Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Veiligheidsinformatieblad Zuurstof, samengeperst.

Category:

Spiritual

Publish on:

Views: 5 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Revisiedatum : Bladzijde 1 / 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam Handelsnaam Zuurstof 2.5 Zuurstof
Transcript
Revisiedatum : Bladzijde 1 / 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam Handelsnaam Zuurstof 2.5 Zuurstof 2.5 VIVANTOS 300b Zuurstof 3.5 Laser Zuurstof 4.5 Process Zuurstof 5.0 Instrument Zuurstof 6.0 Scientific Zuurstof Foodgrade Zuurstof Trace Pharma Zuurstof Vlieger M CONOXIA zuurstof medicinaal EG Nr. (EINICS): CAS Nr.: Indexnummer: Chemische formule O2 REACH Registratienummer: Aangegeven in Bijlage IV/V van Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), vrijgesteld van registratie Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Relevant vastgesteld gebruik Industrieel en professioneel. Voor gebruik risicobeoordeling uitvoeren. Afgeraden gebruik Consumentengebruik Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Identificatie van de onderneming Linde Gas Benelux B.V., Havenstraat 1, NL 3115 HC, Schiedam adres: 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen Telefoonnummer voor noodgevallen (24h): +31 (0) Vergiftigingscentrum +31 (0) National Poison Information Centre, Utrecht RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1. Indeling van de stof of het mengsel Indeling overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS) Gas onder druk (Samengeperst gas) - Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming. Ox. Gas 1 - Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend. Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG & 1999/45/EG O; R8 Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen. Veiligheidsadvies voor mens en milieu Samengeperst gas Etiketteringselementen - Gevaarspictogrammen - Signaalwoord - Gevarenaanduidingen H280 H270 - Voorzorgsmaatregelen gevaar Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming. Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend. Voorzorgsmaatregelen i.v.m. preventie P220 Verwijderd houden van brandbare stoffen. P244 Houd afsluiters en fittingen vrij van olie en vet. Voorzorgsmaatregelen i.v.m. reactie P370 + P376 In geval van brand: het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. Voorzorgsmaatregelen i.v.m. opslag P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Voorzorgsmaatregelen i.v.m. verwijdering 2.3. Andere gevaren RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen Stof / mengsel: Stof Stoffen CAS Nr.: Indexnummer: EG Nr. (EINICS): REACH Registratienummer: Aangegeven in Bijlage IV/V van Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), vrijgesteld van registratie. Bevat geen andere componenten of verontreinigingen die de indeling van het product beïnvloeden Mengsels RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Revisiedatum : Bladzijde 2 / 5 Algemene informatie eerste hulp: Verplaats het slachtoffer naar een onbesmette ruimte. Eerste hulp bij inademing: Verplaats het slachtoffer naar een onbesmette ruimte. Eerste hulp bij huid- / oogcontact: Bijwerkingen van dit product zijn niet te verwachten. Eerste hulp bij inslikken: Inslikken wordt niet als wijze van blootstelling beschouwd Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Voortdurende inademing van concentraties boven 75% kunnen misselijkheid, duizeligheid, ademhalingsmoeilijkheden en stuiptrekkingen veroorzaken Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1. Blusmiddelen Geschikte blusmiddelen Alle bekende blusmiddelen kunnen gebruikt worden Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Specifieke risico's Blootstelling aan vuur kan de houder doen scheuren of exploderen. Brandbevorderend. Gevaarlijke verbrandingsproducten 5.3. Advies voor brandweerlieden Specifieke methoden Indien mogelijk, stop de productstroom. Verwijder de houder of koel met water vanuit een beschermde positie. Speciale beschermingsmiddelen voor de brandweer Normale uitrusting voor brandweerlieden bestaat uit een geschikte persluchtapparatuur (open-circuit positieve druk perslucht type) in combinatie met brandbestrijdings apparatuur. Uitrusting en kleding aan de volgende normen zal zorgen voor een passend niveau van bescherming voor brandweerlieden. Richtlijn: EN 469:2005: Beschermende kleding voor brandweerlieden - Prestatieeisen voor beschermende kleding voor brandbestrijding., EN Schoeisel voor brandweerlieden., EN 443 Brandweerhelmen voor gebruik in gebouwen en andere constructies., EN 659 Beschermende handschoenen voor brandweerlieden., EN 137 Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Onafhankelijk ademluchttoestel met een volgelaatmasker - Eisen, beproeving en merken. RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Evacueer de omgeving. Zorg voor voldoende ventilatie. Verhinder het binnendringen in rioleringen, kelders, werkputten en elke plaats waar ophoping gevaarlijk is. Schakel ontstekingsbronnen uit. Bewaak de concentratie van het vrijgekomen product Milieuvoorzorgsmaatregelen Tracht de uitstroming te stoppen Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal De ruimte ventileren Verwijzing naar andere rubrieken Zie ook de paragrafen 8 en 13. RUBRIEK 7: Hantering en opslag 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Gebruik geen olie of vet. Binnendringen van vocht in de houder moet worden voorkomen. Gebruik slechts goed gespecificeerde apparatuur die geschikt is voor dit product, bij de toegepaste druk en temperatuur. Raadpleeg uw leverancier in geval van twijfel. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen (inclusief statische ontladingen). Raadpleeg de instructies van de leverancier, hoe om te gaan met de houder. Het gassysteem met droog inert gas spoelen (bijv. helium of stikstof) voordat het gas wordt ingeleid en wanneer het systeem buiten bedrijf werd genomen. Uitsluitend onderdelen gebruiken, die geschikt zijn voor de flesdruk en voor gebruik met zuurstof werden gereinigd. Niet roken tijdens het gebruik van het product. Alleen ervaren en voldoende geschoold personeel mag onder druk staande gassen hanteren. (Druk)houders tegen mechanische beschadiging beschermen; niet trekken, rollen, schuiven of laten vallen. Gebruik nooit vlammen of elektrische verwarmingsapparatuur om de druk in een container te verhogen. De etiketten voor de identificering van de (druk)houder mogen niet worden verwijderd of onherkenbaar worden gemaakt. Voor het transport van (druk)houders, zelfs over korte afstanden, altijd een geschikt transportmiddel gebruiken zoals flessenwagen, pompwagen, heftruck, etc. Beschermkappen voor afsluiters niet verwijderen voordat de fles ofwel tegen een wand of laboratoriumtafel of in een flessenhouder is geplaatst en klaar voor gebruik is. Zorg ervoor, dat het gehele gassysteem voor gebruik (en daarna regelmatig) op lekken werd/wordt gecontroleerd. Wanneer de gebruiker problemen ondervindt bij de bediening van de afsluiter van de (druk)houder, het gebruik staken en contact opnemen met de fabrikant. De afsluiter van de container na elk gebruik en na lediging sluiten, zelfs wanneer deze nog steeds is aangesloten op de apparatuur. Probeer nooit om afsluiters of veiligheidsventielen van de container te repareren. Beschadigingen aan deze onderdelen direct meldenaan de leverancier. Plaats de kappen of pluggen van de uitlaat en deventielbeschermkap weer terug, zodra de container van de installatie wordt losgekoppeld. De ventielopening van de container schoon en vrij van verontreinigingen houden, vooral van olie en water. Probeer nooit het gas van één (druk)houder in een andere om te vullen. Gebruik uitsluitend voor zuurstof goedgekeurde smeermiddelen en - afdichtingen. Hou apparatuur vrij van olie en vet. Open de afsluiter langzaam om een drukstoot te vermijden. Voorkom terugstroming in de houder. De stof moet worden gehanteerd volgens de regelsvan een goede industriële hygiëne en veiligheidsprocedures Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Revisiedatum : Bladzijde 3 / 5 Cilinders goed vastzetten om omvallen te voorkomen. Gescheiden houden van brandbare gassen en ander brandbaar materiaal in de opslag. Bewaar de houder beneden 50 C in een goed geventileerde ruimte. Alle regels en lokale voorschriften met betrekking tot de opslag van containers moeten worden nageleefd. De containers niet opslaan onder omstandigheden die roestvorming bespoedigen. Gasflessen rechtopstaand opslaan en beveiligen tegen omvallen. Opgeslagen flessen dienen regelmatig te worden gecontroleerd op lekkage en de juiste opslagomstandigheden. Een ventielbeschermring moet aanwezig zijn of deventielbeschermkap moet zijn aangebracht. De containers moeten worden opgeslagen op een plek zonder brandgevaar en verwijderd van warmte- en ontstekingsbronnen. Verwijderd houden van brandbare stoffen Specifiek eindgebruik RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 8.1. Controleparameters Geen beroepsmatige blootstellingsgrens Maatregelen ter beheersing van blootstelling Geschikte beheerssystemen Product moet in een gesloten systeem worden gehanteerd. De stof moet worden gehanteerd volgens de regelsvan goede industriële hygiëne en veiligheidsprocedures. Houd rekening met werkvergunningsvoorschriften bijv. voor onderhoudswerkzaamheden. Systemen onder druk moeten regelmatig worden gecontroleerd op lekkages. Zorg voor geschikte centrale of ruimtelijke ventilatie. Gasdetectors moeten worden gebruikt wanneer hoeveelheden oxiderend gas kunnen vrijkomen. Persoonlijke veiligheidsuitrusting Oog- en gezichtsbescherming Draag oogbescherming conform EN 166 bij gebruik van gassen Huidbescherming Handbescherming Advies: Draag werkhandschoenen en veiligheidsschoenen bij het hanteren van (druk)houders. Overige bescherming Draag geschikte hand-, lichaams- en hoofdbescherming. Draag de juiste beschermbril bij snijden en lassen. Voorkom zuurstofverrijkte ( 23,5%) atmosferen. Draag werkhandschoenen en veiligheidsschoenen bij het hanteren van (druk)houders. EN ISO Persoonlijke beschermingsmiddelen - Veiligheidsschoeisel. Adembescherming Niet verplicht Thermische gevaren Niet verplicht Beheersing van milieublootstelling Naast een goede industriële hygiëne en veiligheidsmaatregelen zijn er geen speciale maatregelen ten aanzien van risicomanagement noodzakelijk. Richt u zich naar de plaatselijke wetgeving ten aanzien van emissiebeperkingen. Zie paragraaf 13 voor speciale methoden voor de behandeling van verbrandingsgassen Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Algemene informatie Uiterlijk en kleur: Kleurloos gas. Geur: Smeltpunt: -219 C Kookpunt: -183 C Vlampunt: Niet van toepassing op gassen en gasmengsels. Brandbaarheidsgebied (vol % in lucht): Niet brandbaar. Dampdruk 20 C: Relatieve dichtheid, gas (lucht=1): 1,1 Oplosbaarheid in water: 39 mg/l Zelfontbrandingstemperatuur: Explosieve eigenschappen: Explosief volgens EU-wetgeving: Niet explosief. Explosief volgens vervoerswet: Niet explosief. Oxiderende eigenschappen: Oxiderende stof. Moleculair gewicht: 32 g/mol Kritische temperatuur: -118 C Relatieve dichtheid, vloeistof (water=1): 1, Overige informatie Gas/damp zwaarder dan lucht. Kan ophopen in besloten ruimten, in het bijzonder in putten, kelders, enz. RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit Reactiviteit Niet reactief onder normale omstandigheden Chemische stabiliteit Stabiel onder normale omstandigheden Mogelijke gevaarlijke reacties Oxideert heftig organisch materiaal Te vermijden omstandigheden Wees bedacht op mogelijk toxiciteit gevaar als gevolg van de aanwezigheid van gechloreerde of gefluoreerde polymeren in hoge druk ( 30 bar) zuurstofsystemen in het geval van verbranding Chemisch op elkaar inwerkende materialen Brandbare materialen. Reduceermiddelen. Organisch materiaal. Hou apparatuur vrij van olie en vet. Voor materiaalcompatibiliteit zie de laatste versie van ISO Gevaarlijke ontledingsproducten Onder normale omstandigheden bij opslag en gebruik, worden geen gevaarlijke ontledingsproducten gevormd. RUBRIEK 11: Toxicologische informatie Informatie over toxicologische effecten Algemeen Geen toxicologische effecten van dit product bekend. RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen Revisiedatum : Bladzijde 4 / 5 RUBRIEK 12: Ecologische informatie Toxiciteit Dit product veroorzaakt geen milieuschade Persistentie en afbreekbaarheid De stof komt voor in de natuur Bioaccumulatie Mobiliteit in de bodem De stof is een gas, niet van toepassing Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling Niet ingedeeld als PBT of vpvb Andere schadelijke effecten RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering Afvalverwerkingsmethoden Niet afblazen in rioleringen, kelders, werkputten of plaatsen waar ophoping gevaarlijk kan zijn. Raadpleeg leverancier als dit nodig is. Slechts afblazen in zeer goed geventileerde omgevingen. Raadpleeg de toeleverancier voor speciale aanbevelingen. Zie EIGA gedragscode (Doc. 30 Ontdoen van gassen, te downloaden via voor meer aanwijzingen wat betreft geschikte methoden van afvoeren. Gassen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke stoffen bevatten. EWC Nr * RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer ADR/RID nummer Zuurstof, samengeperst Klasse: 2 Classificatiecode: 1O Gevaarsidentificatienummer: 25 Code voor beperkingen in tunnels: (E) IMDG nummer Zuurstof, samengeperst Oxygen, compressed Klasse: 2.2 EmS: F-C, S-W Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code IATA nummer Zuurstof, samengeperst Oxygen, compressed Klasse: 2.2 Overige transportinformatie Vermijd vervoer in voertuigen waar de laadruimte niet gescheiden is van de bestuurdersruimte. Zorg ervoor dat de bestuurder op de hoogte is van de mogelijke gevaren van de lading en dat hij weet hoe te handelen bij een ongeval of een noodtoestand. Alvorens cilinders te vervoeren: zorg dat de cylinders goed vastgezet zijn. Controleer of de afsluiter van de (druk)houder gesloten is en niet lekt. Controleer of de blindmoer of -stop (indien aanwezig) degelijk bevestigd is. Controleer of de beschermkap of -kraag (indien aanwezig) van de afsluiter goed bevestigd is. Zorg voor voldoende ventilatie. Handel overeenkomstig de geldende wetgeving. Revisiedatum : Bladzijde 5 / 5 RUBRIEK 15: Regelgeving Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en - wetgeving voor de stof of het mengsel Seveso-richtlijn 96/82/EC: Vermeld. Andere voorschriften - Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen: PGS 15 - Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (uitgave Ministerie van VROM). - Arbo-Informatieblad AI-18 (Laboratoria) en AI-31 (Gevaarlijke stoffen) (uitgave SDU Uitgevers). - Arbowet: Beleidsregel Voorkomen van calamiteiten bij opslag, gebruik en transport van gascilinders. Deze stof of dit mengsel kan boven bepaalde hoeveelheden relevant zijn bij de toepassing van de SEVESO II richtlijn of bij andere nationale wetgeving. Richtlijn van de Raad 89/391/EEG betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van werknemers op het werk. Richtlijn 94/9/EG betreffende apparatuur en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (ATEX). Richtlijn 89/686/EEG inzake persoonlijke beschermingsmiddelen. Richtlijn 67/548/EEG betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen. Richtlijn 1999/45/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten. Richtlijn 97/23/EC inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende drukapparatuur. Watermilieu verontreinigingsklasse Niet waterbezwaarlijk volgens VwVwS van Indeling volgens Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM); categorie: 12, saneringsinspanning: C Europees Agentschap voor chemische stoffen: Informatie over de geregistreerde stoffen # search Europees Agentschap voor chemische stoffen: Leidraad voor de compilatie van de Safety Data Sheets. Europese Industriële Gassen Association (EIGA) Doc. 169/11 Gids voor indeling en etikettering. ISO 10156:2010 Gassen en gasmengsels - Bepaling de potentiële ontvlambaarheid en het vermogen tot oxidevorming voor de keuze van de afsluiters van de gasfles. Matheson Gas Data Book, 7e editie. Nationaal Instituut voor Standaarden en Technologie (NIST) Standard Reference Database nummer 69 Het ESIS (Europese chemische stoffen & Information System)-platform van het voormalige European Chemicals Bureau (ECB) ESIS (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/). De European Chemical Industry Council (CEFIC) ERIC-kaarten. Verenigde Staten van Amerika - Nationale Bibliotheek van de toxicologie geneeskunde datanetwerk TOXNET (http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html) Internationaal Programma betreffende Chemische Veiligheid (http://www.inchem.org/) Stofspecifieke informatie van leveranciers. Linde veiligheidsinstructie Nr. 4 Zuurstofverrijking Nr. 7 Veilig omgaan met gascilinders en cilindepakketten Nr. 11 Veilig vervoer van gassen in personen- of bestelauto's Einde van het document Chemischeveiligheidsbeoordeling Voor dit product hoeft geen CSA (Chemical Safety Assessment) worden aangegeven. RUBRIEK 16: Overige informatie Zorg ervoor dat alle nationale en lokale wetgeving wordt nageleefd. Voor het gebruik van deze stof in een nieuw proces of bij een experiment moet zorgvuldig een materiaalgeschiktheidsonderzoek en veiligheidsstudie uitgevoerd worden. Zorg ervoor dat de gebruikers bekend zijn met het gevaar van zuurstofverrijking. Advies De uitgever aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, ontstaan door het gebruik van gegevens uit dit blad. Dit blad is met de uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Aanvullende informatie: Referenties Verschillende gegevensbronnen zijn gebruikt bij de samenstelling van dit veiligheidsinformatieblad, ze omvatten maar zijn niet exclusief voor:
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks