Please download to get full document.

View again

of 77
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Verkennend (actualiserend) en nader bodemonderzoek De Rentmeester Patijnenburg (ongenummerd) Naaldwijk Gemeente Westland

Category:

Humor

Publish on:

Views: 14 | Pages: 77

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Opdrachtgever : S.O.W. B.V. T.a.v. dhr. E. Koornneef P/a Helm & Heus Vastgoedconsultancy T.a.v. dhr. P. van Kester Vreeburghlaan AA s-gravenzande Rapportnummer : NEN-NO Datum : 27 mei 214
Transcript
Opdrachtgever : S.O.W. B.V. T.a.v. dhr. E. Koornneef P/a Helm & Heus Vastgoedconsultancy T.a.v. dhr. P. van Kester Vreeburghlaan AA s-gravenzande Rapportnummer : NEN-NO Datum : 27 mei 214 Verkennend (actualiserend) en nader bodemonderzoek De Rentmeester Patijnenburg (ongenummerd) Naaldwijk Gemeente Westland BMA Milieu bv Zuidweg 75 Postbus AA Naaldwijk Tel. (174) Rabobank: IBAN: NL97 RABO BIC: RABONL2U BTW nr B1 KvK nr BMA Milieu B.V. Inhoudsopgave blz. 1. Inleiding en doel van het onderzoek Algemeen Aanleiding en doelstelling Referentiekader Opbouw van het rapport 2 2. Vooronderzoek, onderzoekshypothese en onderzoeksopzet Vooronderzoek Onderzoekshypothese verkennend bodemonderzoek Onderzoeksopzet verkennend bodemonderzoek 6 3. Veldwerkzaamheden verkennend bodemonderzoek Uitgevoerde werkzaamheden verkennend bodemonderzoek Samenstelling van de bodem Zintuiglijke waarnemingen Grondwater Afwijkingen BRL 2, protocol 21/ Laboratoriumonderzoek verkennend bodemonderzoek Uitgevoerde analyses verkennend bodemonderzoek Toetsingscriteria grond en grondwater Interpretatie van de analyseresultaten verkennend bodemonderzoek Bespreking resultaten verkennend bodemonderzoek 1 5. Conceptueel model en onderzoeksopzet nader bodemonderzoek Algemeen Conceptueel model Onderzoeksvragen nader bodemonderzoek Onderzoeksopzet nader bodemonderzoek Veldwerkzaamheden nader bodemonderzoek Uitgevoerde werkzaamheden nader bodemonderzoek Zintuiglijke waarnemingen nader bodemonderzoek Afwijkingen BRL 2, protocol 21/ Laboratoriumonderzoek nader bodemonderzoek Uitgevoerde analyses nader bodemonderzoek Interpretatie van de analyseresultaten grond t.b.v. nader bodemonderzoek Bespreking resultaten nader bodemonderzoek Aanpassingen op het conceptueel model Evaluatie Algemeen Conclusies en aanbevelingen 16 Literatuurlijst 18 BMA Milieu B.V. Tabellen Tabel 1 Informatiebronnen 3 Tabel 2 Onderzoeksopzet 6 Tabel 3 Uitgevoerde werkzaamheden 7 Tabel 4 Zintuiglijke waarnemingen 7 Tabel 5 Metingen grondwater 8 Tabel 6 Samenstelling monsters en uitgevoerde analyses 9 Tabel 7 Overzicht gemeten verontreinigingen in grond en grondwater 1 Tabel 8 Onderzoeksopzet 12 Tabel 9 Uitgevoerde werkzaamheden nader bodemonderzoek 13 Tabel 1 Zintuiglijke waarnemingen nader bodemonderzoek 13 Tabel 11 Samenstelling monsters en uitgevoerde analyses 14 Tabel 12 Overzicht gemeten verontreinigingen in grond t.b.v. nader bodemonderzoek 14 Bijlagen Bijlage 1 Regionale situatie Bijlage 2 Locatie en boringen Bijlage 3 Toetsing analyseresultaten Bijlage 4 Analysecertificaten Bijlage 5 Bodemprofielen Bijlage 6 Foto s Bijlage 7 Procescertificaat protocol 21, 22, 23 en 218 Bijlage 8 Verklarende tekst toetsingscriteria en parameters BMA Milieu B.V. 1. Inleiding en doel van het onderzoek 1.1 Algemeen De heer E. Koornneef van S.O.W. B.V. verzocht, via Helm & Heus Vastgoedconsultancy, aan milieuadviesbureau BMA Milieu B.V. een verkennend (actualiserend) en nader bodemonderzoek te verrichten op de heronwikkelingslocatie De Rentmeester (Patijnenburg ongenummerd) te Naaldwijk in de gemeente Westland. Het verkennend (actualiserend) bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 574 en het nader bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NTA Een regionaal overzicht van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage Aanleiding en doelstelling Aanleiding tot het uitvoeren van het verkennend (actualiserend) bodemonderzoek is het plan voor de ontwikkeling en realisatie van het project De Rentmeester. Doel van het verkennend (actualiserend) bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. Aanleiding tot het uitvoeren van het nader bodemonderzoek is de in onderhavig verkennend bodemonderzoek aangetroffen sterke verontreinigingen met PAK en minerale olie in de grond. Op basis van de verzamelde informatie zal worden vastgesteld of er al dan niet sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en of er al dan niet (met spoed) dient te worden gesaneerd. 1.3 Referentiekader BMA Milieu B.V. is ISO-91: 28 gecertificeerd voor bodemonderzoek en milieuadviezen. Het managementsysteem van BMA Milieu B.V. is door Lloyd s Register Quality Assurance geëvalueerd en goedgekeurd volgens de Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek BRL SIKB 2 (protocollen 21, 22, 23 en 218). Onder de activiteiten van deze procescertificaten vallen het plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen (21), het nemen van grondwatermonsters (22) en veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek (23), de locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem (218) en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever. Volledigheidshalve moet gemeld worden dat onderhavig bodemonderzoek, zoals ieder milieukundig bodemonderzoek, steekproefsgewijs is uitgevoerd. Dit betekent dat het onderzoek gebaseerd is op het verrichten van een beperkt aantal boringen en het nemen van een beperkt aantal monsters voor onderzoek in het laboratorium. Het is niet uitgesloten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voorkomen, welke op de plaats van de uitgevoerde boringen niet zijn waargenomen. Het uitgevoerde bodemonderzoek heeft geen betrekking op onderzoek naar asbest. Tevens dient opgemerkt te worden dat het bodemonderzoek een momentopname is en derhalve een bepaalde tijd geldig is (afhankelijk van het onderzoek en het bevoegd gezag). Met name op plaatsen waar tijdens bedrijfsactiviteiten verontreinigende stoffen worden gebruikt, gevormd of opgeslagen, kan de bodemkwaliteit worden beïnvloed. Als onafhankelijk adviesbureau is BMA Milieu B.V. op geen enkele juridische, financiële of andere wijze verbonden met de onderzoekslocatie. NEN-NO De Rentmeester (Patijnenburg ongenummerd) te Naaldwijk in de gemeente Westland 27 mei 214 1 BMA Milieu B.V. 1.4 Opbouw van het rapport De resultaten van het vooronderzoek, de onderzoekshypothese en de onderzoeksopzet van het verkennend bodemonderzoek zijn beschreven in hoofdstuk 2. De veldwerkzaamheden en het laboratoriumonderzoek van het verkennend bodemonderzoek worden beschreven in hoofdstukken 3 en 4. Het conceptueel model en onderzoeksopzet nader bodemonderzoek wordt beschreven in hoofdstuk 5. De veldwerkzaamheden en het laboratoriumonderzoek van het nader bodemonderzoek worden beschreven in hoofdstukken 6 en 7. De evaluatie, alsmede toetsing van de hypothese, is opgenomen in hoofdstuk 8. NEN-NO De Rentmeester (Patijnenburg ongenummerd) te Naaldwijk in de gemeente Westland 27 mei 214 2 BMA Milieu B.V. 2. Vooronderzoek, onderzoekshypothese en onderzoeksopzet 2.1 Vooronderzoek Voor de opzet van het vooronderzoek is de NEN 5725 als uitgangspunt gehanteerd. Voor het verkrijgen van benodigde informatie zijn de in tabel 1 vermelde informatiebronnen geraadpleegd. De in de tabel genoemde bronnen zijn niet altijd volledig. BMA Milieu B.V. is wel afhankelijk van deze informatiebronnen. Hoewel het vooronderzoek naar beste eer en geweten is uitgevoerd, kan geen garantie worden gegeven over de juistheid en volledigheid van de gegevens. De informatie, verkregen tijdens het vooronderzoek, wordt door ons als voldoende beschouwd voor het doel van het onderzoek. Tabel 1 Informatiebronnen informatiebronnen datum toelichting initiatiefnemer dhr. P. van Kester, Helm & Heus Vastgoedconsultancy Omgevingsdienst Haaglanden Uitvoeringsdienst milieutaken voor o.a. gemeente Westland (bodem-, tank- en vergunningenarchief) locatie-inspectie door BMA Milieu B.V. bodemloket bodeminformatiepunt (ZH56537) bodembeheersnota bodembeheersnota gemeente Westland (kenmerk: , d.d ) bodemkwaliteitskaart bodemkwaliteitskaart gemeente Westland (d.d. 26) archeologische kaart archeologische beleidsadvieskaart gemeente Westland explosievenkaart explosievenkaart gemeente Westland historisch kaartmateriaal - Grote Historische Atlas van Nederland, deel 1 West-Nederland, ; - Topografische Atlas Zuid-Holland, 24; - Topografische militaire kaarten , , 185, 188, 1896, 191, 1912; - Topografische kaarten 1939, 1958, 1963, 1968, 1973, 1981, 1986, 199, eerder verricht bodemonderzoek d.d. 29 april 1995, uitgevoerd door Ramil B.V.; - verkennend bodemonderzoek (Willem v. Hooffstraat 89), kenmerk: 238-A2, Milieuonderzoek(oliekartering), kenmerk: 238-A1, d.d. 23 juni 1995, uitgevoerd door Ramil B.V.; - verkennend bodemonderzoek (Willem v. Hooffstraat 89), kenmerk: P-615/111a, d.d. 1 augustus 1995, uitgevoerd door Fugro; - aanvullend bodemonderzoek 1 e fase, kenmerk: P-615/141, d.d. 5 september 1995, uitgevoerd door Fugro; - saneringsdraaiboek (Willem v. Hooffstraat 89), kenmerk: Sand5.119, d.d. 1 november 1995, uitgevoerd door BMA Milieu B.V.; - evaluatie bodemsanering (Willem v. Hooffstraat 89), kenmerk: EV.95119, d.d. 5 februari 1996, uitgevoerd door BMA Milieu B.V.; - aanvullend bodemonderzoek 2 e fase, kenmerk: P-615/141, d.d. 5 september 1996, uitgevoerd door Fugro; - globaal overzicht saneringswerkzaamheden en kosten, kenmerk: P-615/142, d.d. 3 oktober 1996, uitgevoerd door Fugro; - werkomschrijving grond en grondwatersanering (Patijnenburg 5-9), kenmerk: B- 7522/22a, d.d. 12 februari 1997, uitgevoerd door Fugro; - werkomschrijving grond en grondwatersanering (Slingelandtstraat), kenmerk: B- 7522/22b, d.d. 12 februari 1997, uitgevoerd door Fugro; - werkomschrijving grond en grondwatersanering (Willem v Hooffstraat en Patijnenburg), kenmerk: B-7522/22c, d.d. 12 februari 1997, uitgevoerd door Fugro; - evaluatie ontgraving grond (Slingelandtstraat, Hooffstraat en Patijnenburg), kenmerk: B-615/25, d.d. 14 april 1997, uitgevoerd door Fugro; - verkennend bodemonderzoek (Patijnenburg 3), kenmerk: , d.d. 29 mei 1998, uitgevoerd door BMA Milieu; - saneringplan (Patijenburg 3), kenmerk: SAN , d.d. 25 januari 1999 en 24 maart 1999), uitgevoerd door BMA Milieu; - nader bodemonderzoek (Patijnenburg 3), kenmerk: 4459, d.d. 22 juni 1999, uitgevoerd door Grondslag; - verkennend bodemonderzoek (Secretaris Verhoeffweg), kenmerk: 99152, d.d. 6 december 1999, uitgevoerd door BMA Milieu; - saneringsevaluatie (Patijnenburg 3), kenmerk: EVA.9871, d.d. 2 januari 2, opgesteld door BMA Milieu; NEN-NO De Rentmeester (Patijnenburg ongenummerd) te Naaldwijk in de gemeente Westland 27 mei 214 3 BMA Milieu B.V. Vervolg tabel 1 informatiebronnen eerder verricht bodemonderzoek Informatiebronnen toelichting - verkennend bodemonderzoek (Patijenburg 1 en 3), kenmerk: NEN.21.59, d.d. 19 april 21, uitgevoerd door BMA Milieu; - nader bodemonderzoek (Patijenburg 1 en 3), kenmerk: BRF.21.59, d.d. 1 mei 21, uitgevoerd door BMA Milieu; - verkennend bodemonderzoek (Patijnenburg), kenmerk: NEN.25182, d.d. 23 januari 26, uitgevoerd door BMA Milieu; - saneringsplan (Patijnenburg 3), kenmerk: SAN.25182, d.d. 31 maart 26, opgesteld door BMA Milieu; - verkennend en nader bodemonderzoek (Patijnenburg Fase 1B), kenmerk: NEN.26361, d.d. 3 januari 27, uitgevoerd door BMA Milieu; - nader bodemonderzoek (Patijnenburg Fase 1B), kenmerk: NO.26361, d.d. 19 februari 27, uitgevoerd door BMA Milieu; - partijkeuring (Patijenburg 3), kenmerk: BB.279, d.d. 2 maart 27, uitgevoerd door BMA Milieu; - saneringsevaluatie (Patijenburg 3), kenmerk: EVA , d.d. 17 juli 27, opgesteld door BMA Milieu; - plan van aanpak bodemsanering(patijnenburg Fase 1B), kenmerk: PVA.27329, d.d. 17 december 27, opgesteld door BMA Milieu; - beperkt nader bodemonderzoek(patijnenburg Fase 1B), kenmerk: BRF.27329, d.d. 5 februari 28, uitgevoerd door BMA Milieu; - evaluatie sanering (Patijnenburg Fase 1B), kenmerk: EVA.27329, d.d. 8 april 28, opgesteld door BMA Milieu. Voormalig bodemgebruik De onderzoekslocatie werd omstreeks 192 gebruikt voor agrarische doeleinden. In de jaren 5 werd de locatie deels als moestuin en deels voor glastuinbouw gebruikt. In 1985 is een bedrijfspand (voormalige Patijnenburg 5) gebouwd en vervolgens in gebruik genomen. In 1965, 1968 en 1981 zijn de resterende (voormalige Patijnenburg 11 en 13 en Simon van Slingelandtstraat 6) panden gebouwd en/of in gebruik genomen. De panden zijn eind 27 / begin 28 gesloopt en de locatie is momenteel braakliggend. Ten tijden van de voormalige bebouwing waren er, ter plaatse van onderhavige onderzoekslocatie, diverse onder- en bovengrondse olietanks gesitueerd. Uit informatie afkomstig van de (in tabel 1) genoemde rapportages, bodemonderzoeken en evaluaties blijkt dat ter plaatse van de onderzoekslocatie diverse olieverontreinigingen en de ondergrondse olietanks zijn aangetroffen welke vervolgens, door middel van ontgraving en verwijdering, zijn gesaneerd. Tevens zijn tijdens de sloopwerkzaamheden (verwijderen van funderingen etc.) enkele onvoorziene verontreinigingen aan minerale olie aangetroffen en gesaneerd. Voor inhoudelijke informatie wordt verwezen naar de desbetreffende bodemonderzoeken en/of saneringevaluaties. De saneringswerkzaamheden zijn begin 28 uitgevoerd, vervolgens geëvalueerd (kenmerk: EVA.27329, d.d. 8 april 28) en beschikt (Beschikking Wet bodembescherming Code ZH56537, kenmerk: PZH ). Ter plaatse van het aanpalende percelen (voormalige Patijnenburg 1-3 en Secretaris Verhoeffweg 11-15) Naaldwijk, D5798, D8332, D5926 is door BMA Milieu medio augustus/september 26 een bodemsanering uitgevoerd, geëvalueerd en beschikt (Beschikking Wet bodembescherming Code ZH56537). Tijdens de periode tussen de bodemsaneringen en huidige bodemonderzoek is de locatie, ten behoeve van de bouw van het zuidelijke gesitueerde appartementencomplex, in gebruik geweest als bouw- en opslagterrein voor bouwmaterialen en tijdelijke opslag voor diverse gronddepots. Voor en na het tijdelijk gebruik (bouw- en opslagterrein voor bouwmaterialen en tijdelijke opslag voor diverse gronddepots) is geen nul- en/of eindsituatie bodemonderzoek verricht. Informatie met betrekking tot de opslag van de voormalige gronddepots en de aangebrachte puinverharding/fundering is bij BMA Milieu B.V. en het bodem-, tank- en vergunningenarchief niet bekend. NEN-NO De Rentmeester (Patijnenburg ongenummerd) te Naaldwijk in de gemeente Westland 27 mei 214 4 BMA Milieu B.V. Ten behoeve van de naastgelegen appartementencomplex is een damwand/kelder aangebracht. Uit informatie afkomstig van de archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Westland blijkt dat de onderzoekslocatie in archeologisch onderzoeksgebied A (middelhoge archeologische verwachting) valt. Huidig bodemgebruik De locatie is momenteel braakliggend. Noordoostelijk van de onderzoekslocatie is winkelcentrum De Tuinen gesitueerd. Ten zuidoosten van de onderzoekslocatie bevinden zich diverse parkeerplaatsen. Ten zuidwesten van de onderzoekslocatie bevindt zich een appartementencomplex. Het bouw- en opslagterrein is voorzien van een klinker- en een puinverharding /-fundering. Er wordt geen aanwezigheid van asbest in en op de bodem verwacht. Er zijn op de locatie geen huidige tanks en overige bodembedreigende activiteiten aanwezig. Toekomstig bodemgebruik Ter plaatse van onderhavige onderzoekslocatie is men voornemens om aansluitend aan het zuidelijk gesitueerde appartenmentencomplex een bedrijfspand voor een supermarkt met meerdere bovengrondse bouwlagen te realiseren. Het bouwvolume wordt, met uitzondering van een ondergronds trappenhuis, boven de grond gerealiseerd. Het trappenhuis wordt zuidoostelijk op de onderzoekslocatie (aangrenzend aan de bestaande bebouwing) gerealiseerd. Geologie en hydrologie Het freatisch grondwater had ten tijde van het onderzoek een stijghoogte van,45 meter minus maaiveld (m-mv). Volgens informatie van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO is een deklaag aanwezig met een dikte van circa 26 meter, bestaande uit afwisselend klei, klei met veenbrokken en zandige klei. Onder de deklaag wordt het eerste watervoerend pakket aangetroffen met een dikte van circa 17 meter. Het eerste watervoerend pakket bestaat uit fijn zand tot licht grindig zand. De stromingsrichting van het grondwater in het eerste watervoerend pakket is globaal noordoostelijk gericht. Onder het eerste watervoerend pakket wordt op een diepte van 43 m-nap een slecht doorlatende laag aangetroffen. Onder deze laag wordt een tweede watervoerend pakket aangetroffen. Naar de stromingsrichting van het freatisch grondwater is geen onderzoek gedaan. Naar verwachting wordt deze beïnvloed door lokale factoren zoals rioleringen en drainages. Het onderzoeksgebied bevindt zich buiten de 25- jaarbeschermingszone van een waterwingebied. Bodembeheersnota en bodemkwaliteitskaart gemeente Westland Uit de bodembeheersnota van gemeente Westland blijkt dat onderhavige onderzoekslocatie in bodemfunctieklasse wonen valt. De boven en ondergrond van de locatie staat over het algemeen bekend als bodemfunctieklasse wonen. Op basis van de (voormalige) bodemkwaliteitskaart van gemeente Westland blijkt dat de boven- en ondergrond van de locatie in de zone 25 (Lintbebouwing en oude kern, voormalige kassen) valt. Zone 25 houdt in dat de toetsingswaarden in boven- en ondergrond voor zware metalen en PAK hoger zijn dan de landelijke achtergrondwaarde. (financieel-) Juridische aspecten: De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van maximaal 4. m 2, staat plaatselijk bekend als Patijnenburg ongenummerd te Naaldwijk in de gemeente Westland en staat kadastraal bekend als gemeente Naaldwijk, sectie D, nummer 1645 (voorheen nummers 665, 9581, 9591, 979, 1143, 1145 en 1146 (allen gedeeltelijk)). NEN-NO De Rentmeester (Patijnenburg ongenummerd) te Naaldwijk in de gemeente Westland 27 mei 214 5 BMA Milieu B.V. Er is geen calamiteit of overtreding van voorschriften in het kader van de Wet Milieu en/of de Wet bodembescherming en/of andere milieuregelgeving bekend. Er is ter plaatse van onderhavige locatie geen bodemverontreiniging bekend. De regionale ligging en een overzicht van de onderzoekslocatie zijn weergegeven in respectievelijk bijlage 1 en Onderzoekshypothese verkennend bodemonderzoek Volgens de strategie van de NEN 574 (Nederlandse norm 574) dient voorafgaand aan de uitvoering van het veld- en laboratoriumonderzoek op basis van de verkregen informatie een hypothese te worden opgesteld. Het betreft een aanname omtrent het al dan niet aanwezig zijn van bodemverontreiniging op de te onderzoeken locatie. Gezien de ligging van de locatie in (voormalig) glastuinbouwgebied (zone 25 bodemkwaliteitskaart Gemeente Westland) wordt er voor de onderzoeksopzet vanuit gegaan dat de te onderzoeken locatie verdacht is voor organochloorbestrijdingmiddelen (OCB s) in de bovengrond en arseen in het grondwater. Als onderzoeksstrategie wordt de strategie voor een onverdachte locatie (ONV) uit de NEN 574 gebruikt. Deze onderzoeksstrategie wordt in eerste instantie als voldoende beschouwd om een eventuele bodemverontreiniging met bestrijdingsmiddelen en arseen te constateren. 2.3 Onderzoeksopzet verkennend bodemonderzoek In tabel 2 wordt een systematische beschrijving weergegeven van de uit te voeren veldwerkzaamheden en de te verrichten analyses. Tabel 2 Onderzoeksopzet veldwerk analyses boring tot boring tot boring met grond grondwater,5 m-mv 2, m-mv peilbuis onderzoekslocatie* bovengrond: 2x basispakket, OCB s ondergrond: 1x basispakket 1x basispakket, arseen basispakket grond barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, PAK s totaal (som 1), PCB s, minerale olie, lutum en organisch stofgehalte basispakket grondwater barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, benzeen, ethylbenzeen, tolueen, xylenen, styreen, naftaleen, (vluchtige) halogeen koolwaterstoffen en minerale olie * onderzoeksstrategie ONV uit de NEN 574, oppervlakte max. 4. m 2 Ondanks dat de locatie onverdacht wordt beschouwd voor asbest zal tijdens de uitvoering van het veldwerk de veldwerkploeg alert zijn op asbestverdachte materialen. NEN-NO De Rentmeester (Patijnenburg ongenummerd) te Naaldwijk in de gemeente Westland 27 mei 214 6 BMA Milieu B.V. 3. Veldwerkzaamheden verkennend bodemonderzoek 3.1 Uitgevoerde wer
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks