Please download to get full document.

View again

of 43
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen

Category:

Concepts & Trends

Publish on:

Views: 18 | Pages: 43

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Postadres Postbus EB ARNHEM t f bezoekadres Westervoortsedijk AT ARNHEM Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Definitief In opdracht
Transcript
Postadres Postbus EB ARNHEM t f bezoekadres Westervoortsedijk AT ARNHEM Verkennend bodemonderzoek Jonasweg 6a/6 te Vaassen Definitief In opdracht van Opgesteld door Projectnummer Documentnaam Datum 28 juni 2007 Triada Wonen woondienstverleners Syncera B.V. B07B0212 F:\data\project\Bodem07\B07B0212\B07B0212.r01.DOC Syncera B.V. is onderdeel van Syncera. KvK Syncera B.V. is ISO9001:2000 en VCA** gecertificeerd. Opgesteld door Syncera B.V. 28 juni 2007, Definitief INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Doel van het onderzoek Referentiekader Betrouwbaarheid 1 2 Vooronderzoek Beschrijving van de locatie Gebruik van de locatie Hypothese en onderzoeksstrategie 4 3 Veldwerk en chemische analyses Algemeen Veldwerk Analysestrategie Chemische analyses 7 4 Bespreking onderzoeksresultaten Interpretatie Toetsing hypothese 9 5 Conclusies en aanbevelingen 11 Bijlage 1 : Overzichtskaart (1:25.000) Bijlage 2 : Situatietekening (1:500) Bijlage 3.1 : Verklarende woordenlijst Bijlage 3.2 : Toetsing analyseresultaten grond conform Wbb (inclusief normtabel) Bijlage 3.3 : Toetsing analyseresultaten grondwater conform Wbb (inclusief normtabel) Bijlage 4 : Boorbeschrijvingen Bijlage 5 : Kopie analysecertificaten en gaschromatogrammen Opgesteld door Syncera B.V. 28 juni 2007, Definitief Opgesteld door Syncera B.V. 28 juni 2007, Definitief 1 Inleiding Op 13 juni 2007 is door Triada Wonen woondienstverleners aan Syncera B.V. opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek ter plaatse van de Jonasweg 6a/6 te Vaassen (zie bijlagen 1 en 2). Aanleiding voor het bodemonderzoek is de geplande aankoop van het perceel. 1.1 Doel van het onderzoek Het doel van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen in hoeverre het voormalige, dan wel het huidige gebruik van de onderhavige locatie en haar omgeving heeft geleid tot verontreiniging van de bodem. Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt vastgesteld of de locatie in milieuhygiënisch opzicht geschikt is voor de gewenste bestemming. Indien de resultaten daartoe aanleiding geven wordt advies gegeven over eventueel vervolgonderzoek. 1.2 Referentiekader De onderzoeksstrategie is conform NEN 5740 (bron 1). In overeenstemming met deze norm is voorafgaand aan het veldonderzoek een vooronderzoek uitgevoerd conform NVN 5725 (bron 2). Het verkennend onderzoek bestond uit vooronderzoek, veldonderzoek, chemische analyses, toetsing en interpretatie. Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL 2000 en de bijbehorende VKB-protocollen (bron 3). Syncera heeft geen financiële of juridische belangen met betrekking tot het eigendom van de locatie. De resultaten van het onderzoek zijn getoetst aan de streefwaarden en interventiewaarden voor de bodem uit de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (zie bron 4 en de verklarende woordenlijst in bijlage 3). 1.3 Betrouwbaarheid Dit onderzoek is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de huidige richtlijnen en methoden op het gebied van bodemonderzoek. Aan de hand van de uit de bronnen verzamelde informatie is een onderzoeksstrategie afgeleid en wordt aannemelijk geacht dat deze representatief is voor de locatie. Er wordt op gewezen dat de geraadpleegde bronnen mogelijk onvolledig zijn of dat niet alle bronnen zijn geraadpleegd, doordat ze niet voorhanden waren. Hierdoor kan informatie ontbreken. Opgesteld door Syncera B.V. 28 juni 2007, Definitief pagina 1 Voor een verkennend bodemonderzoek geldt dat het is gebaseerd op een beperkt aantal monsterpunten en analyses. De hiervoor voorgeschreven onderzoeksstrategie geeft een goed beeld van de algemene bodemkwaliteit. Tevens wordt opgemerkt dat een bodemonderzoek een momentopname is. De resultaten van het onderzoek kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt. Indien na het onderzoek op of nabij de locatie (bodembedreigende) activiteiten of calamiteiten plaatsvinden en/of in de omgeving (mobiele) verontreinigingen aanwezig zijn, kan de bodemkwaliteit hierdoor worden beïnvloed. Opgesteld door Syncera B.V. 28 juni 2007, Definitief pagina 2 2 Vooronderzoek In dit hoofdstuk worden de resultaten van het vooronderzoek besproken. Dit resulteert in een hypothese over de mogelijke verontreinigingssituatie op de onderzoekslocatie. Het vooronderzoek is afgeleid van de NVN 5725 (bron 2). Gezien het verkennende karakter van dit onderzoek wordt informatie van het historisch gebruik op (verminderd) basisniveau voldoende geacht. Het vooronderzoek is gericht op de door opdrachtgever aangegeven onderzoekslocatie. Het bodemonderzoek wordt uitgevoerd op de door opdrachtgever gedefinieerde locatie. De grenzen van de locatie voor bodemonderzoek staan weergegeven in een situatietekening in bijlage Beschrijving van de locatie De onderzoekslocatie is gelegen aan Jonasweg 6a/6 te Vaassen (gemeente Vaassen). De locatie is kadastraal bekend als gemeente Vaassen, sectie C, nummer De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 1120 m Gebruik van de locatie Huidig gebruik Het huidige gebruik van de onderzoekslocatie is bedrijvigheid ten behoeve van een horeca gelegenheid (restaurant). Het terrein is verhard met bakstenen en tegels. Voormalig gebruik Ten behoeve van het vooronderzoek is navraag gedaan bij de gemeente Epe. De informatie is verkregen op 14 juni 2007 van mevr/dhr. A. Groote Stroek. Uit navraag bij de gemeente blijkt dat er geen gegevens bekend zijn die invloed hebben gehad op de bodemkwaliteit van de onderhavige locatie. Toekomstig gebruik Op het onderzochte perceel wordt nieuwbouw gerealiseerd ten behoeve van woningbouw. Calamiteiten en ophogingen Op de locatie hebben zich in het verleden, voor zover bekend, geen calamiteiten voorgedaan. Het is onbekend of het terrein opgehoogd is. Omgevingskenmerken De directe omgeving van de locatie is in gebruik ten behoeve van wonen met tuin. De noordoostzijde van de locatie is in gebruik ten behoeve van agrarische doeleinden. Opgesteld door Syncera B.V. 28 juni 2007, Definitief pagina 3 Voorgaande bodemonderzoeken Op en in de nabije omgeving van de onderzoekslocatie hebben geen eerder uitgevoerde bodemonderzoeken plaatsgevonden. Inspectie van de onderzoekslocatie Tijdens de inspectie van de onderzoekslocatie zijn geen afwijkingen ten aanzien van de beschikbare informatie geconstateerd. 2.3 Hypothese en onderzoeksstrategie Op basis van de bovenstaande historische informatie is onderstaande hypothese geformuleerd en is de bijbehorende onderzoeksstrategie gevolgd (bron 1, bijlage b). De gehele locatie wordt op basis van het vooronderzoek als niet-verdacht beschouwd. De hypothese luidt dan ook: De gehele locatie is onverdacht. Ten behoeve van de gehele locatie wordt de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV) gehanteerd. Opgesteld door Syncera B.V. 28 juni 2007, Definitief pagina 4 3 Veldwerk en chemische analyses 3.1 Algemeen In tabel 3.1 is een overzicht gegeven van alle uitgevoerde veldwerkzaamheden en de analyses van grond en grondwater. In de hierop volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de veldwerkzaamheden en de chemische analyses. Tabel 3.1: Overzicht uitgevoerde veldwekzaamheden en analyses Aantal boringen (excl. Peilbuizen) 4 tot ± 0,50 m-mv 1 tot ± 2,00 m-mv Aantal peilbuizen Analyses grond Analyses water 1 2 NEN-pakketten grond 1 NEN-pakket grondwater NEN-grond: NEN-grondwater: Lutum- en organische stofpercentage, acht metalen (lood, zink, cadmium, koper, nikkel, arseen, kwik, chroom), minerale olie, polycyclische aromatische koolwaterstoffen en EOX. Acht metalen (lood, zink, cadmium, koper, nikkel, arseen, kwik, chroom), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xylenen) en naftaleen, vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen en minerale olie. De boorlocaties zijn weergegeven in bijlage Veldwerk Het veldwerk is uitgevoerd op 19 juni De boringen zijn gelijkmatig over de locatie verspreid geplaatst danwel geplaatst op basis van de historische informatie. In bijlage 4 zijn de gedetailleerde boorbeschrijvingen weergegeven met de bodemopbouw, de diepten waarop grondmonsters zijn genomen en de diepten waarop eventuele peilfilters geplaatst zijn. De zintuiglijke waarnemingen en eventuele afwijkingen zijn eveneens in deze bijlage weergegeven. Van het opgeboorde bodemmateriaal is per halve meter en/of per bodemlaag een monster genomen. Bij het samenstellen van de mengmonsters is rekening gehouden met het bodemtype en de zintuiglijke waarnemingen. In tabel 3.2 zijn de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden weergegeven. Tabel 3.2: Zintuiglijke waarnemingen Boring Traject (m-mv) Zintuiglijke afwijking 04 0,50-2,00 Baksteen (sporen) 01 0,90-1,10 Roest (matig) Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op de bodem van de onderzoekslocatie en in het opgeboorde materiaal geen asbestverdachte materialen waargenomen. Opgesteld door Syncera B.V. 28 juni 2007, Definitief pagina 5 Voor de bemonstering van het grondwater is boring 01 afgewerkt met een peilbuis. Conform de NEN 5740 is de bovenzijde van het peilfilter circa 0,5 m beneden de grondwaterstand geplaatst. De zuurgraad (ph) en de elektrische geleidbaarheid (Ec) van het grondwater zijn tijdens de monstername in het veld bepaald. De resultaten zijn weergegeven in bijlage 4 en in tabel 3.3. Tabel 3.3: Metingen watermonstername Code Plaatsings- Bemonste- Filterstelling Grondwater- Zuurgraad ph Geleidbaar- datum ringsdatum (m-mv) stand heid EGV (m-mv) (us/cm) ,00-3,00 1,25 5, Geen van de gemeten waarden wijkt duidelijk af van de waarde, welke gezien de natuurlijke omstandigheden verwacht kan worden. 3.3 Analysestrategie In tabel 3.4 zijn de geselecteerde monsters voor de verschillende aanleidingen weergegeven met de uitgevoerde analyses. Tabel 3.4: Analysestrategie Monster Samenstelling Traject Analyse (m-mv) MMBG (g), 04.2(g) 0,50-1,00 NEN-pakket grond MMOG (g), 02.1(g), 03.1(g), 04.1(g), 05.1(g), 06.1(g) 0,05-0,50 NEN-pakket grond 01 2,00-3,00 NEN-pakket grondwater NEN-grond: NEN-grondwater: Lutum- en organische stofpercentage, acht metalen (lood, zink, cadmium, koper, nikkel, arseen, kwik, chroom), minerale olie, polycyclische aromatische koolwaterstoffen en EOX. Acht metalen (lood, zink, cadmium, koper, nikkel, arseen, kwik, chroom), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xylenen) en naftaleen, vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen en minerale olie. Opgesteld door Syncera B.V. 28 juni 2007, Definitief pagina 6 3.4 Chemische analyses De resultaten van de chemische analyses met de toetsingswaarden en een verklarende woordenlijst zijn opgenomen in bijlage 3. De toetsingswaarden voor de grond zijn per bodemtype berekend op basis van gemeten lutum- en organische stofpercentages. Een kopie van de analysecertificaten is opgenomen in bijlage 5. In hoofdstuk 4 worden de onderzoeksresultaten besproken. Hierbij is gebruik gemaakt van de volgende terminologie: - concentratie beneden of gelijk aan de streefwaarde: niet verhoogd; - concentratie boven de streefwaarde en beneden of gelijk aan de tussenwaarde: licht verhoogd; - concentratie boven de tussenwaarde en beneden of gelijk aan de interventiewaarde: matig verhoogd; - concentratie boven de interventiewaarde: sterk verhoogd. Veldwerk en analyses zijn uitgevoerd volgens de in opdracht van Ministerie van VROM opgestelde richtlijnen. De chemische analyses zijn uitgevoerd door ALcontrol (RvA geaccrediteerd). Opgesteld door Syncera B.V. 28 juni 2007, Definitief pagina 7 Opgesteld door Syncera B.V. 28 juni 2007, Definitief pagina 8 4 Bespreking onderzoeksresultaten In dit hoofdstuk wordt de verontreinigingssituatie beschreven op basis van de onderzoeksresultaten. Vervolgens worden de onderzoeksresultaten getoetst aan de in paragraaf 2.3 geformuleerde hypothese. 4.1 Interpretatie Uit de chemische analyses zijn de volgende resultaten te benoemen. Grond Uit de analyseresultaten kan met betrekking tot de grond geconcludeerd worden dat: - in grondmengmonster MMBG01 van de bovengrond is een licht verhoogde concentratie PAK gemeten; - in grondmengmonster MMOG02 van de ondergrond is een licht verhoogde concentratie PAK gemeten. Grondwater In het grondwater ter plaatse van peilbuis 01 zijn licht verhoogde concentraties cadmium, chroom en zink gemeten. De overige onderzochte parameters zijn niet in verhoogde concentraties ten opzichte van de streefwaarden en/of detectiegrens gemeten. 4.2 Toetsing hypothese De hypothese De gehele locatie is onverdacht dient verworpen te worden. De licht verhoogde concentraties vormen echter geen aanleiding de onderzoeksstrategie te herzien. Opgesteld door Syncera B.V. 28 juni 2007, Definitief pagina 9 Opgesteld door Syncera B.V. 28 juni 2007, Definitief pagina 10 5 Conclusies en aanbevelingen Op basis van de onderzoeksresultaten worden de volgende conclusie getrokken: - in de boven- en ondergrond is een licht verhoogde concentratie PAK gemeten; - in het grondwater ter plaatse van peilbuis 01 zijn licht verhoogde concentraties cadmium, chroom en zink gemeten; - de locatie wordt in milieuhygiënisch opzicht geschikt geacht voor de huidige en toekomstige bestemming (woningbouw). Vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. Aan de hand van de resultaten worden de volgende aanbevelingen gedaan: - het verdient aanbeveling om tijdens grondwerkzaamheden alert te zijn op een eventuele onvoorziene verontreiniging van de bodem; - indien vrijkomende grond elders wordt hergebruikt kan aanvullend onderzoek conform het Bouwstoffenbesluit noodzakelijk zijn om de uiteindelijke hergebruiksmogelijkheden van de grond vast te stellen. Aanbevolen wordt om in overleg met het bevoegd gezag (de gemeente waar de grond wordt toegepast) de definitieve onderzoeksstrategie vast te stellen. Opgesteld door Syncera B.V. 28 juni 2007, Definitief pagina 11 Bronvermeldingen 1. NEN 5740, Bodem, Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek, Nederlands Normalisatie-Instituut, november NVN 5725, Bodem, Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek, Nederlands Normalisatie-Instituut, oktober VKB-protocollen, Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek, september Circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering; Staatscourant nr. 39, 24 februari Opgesteld door Syncera B.V. 28 juni 2007, Definitief pagina 12 Bijlagen Bijlage 1 : Overzichtskaart (1:25.000) Bijlage 2 : Situatietekening (1:500) Bijlage 3.1 : Verklarende woordenlijst Bijlage 3.2 : Toetsing analyseresultaten grond conform Wbb (inclusief normtabel) Bijlage 3.3 : Toetsing analyseresultaten grondwater conform Wbb (inclusief normtabel) Bijlage 4 : Boorbeschrijvingen Bijlage 5 : Kopie analysecertificaten en gaschromatogrammen Opgesteld door Syncera B.V. 28 juni 2007, Definitief
Similar documents
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks