Please download to get full document.

View again

of 42
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Verkennend bodemonderzoek

Category:

Resumes & CVs

Publish on:

Views: 14 | Pages: 42

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
GRONDVITAAL GRONDVITAAL BV BODEMONDERZOEK / ASBESTINVENTARISATIE Verkennend bodemonderzoek Locatie Adres: Johan van Oldenbarneveltlaan Postcode, Plaats 375 HG Zeist Opdrachtgever Naam: Nassau Makelaars
Transcript
GRONDVITAAL GRONDVITAAL BV BODEMONDERZOEK / ASBESTINVENTARISATIE Verkennend bodemonderzoek Locatie Adres: Johan van Oldenbarneveltlaan Postcode, Plaats 375 HG Zeist Opdrachtgever Naam: Nassau Makelaars B.V. Adres: Boulevard 1 Postcode, plaats: 377 BK Zeist Contactpersoon: dhr. J. Pijpker (Vamisol) Telefoonnummer: Uitvoering en rapportage Naam: Grondvitaal BV Adres: Voorthuizerstraat 256 Postcode, plaats: 3881 SN Putten Telefoonnummer: Fax: adres: Projectgegevens Projectnummer: Versie: 3 Revisiestatus: Definitief Rapportagedatum: 14 december 215 Autorisatiedatum: 14 december 215 Contactpersoon: dhr. J.W. Mertens Uitvoering conform: NEN 574 Analyses Naam: Eurofins Analytico B.V. Adres: Gildeweg Postcode, plaats: 3771 NB Barneveld Telefoonnummer: adres: GRONDVI TAAL GRONDVITAAL BV BODEMONDERZOEK / ASBESTINVENTARISATIE INHOUDSOPGAVE 1 SAMENVATTING 2 OMSCHRIJVING VAN HET ONDERZOEK 2.1 Doel van het onderzoek 2.2 Historisch onderzoek en visuele waarneming 2.3 Onderzoekshypothese 2.4 Uitvoering van het onderzoek 2.5 Geohydrologie 2.6 Veldwerk wijze van uitvoering 2.7 Resultaten veldwerk 3 LABORATORIUMONDERZOEK 3.1 Omschrijving 3.2 Resultaten en interpretatie van het laboratoriumonderzoek 3.3 Overzicht analyseresultaten 4 SAMENVATTING, CONCLUSIE en AANBEVELING 4.1 Samenvatting 4.2 Conclusie 4.3 Aanbeveling BIJLAGEN: 1. Overzicht boorpunten Kadastrale situatie Topografische aanduiding (kaartcoördinaten) 2. Boorprofielen 3. Analyseresultaten 4. Achtergrond-, streef- en Interventiewaarden standaardbodem (VROM) 2 GRONDVITAAL BV BODEMONDERZOEK / ASBESTINVENTARISATIE 1 SAMENVATTING Soort onderzoek Aanleiding Doel Opzet Verkennend bodemonderzoek onroerend goed transactie / aanvraag omgevingsvergunning Vaststellen of sprake is van verontreiniging in de grond / grondwater NEN 574 ONV (onverdacht) en NEN 574 VEP (verdachte kern) Locatie Johan van Oldenbarneveltlaan HG Zeist Kadastraal bekend Gemeente Zeist Sectie P Nummer Oppervlakte 2.95 m² Terreininrichting gedeeltelijk verhard Terreingebruik Industrie Terreingebruik omgeving Wonen Kaartcoördinaten X = 144,52 Y = 456,5 Hypothese Verdacht Aantal boringen / peilbuizen,5 m mv. 1, m mv. 2, m mv. 2,5 m mv. peilbuis A. Gehele terrein B. VOCL-verontreiniging Bodemopbouw Grijsbruin tot crème/geel matig fijn zand Grondwaterstand 3,16 m mv. (gemiddeld) Zintuiglijke waarnemingen - Resultaten grond achtergrondwaarde tussenwaarde interventiewaarde A. Gehele terrein Bovengrond mm Bovengrond mm Ondergrond mm Resultaten grondwater streefwaarde tussenwaarde interventiewaarde A. Gehele terrein Grondwater peilbuis 1 1,1,1- trichloorehtaan - - B. VOCL-verontreiniging Grondwater peilbuis Conclusies Hypothese verworpen. Verontreiniging vormt geen aanleiding tot nader onderzoek Met betrekking tot de voorgenomen transactie en de eventuele herontwikkeling van woningen op het perceel, voorzien wij wat betreft de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem geen belemmeringen. Projectnummer : Versie : 3 Revisiestatus : definitief Rapportagedatum : 14 november 215 Autorisatiedatum : 14 november 215 3 GRONDVITAAL BV BODEMONDERZOEK / ASBESTINVENTARISATIE 2 OMSCHRIJVING VAN HET UITGEVOERDE ONDERZOEK 2.1 Doel van het onderzoek Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem met betrekking tot de eventuele aanwezigheid van bodemverontreiniging in de grond en het freatisch grondwater. 2.2 Historisch onderzoek en visuele waarneming Het historisch vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN Tijdens het vooronderzoek zijn de hierna te noemen bronnen geraadpleegd waaruit de volgende voor het onderzoek van belang zijnde gegevens bekend zijn geworden: Overzicht voorinformatie Bron Opdrachtgever / contactpersoon Omgevingsdienst Regio Utrecht Informatie Op de onderzoekslocatie bevindt zich een bedrijfspand. Het te onderzoeken terreingedeelte bestaat gedeeltelijk uit met klinkers en beton verhard terrein. Voor het overige deel is het terrein onverhard (groenstrook). De aanleiding tot het onderzoek is een onroerend goed transactie en het voornemen woningen te realiseren op het perceel. Het uitgevoerde onderzoek strekt zich uit over een oppervlak van ± 2.95 m² (zoals op bijlage 1 aangegeven). Door de opdrachtgever is een beschikking van de Provincie Utrecht aangeleverd waarin wordt vermeld dat aangetroffen verontreiniging een geval van niet-ernstige bodemverontreiniging betreft. Historisch bodembestand - Drukkerij - Benzine servicestation. Waarschijnlijk gaat dit om een pomp voor eigen gebruik van de drukkerij. - Meet- en regelapparatenfabriek - Transportbedrijf (nr. 12) Slootdempingen Voor zover bekend zijn er op de locatie geen (sloot)dempingen aanwezig. Ondergrondse tanks Op de locatie zijn enkele ondergrondse tanks bekend. Deze hangen samen met de voormalige bedrijfsactiviteiten. Het is niet bekend of deze tanks gesaneerd zijn. Bodemonderzoeken Op de locatie zijn meerdere bodemonderzoeken bekend. Het gaat om een drietal verkennende bodemonderzoeken tussen 199 en 1995 (Tauw) en om een nader bodemonderzoek uit 1996 (Tauw). Deze onderzoeken zijn ingediend bij de provincie Utrecht in het kader van de Wet bodembescherming. Uit de beschikking blijkt dat het een geval van niet-ernstige bodemverontreiniging betreft. In het grondwater is plaatselijk een sterk verhoogd gehalte aan trichloorethaan aangetroffen. Het betreft minder dan 1m³. De verontreiniging is voldoende in kaart gebracht. Wbb locaties De locatie valt binnen enkele Wbb-locaties, namelijk UT35529 en UT UT35529, locatienaam Johan van Oldenbarneveltlaan 14-16: Status van de locatie is niet ernstig en voldoende onderzocht. Een vervolg is niet noodzakelijk. UT355313, locatienaam Actief grondwaterbeheer Zeist: De locatie J. van Oldenbarneveltlaan bevindt zich boven een omvangrijke grondwaterverontreiniging. Deze verontreiniging met VOCl is niet door de (voormalige) gebruikers/bewoners veroorzaakt. De Projectnummer : Versie : 3 Revisiestatus : definitief Rapportagedatum : 14 november 215 Autorisatiedatum : 14 november 215 4 GRONDVITAAL BV BODEMONDERZOEK / ASBESTINVENTARISATIE Bodemkwaliteitskaart Bodemloket (www.bodemloket.nl) verontreiniging wordt in een groter verband gesaneerd. Kosten van de sanering worden niet op de gebruikers/bewoners verhaald. De verontreiniging levert geen directe gevaren op voor de gezondheid; er is alleen een beperking, namelijk dat het grondwater niet zondermeer kan worden gebruikt en/of opgepompt. De verontreiniging bevindt zich in het diepere grondwater. Het gebied wordt tevens goed in de gaten gehouden doordat het een grondwaterbeschermingsgebied is. Volgens de bodemkwaliteitskaart valt de locatie voor de bovengrond in de klasse wonen en voor de ondergrond onder de klasse landbouw/natuur. Actief grondwaterbeheer Zeist Type sanering: volledig Statusinformatie: ernstig, spoed, risico s wegnemen en uiterlijk voor 215. Vervolg: monitoring. Bodemonderzoeken: diverse onderzoeken uitgevoerd oor Grontmij en Tauw van 22 t/m 214. Johan van Oldenbarneveltlaan 14 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten: offsetdrukkerij, benzinetank ondergronds, benzinepompinstallatie, hbo-tank ondergronds, benzine servicestation, transportbedrijf, meet- en regelapparatenfabriek. Onderzoeksrapporten: nader onderzoek (Tauw, 199 en 1996) en een saneringsplan (Tauw, 1997) Vervolg: voldoende onderzocht. Bodemloket provincie Utrecht Topografische kaarten (www.watwaswaar.nl) Dempingen / ophogingen, puinverhardingen, asbest Visuele inspectie en waarneming door veldwerker Johan van Oldenbarneveltlaan 16 Activiteiten: drukkerij Er zijn geen aanvullende gegevens bekend geworden. Deze zijn niet geraadpleegd. Voor zover bekend is het te onderzoeken terrein niet opgehoogd. Tevens zijn geen aanwijzingen voor puinverhardingslagen of asbesthoudende materialen op of in de bodem bekend geworden. Uit de visuele inspectie van de onderzoekslocatie, voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van het veldwerk, zijn geen aanwijzingen voor bodembelastende activiteiten of bodemvreemde materialen bekend geworden. Samenvatting relevante gegevens * Door de opdrachtgever/contactpersoon is een beschikking van de Provincie Utrecht aangeleverd waarin wordt vermeld dat aangetroffen verontreiniging een geval van niet-ernstige bodemverontreiniging betreft. * Uit de gegevens van de Omgevingsdienst blijkt dat diverse verdachte activiteiten op het perceel hebben plaatsgevonden. Tevens zijn diverse bodemonderzoeken bekend geworden. Hieruit blijkt dat in het verleden een verontreiniging met VOCL is geconstateerd. Het betreft echter een geval van niet ernstige bodemverontreiniging. De verontreiniging is voldoende in kaart gebracht en wordt gesaneerd (de VOCL verontreiniging is niet door de (voormalige) gebruikers veroorzaakt). * Tevens zijn op het perceel diverse ondergrondse tanks aanwezig of aanwezig geweest. Het is niet bekend of deze gesaneerd zijn. * Volgens de bodemkwaliteitskaart valt de locatie voor de bovengrond in klasse wonen en voor de ondergrond in klasse landbouw/natuur. * Uit de gegevens van het bodemloket blijkt dat een sanering wordt uitgevoerd in de omgeving (grondwater, VOCL). * Er is geen informatie over asbestverdachte materialen of puinverhardingen op of in de bodem bekend geworden. * Tijdens de terreininspectie zijn geen gegevens bekend geworden waaruit een bodembelasting op de onderzoekslocatie is af te leiden. Projectnummer : Versie : 3 Revisiestatus : definitief Rapportagedatum : 14 november 215 Autorisatiedatum : 14 november 215 5 GRONDVITAAL BV BODEMONDERZOEK / ASBESTINVENTARISATIE 2.3 Onderzoekshypothese Op basis van het vooronderzoek is het perceel opgesplitst in 2 deellocaties: A. Gehele terrein Hypothese onverdacht B. VOCL-verontreiniging Hypothese verdachte locatie Motivering Uit de tijdens het vooronderzoek verkregen informatie is bekend geworden dat op de locatie diverse ondergrondse tanks aanwezig zijn geweest. Het is niet bekend geworden waar deze hebben gelegen en of ze nog aanwezig zijn. Uit de bekende bodemonderzoeken blijkt dat geen sprake is van een ernstige bodemverontreiniging. Verder is een VOCL verontreiniging in het grondwater bekend geworden. Deze is niet veroorzaakt door de gebruikers, echter het betreft een groter gebied dat verontreinigd is met VOCL. De verontreiniging is/wordt gesaneerd. 2.4 Uitvoering van het onderzoek A. Gehele terrein Uitvoering van het onderzoek heeft plaatsgevonden overeenkomstig NEN 574 ONV (onverdacht) en aanverwante normen en richtlijnen m.b.t. het nemen van de monsters en de behandeling daarvan. B. VOCL-verontreiniging Uitvoering van het onderzoek heeft plaatsgevonden overeenkomstig NEN 574 VEP (verdachte kern) en aanverwante normen en richtlijnen m.b.t. het nemen van de monsters en de behandeling daarvan. De analyseresultaten zijn beoordeeld overeenkomstig: de streefwaarden grondwater en de interventiewaarden grond en grondwater zoals vastgesteld door het Ministerie van VROM in de Circulaire Bodemsanering 213, ingaande per 1 juli 213 (Staatscourant 27 juni 213, nr ). de achtergrondwaarden voor grond (en baggerspecie) zoals vastgesteld door het Ministerie van VROM in de Regeling bodemkwaliteit onder nummer DJZ , ingaande per 13 december 27. De hierbij van toepassing zijnde onderzoeksstrategie kan van voldoende omvang geacht worden om te kunnen beoordelen of op de betreffende locatie, redelijkerwijs gesproken inderdaad geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of in het freatisch grondwater. De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder het BRL SIKB 2 gecertificeerd kwaliteitssysteem van Grondvitaal BV (Lloyd s Register certificaat nr ) en onderliggende protocollen 21 en 22. Partijdigheid Grondvitaal BV heeft op geen enkele wijze een relatie met de opdrachtgever en/of de onderzoekslocatie waarop het onderzoek betrekking heeft, zoals bedoeld in de BRL SIKB 2. In het kwaliteitssysteem van Grondvitaal BV is vastgelegd dat op beïnvloeding van medewerkers door derden niet wordt ingegaan. Pogingen tot beïnvloeding van het onderzoek en/of onderzoeksresultaten worden vastgelegd. Een wijziging op verzoek van de opdrachtgever in de onderzoeksstrategie wordt altijd vooraf besproken. Grondvitaal BV garandeert de uitvoering van een volledig onafhankelijk en onpartijdig onderzoek. Projectnummer : Versie : 3 Revisiestatus : definitief Rapportagedatum : 14 november 215 Autorisatiedatum : 14 november 215 6 GRONDVITAAL BV BODEMONDERZOEK / ASBESTINVENTARISATIE 2.5 Geohydrologie Grondwaterkaart van Nederland / DINO-loket Maaiveldhoogte Diepte freatisch grondwater Stijghoogte volgens isohypsenpatroon Grondwaterstromingsrichting Deklaag aanwezig? Dikte watervoerend pakket Geologie Zout of brak grondwater Ligging t.o.v. grondwaterbeschermingsgebied 5,1 m +NAP 3,16 m. mv. 2,5 m +NAP Westelijk Nee 3 m Formatie van Boxtel (matig fijn zand) Nee Ligging binnen (of op korte afstand van) 2.6 Veldwerk Het veldwerk is uitgevoerd door milieukundig medewerker ing. M.C. van der Heijden op 22 oktober en 2 november 215. Verdeeld over de onderzoekslocatie zijn in totaal 12 handboringen uitgevoerd (zie bijlage 1 voor boorpuntenoverzicht). Uitgevoerde boringen Boringen tot,5 m.- mv. Boringen tot 1, m.- mv. Boringen tot 2, m. mv. Boringen tot 2,5 m. mv. Boringen met peilbuis Aantal analyses mengmonster bovengrond Aantal analyses mengmonster ondergrond Aantal analyses grondwater A. Gehele terrein B. VOCL-verontreiniging Voor samenstelling van de mengmonsters zie onder 4.1 laboratoriumonderzoek. Peilfilters algemeen Het peilfilter is omstort met filterzand en daarna ruim afgepompt. De bemonstering van het grondwater heeft een week na het plaatsen van het peilfilter plaatsgevonden. Alvorens het grondwater te bemonsteren is de grondwaterstand gemeten en is het peilfilter opnieuw ruim afgepompt. Hierbij zijn de zuurgraad, elektrische geleidbaarheid en troebelheid gemeten. In het veld gemeten waarden Peilbuis Filterdiepte (m -mv) Grondwaterstand (m -mv) ph (-) EC (µs/cm) Troebelheid (NTU) 1 3,5-4,5 3,7 7, ,94 21-her 4, - 5, 3,24 6, ,7 Voor een overzicht van de boorpunten wordt verwezen naar bijlage 1. Projectnummer : Versie : 3 Revisiestatus : definitief Rapportagedatum : 14 november 215 Autorisatiedatum : 14 november 215 7 GRONDVITAAL BV BODEMONDERZOEK / ASBESTINVENTARISATIE 2.7 Resultaten veldwerk De bodemprofielen zijn weergegeven in bijlage 2. Omschrijving bodemopbouw en samenstelling Ter plaatse van de uitgevoerde grondboringen is vanaf het maaiveld tot 4,5 m. beneden het maaiveld overwegend matig fijn, zwak siltig zand aangetroffen in kleuren variërend van bruin/grijs (bovengrond tot,5 m.) tot crèmegeel (ondergrond vanaf,5 m. en dieper). Tijdens het uitvoeren van de monstername zijn geen bodemvreemde materialen of afwijkingen m.b.t. geur en kleur waargenomen. Asbest Tijdens de monstername wordt de opgeboorde grond visueel op asbestverdacht materiaal gecontroleerd. Puinhoudende monsters worden volgens standaardprocedure op 16 mm uitgezeefd waarbij de grove zeeffractie op asbestverdacht materiaal wordt gecontroleerd. Er is tijdens de monstername geen puin of asbestverdacht materiaal aangetroffen. 3 LABORATORIUMONDERZOEK 3.1 Omschrijving en samenstelling mengmonsters Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door Eurofins Analytico B.V. te Barneveld. In het laboratorium zijn de mengmonsters samengesteld en heeft vervolgens het chemisch onderzoek plaatsgevonden overeenkomstig het standaardpakket (NEN 574 paragraaf 5.1.3). a) grond b) grondwater Lutum Zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink Organische stof Zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink Vluchtige aromatische koolwaterstoffen Vluchtige chloorhoudende oplosmiddelen Minerale olie C1-C4 Minerale olie C1-C4 Som PCB PAK som 1 Polychloorbifenylen Polycyclische aromatische koolwaterstoffen benzeen, tolueen, ethylbenzeen, somxylenen, styreen, naftaleen 1,2-dichloorethaan, cis-1,2- dichlooretheen, trichloormethaan, 1,1,1- trichloorethaan, 1,1,2-trichloorethaan, trichlooretheen, tetrachloormethaan, tetrachlooretheen, monochloorbenzeen, dichloorbenzenen Projectnummer : Versie : 3 Revisiestatus : definitief Rapportagedatum : 14 november 215 Autorisatiedatum : 14 november 215 8 GRONDVITAAL BV BODEMONDERZOEK / ASBESTINVENTARISATIE A. Gehele terrein Analyse- Traject Deelmonsters Analysepakket monster (m -mv) mm1,8 -,6 1 (,8 -,5) Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos 2 (,2 -,5) 3 (,8 -,4) 4 (,3 -,6) 5 (,2 -,5) 6 (,3 -,5) mm2, -,5 7 (,2 -,5) Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos 8 (,2 -,5) 9 (,8 -,5) 1 (,8 -,5) 11 (, -,5) 12 (, -,5) mm3,5-2, 1 (,5 -,7) Standaardpakket bodem (nieuw) incl. luos 1 (,7-1,) 1 (1, - 1,5) 1 (1,5-2,) 4 (,6-1,1) 4 (1,1-1,6) 4 (1,8-2,) 11 (,5-1,) 11 (1, - 1,5) 11 (1,5-2,) Peilbuis Filterdiepte Grondwaterstand Analysepakket (m -mv) (m -mv) 1 3,5-4,5 3,7 Standaardpakket grondwater B. VOCL-verontreiniging Peilbuis Filterdiepte Grondwaterstand Analysepakket (m -mv) (m -mv) 21 her 4,-5, 3,24 VOCL 3.2 Resultaten en interpretatie van het laboratoriumonderzoek De analyseresultaten van het laboratorium onderzoek zijn weergegeven in bijlage 3 van dit rapport. Op de achtergrond- en interventiewaarden voor anorganische verbindingen (zware metalen) in de grond, is afhankelijk van het lutumgehalte en/of organische stofgehalte een correctieformule toegepast: N b = N st ( A + B % lutum + C % org. stof ) ( A + B 25 + C 1) A, B en C = constanten afhankelijk van de stof. N b = toetsingswaarde voor de te beoordelen bodem (mg/kg). N st = toetsingswaarde voor de standaardbodem (mg/kg). %lutum = het gemeten percentage lutum. % org.stof = het gemeten percentage organische stof. Voor organische verbindingen is de volgende correctieformule toegepast: N b N = st % org. stof 1 Projectnummer : Versie : 3 Revisiestatus : definitief Rapportagedatum : 14 november 215 Autorisatiedatum : 14 november 215 9 GRONDVITAAL BV BODEMONDERZOEK / ASBESTINVENTARISATIE 3.3 Overzicht analyseresultaten In het hierna volgende overzicht zijn de analyseresultaten weergegeven. Uitgangspunten grond: AW-waarde: achtergrondwaarde (met toepassing van de correctieformule). I-waarde: interventiewaarde (met toepassing van de correctieformule). (AW+I)/2: grenswaarde voor nader onderzoek. Uitgangspunten grondwater: S-waarde: streefwaarde I-waarde: interventiewaarde. (S+I)/2: grenswaarde voor nader onderzoek. Voor de streefwaarden grondwater, de interventiewaarden grond en grondwater en de achtergrondwaarden grond voor een standaardbodem (1 % organische stof en 25% lutum), zie bijlage 4. Voor toepassing van de correctieformules is uitgegaan van de analytisch bepaalde organische stof- en lutumpercentages. De analyseresultaten zijn getoetst via de BoToVa service, versie 2... A. Gehele terrein Grondmonster mm1 mm2 mm3 Certificaatcode Boring(en) 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 1, 11, 12 1, 1, 1, 1, 4, 4, 4, 11, 11, 11 Traject (m -mv),8 -,6, -,5,5-2, Humus % ds Lutum % ds Datum van toetsing Monsterconclusie Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index PAK Pak-totaal (1 van VROM) (.7 facto mg/kg ds 3,4,91,49 GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN PCB (7) (som,.7 factor) mg/kg ds,49,49,49 METALEN Kobalt [Co] mg/kg ds 3 3 3 Koper [Cu] mg/kg ds 1 6 5 Nikkel [Ni] mg/kg ds 4,7 4 4 Zink [Zn] mg/kg ds 2 Cadmium [Cd] mg/kg ds ,2 ,2 ,2 Molybdeen [Mo] mg/kg ds 1,5 1,5 1,5 Barium [Ba] mg/kg ds 2 Lood [Pb] mg/kg ds Kwik [Hg] mg/kg ds,51,27 ,5 OVERIG Droge stof % m/m 93,6 93,4 94,6 Lutum % 2,1 3, 3,4 Organische stof (humus) %,7,9,7 Gloeirest % (m/m) ds 99,2 98,9 99,3 OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN Minerale olie C1 - C4 mg/kg ds 35 35 35 Projectnummer : Versie : 3 Revisiestatus : definitief Rapportagedatum : 14 november 215 Autorisatiedatum : 14 november 215 1 GRONDVITAAL BV BODEMONDERZOEK / ASBESTINVENTARISATIE d : kleiner dan de detectielimiet 8,88 : = Achtergrondwaarde 8,88 : Kleiner Interventiewaarde 8,88 : Interventiewaarde # : verhoogde rapportagegrens GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde Index : (GSSD - AW) / (I -
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks