik-gericht leven of een God-gericht leven. Waar wordt jij door geleid, door de boom van kennis van goed en kwaad of door de boom des levens? Leiden: doen gaan; de weg wijzen; zich uit strekken in een bepaalde richting; de leiding hebben; 1. Geleid worden door gevoel veel mensen worden geleid door hun gevoel. Ze laten hun emoties bepalen waar ze heen gaan, wat ze beslissen enz. 2. Geleid worden door verstand je wordt geleid door je denken en door de informatie die je krijgt van je natuurlijke zintuigen. Dat lijkt heel verstandig maar wordt in de Bijbel sterk afgeraden!!! Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. (Spr. 3:5) Trust God from the bottom of your heart, don t try to figure everything on your own. Seek His will in all you do, and He will direct your paths. o Als Noach naar zijn gezond verstand had geluisterd, dan had hij nooit begonnen aan de bouw van de ark!! o Als Abraham naar zijn gezond verstand had geluisterd, dan had hij nooit vertrokken! o Als Mozes naar zijn gezond verstand had geluisterd, dan had hij er nooit aan begonnen om het volk te bevrijden uit Egypte. o Als Jozua naar zijn gezond verstand had geluisterd, dan had hij nooit 7 dagen om Jericho heen gewandeld! En zeker niet de laatste keer juichend!! o Als Gideon naar zijn gezond verstand had geluisterd, dan had hij nooit de strijd aangebonden met de Midjanieten. Het leger van de vijand bestond uit met zwaarden bewapende soldaten. (Richteren 8:10 ) Het leger van Gideon bestond uit 300 met kruiken en fakkels bewapende soldaten! o Als David naar zijn gezond verstand geluisterd had, dan had hij nooit de strijd met Goliath aangegaan. 3. Geleid worden door de ervaringen uit het verleden Je neemt je beslissingen op grond van goede of slechte ervaringen in het verleden. Dit lijkt natuurlijk ook heel verstandig! Je moet tenslotte leren van de lessen uit het verleden. Toch is het niet goed om hierdoor geleid te worden. Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? (Jesaja 43:18,19) 4. Geleid worden door de mening van andere mensen Je laat je beslissingen afhangen en beïnvloeden door de mening van anderen. Het volk Israël volgde de mening van de 10 verspieders i.p.v de instructies van God op te volgen! Numeri 14! Ook voorbeeld David die de oversten over honderd en duizend, de aanzienlijken en ten slotte het gehele volk raadpleegt of hij de ark des verbonds moet binnenbrengen. (1 Kronieken H.13) 5. Geleid worden door de omstandigheden Als Paulus zich had laten leiden door de omstandigheden, dan had hij nooit in Rome gekomen!! 2 Al deze manieren van geleid worden zijn gebaseerd de boom van kennis van goed en kwaad. Wij moeten een kerk zijn waar de boom des levens centraal staat!! Wij moeten eten van de boom des levens! Als je eet van de boom des levens, dan zal de vrucht van de Heilige Geest openbaar komen in je leven!! Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Galaten 5:22-23 (Het Boek) De liefde is geduldig; de liefde is vriendelijk; de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots; zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd; zij neemt niemand iets kwalijk; zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen (Always looks for the best), verwacht het altijd van God en houdt stand. Aan de liefde komt nooit een einde. Jezus uitgenodigd door Simon Op een keer is Jezus door een Farizeeër (Simon) uitgenodigd om te komen eten. Ik denk dat die uitnodiging niet met zuivere motieven is geweest. Dat kun je zien uit het feit dat Jezus niet met respect ontvangen werd door Simon. Wanneer een gast in die tijd een huis binnen kwam werden er drie dingen gedaan. De gastheer plaatste zijn hand op de schouder van de gast en gaf hem de kus van vrede. Dat was een teken van respect. De wegen waren stoffig en ze droegen een soort open sandalen. Er werd daarom altijd koel water gegoten over de voeten van de gast om zijn voeten te reinigen en te verkwikken. En er werden wat druppels eau de toilette (in de vorm van b.v. rozenolie) op het hoofd aangebracht. We zien later in het verhaal dat Jezus niet op die manier ontvangen was De Farizeeërs wilden Jezus, zoals zo vaak in de val lokken. Ze waren voortdurend naar een aanleiding aan het zoeken om hem op een fout te betrappen. Tijdens de maaltijd verschijnt er opeens een vrouw, die in de stad als zondares bekend stond Ze zalft Jezus zijn hoofd met kostbare mirre, maakt met haar tranen zijn voeten nat en droogt ze af met haar haren, kust zijn voeten en zalf ze. Simon ziet dat gebeuren en denkt bij zichzelf: Nee, Jezus is geen profeet. Als Hij door God was gestuurd, zou Hij wel weten wat voor een slechte vrouw zij is. Dan zou Hij Zich niet door haar hebben laten aanraken. Lucas 7:39 Simon oordeelde. Hij oordeelde zowel Jezus als de zondares. Simon at van de boom van kennis van goed en kwaad. Die boom produceert in ons een kritische veroordelende houding! Jezus had natuurlijk kennis over deze vrouw, maar Hij gaf haar genade, leven!! Mensen die eten van de boom van kennis van goed en kwaad oordelen anderen! Ze observeren met hun natuurlijke ogen. ze laten zich in hun meningsvorming leiden door gezond verstand (immorele vrouw zalft Jezus = niet goed), of door een gekleurde bril van pijn uit het verleden. Ze trekken hun conclusies. Vervolgens geven ze hun mening (oordeel) aan anderen. Ze spreken vanuit de boom van kennis van Goed en Kwaad: naar mijn mening, volgens mij, Ik vind, Ik denk, Ik weet, Ik ben van oordeel Ze ventileren hun oordeel!! Omdat ze denken dat ze het bij het rechte eind hebben willen ze vervolgens anderen overtuigen van hun mening! Zo krijg je roddel, laster, partijschappen enz. Dat zijn allemaal vruchten van eten van de boom van kennis van goed en kwaad! Waarom veroordeelde Simon Jezus en de hoer? Waarom veroordelen wij? Wat is de wortel van oordelen? Hoogmoed De oerzonde: Je zet jezelf in de plaats van God. Je vereert het schepsel. Je vereert jezelf, jouw mening, jouw opinie, jouw opvattingen, jouw ervaringen, jouw conclusies Wij gaan zitten op de Rechterstoel en beoordelen wat wel of niet goed is en van God is. 3 Wat zegt de Bijbel over oordelen? Wie ben jij, dat je jezelf een oordeel aanmatigt over de knecht van een ander? Of hij staat of valt gaat alleen zijn heer aan.met welk recht veroordeel jij je broeder? Wij zullen allemaal verschijnen voor de rechterstoel van God. Zo zal dan een ieder van ons tegenover God rekenschap moeten afleggen van zichzelf. Romeinen 14:4,10,12 Maar als je denkt dat jij op hoge grond staat waar je met je vinger kunt wijzen naar anderen, denk daar eens over na. Iedere keer wanneer jij een ander kritiseert, veroordeel je jezelf. Oordelend kritiseren over anderen is een welbekende manier om de aandacht van je eigen fouten af te leiden. Maar God is niet zo gemakkelijk afgeleid. Hij ziet dwars door zulke rookgordijnen heen en houd jou verantwoordelijk voor wat jij hebt gedaan. Romeinen 2:1-3 Paulus zegt verder: Nu raakt het mij zeer weinig of ik door u of enig menselijk gericht beoordeeld wordt. Hij die mij beoordeelt is de Here. Hij zal alles aan het licht brengen en de raadslagen der harten openbaar maken. 1 Korintiërs 3:5 Conclusie: Kijk uit met oordelen We kennen meestal niet alle feiten We hebben blinde vlekken We zijn gewond we zijn bevooroordeeld We zien de achterliggende motieven niet We zijn zelf niet volmaakt We zij niet in staat om helemaal objectief te zijn Jezus zegt in Johannes 5:30 Ik oordeel naar wat ik hoor! Jezus at van de boom des levens. En jij?! Mensen die beoordelen houden dat meestal niet voor zichzelf, maar praten daar met anderen over. De Bijbel noemt dat lasteren. Er zijn mensen die dat graag doen: De woorden van hun lasteren zijn als lekkernijen (Spreuken 18:8) Gek dat we wel moeite hebben met zonden als moord, stelen, hoererij, pedofelie enz. maar geen problemen hebben met lasteren. Terwijl God er wel grote moeite mee heeft. Hij noemt laster in hetzelfde rijtje als die in onze ogen grote zonden Maak u zelf niets wijs: mensen die ontucht plegen, afgodendienaars, echtbrekers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards of lasteraars zullen het Koninkrijk van God niet beërven. En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen 1 Korintiërs 6:10 WIE ZONDER ZONDE IS WERPE DE EERSTE STEEN. (Johannes 8:1-11) De farizeeërs komen met een vrouw aan zetten Ik neem aan dat dat me veel tumult gepaard ging. Een hele optocht met schreeuwende mensen. Ze is schuldig, ze is schuldig Ze hadden neen vrouw op heterdaad betrapt op overspel Ze had misschien niet eens gelegenheid gehad om zich fatsoenlijk te kleden. Vol schaamtegevoelens werd ze de tempel binnengebracht. Ik denk niet dat ze Jezus heeft durven aankijken. Ze wist: Ik ben schuldig! Vervolgens richten de farizeeërs zich tot Jezus. Meester In de wet heeft Mozes bevolen zulken te stenigen Ze aten van de boom van kennis van goed en kwaad. Jezus zei niets, Hij zweeg hij negeert de farizeeërs en schrijft wat in de grond Ze dringen aan en blijven vragen Wat zegt Gij En wat doet Jezus? Hij zegt in Johannes 6:30 ook: Gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en mijn oordeel is rechtvaardig. Jezus luisterde naar de Vader. Jezus at van de boom des levens!! Jezus beoordeelde elke persoon en daad vanuit datgene wat De Vader tegen Hem zei!! En dan zegt Jezus: Wie zonder zonde is werpe het eerste een steen naar haar Opnieuw bukt Hij en schrijft in het zand Het wordt stil De woorden: Wie zonder zonde is werpe het eerst een steen, gonzen waarschijnlijk in hun hoofden En ze gingen één voor één weg ze lieten Jezus alleen met de vrouw. 4 Jezus laat ons vervolgens zien hoe genadevol Hij deze vrouw behandeld. Hij schenkt haar genade, maar wijst haar daarbij wel terecht: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af aan niet meer Jezus schonk genade!!! Eén van mijn lievelingsteksten is: Barmhartigheid triomfeert over het oordeel. (Jakobus 2:13) De Samaritaanse vrouw Jezus is op weg naar Galilea. Hij kiest voor de korte weg, door Samaria. Na een lange tocht beland hij moe en dorstig in de plaats Sichar. Het was midden op de dag: bloedheet dus. Een samaritaanse vrouw is water aan het putten. De vrouw had drie dingen tegen, waardoor Jezus als Jood en als man haar zou hebben kunnen mijden: Ze kwam uit Samaria, ze was een vrouw en haar levenswandel was ronduit immoreel. Jezus had deze vrouw kunnen veroordelen. Maar Hij at van de boom des levens Jezus begint een gesprek met haar, dwars tegen alle sociale gewoonten en politieke verhoudingen in. En uiteindelijk weet Hij deze vrouw te winnen met zijn liefde. Maar kijk eens naar de discipelen. Wanneer zij erbij komen gebeurd er wat. The Message: Op dat moment kwamen de discipelen terug. Ze waren geshockeerd. Ze konden niet geloven dat Jezus met zo n vrouw sprak. Niemand zei wat hij dacht, maar hun gezichten spraken boekdelen. De vrouw begreep de hint en vertrok. In haar verwarring vergat ze kruik met water Johannes 4:27-28 Zij hadden net als de farizeeërs een Nee-gezicht, genaderovers, sluipmoordenaars ze aten van de boom van kennis van goed en kwaad. In het bekende boek De Christenreis van Bunyan wordt de pelgrim in dit boek Christen genoemd. Wie weet hoe hij heette voordat hij christen genoemd werd? In de scène waar zijn naam voor het eerst genoemd wordt, praat Christen met een portier. Hoe heet u? vroeg de portier. Hij antwoordde. Mijn naam is Christen, maar vroeger heette ik Genadeloos. Wat is jouw naam! Je naam zegt iets over wie je bent!! Dat wat je bent, wordt bepaald door wat je eet! Wat je eet, dat wordt deel van je! Het beïnvloedt je denken, je ideeën, je kijk op de wereld, je beslissingen, je handelingen en je gedrag! Eet je van de boom des levens, of van de boom van kennis van goed en kwaad! Van welke boom wordt er hier in de LEG het meest gegeten? Ik dacht gisteren: die boom van kennis van goed en kwaad moet uitgeroeid worden, met wortel en al. Maar toen liet God me zien dat deze boom altijd in ons midden zal blijven, net als in het paradijs. Net als in de hof van Eden bij de eerste mens, wil God ons de ruimte geven om te kiezen!! Als alleen de boom des levens er was, dan hadden we geen keus. Waar kies jij vandaag voor? Wanneer je in het verleden gegeten hebt van de verkeerde boom en dat heeft anderen beschadigd, ben je dan bereid om vergeving te vragen en dingen recht te zetten? 5 Ideeën voor gebruik in de cel van: Van welke boom eet jij? Welkom Begin altijd precies op tijd. Begroet iedereen en verwelkom bezoekers Openingsgebed De celleider opent de celgroep in gebed en bidt voor iedere aanwezige bij naam. Houd dit kort en praktisch en vermijd geestelijke taal. IJsbreker / getuigenissen Wat heeft God recentelijk gedaan in uw leven? Wanneer heeft u voor het laatst vergeving gevraagd aan iemand? Vragen / discussie: Wat heeft u in deze preek vooral aangesproken? Waarom? o Wat vond u moeilijk? Waarom? Lees Spreuken 3:5-10 o Welke condities staan hier? o Welke beloften staan hier? o Gelooft u dat? De keuze tussen de 2 bomen is in de eerste plaats een beslissing wie in uw leven op de troon zit. Bent u dat, of God? Aanbevolen literatuur: Mijn schapen horen mijn stem van Joseph Hedgecock. Dit boek is vanaf deze plaats al vaker aanbevolen, maar de aansluiting tussen deze preek en dit boek is vrijwel naadloos. Gebedsverzoeken Bid voor Gods standaard in ons leven. Bid dat we ons bewust worden van de keuze uit die 2 bomen. Hoe dichter we bij Jezus blijven, des te meer maken we gebruik van de boom des levens. Bid dat wij Gods stem zullen horen, herkennen en gehoorzamen. Bid ook voor persoonlijke noden. Oproep In de cel zal altijd gelegenheid moeten zijn voor mensen om hun hart aan Jezus te geven. Als er niemand reageert op deze oproep, bid dan dat God openingen zal geven om mensen voor de volgende bijeenkomst uit te nodigen. De visie De visie is gericht op de wereld en niet in eerste plaats op onszelf. Maak plannen hoe we anderen kunnen bereiken door o.a. gezellige activiteiten, dienstbaarheid, ed. Eindgebed Vraag een van de andere celleden om de avond te sluiten in gebed. Het is verstandig om van tevoren iemand gevraagd te hebben. Het is niet mijn mening die telt, Heer, maar wat U zegt in Uw Woord! 6
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks