Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Category:

Health & Medicine

Publish on:

Views: 8 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Městský úřad Náchod Odbor výstavby a územního plánování Palachova 1303, Náchod Sp.zn.: KS 14100/2012/VÝST/Š Čj.(Če.): MUNAC29671/2017 Vyřizuje: Luboš Šulc Tel./mobil:
Transcript
Městský úřad Náchod Odbor výstavby a územního plánování Palachova 1303, Náchod Sp.zn.: KS 14100/2012/VÝST/Š Čj.(Če.): MUNAC29671/2017 Vyřizuje: Luboš Šulc Tel./mobil: Datum: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městskému úřadu Náchod, odboru výstavby a územního plánování, jako stavebnímu úřadu příslušnému podle 13, odst. 1, písm. c), d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), byla dne doručena žádost společnosti JTH Holding a.s., Krupská 33/20, Teplice, 41501, IČ , o vydání rozhodnutí o umístění stavby nazvané: Obchodní centrum Náchod na poz. p.č. 728/2 (ostatní plocha), 728/3 (ostatní plocha), 739/1 (ostatní plocha), 739/2 (ostatní plocha), 739/4 (ostatní plocha), 1962/3 (ostatní plocha), 1962/5 (ostatní plocha), 1962/7 (ostatní plocha), 1962/17 (ostatní plocha), 1965/1 (ostatní plocha), 1965/5 (ostatní plocha), 1971/1 (ostatní plocha), 1971/4 (ostatní plocha), 1971/7 (ostatní plocha), 1971/8 (ostatní plocha), 1971/9 (ostatní plocha), 1971/11 (ostatní plocha), 1971/12 (ostatní plocha), 1972/1 (ostatní plocha), 1972/5 (ostatní plocha), 1972/6 (ostatní plocha), 1972/7 (ostatní plocha), 1972/8 (ostatní plocha), 1972/11 (ostatní plocha), 1972/12 (ostatní plocha), 1972/13 (ostatní plocha), 1972/14 (ostatní plocha), 1972/15 (ostatní plocha), 1974/1 (ostatní plocha), 2187 (ostatní plocha), 2188 (ostatní plocha), 2190/1 (ostatní plocha), st. p.č. 338/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 403/4 (zastavěná plocha a nádvoří), 527 (zastavěná plocha a nádvoří) dle KN, katastrální území Náchod, podle ustanovení 86 ve spojení s 79 stavebního zákona a 3 a 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Předmětem záměru je stavba obchodního areálu funkčně rozděleného na parkoviště pro zákazníky, zásobovací dvůr, průchod areálem a dva stavební objekty obchodní galerie s hypermarketem. Napojení obchodního areálu pro zákazníky je navrženo z ulice Plhovská, zásobování pak ulicí Za Továrnou, která bude pro tyto účely upravena rozšířena. Záměr je členěn na stavební objekty SO: 01 příprava území (opěrné zdi), 02 potravinářský hypermaket a retail 1, 03 retail 2 (obchodní galerie), 04 sadové úpravy, 05 přístřešky na nákupní vozíky, 06 oplocení naskladňovacího dvora potravinářského hypermarketu, 07 firemní značení (reklamní pylony + vlajky, stavba dočasná do ), 08 přístřešek odpadového hospodářství shopů. Přípojky a areálové inženýrské sítě IO: 01 areálový vodovod a vodovodní přípojky, 02 areálová splašková kanalizace a splaškové kanalizační přípojky, 03 areálová dešťová kanalizace a dešťové kanalizační přípojky, 04 přípojka dálkového tepla (CZT), 06 venkovní osvětlení a ozvučení, 07 přípojka telefonu. Dopravní objekty DO: 01 parkoviště, 02 zásobovací dvůr, 03 rozšíření ulice Za Továrnou, 04 manipulační prostor (západ). Stavební objekt přípojky a areálové inženýrské sítě IO 05 přípojka VN, byl předmětem samostatného projednání a s umístěním stavby byl vydán územní souhlas č. 3261/2014-1, dne (spisová značka: 13995/2013/VÝST/Š). IČO ID DS gmtbqhx 1/5 Dne bylo nadepsaným stavebním úřadem vydáno rozhodnutí č. 3415/2015-1, o umístění této stavby, které po podaných odvoláních Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, zrušil rozhodnutím ze dne (zn. KUKHK-5064/UP/2016/Sv) a věc vrátil nadepsanému stavebnímu úřadu k novému projednání. Podklady pro rozhodnutí žadatel následně doplnil o souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové ( , sp. zn.: S-KHSHK 05922/2017/2), hlukovou studii (Ing. Iva Vrátná ) a dále dokumentaci pro územní řízení (textovou část) doplnil o údaje o souladu záměru s platnou územně plánovací dokumentací Územním plánem Náchod, který byl vydán Zastupitelstvem města Náchod dne formou Opatření obecné povahy č. 1/2016 s datem účinnosti Nadepsaný stavební úřad tímto oznamuje v souladu s ustanovením 87, odst. 1, stavebního zákona, pokračování územního řízení. Veřejné ústní jednání bylo v předmětném řízení uskutečněno dne a dne a protože stavební úřad dospěl k závěru, že ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků řízení, není opakované konání ústního jednání nezbytné, nenařizuje znovu ústní jednání, ale stanoví lhůtu 15dnů, ode dne doručení tohoto oznámení, ve které lze uplatnit závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám či připomínkám se nepřihlíží. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout ve stanovené lhůtě u nadepsaného stavebního úřadu, a to každé pondělí a středu, od 8:00 do 11:30 a od 13:00 do 17:00 hodin. Nechá-li se některý z účastníků územního řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek, přičemž k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Podle ustanovení 87, odst. 2 stavebního zákona žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o územní rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co mu bude doručeno toto oznámení, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem, a to do Stavební úřad stanoví, že informace o záměru (dle 8, odst. 1, vyhlášky č. 503/2006 Sb.) bude vyvěšena na veřejně přístupném místě u pozemků na nichž se má záměr uskutečnit a to 1x při hranici s ulicí Plhovská a 1x při hranici s ulicí Příkopy. Součástí informace bude grafické vyjádření záměru. Dne nabyl účinnosti zákon č.350/2012 Sb., kterým se změnil zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Dle Čl.II, odst. 14 zákona č. 350/2012 Sb., se správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem účinnosti tohoto zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů. Z tohoto důvodu bylo (a nadále bude) v tomto řízení postupováno podle předpisů platných do Otisk úředního razítko Ing. Andrea Lipovská vedoucí odboru výstavby a územního plánování Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 5/0 Rozdělovník: Účastníci řízení dle 85 stavebního zákona (doručuje se jednotlivě): 1. JTH Holding a.s., Krupská 33/20, Teplice, , IČ , zastoupeni Ing. Gabrielou Hlavsovou (* ), 8.května 328, Košťany, Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, Náchod, 54701, IČ IČO ID DS gmtbqhx 2/5 Účastníci řízení podle 85, odst. 2, písm. a) stavebního zákona (doručuje se jednotlivě): 3. Josef Bín (* ), Náchodská 46, Dolní Radechová, Zdeňka Bínová (* ), Náchodská 46, Dolní Radechová, Česká republika zastoupená Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, 14000, IČ ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, 40502, IČ Miloš Drapač (* ), Školní 333, Velké Poříčí, Martina Drapačová (* ), Školní 333, Velké Poříčí, Equa bank a.s., Karolinská 661/4, Karlín, Praha 8, 18600, IČ innogy Energo, s.r.o., Prosecká 855/68, Prosek, Praha 9, 19000, IČ (Teplárna Náchod) Účastníci řízení podle 85, odst. 2, písm. b) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou): 11. ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, Praha 4, 14053, IČ Technické služby Náchod s.r.o., Bílkova 196, Náchod, Staré Město nad Metují, , IČ Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, 13000, IČ UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, Praha 4, 14000, IČ GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, 40117, IČ , zastoupeni GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno, 60200, IČ Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, Náchod, 54701, IČ Maryna Andreyeva (* ), Příkopy 705, Náchod, Jan Balcar (* ), Příkopy 704, Náchod, Lubomír Balcar (* ), Příkopy 704, Náchod, Tomáš Balcar (* ), Pražská 257, Náchod, Ing. Václav Balcar (* ), Příkopy 1125, Náchod, Jana Balcarová (* ), Příkopy 704, Náchod, Marcela Beranová (* ), Příkopy 153, Náchod, Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, Radlice, Praha 5, 15000, IČ: Vitaliy Doroshenko (* ), Příkopy 705, Náchod, Hana Drobná (* ), Hronova 1560, Náchod, Jaroslav Drobný (* ), Hronova 1560, Náchod, Josef Frýba (* ), Ludvíkova 926, Náchod, Jaroslava Frýbová (* ), Ludvíkova 926, Náchod, Jana Hanušová (* ), Ludvíkova 961, Náchod, Michala Hejčlová (* ), Hronova 1560, Náchod, Jan Hilbert (* ), Příkopy 1126, Náchod, Jana Hilbertová (* ), Příkopy 1126, Náchod, Ing. Jan Chaloupka (* ), Hronova 1563, Náchod, Věra Chaloupková (* ), Hronova 1563, Náchod, Milan Juránek (* ), Kostelecká 1830, Náchod, Lenka Juránková (* ), Kostelecká 1830, Náchod, Ing. Pavel Kmoníček (* ), Nad Stadionem 1311, Nové Město nad Metují, Hana Kroutvarová (* ), Růžová 1966, Staré Město nad Metují, Náchod, LEVEL, s.r.o., Plhovská 1997, Náchod, 54701, IČ: Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, Stodůlky, Praha 5, 15800, IČ: Leoš Malík (* ), Plhovská 320, Náchod, Jaroslav Mervart (* ), Na Hamrech 1487, Náchod, Vilma Mervartová (* ), Na Hamrech 1487, Náchod, Lucie Mílová (* ), Příkopy 1207, Náchod, Ing. Marie Nejedlá (* ), Wolkerova 1392, Náchod, Lenka Němcová (* ), Podzámčí 670, Náchod, Emil Pleskač (* ), Hronova 1561, Náchod, Libuše Pleskačová (* ), Hronova 1561, Náchod, Rudolf Prokeš (* ), Raisova 1558, Náchod, IČO ID DS gmtbqhx 3/5 51. Jana Prokešová (* ), Raisova 1558, Náchod, Protivítr invest s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Žižkov, Praha, 13000, IČ: Jaroslav Řehák (* ), Hrašeho 26, Náchod, Eva Řeháková (* ), Hrašeho 26, Náchod, Naděžda Samková (* ), Komenského 332, Náchod, Josef Seibert (* ), Příkopy 1104, Náchod, Miluše Seibertová (* ), Příkopy 1104, Náchod, Ing. Josef Škoda (* ), Smetanova 721, Náchod, Jana Škodová (* ), Smetanova 721, Náchod, Pavlína Škodová (* ), Borová 25, Ing. Petra Šotolová (* ), U parního mlýna 1289/8, Holešovice, Praha 7, Ing. Jaroslav Vít (* ), Blažkova 2094, Náchod, Pavel Vít (* ), Dolní Nemojov 61, Nemojov, Vendulka Vítová (* ), Dolní Nemojov 61, Nemojov, Hana Böhmová (* ), Jugoslávská 1540, Náchod, Karla Žídková (* ), Ludvíkova 766, Náchod, Sbor dobrovolných občanů, o.s., Kotěrova 880, Náchod, 54701, IČ: Dále se veřejnou vyhláškou doručuje všem fyzickým a právnickým osobám, jejichž práva mohou být následně vydaným rozhodnutím dotčena. Dotčené orgány (doručuje se jednotlivě): - Ministerstvo dopravy ČR, IČ Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IČ Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IČ Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, IČ Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Územní pracoviště Náchod, IČ Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí - Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství - Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování (orgán státní památkové péče) - Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Odbor služby dopravní policie Hradec Králové, IČ Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát, IČ Česká republika Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, IČ Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel, IČ ČR Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj, IČ Obdrží k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup: - Městský úřad Náchod, odbor kanceláře tajemníka. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením 25, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že oznámení se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (Městského úřadu Náchod), s vyznačením dne vyvěšení a současně se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, jeho součástí je také grafické vyjádření záměru. PATNÁCTÝM DNEM PO VYVĚŠENÍ SE PÍSEMNOST POVAŽUJE ZA DORUČENOU! IČO ID DS gmtbqhx 4/5 Vyvěšeno na úřední desce/sejmuto dne: Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup/sejmuto dne: [razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce a zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup] Grafické vyjádření záměru: IČO ID DS gmtbqhx 5/5
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks