Please download to get full document.

View again

of 34
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

VERKENNEND BODEMONDERZOEK TERREINDEEL VOORMALIGE SLOOT SCHOONOUWENSEWEG 46A TE STOLWIJK

Category:

Humor

Publish on:

Views: 11 | Pages: 34

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
VERKENNEND BODEMONDERZOEK TERREINDEEL VOORMALIGE SLOOT SCHOONOUWENSEWEG 46A TE STOLWIJK LAWIJN milieu-advies Rapportnr.: A1 december 2013 Opdrachtgever: Uitgevoerd door: CSVB vastgoed en bedrijfsontwikkeling
Transcript
VERKENNEND BODEMONDERZOEK TERREINDEEL VOORMALIGE SLOOT SCHOONOUWENSEWEG 46A TE STOLWIJK LAWIJN milieu-advies Rapportnr.: A1 december 2013 Opdrachtgever: Uitgevoerd door: CSVB vastgoed en bedrijfsontwikkeling LAWIJN milieu-advies Postbus 257 Noordzijdseweg AG Woerden 3415 RA Polsbroek Telefoonnr. : Telefaxnr. : Verkennend Bodemonderzoek terreindeel voormalige sloot Schoonouwenseweg 46a te Stolwijk INHOUD blz. 1 INLEIDING VOORONDERZOEK Locatiegegevens Achtergrond informatie Historische gegevens Gegevens bodemonderzoek Bodemopbouw en geohydrologie Hypothese en onderzoeksstrategie UITVOERING VELD- EN LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN Algemeen Veldwerk Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen Monster- en analyseselectie RESULTATEN EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOEK Algemene begrippen en toetsingskader Grond CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN... 9 Verkennend Bodemonderzoek terreindeel voormalige sloot Schoonouwenseweg 46a te Stolwijk TABELLEN blz. 1. Geohydrologisch overzicht Onderzoekstrategie Boringen en diepten van zintuiglijk waargenomen verontreinigingen Overzicht van grondmengmonsters en analyses Overzicht toetsing gemeten analyseresultaten in grond (mg/kg d.s.)... 8 BIJLAGEN 1 Topografische kaart met ligging onderzoekslocatie 2 Situatietekening onderzoekslocatie 3 Beschrijving boorprofielen 4 Analyserapporten 5 Toetsing analyseresultaten aan streef- en interventiewaarden 6 Topografische kaart Informatie omgevingsdienst Midden-Holland Verkennend Bodemonderzoek terreindeel voormalige sloot Schoonouwenseweg 46a te Stolwijk 1 INLEIDING Door LAWIJN milieu-advies te Polsbroek is in opdracht van CSVB vastgoed en bedrijfsontwikkeling te Woerden een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Schoonouwenseweg 46a te Stolwijk. Het onderzoek is uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie voor verkennend bodemonderzoek, zoals vermeld in de NEN 5740 van het Nederlands Normalisatie Instituut (2009). De aanleiding voor het bodemonderzoek vormt de aanvraag van een omgevingvergunning voor de bouw van een nieuwe ligboxenstal op de locatie, alsook de aanwezigheid van een slootdemping binnen de planlocatie. Het doel van het bodemonderzoek is aantonen of op het terreindeel bij de slootdemping sprake is van een bodemverontreiniging. Leeswijzer In het voorliggende rapport komt eerst het vooronderzoek met de onderzoekshypothese aan de orde. Vervolgens wordt de uitvoering van het bodemonderzoek beschreven. Ten slotte komen, na de presentatie van de resultaten van het onderzoek en een interpretatie van deze resultaten, de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek aan bod. Verkennend Bodemonderzoek terreindeel voormalige sloot Schoonouwenseweg 46a te Stolwijk 1 / 9 2 VOORONDERZOEK Het vooronderzoek is verricht volgens de NEN 5725 richtlijn, aan de hand van een locatiebezoek, een interview met de huidige eigenaar en archiefgegevens van de milieudienst Midden-Holland / gemeente Vlist en de provincie Zuid-Holland. In onderstaande paragrafen zijn de verkregen resultaten samengevat beschreven. 2.1 Locatiegegevens Adres : Schoonouwenseweg 46a, Stolwijk Gemeente : Stolwijk Kadastrale gegevens : gemeente Stolwijk, sectie C, nummer 2985 (ged.) Eigenaar : Maatschap M.J. Snoek, Schoonouwenseweg 46a, Stolwijk Gebruik : agrarisch bedrijf, weiland Coördinaten : X Y Onderzocht oppervlakte : circa 200 m 2 In bijlage 1 is de topografische kaart met de ligging van de onderzoekslocatie opgenomen. 2.2 Achtergrond informatie Ligging en gebruik De locatie is gelegen in een agrarisch gebied ten aan de zuidoostzijde van Stolwijk. De locatie is aan de noordzijde ontsloten op de Schoonouwenseweg. Op het oostelijk gelegen perceel is een agrarisch bedrijf gevestigd. Het westelijk gelegen perceel is in gebruik als woonkavel. De zuidelijk gelegen percelen zijn in gebruik als weiland. Indeling locatie Op het noordelijk gedeelte van het erf bevinden zich een bedrijfswoning, een ligboxenstal, een machineberging en drie schuren. Op het zuidelijk van het erf is een bevindt zich een leghennenstal. Ter plaatse van het weilandperceel ten oosten van de leghennenstal is de nieuwbouw van een ligboxenstal gepland (afmetingen: circa 55 x 30 m). In bijlage 2 is een situatietekening van de onderzoekslocatie opgenomen. 2.3 Historische gegevens Historisch gebruik Op basis van oude topografische kaarten uit de 19 e eeuw blijkt dat in de omgeving van de onderzoekslocatie van oudsher lintbebouwing aanwezig is. De oorspronkelijke bebouwing op de locatie bevond zich op het noordelijk gedeelte van de locatie. De locatie is vanaf het begin van de 20 e eeuw in het bezit van de familie Snoek. De familie Snoek heeft van oudsher een agrarisch bedrijf op de locatie. Het terreindeel ter hoogte van de geplande bouwlocatie is van oudsher in gebruik als weiland. Verkennend Bodemonderzoek terreindeel voormalige sloot Schoonouwenseweg 46a te Stolwijk 2 / 9 Slootdempingen Op oude topografische kaarten uit de 20 e eeuw is ter hoogte van onderhavige planlocatie de ligplaats van een voormalige sloot bekend. De slootdemping staat geregistreerd bij de omgevingsdienst Midden- Holland / provincie Zuid-Holland (ZH ). Volgens informatie van de eigenaar is de slootdemping in de loop der jaren uitgevoerd met gebiedseigen grond, welke is vrijgekomen bij graafwerkzaamheden elders op het bedrijf (o.a. vrijgekomen grond bij aanleg mestkelder bestaande ligboxenstal, baggerspecie weilandsloten). In bijlage 6 is een kopie van de topografische kaart uit 1969 opgenomen. 2.4 Gegevens bodemonderzoek Bodemkwaliteitskaart Volgens de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Vlist ligt de onderzoekslocatie in BKZ19: Buitengebied'. Voor deze zone is bekend dat in de bovengrond diffuse licht verhoogde gehaltes zware metalen en PAK kunnen voorkomen, en in de ondergrond licht verhoogde gehaltes zware metalen. Voorgaand bodemonderzoek Voor de onderzoekslocatie zijn de volgende bodemonderzoeken bekend: [1] verkennend bodemonderzoek Schoonouwenseweg 46a te Stolwijk, nieuwbouw machineloods, Consulmij, 1994, kenmerk: M ; [2] verkennend bodemonderzoek Schoonouwenseweg 46a te Stolwijk, nieuwbouw mestkuikenschuur, Consulmij, 1995, kenmerk: BB [3] nulsituatie bodemonderzoek Schoonouwenseweg 46a te Stolwijk, Lawijn, april 2004, kenmerk: LA A1. Bij de uitgevoerde bodemonderzoeken zijn in de boven- en de ondergrond lichte verontreinigingen met zware metalen aangetroffen, alsook plaatselijk met minerale olie en PAK olie. In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties vluchtige aromaten en minerale olie gemeten. Volgens informatie van de provincie Zuid-Holland zijn in de omgeving van de onderzoekslocatie geen gevallen van ernstige bodemverontreiniging bekend. De informatie van de omgevingsdienst Midden-Holland is in bijlage 7 opgenomen, betreffende een overzichtskaart met de ligplaats van de voormalige sloot en een overzicht van de regionale achtergrondgehaltes in het buitengebied (BKZ19). 2.5 Bodemopbouw en geohydrologie De geohydrologische opbouw van het gebied waar binnen de locatie is gesitueerd is in onderstaand schema weergegeven. De gegevens zijn afkomstig van de Grondwaterkaart van Nederland, inventarisatierapport Gorinchem Kaartblad 38 West (Dienst Grondwaterverkenning TNO, 1979). Tabel 1 Geohydrologisch overzicht Typering Ligging in meters t.o.v. NAP Lithologie Formatie deklaag - 1 tot - 12 klei, veen Westland 1 e watervoerend pakket - 12 tot - 46 matig grove tot grove zanden Kreftenheye, Sterksel 1 e scheidende laag - 46 tot - 59 zandige kleien Kedichem 2 e watervoerend pakket - 59 tot - 90 grove zanden Harderwijk 2 e scheidende laag beneden - 90 fijne zanden, kleilagen Tegelen Verkennend Bodemonderzoek terreindeel voormalige sloot Schoonouwenseweg 46a te Stolwijk 3 / 9 De grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket heeft een noordwestelijke richting. Volgens de Provinciale Milieuverordening van de provincie Zuid-Holland (april 2007) ligt de onderzochte locatie niet in een grondwaterbeschermingsgebied. 2.6 Hypothese en onderzoeksstrategie Hypothese Het dempingmateriaal van de voormalige sloot ter hoogte van het midden van de planlocatie is, afhankelijk van de herkomst en samenstelling van het materiaal, mogelijk verontreinigd met zware metalen, PAK, PCB en/of minerale olie. Onderzoeksstrategie Het onderzoek is opgezet naar de richtlijnen van de NEN-5740 (NNI, 2009). Het onderzoek ter plaatse van de verdachte deellocaties is gericht op de verdachte bodemlagen en de potentieel verontreinigende stoffen. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de uit te voeren werkzaamheden en analyses. Tabel 2 Onderzoekstrategie. Terreindeel Veldwerk / Aantal boringen Chemisch onderzoek Opmerkingen Ramguts Beton / asfalt tot 0.5 m -mv én tot 0.5 én m -gws met Grond peilbuis Grondwater Terreindeel slootdemping (ca. 200 m 2 ) mv / gws (*A) STgr LOS (*A) - 1x STgr 1x LOS - 3 boringen in lengterichting, 2 boringen in breedterichting, 1x analyse dempinglaag maaiveld / grondwaterspiegel. boringen worden doorgezet tot 0.5 meter beneden terreinverharding. standaardpakket grond (NEN / SIKB): droge stof, 9 zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK-10 VROM), polychloorbifenylen (PCB) en minerale olie. lutum / organische stof. De bij het vooronderzoek verzamelde informatie wordt gebruikt voor het verkrijgen van een adequate invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek, en draagt bij aan de verklaring van de resultaten van het bodemonderzoek. Verkennend Bodemonderzoek terreindeel voormalige sloot Schoonouwenseweg 46a te Stolwijk 4 / 9 3 UITVOERING VELD- EN LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN 3.1 Algemeen De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de geldende NEN- en NPR-normen bij bodemonderzoek (BRL2000). Bij het veldwerk is het opgeboorde materiaal beoordeeld op samenstelling, en is gelet op eventueel zintuiglijk waarneembare verontreinigingen. Verder is van de opgeboorde grond in het veld de textuur bepaald. Het grondwater is eveneens zintuiglijk beoordeeld. 3.2 Veldwerk Het veldwerk is uitgevoerd op 16 oktober 2013, door Poelsema Veldwerk Bureau. De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in totaal zeven boringen uitgevoerd op de locatie: - drie boringen in lengterichting van voormalige sloot (nummers 1 t/m 3); - twee boringen in breedterichting van voormalige sloot, met tussenafstand van 2 meter (nrs. 4 en 5). Het opgeboorde materiaal is bemonsterd in trajecten van circa 0.5 meter. De boringen in de bovengrond zijn verricht met een ongelakte Edelmanboor. Voor de bemonstering van de ondergrond is gebruik gemaakt van een ongelakte Edelmanboor en een ongelakte guts. De plaatsen van de boringen worden weergegeven op de situatietekening in bijlage Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen Grond De bovenste meter van de demping bestaat uit zwak geroerd kleiig veen. In de ondergrond, vanaf 1.0 à 1.5 meter beneden maaiveld, wordt mineraalarm veen en sterk siltige klei aangetroffen. Voor een nadere beschrijving van de aangetroffen bodemlagen en de trajecten van monstername, wordt verwezen naar de boorbeschrijvingen in bijlage 3. De in milieuhygiënisch opzicht aan het bodemmateriaal zintuiglijk waargenomen bijzonderheden worden weergegeven in tabel 3. Tabel 3 Boringen en diepten van zintuiglijk waargenomen verontreinigingen Boring Einddiepte (m -mv) traject (m mv) 1 2,0 0,00-0,50 0,50-1,00 sporen puin Waarneming zwak slibhoudend, sporen hout 2 2,0 0,50-1,00 sporen slib 3 2,0 0,00-1,00 sporen puin In het opgeboorde materiaal uit de boven- en de ondergrond zijn visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen. Verkennend Bodemonderzoek terreindeel voormalige sloot Schoonouwenseweg 46a te Stolwijk 5 / 9 3.4 Monster- en analyseselectie De fysische en chemische analyses zijn uitgevoerd door het milieulaboratorium Eurofins Analytico. Dit laboratorium is een door de Raad voor Accreditatie (RvA) gecertificeerd laboratorium. De voorbehandeling van de analysemonsters is uitgevoerd volgens AS3000. Grond In tabel 4 is een overzicht opgenomen van de grondmengmonsters welke ter analyse bij het laboratorium zijn aangeboden. Tabel 4 Overzicht van grondmengmonsters en analyses Monstercode Boringen Monster Traject (m mv) ST gr Analyses LOS Motivering / Opmerkingen MM 1 1, 3 1, 2, # # monsters van zwak geroerde dempinglaag in bovenste meter van voormalige sloot; zwakke bijmenging slibresten, sporen puin en hout #: Geanalyseerde pakketten/parameters STgr LOS Standaardpakket grond (NEN / SIKB) Lutum / Organische stof Het standaardpakket-grond (NEN / SIKB) omvat de volgende analyses: droge stof, 9 zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK-10 VROM), polychloorbifenylen (PCB) en minerale olie (GC). Verkennend Bodemonderzoek terreindeel voormalige sloot Schoonouwenseweg 46a te Stolwijk 6 / 9 4 RESULTATEN EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOEK 4.1 Algemene begrippen en toetsingskader Om de mate van verontreiniging van de grond en het grondwater te kunnen beoordelen, dienen de chemische analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters te worden getoetst aan normen zoals deze zijn vastgesteld door het ministerie van VROM. Per 1 april 2009 is de Circulaire bodemsanering 2009 in werking getreden. De interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater zijn opgenomen als bijlage 1 in de Circulaire. Streefwaarden (grondwater en grond) / Achtergrondwaarden (grond; AW2000) De streefwaarden voor grond zijn niet meer opgenomen in de Circulaire, maar zijn vervangen door de achtergrondwaarden (AW2000) uit de Regeling bodemkwaliteit. Indien het concentratieniveau kleiner of gelijk is aan de streefwaarden / achtergrondwaarden is sprake van een duurzame bodemkwaliteit waarbij de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier niet zijn verminderd. Indien geen concentratie-overschrijdingen ten opzichte van de streefwaarde / achtergrondwaarde worden aangetoond, wordt de bodem (grond en grondwater) bestempeld als niet verontreinigd. De streefwaarden voor grond (uit de Circulaire S- en I-waarden bodemsanering 2000), blijven alleen van belang in het kader van de zorgplicht (artikel 13 Wbb), bij nieuwe gevallen van bodemverontreiniging. Als terugsaneerwaarde wordt hier vaak de streefwaarde gebruikt. Toetsingscriterium ten behoeve van nader onderzoek / Tussenwaarde Het toetsingscriterium voor de noodzaak van een nader onderzoek is als volgt gedefinieerd: - in grond: de helft van de som van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde; - in grondwater: de helft van de som van de streefwaarde en de interventiewaarde. Bij overschrijding van dit toetsingscriterium bestaat in principe een noodzaak tot nader onderzoek. Indien concentratie-overschrijdingen ten opzichte van deze toetsingswaarde worden aangetoond, wordt de bodem (grond en grondwater) bestempeld als matig verontreinigd. Interventiewaarden Interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven ernstige verminderingen of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij concentraties boven de interventiewaarde kan er sprake zijn van een geval van ernstige verontreiniging. In principe bestaat bij een geval van ernstige bodemverontreiniging een saneringsnoodzaak, zoals bedoelt in de Wet bodembescherming. De interventiewaarden voor grond zijn humaan- en ecotoxicologisch onderbouwd. De interventiewaarden voor grondwater zijn afgeleid van de interventiewaarden voor grond. Indien concentratie-overschrijdingen ten opzichte van de interventiewaarde worden aangetoond, wordt de bodem (grond en grondwater) bestempeld als sterk verontreinigd. Voor de parameter barium is per 1 april 2009 alleen een interventiewaarde van kracht, specifiek voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging. Het streven is om voor barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. Geval van ernstige bodemverontreiniging Volgens de definities in de Wet bodembescherming (Wbb) is in de volgende situaties sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging: - wanneer in een volume van ten minste 25 m 3 grond (sediment) de gemiddelde concentratie van een verontreinigde stof de interventiewaarde overschrijdt; - wanneer in een volume van ten minste 100 m 3 grondwater de gemiddelde concentratie van een verontreinigde stof de interventiewaarde overschrijdt. Conform de richtlijnen van de Wet bodembescherming bestaat voor een geval van ernstige bodemverontreiniging een saneringsnoodzaak. De achtergrond- en interventiewaarden voor zware metalen en organische verbindingen in de grond zijn afhankelijk van het percentage lutum en/of organische stof van de grond. Derhalve dienen de eerder beschreven achtergrond- en interventiewaarden te worden gecorrigeerd voor de actuele percentages (veldschattingen of laboratoriumbepalingen). Verkennend Bodemonderzoek terreindeel voormalige sloot Schoonouwenseweg 46a te Stolwijk 7 / 9 De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn als bijlage 4 aan het rapport toegevoegd. In bijlage 5 is de toetsing opgenomen van de analyseresultaten aan de omgerekende achtergrond- en interventiewaarden. 4.2 Grond Analyseresultaten In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de toetsing van de gemeten analyseresultaten van de grond aan de normen uit de Leidraad bodembescherming, in mg/kg droge stof. Tabel 5 Overzicht toetsing gemeten analyseresultaten in grond (mg/kg d.s.) Monstercode Lutum (%) Org. Zware metalen Stof (%) Ba Cd Co Cu Hg Mo Ni Pb Zn Min. olie PCB PAK (10) MM1; B1, 2, 3 ( ) 21,1 71, , : geen overschrijding achtergrondwaarde (aw2000)/detectielimiet. 33 : overschrijding van de achtergrondwaarde (aw2000). Interpretatie Voor de licht verhoogde gehaltes molybdeen en nikkel in het geanalyseerde mengmonster van de dempinglaag, geldt vermoedelijk dat sprake is van verhoogde achtergrondgehaltes. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat nikkel in kleiige rivierafzettingen wordt aangetroffen in gehaltes tot circa 60 mg/kg ds. Voor molybdeen geldt dat in klei- en veenbodems gehaltes tot 4.5 à 6.0 mg/kg d.s. kunnen worden gemeten. De verkregen resultaten vormen een bevestiging dat voor de uitvoering van de uitvoering van de demping / aanvulling van de voormalige sloot gebruik is gemaakt van gebiedseigen grond. Verkennend Bodemonderzoek terreindeel voormalige sloot Schoonouwenseweg 46a te Stolwijk 8 / 9 5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Op de locatie Schoonouwenseweg 46a te Stolwijk is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, in verband met de de aanvraag van een omgevingvergunning voor de bouw van een nieuwe ligboxenstal op de locatie. Onderhavig onderzoek heeft zich gericht op het terreindeel bij de voormalige sloot. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de NEN 5740 (NNI, 2009). Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek wordt het volgende geconcludeerd: In de toegepaste laag aanvulgrond in de bovenste meter van de voormalige sloot is zintuiglijk zwakke bijmenging van slibresten, sporen puin en hout waargenomen. Analytisch zijn in het mengmonster van de zwak geroerde dempinglaag, licht verhoogde gehaltes molybdeen en nikkel gemeten, welke vermoedelijk kunnen worden beschouwd als verhoogde achtergrondgehaltes. Op basis van de verkregen onderzoeksresultaten bestaat, conform de richtlijnen van de Wet Bodembescherming, geen aanleiding tot nader onderzoek. De verkregen resultaten geven geen milieutechnische bezwaren voor het afgeven van een omgevingvergunning. Indien bij de herinrichting van de locatie grond zal vrijkomen, dient er rekening mee te worden gehouden dat hiervoor beperkte hergebruikmogelijkheden bestaan. De toepassingsmogelijkheden voor dit materiaal op een andere locatie dienen te worden bepaald aan de hand van de voorwaarden van het Besluit bodemkwaliteit en/of de Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Vlist (regio Midden-
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks