Please download to get full document.

View again

of 304
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

VELİ BABA MENAKIBNAMESİ. Doç.Dr.Opr. BEDRİ NOYAN(Dedebaba)

Category:

Recipes/Menus

Publish on:

Views: 16 | Pages: 304

Extension: PDF | Download: 1

Share
Related documents
Description
VELİ BABA MENAKIBNAMESİ [J Doç.Dr.Opr. BEDRİ NOYAN(Dedebaba) 1 VELi BABA MENAKIBNAMESI Doç. Dr. Opr. Bedri NOVAN (Dede baba) 3 isteme Adresi :Can Yaymlan Adil Ali Atalay (Vaktidolu) Yanıkkapı Sok. No.
Transcript
VELİ BABA MENAKIBNAMESİ [J Doç.Dr.Opr. BEDRİ NOYAN(Dedebaba) 1 VELi BABA MENAKIBNAMESI Doç. Dr. Opr. Bedri NOVAN (Dede baba) 3 isteme Adresi :Can Yaymlan Adil Ali Atalay (Vaktidolu) Yanıkkapı Sok. No. 21 Ortaklar İş Hanı Kat 1 No. 12 Ka,raköy - İ ST. Tel: MART 1993 ISBN: KAPAK RESMİ: Ebuziya takvimi 25 Aralık 1951 tarihli Halk ve tasawuf şairi VELİ BABA olarak yayınlanmıştır. (Resmi bize gönderen Sınırkent Uluğbey'den Ali Gürer beye Teşekkür Ederiz.) BASKI: ANADOLU MATBAA TİC. KOLL. ŞTİ. Tel : ÖNSÖZ (Veli Baba) Yatın, Isparta- Senirkent yakınlarında İlçeye birkaç kilometre mesafede bulunan Uluğbey kasabasındadır. Bu zatı anma ve tanıtma çalışmaları arasında, birkaç yıl önce, Fakıyrlerinden de bir konuşma istemişlerdi. Bu zatın soyundan ve önun adım taşıyan (Veli-yyettin Oktay). beyin bu davetine gitmiştim. Bu Veliyettin Oktay bey, eski belediye başkanlarından ve emekli bir öğretmen idi. Kendilerine konuk olduğum sırada, (Veli Baba Menakıpna- mesı) m fakıyrlerine lutfettiler, bir sfiretini çıkarttım, aslını kendilerine geri vermiştim. Senirkent ve Uluğbey kasabaları uyanık, gelişmeye çok el-.. '. verişli yerlerimizdendir. ünceleri buranın adı Ileğüp iken sonra Uluğün olmuştur, şimdi Uluğbey olarak bilinmektedir. Çevrede Bizans kalıntıları.ve bazı Kal'a harabeleri vardır. Veli Baba (Veliyyettin Gaazi) Hazret-i Ali oğlu Hz. Hüseyin'in oğlu, Dördüncü İmam.Zeyn-el Abidin hazretlerinin oğlu Zeyd'den gelen kuşaktandır. Menakıpname içinde Soy ağacı açıkca yazılıdır. Veli Baba'nın büyük Dedesi Hasan Gaazi, Seyyit Battal Gaazi ile kardeş olduklarına dayanan bilgiler de vardır. (M. Faruk Gürtunca :Seyyit Battal Gaazi, Ülkü Matb. 1976, s:21-22.). Yapısı,.günümüze kadar iyi korunmuş olan Yatır içinde Veli Baba ile aileden olan kişiler, Büyük Dedeleri, Amcaların sinleri vardır. Kabirlerin bulunduğu genişçe bölüme, yüzümüz onlara doğru girilince, soldan sağa doğru : l)hasan Gaazi, 2):-Hasan Gaazi oğlu Hll.c;;eyin Gaa:ri oğlu Hüseyin Gaazi Paşa, 3:- Veli Babanın annesi Hatice Sultan, 4:- Veli Baba Sultan, 5:- Veli Baba eşi Fatıma Hanım, 6:- Veliyyyettin Gaazi, _7:- Mustafa Gaazi (Bu zat Eğirdir kal' ası fethinde orada şehid olmuş, salla getirilerek Yatır inşasından önce bu yere defnedilmiştir. Sonradan yatır binası buna göre inşa edilmiştir). 8:- Veli Baba yakınların- 5 dan Ali Müfred, 9:- Ünlü Gül Baba'nın (asıl adı: Ca'fer) üzeri açık olan makaamı vardır. Gül Baba Veli Baba Sultanın Amcasıdır. Bu yatır bölümünün dokuz tane de penceresi vardır. Yatır ve dergah yapısı olan topraklar, köy arazisi Hasan Gaazi ve evladlanna Kılınç Timan olarak verilmiş, aile kişileri Malatya ve diğer yörelerden buraya gelerek yerleşmişler. Veliyyettin Gaazi'nin ikinci oğlu Ca'fer Veli Baba'nın Amcası olur. Gül Baba adıyla ünlü Ca'ferdir, Budin'de medfündur. Yatırdaki yeri makaam olarak ziyaret edilir. Köy dolaylarında da batıya doğru Küçük Kabaca'ya giden bölümde Kuruçay (Sarpdere çayı) denen yerde (Uzun'er) (asıl adı: Seyyit Hüseyn) yatırı var. Mezarı da normalden uzundur. Bu zat Veli Baba Sultanın büylik dedelerindendir. Köyde de (Büseyin Kutay) evi'nin altında kalan yerde, (Veli Baba Çillehanesi) denen çile ve ibadet yeri vardır. Menakıpnamede de görüleceği üzre, Derviş Kara Dehman adlı birinin oğlu olur, Veli Babanın babasına gelerek bu çocuğa ad koymasını ister. Haydar adı verilir. Sonralan, esmer oluşundan Kara Haydar denilen bu gence Veli Babanın kızkardeşi Şehribaniyu nikahlarlar. Bu Kara Haydar'ın da bir oğlu dünyaya gelir, adını Mehmet koyarlar. Bu Mehmed'i Veli Baba çok sever, yanından ayırmaz imiş. Kara Haydar, o sıralarda aşiretleri ve Isparta çevresini kasıp kavuran Katırcıoğlu denilen eşkıya ile işbirliği yapar. Soygunlara karışır, köy ve kasabaları basar, bir azğın eşkıya olur, gider. Bunları duyan Veli Baba çok üzgündür. Halk ve Valiler Veli Babaya haberler yollayarak bu Kara Haydar'a öğüt vermesini isterler. Fakat öğütler hiç bir sonuç vermez. Hatta Babanın Kızkardeşi olan eşi Şehribanfı'yu da boşar. Bir gün de Dergaha girip Sancağ-ı şerifi kırar. Veli Baba'ya hakaretler eder. Kara Haydar, talanlardan sonra geceleri, yine gelip köyde yatarmış. Fakat Kara Haydar'ı, Halktan kendisine düşman olan- 6 lardan bilinmeyen kişiler, evine girerek öldürürler. Fakat ( Kara Haydar'ı Veli Baba Sultan öldürttü) diye bir söylenti çıkar (1647). bu hususlarda Evliya Çelebi' de, Na'ima tarihinde ve Reşad Ekrem Koçu beyde de bilgiler vardır. Kara Haydar' dan sonralan, İranda Şah İsmail'in Babası Şah Safi bir tanyk iciid ile bunu yaymaya çalışır. Bunun adamı Saçlı Koca diye birisi Veli Baba Yatırına gelir, evlenip Uluköy'e yerleşir. Şüpheli hareketlere başlar. Veli Baba bunu çağırtıp nasihatlar eder. Fakat bu Saçlı Koca' çevresine birkaç kötü kişi toplar. Bụnlar Kara Haydar'ın oğlu Mehmed'i de kandırırlar ve içlerine alırlar. Bu Mehmed'i çok seven, ayni zamanda dayısı olan Veli Baba'yı çekiştirirler. Kara Haydar oğlu Mehmet' e (Senin babanı da bu öldürttü) dedi- kodulan ile etki yaparlar. Sonuç olarak (1648) de Mehmet te Söğütdağına çıkar, başına da üç bin kişi toplar, bir gün gelip dergahı basar. Bu saldırı' da: Seyyit Veliyyettin gaazi oğlu Ali'nin oğlu Habib Nebi, Mustafa, Veli Baba Sultan, Mfısa, Beşir, Ali, Emine, Fatıma ve Hatice, Ümm-ü Gülsüm, Sekine, Atıyka, Zeynel, Ketayfın', Cenane, Ümmühani'yı öldürürler. O sıralarda Kara Haydar oğlu Mehmet Onyedi yaşında imiş. Bu büyük saldırıdan Veli Baba'run oğlu Seyyit Hüseyin Çelebi, eşi Emine,.oğlu Nebi ve Nebi'nin eşi Ayni kurtulmuştur. Menakıpnamede, bu ba?kaldıranlardan Katırcıoğlu, ve Kara Haydar oğlu Mehmet ile b Jnlara uyanların izlenmesi çalışmaları anlatılmaktadır. Doç. Dr. Bedri Noyan 7 Sadat-ı Aleviyye-i _ Hüseyniyyeden Veli Baba Hazretlerinin Lisan-ı fasafat-beyan-ı Arabiden Lisan-ı Türki-ye tercüme buyurduğu Ve evrad-ı üsbu'iyyelerini ve mücmilen şecerelerini müşternil kasfildlerini ve evlad evlad evla.de İlaveyi havi olmak üzere bir menakıb-ı alidir Sene 1313 H. Haza Tercürne-i Menakıb-ı Seyyid Veliyyeddin Gazi min evlad-ül-aleviyyet-il Hüseyniyye. B-ism-illah-ir-Rahrnan-ir-Rahim El-haınd-ü Rabb-il alemin. V-es-selat-ü v-es-selam-ü - ela nebiyyina Muhurnmed-in ve lih-i ecma'in. 8 ADEM (A.S.) VE EVLATLARI Veba'd-e bu dolab-ı asumıin-ı meydan-ı kudrette sergerdan.olah hali alem bir tavtr üzre karar etmemiştir. Ve halk-ı alem amn şerrinden aman bulamamıştır. Hazret-i Adem Selavat-ullah-i ala nebiyyine ve aleyh babamız ve Efendimiz ile Havva Anamız ennetten ihraç olunduklarında bu yer yüzüne indiklerinde Adem bir iklime ve Havva diğer bir iklime düşüp üçyüz yıl giryan ve naian ve ber-keşte-i hal-i beyaban olup medetkari-i inayet-i Rabb-ül-alemin ile Arafat dağının altında birbirini bulup ve bilüp ol batha-yı gayr-ı zizer'de tavattun edip tanasül ettiklerinde yeryüzünü Cenab-ı Allah nice gani ni'metler ve taze, nihayetsiz yeşillikler ile müzeyyen iken Adem oğlu Kaabil biraderi Habil'i katlidüp ol katil şe'ametiyle Adem evlatları arasına düşen tefrika cümlesini iki fırka edüp bir fırkası müsliman ve bir fırkası kafir oldu. İkiyüz yıl mikdarı aralarında fitne-i fesad muharebe ve mücadele olunduktan sonra yüzbinlerle tarafeynden ademler katlolundu. Hak Subhanehfı ve Ta'ala'nın Zahrel-fesad-ü fil-berr-i v-el-bahri bima esebet eydiyen-nas (Rum süresi41) nazm-ı celilesiyle beyan buyıırdukları gibi yeryüzünde eşcar ve mezari'den hayır ve berekat munkatı' olup buğday ve arpa ağacının dibinden tepesine kadar dane mısır koçanı gibi iken bu gördüğümüz şekline girmiştir. SİT, NUH, HÜD (A.S.)LAR Ve Hazret-i Adem // ahirete teşrif ettiklerinde Nübüvvet Şit aleyhis-seiam'a teslim olundukta Kaabil-i hunriz evladınd-an nice yüzbin bugaat-ı kefere saye-i liva-yı dalaletine müctemi' olup Hazret-i Şit aleyh-is-selam' dan Habil'in kanım taleb etmekle ikiyüz yıl mikdarı ateşdan-ı harb-i kıtal aralarında naire-i cengi saçıp ahir-ül-emr medetkari-i mecende-i melaike Ka- 9 abil-i Hônbar'ı alup Ayn-iş- Şems demekle ma'rıll mevzi' de helak ettiklerinden sonra mesned-i risalet Nuh Aleyh-is-selam Efendimize teslim olundukta halk-ı alem mağnptan maşnka kadar putperest olup Nfilı aleyh-is-selam'ı tekzib içün irtikab ettikleri fesadat ve küfriyyat ne'oz-ü b-illah dokuz yüz elli yıl meydan-ı alemden emn-ü aman gidüp her işde hükm-ü gaalib-in olmakla kfışe-be-kfışe kıyametler kopup nihayet-ül-emr eziyyet-i süfeha-yı kavmdan Nfilı aleyh-is-selam'ın takat-ı beşeriyyesi tak olmağla Rabb-i la tezir al-zel-arz-ı minel-kafirin-e deyyar-en (Nuh suresi, ayet: 26) Keliimiyle gemiye rakip olanlardan ma'dii yeryüzünde ziruh kalmadıktan sonra mesned-i hiliifet Hfıd Aleyh-is-se lam'a ilbas olunduktan sonra Ad kavmi tfıl kaamet ve ziyade batş ve vefret-i kuwetle sair mahlukattan mümtaz olmağla herbirinin efal-i kabihleri haddini aşup kimi şedid ve kimi şeddad birer semte tegallüb ile her fücir füsık-ı pelld füil-ün ma yürid olup kendini var eden Hallak-ı Cihan'ı unudup Hazret-i Hud aleyh-is-selam ol putperestleri tarıyk-ı müstakıyme komak içün elli sene leylen ve nehiiren da'vet-i Hak eyledi. Ancak Lokman bin Ad ve Mürşid bin Sa'd ismiyle mevsfun iki kimse iman getirip anlar dahi zir-i kelim-i ihfüdan izhara kaadir olmadılar. Hazret-i Hud Aleyh-is-selam ol kavm-i dal ve muzill'in imanlarından me'yfıs oldu ve. Azlz-i z-ül-intikaam'a her gün liiyık olmayan kelimat-ı // haltiyycye cür'et ederlerdi. Pertab ettikleri tlr-i baran-ı eziyyet ve cefadan sine-i bi-kinesi gırbiil-i beliiya döndükte yüzün dcrgah-ı İzzet'e tutub ağladıkta yedi sene gökten rahmet yağmadı. Ve yeryüzünde yedi sene bil-külliyye ekin namına ve ot namına birşeyler bitmedi. Ve bunca eşciir-ı müsmire, gayr-i müsmire kurudu. Ol küffar dahi zu'umlarınca ol belii-yı iisumaniye çare aramağa başlayıp sonra Ka'be-i Mükerremede olan putlardan medet ve inayet talebinde adamlar gönderdiler. Ol halde bize rahmet ihsan eder putlar deyfı intizarda iken Ka'be tarafından bir pare siyah butul peyda oldu. Bulutlar menba'-ı yağmur olmak mülabesesiyle ve mülahazasıyla cümlesi 10 şiid-ü handan olup oynamağa ve sevinmeğe başladılar. Meğer ki ol yağmur zannettikleri bulut ta menşe'-i tı1fan-ı Nfilı rih-i sarsar-ı pür-ateşpare-i gazab imiş. Ol kavm-i cebbar kuvvet-i bazıi ile gıih.i Kaafa el ursalar yerinden ayırırlardı. Bu rütbede iken ol bir pare buluta takat getüremediler. Göz açup yumunca bunca ifriti ka'r-ı cehenneme vasıl eyledi. LOKMAN, SALİH, İBRAHİM (A.S.)LER Hazret-i Hôd aleyh-is-selam ile Lokman bin Ad ve Mürşid'den gayrı bir kimse kelmayup ol göğün kabna çıkmış şeddadi binalar, Adi şehirler zat-ül-imad gibi murassa' gülşan-seraylar ve mualla kasırlar, musavvar kaşaneler ve müzeyyen puthaneler (de) nice yüz yıl kadar baykuşlar tünediler. Bundan sonra mesned-i nübüveet Salih Aleyh-is-selam'a teslim oldukta al-i Semfıd kuvvet-i şedid ve batş-ı mezid ashabı olmağa kabm-i Ad'a isabet eden Cenab-ı Hakk'ın gazabı anıldıkça kavm-i Ad dediğimiz bir alay za'lf kimse idi. Bir mikdar yele sivrisinek gibi tahammül edemediler. Cümleseni süpürdü gitti. Hal bu ise' biz beş kabile etfiil ve nisadan ma'da yetmiş binden ziyade dilaver ve merdan-ı // zor-averlerimiz vardır ve on kerre yüz binden :ziyade safder-i saf-şiken ya'ni yani pehlivan-ı merd-efken ademiz deyu Hazı:eti Salih'e ve Hazrei Zül-intikaam'a her gün layık olmadık kelimati haltiyyeye cesaret ederlerdi. Hazret-i Salih peygamber aleyh-is-salat-ı v-es-selam bu vech üzre ikiyüz yıl da'vet-i Hak idüp bir karataştan tevellüd eden Naka-tullaah gibi mu'cize-i bahireden sonra Cenda' bin Amrıi ile zu'afü-yı kavmden ancak bir kimse imana gelüp hakisi merkez-i tuğyanda sabit-kadem idi. Ol naka-tullah muhafaza edeceklerine mevasık ve uhıiddan sonra o naka-tullah yaz gününde yaylaya çıkıp anların hayvanatı naka-tullahı görünce dağdan ovaya kaçarlardı Ve kış günüde su- 11 lan olan derede eğlcnürdi. Andan korkup hayvanları dağa kaçardı. Anlara bu bir iptilii.-yı azim idi. Binaen-aleyh o naka-tullah'ı katle ikdam ettiler. Gazab-ı Aziz-i Muktedir Cell-e Celii.lehu asan zuhur edüp üç günedek ol küffar-ı haksann çehreleri garib renkler, acib şekillere girüp dördüncü günü z-ül-batş-ış-şeclid sahibi olan Al Iah'ın emriyle Hazret-i Cebrail alyh-is-selam bast-ı cenah-ı kalır ettikte dağlar gibi ateşler saçılıp bu kadar yüz bin küffar-ı semud turfe-tül-ayn'da yanub hiikister oldukta memleketleri olan Medayin ve etraf ve eknaftaki bağ ve boston ve mezari' ve gülistan ile nice yüz yıl ibretnüma'yı alem olduktan sonra Hazret-i ibrahim aleyh-is- salii.t-ıv-es-selam anasından doğmazdan zulm-ü zulumat-ı Nemrud -u merdfıd yeryüzünü şarkan ve garban kaplayup haşa sümme hiişa ilah-il-alemin ben'im deyu dünya halkım zar-ü zebun ettikte Hazret-i Halil-ör- Rahman Efendimizin avaz-i zuhur-u nübüweti.kainatı velveleye verdikte bir gece Nerfıd'un murassa' puthanesi köşklerinden scrnigfın olup asumanda dahl // nice mühib-üş-şekil yıldızlar zahir olduğundan ma'da Nemrfıd-u la'in dahi çok korkulu rü'ya.jar görüp erbab-ı ta'birden su' al ettikçe bu günlerde ziyade yakın akrabanızdan mehd-i vücuda gelecek çocuktan kendinize ve tomturak-ı uluhiyyetinize çok zarar irişecek görünür diye cevab verdiklerinde o dinsiz mel'fın Nemrud can korkusuna düşüb, eweıa benim oğlum bana ziyade yakındır deyu kendi ferzendini katlettikten sonra zu'munca ihtiyat-ı azim eyleyüp bunca günahsız halkın çocuklarına sell-i seyf idüp yüzelli binden ziyade tıfl-ı ma'sfım maktfıl-ü seyf-i hayf olduktan sonra yeryüzünde nekadar hamile hatfın var ise rahmindeki cenin katlolunsun deyfı etraf bilada cellii.dan-ı bi-aman gönderüp nice yüzbin muhaddere-i isınet-penah-ı perde-nişin rahminde olan cenin-i bi-günah ile kati olunduktan sonra İbrahim aleyh-is-selam hazretlerine mesned-i nübüwet teslim olundukta cenab-ı nübüwet-me'iibına kavın- Nemrud eziyet ve cefaya başlayub husfısa ta'lim-i Şeytan ile mancınık yapup o cehennem misali nar'a İbrahim aleyh-is-selam'ı at- 12 tıkta Cebrail aleyh-isseıam gelüp Ya ibrahim, benden bir yardım ister misin dedikte :-Senden istemem, buyurup Rabb'in Celle şine'den iste dedikte İlmim bihiili kaf-in su' ali cevabım verüp İbrahim aleyh-isselamın nar'a inmesi akabında Yanar-ü kfuıi herden ve selam-en ala İbrahim-e (Enbiya sfıresi, ayet:69) hitab-ı izzeti şerefsuduruyile varta-i mancımk-ı nar'dan İbrahim halas olmağla Nemrfıd-u merdıid inadından tertib-i asker ve leşker idüp cenabı Halil-ir-Rahman ile harbe şüru' ettikte ol Kahhar-ı Cebbaarı z-ül-celal Ez'af-ı mahlıikaatından za'if Sivrisinek;ler nev'ini asker-i Nenirud'a karşu saf saf olun deyil emir buyurdukta bölük bölük alay alay sivrisinekler saf ara olub / / nigehbanlık ile düşmen endazlığa başladıklarında leşker-i Nemrud'a Zelzele-i havf-ü heras düşüb bir takatsız sivri sineğin dahi Nemrfıd'a salıp o dahi Nemrıid'un üzerine hücfım ettikte Nemrud-u Ia'in o bir sivrisineğin mehabetine takat getiremeyüp sarayına kaçtı, halvethanesine girdi ve kapusunu seddeyledi. Ve lakin faidemend olmayub ahir-ül-emr o sivrisinek, burnunun deliğinden girüp dımağının kubbesine çıktı, depinmeğe başladı. O la'in kırk gün kırk gece pis başım taştan taşa urup başına taş dokundukça biraz rahat etmekle kafir devletsiz başına bir tokmakçı ta'yin eyleyüp perde-i dımağ'a halel vermez derecede darb-ı hafif ile darabata şüru' ettirüp ziyade darb ziyade rahata ba'is olmağın ziyadece ur deyil emridüp hizmetkar aciz kalup ta zeman-ı haşre kadar azab-ı halxian baş kaldırmamak üzere başına şahane bir sard urub mel'ilnu derekat-ı cahim'e gönderdikten sonra rub'-u meskfınde Nemrıid'a tapanların her birine birer za'if sivrisinek musallat olup birer süngü sokmakla mel'unları cehenneme gönderdiklerinden sonra bu zulmet abad dünya mezalim-i fir'avn-ı zalim ile tenk-ü tar olup küfür ve tuğyan serhadd-i nihayete yettikte Hak. Cell-e ve ala hazretleri Hazret-i Mfisa aleyb-is-selim'ı vücfıda getürüp Fır'avn-i bi-avn-i zeval mülkine müta'allik rü'yalar görüp cümleden biri oldur ki: Seyr-i sahra-yı menlm ede en bir civan-ı dil-aşfıb-u mevzfın endam elinde bir 13 asa-yı ateşfeşan gelüp fir'avunun başına urup bu kadar yıllardan beri seni halkeden Fatırüs-semavat-i v-el-arz hazretlerinin perverde-i ni'met ve ber'averde-i atıfeti iken perverdigarın in amını unuttun, ve tuğyanlık bayraklarını açtın, dalalet derelerine düştün dedikte havf-ı asa' dan feryad ederek uyandıkta, vakı'asını ashabına ta/ /bir ettirdikte cümlesi birden cevablan şu oldu ki: MUSA-KELİM-ULLAH Yakında bir çocuk dünyaya gelicek. O Çocuk sadr-nişin-i mansabba-i vücud olsa gerektir. Mukteza-yı hal senin ve kavmin helaki anın elinden mukadder olsa gerektir dediklerinde. Ol la'in-i bidin bir kaç günlük hayat-ı hl-sebatın gamına düşüp ewelki günde oniki bin hamile avretle bin tıfl-ı ma'sfun-u acizi ta'ma-i şir-i şimşir eyleyüb ikinci gün yüzbinden ziyade tehammil-ül-haml havatin-i ismet-ayin iskaat-ı cenin içün havale-i celladan-ı bi-rahm'e emridüp işkence-i pençe-i azabdan cümlesi alil.de-i hak-i helak olduktan sonra etraf-ı aleme dahi katl-i etfal-i bi-günah içün zaleme-i bi-şefkat göndertip böyle nice ma'sfun mazlumları katı ettirdiğinden sonra Hazret-i Musa Kelim-ullah ibraz-ı yed-i beyza ve izhar-ı mu'cize-i asa edüp sahare-i şu'bedebaz tac-ı islam ile serfiraz oldukta gayret-i cahiliyye-i fir'evni Beni isrfül'e izhar-ı azamet içün Ya Haman ibn-i li sarhan ayet-i kerimesi mısdakınca bir kasrı ali binasına ferman idüp zevele-i ırgad ve amele-i ferhaddan ma'da ellibin mimar gerdan-ı üstad leyl-ü nihar sa'y-ü gayretle yedi yılda ancak hitam bulup bir vechile saf bahş oldu ki Ad ve Şeddad'ın kasırları yanında hiç kaldı. Fer'avn-ı la'inin böyle yüce köşke hurucu ile murabba'-nişin-i mesned-i istiklal olması Hazret-i Mil.sil.'mn hatırına ağır gelüp hazreti Kahhar'a niyazmend olup berbad-ü fena olmasını tazarru eyledikte Dergah-ı Sultan-ı Layezal'den alamet-i kabul nümayan olup yevm-i ziynet-i fir'avndaki kavm-i pür-levm'ine 14 arz-i tecemmüller ettiği gündür. Ol günde ne kadar Fir'avniler varsa cümlesi kasr // altına cem' olmak lazım idi. Ol rfrz-ı kafir-süz' da Hazret-i Cebbar-ı ' zev-il-intikaam emriyle Cebrail aleyh-is-selam KUşe-i cenah-ı gazabı ol bina-kerde-i ru'unet-i fir'avni olan dar-ül-gurfuu esas-ı Iazım-ül-indirasından şöyle attı ki turfa (tül-ayn' da yirmi kerre yüzbin kafir cehenneme gitti.) ŞU'AYB, YAHYA, EŞ'IYA İSA (A.S.) Fir'avn bu asar-ı gazabullahı sihire nisbet etmekle müminan-ı Beni İsrai i kfişe be-kuşe aradup katlettikten sonra Hak Subhıinehfı ve Ta'alanın gazab-ı İlahiyyesi cfış-u hurfışa gelüp Nil'den Kelim'in Beni İsrail'le selamet geçirüp Fir'avn'ı gark eyledikten sonra cebbaran-ı Beni İsrail ki Ya'kfıb uşaklarından olanlar rab-ü tüvan mal-i firavan ile külah-ı kfişe-i gururu kubbe-i asfunana yatırup sermest-i sahba-yı inad olmağla mesnedi nübüvvet Şu'ayb aleyh-is-selam'a teslim olundukta ita'at etmediklerinden fisk-u fücfır bayraklarını açtıkları içün Fatır-us-semavat-ı v-el-arz Cell-e celalehfı ferman-ı ravi hıttai Şam Buhtunnasar nam seffak-i bi-pak'i fütak'i anlara musallat edüp müsellem kabza-i isti'dadı olan Tig-i bidiriğ-i tuğyan ile ekin biçercesine bunca Yahudilerin boyıınlarını kesüp biçtikten sonra maldaran-ı Yahud beyt-ül-mukaddes ki şübhesiz ibadetgahı kadimdir, dahil olanlar ganimet-i emn-ü amana nail olurlar diye hazain-i emval-i şiyegan'la penah götürmüşler idi. Anlar dahi perverde-i dest-i kahr-ü garat olub Hazan-hane-i Beyt-ül Mukaddes'te atılmış Süleyman aleyh-is-selamın himmeti olan bunca kıymet biçilmez berr'den ve bahir'den armağanlardan ma'da ekseri daver-i mülfık- (i israileden çeşm-i cihan-ı felek görmediği cevahir hazinesi ki nice yüzbin yıllardır Kudüs hazinesinde mahffız idi. Ol cevahirlerden yetmiş bin üzeri kilitli altun ve gümüş sandığı Buh.15 tunn asar'ın eline geçti. Sekiz kerre yüzbin yahudi kılınçtan geçti. Buhtunn asar adem kanından değirmenler döndüreceğim // deyıi yemin etmekle Beyt-ül-Mukaddes her deresinden adem kanıyla değirmenler döndükten sonra ol fittıe-i bağıyye-i Yahild mütemerridleri islah olmayub ziyr-i liva-yı dalalete cem' olup Yahya mazlfun ile Eş'ıya aleyhüm-esselamları katla ikdam et meleriyle Hazret-i Kahhilr-ı z-il-intikaam iki defa dahi Şim şir-ı Hfınriz-i Buhtunn sar'ı hanüman-ı Yahfıd'a havale idüp herbirinin yerine yetmiş beşer b
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks