Please download to get full document.

View again

of 49
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Verkennend bodemonderzoek R06-B134 B

Category:

Bills

Publish on:

Views: 13 | Pages: 49

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
A. IP' H -Milieu f ((ieftedellaa 2 07 BT Satpoort Tel.: (023)53859 r-j Fax: (023) , I -:-rail: - lvww.apsmilieu.com Verkeed bodemoderzoek R06-B34 B Oosteiderweg 304A Aalsmeer
Transcript
A. IP' H -Milieu f ((ieftedellaa 2 07 BT Satpoort Tel.: (023)53859 r-j Fax: (023) , I -:-rail: - lvww.apsmilieu.com Verkeed bodemoderzoek R06-B34 B Oosteiderweg 304A Aalsmeer Opdrachtgever: Milieutec Weijpoort 2A Nieuwerbrug februari 2006 Bak: Postbak: v Haarlem: BTWr: BO Ihoudsopgave Ileidig 4. Doel e opzet vahet oderzoek 4.2 Vooroderzoek 5.3 Asbest 5.4 Bodemopbouw e geohydrologie 6 T.5 Hypothese e strategic 7. 2Uitvoerig 8 2. Veldwerk 8 } ' 2.2 Laboratoriumoderzoek 9 3 Aalyseresultate 0 4 Coclusies e aabevelige : 5 Betrouwbaarheid 2 Bijlage. Topografische kaart 3 Bijlage 2. adastrale kaart 5 Bijlage 3. Locatietekeig met boorpute 7 Bijlage 4. Overzicht vooroderzoek 9 Bijlage 5. Toetsigskader 2 Bijlage 6. Refereces 24 Bijlage 7. Veldwerkgegeves 26 Bijlage 8. Fotorapportage 28 Bijlage 9. Aalysecertificate 30 Samevattig Soort oderzoek Aaleidig tot het oderzoek Projectcode Opdrachtgever Adres opdrachtgever Wooplaats e postcode Locatiebeamig Locatieadres Locatie plaats e postcode adastrale aaduidig Coordiate verkeed bodemoderzoek NEN-57 vastlegge bodemkwaliteit R06-B34_B Milieutec Weijpoort 2A 245 BV Nieuwerbrug Oosteiderweg 304A 432BDAalsmeer sectie B? ummer 630 Aalsmeer 5858/478 Oppervlakte oderzoekslocatie Te oderscheide deellocaties Aatal borige e peilbuize Datum veldwerk Datum watermosters Aatal aalyses circa 00 m 2 8 waarva afgewerkt met ee peilbuis :. Aawijzige asbest Aagetroffe verotreiigige Coclusies e aabevelige gee bovegrod licht verotreiigd met cadmium, koper, lood, BOX e PA; matig verotreiigd met arsee e zik odergrod licht verotreiigd met BOX grodwater licht verotreiigd met xylee bodemkwaliteit is vastgelegd Ileidig I februari 2006 heeft APS-Milieu i opdracht va Milieutec te Nieuwerbrug ee verkeed bodemoderzoek uitgevoerd op de locatie Oosteiderweg 3 04A te Aalsmeer. De aaleidig tot het late uitvoere va het oderzoek is het late vastlegge va de huidige bodemkwaliteit va het perceel. Het oderzoek is gelijktijdig uitgevoerd met het bodemoderzoek verricht op het bebouwde gedeelte va het perceel (zie rapport APS-Milieu R06-B34_A). Boorpute uit het oderhavige oderzoek kode daardoor gecombieerd worde met die gezet op het bebouwde gedeelte.. Doel e opzet va het oderzoek Doel va ee verkeed bodemoderzoek is: Bepale of er al da iet va bodemverotreiigig sprake is, coform de Wet Bodembeschermig. Evetueel bepale of er ee ader oderzoek gewest is aar de erst va de bodemverotreiigig. Evetueel verkrijge va ee eerste idicatie va de verspreidig va de verotreiigig, zoodig door heraalyse va afzoderlijke mosters. De opzet va ee verkeed oderzoek omvat de volgede fase: Vaststelle va het (juridische) kader va het oderzoek. Verrichte va (historisch) vooroderzoek aar mogelijke verotreiigig. Verrichte va vooroderzoek aar geohydrologie e bodemopbouw. Opstelle va hypothese e oderzoeksstrategie voor het bodemoderzoek. Uitvoerig veldwerk (borige, peilbuize e bemosterige). Uitvoerig laboratoriumaalyses i ee erked STER-gecertificeerd laboratorium. Iterpretatie va de resultate va het oderzoek. Toetsig va hypothese e strategic. Evetueel herhale va (ekele va) de voorgaade fase als de hypothese e strategic iet toereiked blijke te zij geweest. Bepale of er sprake is va bodemverotreiigig, e idicaties geve over de verspreidig erva. Evetueel bepale of ader oderzoek gewest is. Rapportage e eidbesprekig. .2 Vooroderzoek De liggig va de locatie is aagegeve op de topografische kaart (bijlage ) e teves op ee kadastrale tekeig (bijlage 2). Ook zij er foto's gemaakt va het oderzochte terrei (bijlage 8). Het vooroderzoek is uitgevoerd op het vermiderd basisiveau coform de NVN I bijlage 4 is ee overzicht va de verkrege gegeves opgeome. De oderzoekslocatie is gelege i Aalsmeer. Het perceel staat kadastraal beked oder de aaduidig sectie B, ummer 630 Aalsmeer. Mometeel is op het perceel ee trucksloperij gevestigd. De totale oppervlakte va de oderzoekslocatie bedraagt ogeveer 00 m 2, obebouwd. Het terrei is verhard met stelco, asfalt of ee ope verhardigslaag. Op de oderzoekslocatie zij kabels e/of leidige aawezig..3 Asbest Op grod va ee richtlij uit mei 2000, diet i alle bodemoderzoeke het aspect asbest te worde betrokke. Bij verkeed bodemoderzoek gaat het da met ame om vooroderzoek. Er moet worde gekeke of er mogelijk asbest op de locatie aawezig is (op gebouwe, op de grod of i de bodem). Idie dat het geval is ka dat evetueel leide tot aavulled oderzoek. I het oderhavige oderzoek zij gee aawijzige gevode voor de aawezigheid va asbest. I of op de bodem werd gee asbestverdacht plaatmateriaal gevode., .4 Bodemopbouw e geohydrologie De locatie is gelege i het veegebied tusse de Haarlemmermeer e Oosteiderpolder. Er is gee sprake va ee bodembeschermigsgebied. Het maaiveld ligt op ogeveer NAP -0,2 m. De geologic wordt bepaald door ee deklaag va Holocee ouderdom welke reikt tot ee diepte NAP - m. Hieroder ligt het Pleistocee watervoerede pakket. De Holocee deklaag wordt gevormd door Holladvee, dat rust op oudere wadformaties, welke zich doorzette tot het Pleistocee. Op de bodemkaart is sprake va vee met ee dikke eerdlaag va kleiig vee. Het Gemiddeld Hoogste Grodwaterpeil (GHG) ligt op 25- cm-mv. Het Gemiddeld Laagste Grodwaterpeil (GLG) ligt op -80 cm-mv. Oder de slecht doorlatede Holocee deklaag ligt ee Pleistocee watervoered pakket dat door ee scheidede laag va zadige fluviale klei (formatie va edichem) wordt gescheide i ee gecombieerd eerste+tweede e ee derde watervoered pakket. De eerste scheidede laag is afwezig. De stromigsrichtig va het freatische grodwater is uiteeloped, i de richtig va de perceelslote. De stijghoogte i het eerste watervoerede pakket is ogeveer NAP -4,75 m. 6 .5 Hypothese e strategic Aa de had va ee vooroderzoek (uitgevoerd volges de NVN-5725) worde deellocaties beoemd waarvoor verschillede hypothese gelde met betrekkig tot de (mogelijke) bodembelastig. I de oderstaade tabel worde de deellocaties e de daarvoor geldede aaames (aard e voorkome va de verotreiigig) ader uitgewerkt. De hypothese verdacht met plaatselijke bodembelastig waarva de ker beked is wordt gesteld als er uit het vooroderzoek blijkt dat er op de locatie mogelijk bodembelastig afkomstig ee bekede bro heeft plaatsgevode. Bij de broe ka sprake zij geweest va lozige, lekkages, morsige, bradplaatse, lekkede taks e.d. Er wordt op deze deellocaties verotreiigig i de grod e/of het grodwater verwacht met bepaalde stoffe. De subhypothese kleischalig is va toepassig op kleiere locaties ( ha) of op grotere locaties als deze kleischalig zij verkaveld, bebouwd zij e/of ee sterk wisseled gebruik kee. Overzicht va deellocaties e gevolgde strategic code LOCA deellocatie gehele oderzoekslocatie strategic NEN-57 toplaag (0.5 m) odergrod ( m) freatisch grodwater (met PB) schaal 00 m 2 borige 8 3 Bij overlappede deellocaties kue boorpute gecombieerd worde. aalyses 2 parameters 2 Uitvoerig 2. Veldwerk Het veldwerk is uitgevoerd door GeoCheck Samplig & Survey te Nieuwerkerk a/d Ussel. De werkzaamhede zij oder certificaat uitgevoerd coform de BRL 2000 e bijbehorede protocolle voor milieuhygieisch veldwerk (200 t/m 207). Ee tekeig va de locatie is opgeome i bijlage 3. Voor de overige veldwerkgegeves verwijze we aar bijlage 7. Het grodwater is 8 dage a plaatsig va het filter bemosterd. I het veld is de grodwaterstad opgemete e de geleidbaarheid va het grodwater bepaald. De mosters zij gekoeld getrasporteerd e opgeslage. I de oderstaade tabelle zij de veldwerkgegeves weergegeve. Overzicht peilbuis-mosterames PB filterstellig mosters 0 va 3 tot ; gws 68 EC 0,24 ph 6,6 datum opmerkig sijded i.v.m. olie/vet afscheider 2.2 Laboratoriumoderzoek De i het veld geome mosters zij volges het oderstaade schema ter aalyse aagebode aa ee STER-gecertificeerd laboratorium. Evetueel zij grodmosters gecombieerd tot megmosters. Bij grodwateroderzoek worde i verbad met per soort aalyse verschillede voorgeschreve wijze va bemosterig e coserverig soms meerdere mosters uit ee filter geome. Overzicht va uitgevoerde aalyses e samestellig megmosters code omschrijvig aalysepakket moster borig va tot MM0 megmoster bovegrod o-nen-57 grodpakket MM02 megmoster bovegrod o-nen-57 grodpakket MM03 megmoster odergrod o-nen-57 grodpakket * pbol grodwatermoster * Maaiveld bij borig 7 ligt hoger. o-nen-57 grodwaterpakket ; 3 Aalyseresultate De resultate va het laboratoriumoderzoek zij i de oderstaade tabelle getoetst aa de meest recete versie va de streef- e itervetiewaarde va VROM, waarbij de waarde voor de bodem zij omgereked volges het gehalte orgaisch stof e kleidele (lutum). Het toetsigskader is bij dit rapport opgeome als bijlage 5. Voor ee volledig overzicht va de gemete waarde verwijze wij aar de aalysecertificate i bijlage 9. Aalyse megmoster bovegrod MM0, toetsig grod volges Wbb H=9.7% L=32% stofaam metig eeheid T I arsee cadmium koper lood zik EOX PAtotaalVROM(lO) mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s. mg/kg d.s. s opm toetsig T S s s T S S Aalyse megmoster bovegrod MM02, toetsig grod volges Wbb H=9.7% L=32% stofaam metig eeheid S T I EOX PAtotaal VROM(IO) mg/kg d.s. mg/kg d.s opm toetsig S S Aalyse megmoster odergrod MM03, toetsig grod volges Wbb H=2.0% L=24% stofaam metig eeheid S T I opm toetsig EOX 0.42 mg/kg d.s S Aalyse grodwatermoster pbol, toetsig grodwater volges Wbb stofaam xylee metig 0.25 eeheid ug/ S 0.20 T 35 I 70 opm. toetsig S 0 4 Coclusies e aabevelige I het megmoster bovegrod MM0 zij overschrijdige va de streefwaarde gemete voor metale (cadmium, koper, lood). Voor arsee e zik zij overschrijdige va de tussewaarde gevode. Verwacht wordt dat de verotreiigige homogee verdeeld zij over het terrei, ader oderzoek aar de matige verotreiigig met arsee e zik is daarom weiig zivol. I beide megmosters bovegrod zij licht verhoogde gehaltes aa EOX e PA gemete, i de odergrod allee ee licht verhoogd gehalte aa EOX. Deze verotreiigige geve gee aaleidig tot verder oderzoek. I het grodwatermoster uit peilbuis werd ee licht verhoogd gehalte aa xylee gemete. 5 Betrouwbaarheid Bodemoderzoeke worde door APS-Milieu op zorgvuldige wijze uitgevoerd coform de daartoe bestaade orme (protocolle) e gagbare izichte. Idie i opdracht va de klat, e evetueel i overleg met het bevoegde gezag, is afgeweke va de gagbare orme e/of protocolle va oderzoek, da wordt dit i de rapportage uitdrukkelijk vermeld. APS-Milieu aavaardt gee aasprakelijkheid voor de gevolge die deze afwijkige kue hebbe voor de kwaliteit e betrouwbaarheid va het oderzoek. Maar ook idie coform de protocolle wordt gewerkt blijve er eige beperkige va kracht, met betrekkig tot de betrouwbaarheid va de resultate va dit oderzoek. a. waliteit va het vooroderzoek Ee bodemoderzoek wordt uitgevoerd op basis va ee vooroderzoek. Ee dergelijk vooroderzoek bestaat uit het verzamele va (historische) gegeves over de locatie, ee ispectie va de locatie e verzamele va gegeves over bodemopbouw e hydrologie. Idie belagrijke feite over de locatie iet worde achterhaald, bestaat de kas dat de hypothese e de strategic va het oderzoek iet voldoe. Het oderzoek geeft da ovoldoede iformatie e is dus mider bruikbaar of betrouwbaar. APS-Milieu acht zich iet aasprakelijk voor de gevolge va ovolledig of ojuist opgegeve iformatie i het kader va het vooroderzoek. b. Restrisico De mosterdichtheid welke de protocolle voorschrijve heeft tot gevolg dat kleie verotreiigigskere kue worde gemist. Dit beperkte restrisico wordt aavaardbaar geacht, omdat de koste va bodemoderzoek aders te hoog zoude oplope. APS-Milieu acht zich iet aasprakelijk voor dergelijke ormale restrisico's. c. Verouderig De oderzoeksresultate vorme slechts ee mometopame. De resultate e coclusies kue veroudere door drie oorzake: Er wordt ieuwe verotreiigig toegevoegd aa de locatie. Bestaade verotreiigig is mobiel e verspreidt zich verder. De ormstellig door de overheid veradert. APS-Milieu acht zich iet aasprakelijk voor de gevolge va verouderig va de rapportage. 2 ei Sch ikelpolder ; /' ^^Sl '$$ Mr * j&~* Ijj v // / meerj'holderm, r L Bo-veke'rk i //,V,-«v /Mr 4 Bijlage 2. adastrale kaart 5 ] Uittreksel adastrale aart Deze kaart is oordgericht 2345 Pereeelummer 25 Huisummer adastrale gres Bebouwig Overige topografie Schaal :0 adastrale gemeete Sectie Perceel A AALSMEER B 6309 Voor ee eesluided uittreksel, AMSTERDAM, 2 februari 2006 De bewaarder va het kadaster e de opebare registers Aa dit uittreksel kue aee betrouwbare mate worde otleed. De Diest voor het kadaster e de opebare registers behoudt zich de itellectuele eigedomsrechte voor, waaroder het auteursrecht e het databakerecht. Bijlage 3. Locatietekeig met boorpute 7 ,\ foods stelco vioelstofdichte vtoer gras s asfatt stelco foods overdew ope verhardlgstaag hulsje/katoor - o 0. X stelco 7 ope vertiardlgsbag o 09 stefoo dle/vetafschelder 20 gras 8 kasse DEELLOCATIE B LOCATIETEENING datum: februari 2006 umme R06-B034 locatie: Oosteiderweg 304a Aalsmeer opdrachtgever Milieutec V schaal: :600/A3 0 m 2 LEGENDA peilbuis 0 borig (diep) O borig (toplaag) D I Bijlage 4. Overzicht vooroderzoek 9 R06-B34B Vooroderzoek basisformulier code beoordeligsaspect opmerkige Gegeves verzameld op basis voorafgaad locatiebezoek? j Datum: Gegeves bij gemeete of provicie opgevraagd? Naam: Gegeves opgevraagd bij gebruiker of eigeaar? Is er eerder bodemoderzoek op de locatie verricht? Zij er og adere broe va iformatie geraadpleegd? j de heer A. Schoehuijs Data: rapportage, ook bij provicie, kwijt Welke: 0.00 Is er sprake va oude stedelijke ophooglage? Beleid: Is er sprake va ee regioaal aawezig toemaakdek? Beleid: Zij er regioale verhoogde achtergrodwaarde beked? Welke: Zij er i de directe omgevig gevalle va bodemverotreiigig beked? Zij er i de directe omgevig grootschalige broe va verotreiigig aawezig? Is verspreidig va baggerspecie uit oppervlaktewatere over het perceel mogelijk geweest? Is op of aast de locatie ooit ee brad geweest? Welke: Welke: Waar: Datum: Zij er mogelijk verdachte verhardigslage aawezig? Welke: Zij er mogelijk verdachte ophooglage aawezig? j Welke: dijklichaam Zij er mogelijk verdachte dempige/opvullige aawezig? Is er sprake va bodembelastede agrarische activiteite? Welke Welke: Zij er odergrodse olietaks op de locatie aawezig? Status: Zij er odergrodse olietaks op de locatie aawezig geweest? Is er sprake va bovegrodse opslag va olieproducte? Gesaeerd: ritiek? Is er sprake geweest va bovegrodse opslag va olie? Waeer: Zij op de locatie afleverpute voor bradstof aawezig? ritiek? Zij afleverpute voor bradstof aawezig geweest? Waeer: Zij of worde op de locatie motorvoertuige oderhoude? Is op de locatie ooit vaste bradstof gebruikt of opgeslage? ritiek? sloop vrachtwages Soort: Zij of worde op de locatie chemicalie opgeslage? Soort: Zij er adere bodembelastede activiteite beked? Soort: Zij er adere calamiteite op de locatie beked? Waeer: 20 TO fd fd TO a fd Toetsigskader bodemverotreiigig (24 februari 2000) De kwaliteit va de bodem wordt getoetst aa streef- e itervetiewaarde. De toetsig betreft eerzijds de grod (ladbodem) of het sedimet (waterbodem), e aderzijds het grodwater. Voor grod/sedimet moete deze waarde worde gerelateerd aa de zogeaamde stadaardbodem. Dit is ee bodem met 0% orgaisch stof (humus) e 25% kleideel (lutum). Deze bodemcompoete hebbe amelijk de eigeschap verotreiigige vast te legge, e hu verspreidig te verhidere. De gemete cocetraties aa verotreiigig moete da ook altijd teruggereked worde aar stadaardbodem aa de had va de aa deze bodem bepaalde gehalte lutum e humus. Hiervoor zij stadaardformules i gebruik. Voor grodwater geldt ee dergelijke omrekeig iet. Per circulaire va 24 februari 2000 is de toetsigsmethodiek voor bodem verder uitgebreid met de toetsigsregels volges het project Haterig Streefwaarde (HANS). Hier bij wordt, afhakelijk va het aatal getoetste stoffe, ee aatal lichte overschrijdige va de streefwaarde toegestaa. De toegestae overschrijdige zij zodaig gekoze dat waarschijlijk 95% va de relatief obelaste gebiede i os lad als schoo ka worde aagemerkt. Teves is i dezelfde circulaire aast de Streefwaarde voor odiep grodwater ( 0 m) ee orm voor diep grodwater igevoerd, waarbij rekeig wordt gehoude met ladelijk aawezige achtergrod cocetraties. Deze werkwijze geldt overiges allee voor zware metale i het grodwater. I geval va bodemverotreiigig met stoffe welke iet i de lijst zij opgeome, moet ee ad hoc beoordelig worde gemaakt. I de bovegeoemde circulaire is ee richtlij opgeome voor dergelijke gevalle. Streefwaarde (S-waarde) De Streefwaarde wordt beschouwd als de atuurlijke cocetratie va ee stof i de bodem. Het gaat om ee gemiddelde dat is bepaald i schoe bodems i os lad. Idie volges de toetsigsregels coiform het HANS de streefwaarde i te hoge mate of voor teveel stoffe worde overschrede is er wettelijk sprake va ee geval va bodemverotreiigig . I de praktijk trede i door meselijk hadele beivloede bodemlage overschrijdige op tegevolge va lagdurige diffuse belastig. Ook kome i vele soorte grodwater verhoogde arseegehalte voor door mobilisatie uit diepere bodemlage. I die gevalle is sprake va lokaal verhoogde achtergrodgehalte . Door veel gemeete worde deze mometeel gemvetariseerd e wettelijk vastgelegd. Ee verotreiigig bove de streefwaarde wordt licht geoemd. Tussewaarde (T-waarde=(I+S)/2) De tussewaarde, dat is de helft va de som va streef- e itervetiewaarde, speelt ee rol i ee aatal toetsige. Idie bij ee verkeed oderzoek ee cocetratie bove de tussewaarde wordt gemete, is er doorgaas aaleidig voor het uitvoere va ee ader oderzoek. Verkeed oderzoek diet slechts om de aa- of afwezigheid va verotreiigig aa te toe. Bij verotreiigig bove de tussewaarde wordt de kas reeel geacht dat bij ader oderzoek cocetraties bove de itervetiewaarde worde vastgesteld. Verder speelt de tussewaarde ee rol bij de risicoaalyses va ee urgetiebepalig. Ee verotreiigig bove de tussewaarde wordt matig geoemd. 22 Itervetiewaarde (I-waarde) De itervetiewaarde is ee cocetratie waarbij er potetiele risico's kue optrede voor de volksgezodheid of de ecologie. Het gaat hier dus om ee risico greswaarde. Ee verotreiigig bove de itervetiewaarde wordt sterk geoemd. Bij meer da 0 x de itervetiewaarde spreekt me vaak va ee zeer sterke verotreiigig . Idie meer da 25 m 3 grod, of meer da 00 m 3 bodemvolume met grodwater, erstig is verotreiigd, spreekt me bij oude verotreiigige (bedoeld wordt meestal va voor 987) va ee erstig geval va bodemverotreiigig , waarop saerigsplicht rust. Idicatieve iveaus voor erstige verotreiigig Voor ee aatal stoffe zij gee itervetiewaarde vastgesteld, maar idicatieve iveaus va erstige verotreiigig . Dit is het geval als er og gee betrouwbare meetvoorschrifte voorhade zij, of als de risicobeoordelig va de stof og ovoldoede is getoetst. Erst e urgetie va gevalle va bodemverotreiigig Met het i werkig trede va de Wet Bodembeschermig (Wbb) i 987 is ee oderscheid gemaakt tusse bestaade gevalle va bodem verotreiigig e ieuwe gevalle va bodemverotreiigig . Voor ieuwe gevalle ket de wet ee duidelijke regelig: deze moete worde opgeruimd (zorgplicht). Dit beteket dat de oude situatie moet worde hersteld, voor zover dat redelijkerwijze techisch mogelijk is (ALARA-pricipe). Soms is de oude situatie vastgelegd middels ee ulsituatieoderzoek . Voor oude ( bestaade ) gevalle is ee speciale regelig otworpe, de saerigsregelig Wbb . Hieri wordt oderscheid gemaakt tusse erstige e iet-erstige gevalle va verotreiigig. Er is sprake va ee erstig geval als er meer da 25 m 3 bodem bove de itervetiewaarde is verotreiigd, of idie het grodwater va 00 m 3 bodemvolume bove de itervetiewaarde is verotreiigd. Pas als er sprake is va ee erstig geval, moet er op eig tijdstip gesaeerd worde. Vervolges wordt de urgetie va het geval beoordeeld. Dit gebeurt middels ee risicoaalyse voor mes, atuur e verspreidig. Idie ee geval urget is, wordt ee saerigstijdstip opgelegd. Saerigsdoelstellig Nieuwe gevalle va verotreiigig moete op grod va de wet teruggesaeerd worde aar de oude situatie. Soms is deze vastgelegd i ee zogeaamd ulsituatie oderzoek . I adere gevalle word
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks