Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Verkeer in de slimme stad

Category:

Food & Beverages

Publish on:

Views: 10 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Verkeer in de slimme stad Slim op weg naar leefbaarder steden zonder verkeerslichten Henk Tromp, innovator traffic planning pagina 1 pagina 2 Korte samenvatting Stelling: De introductie van communicatie-
Transcript
Verkeer in de slimme stad Slim op weg naar leefbaarder steden zonder verkeerslichten Henk Tromp, innovator traffic planning pagina 1 pagina 2 Korte samenvatting Stelling: De introductie van communicatie- en aansturingsmogelijkheden in voertuigen zal snel leiden tot het besef dat het niet meer verantwoord is om de wenselijkheid van infra en VRI s te beoordelen volgens huidige maatstaven. Slim routezoeken in combinatie met intelligente snelheidsadaptie leidt tot een ander gebruik (en inrichting) van het huidige wegennet. Overlast voor bewoners van sluipwegen wordt grotendeels weggenomen door de beheersing van de snelheid en eventuele financiële deals met deze stakeholders. Diezelfde beheersing van de snelheid leidt er toe dat een groot deel van de VRI s niet meer nodig zal zijn om hiaten in de verkeersstroom te maken ten behoeve van een veilige oversteekbaarheid. Arnhem en Hilversum lopen op deze ontwikkeling vooruit met hun alternatief voor verkeerslichten op boulevards. Ook zonder voertuigtechnologie blijken deze investeringen al kosteneffectief volgens maatstaven van Beter Benutten. Mooi meegenomen bleek dat minder asfalt meer ruimte biedt voor groen. pagina 3 Onderwerpen Voertuigen Vernieuwing maakt nerveus Treintjes en kruispunten, Hilversum en Arnhem al bezig Stap voor stap naar de stad zonder verkeerslichten pagina 4 pagina 5 pagina 6 pagina 7 pagina 8 pagina 9 Vernieuwing maakt nerveus (tekst derden)? pagina 10 Vernieuwing roept emoties op Reactie: Verplicht wachten bij een VRI en naar leeg asfalt moeten kijken is ook een vorm van vrijheidsbeperking. De vrijheid die er vervolgens nog is om de (als zodanig beleefde) loze wachttijd bij het verkeerslicht te kunnen compenseren door snel op te trekken en zelfs met 100 km/uur door de stad te razen is pas echt bedreigend. Het lijkt mij vanzelfsprekend dat je als gebruiker kan kiezen voor de (semi)automatische ondersteuning of voor het zelfstandig rijden en volledige vrijheid behouden om bestemming en routes te kiezen. Hier krijg je nieuw onderscheid in typen voertuigen en services. pagina 11 Treintjes (voor oversteekbaarheid rijstroken uit elkaar halen) filmpje pagina 12 Treintjes met rust laten, oversteken in etappes Besef heeft geleid tot introductie nieuw kruispuntvorm: voorrangsplein pagina 13 Uit elkaar halen van stroken (oversteken in etappes) Meten van de kwaliteit van de oversteekbaarheid Doseerlicht zorgt nu nog voor oprekken van hiaten. Connected cars doen dat later zelf. filmpje pagina 14 Oogcontact als smeermiddel Filmpje: laat zien dat voorrangsplein (links) efficienter het verkeer afwikkelt dan VRI (rechts). 15 Henk Tromp, Congresbijdrag e verkeer in de slimme stad Simulatie Langzaam3 rijden gaat sneller.lnk Beter Benutten systematiek (Arnhem) Wijs wegvakken aan en voer nieuwe snelheid in (internettool Mobiliteitsscan). pagina 16 Betekenis voor het hoofdwegennet pagina 17 Stelling en input voor discussie Stellingen: Verdergaande introductie van C-ITS maakt verkeerslichten overbodig. Als binnenkort van 1 op de 5 auto s de snelheid vanuit de verkeerscentrale (mede)bepaald kan worden, zijn VRI s al niet meer nodig om hiaten te maken tbv de oversteekbaarheid van stedelijke stroomwegen. Van de overige auto s wordt verwacht dat zij zich bij kruispunten aan de max snelheid van 35 a 40 km houden. Huftergedrag wordt ingetoomd met handhaving en verplichte ISA voor notoire overtreders. In een tussenperiode kan aangepaste infra de snelheid in toom houden. Zie o.a. Hilversum en Arnhem met de voorrangspleintjes als alternatief voor geoptimaliseerde verkeerslichten (ook de bus gaat sneller dan met eigen opstelstroken). Deze oplossingen blijken zeer kosteneffectief volgens de huidige Kosteneffectiviteitsberekeningen in het kader van Beter Benutten (zie bijlage). 80% van alle VRI s zullen op afzienbare termijn overbodig blijken. Stelling 1: bij de beoordeling van investeringen in VRI s en/of infra moet nu al rekening gehouden worden met C-ITS. Stelling 2: huidige VRI specialisten en -leveranciers voelen zich bedreigd door oplossingen waar zij niet voor nodig zijn. Hun eerste reactie is om niet open te staan voor deze ontwikkeling.. Stelling 3: om technologie succesvol geïntroduceerd te krijgen is meer nodig dan techniek. Stelling 4: ook hier geldt dat niet de inhoud de uitdaging is, maar de belangen (denk aan compensatie voor bewoners langs sluipwegen ). pagina 18
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks