Please download to get full document.

View again

of 66
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Verkennend en nulsituatie bodemonderzoek Berkelcentrale aan de Oude Needseweg te Borculo. Royal Friesland Campina

Category:

History

Publish on:

Views: 14 | Pages: 66

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Verkennend en nulsituatie bodemonderzoek Berkelcentrale aan de Oude Needseweg te Borculo Royal Friesland Campina Datum 1 februari 214 Client: Royal Friesland Campina Project: Verkennend en nulsituatie
Transcript
Verkennend en nulsituatie bodemonderzoek Berkelcentrale aan de Oude Needseweg te Borculo Royal Friesland Campina Datum 1 februari 214 Client: Royal Friesland Campina Project: Verkennend en nulsituatie bodemonderzoek Berkelcentrale aan de Oude Needseweg te Borculo Verkennend en nulsituatie bodemonderzoek Berkelcentrale aan de Oude Needseweg te Borculo Tebodin Netherlands B.V. / Auteur: P. Smit - Telefoon: februari 214 Order nummer: Document nummer: Revisie: always close Tebodin Netherlands B.V. Verkennend en nulsituatie bodemonderzoek Berkelcentrale aan de Oude Needseweg te Borculo Order nummer: Document nummer: Revisie: 1 februari 214 Page 2 / 15 1 februari 214 Verkennend en nulsituatie bodemonderzoek Berkelcentrale aan de Oude Needseweg te Borculo P. Smit S. Reuvers Rev. Datum Omschrijving Opsteller Gecontroleerd Copyright Tebodin Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze ook zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Tebodin Netherlands B.V. Verkennend en nulsituatie bodemonderzoek Berkelcentrale aan de Oude Needseweg te Borculo Order nummer: Document nummer: Revisie: 1 februari 214 Page 3 / 15 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Basisinformatie Huidige situatie Historie Bodemkwaliteit uit voorgaande bodemonderzoeken Regionale bodemopbouw en geohydrologie Onderzoeksopzet Uitgevoerde werkzaamheden 9 3 Toetsing en kwaliteitsborging Kwaliteitsborging Toetsing 11 4 Resultaten Lokale bodemopbouw Zintuiglijke waarnemingen Interpretatie analyseresultaten 12 5 Samenvatting, conclusie en aanbevelingen Samenvatting Conclusie en aanbevelingen 15 Bijlagen I Ligging onderzoekslocatie II Situatietekening met ligging boringen en peilbuizen III Boorprofielen met legenda IV Toetsingstabellen grond en grondwater (toetsing Wet Bodembescherming) V Toetsingstabellen grond (toetsing Besluit Bodemkwaliteit) VI Analysecertificaten VII Externe functiescheiding Tebodin Netherlands B.V. Verkennend en nulsituatie bodemonderzoek Berkelcentrale aan de Oude Needseweg te Borculo Order nummer: Document nummer: Revisie: 1 februari 214 Page 4 / 15 1 Inleiding In opdracht van Royal Friesland Campina is door Tebodin Netherlands B.V. 1 een verkennend en nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Berkelcentrale gelegen op het bedrijfsterrein van Royal Friesland Campina aan de Oude Needseweg te Borculo. Hierna aangeduid als RFC. De regionale ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage I. Aanleiding en doelstelling Aanleiding voor het onderzoek vormt de herinrichting van de Berkelcentrale, waarvoor zowel een bouwvergunning als een revisievergunning WM worden aangevraagd. Het bodemonderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen: Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van de geplande nieuwbouw fabrieksgebouw. Nulsituatie bodemonderzoek ter plaatse van de potentieel bodembedreigende activiteiten in het fabrieksgebouw en de opslagtanks. Doel van het verkennend onderzoek is inzicht te verkrijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem om aan te geven in hoeverre uit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen aanwezig kunnen zijn die de herinrichting van de Berkelcentrale in de weg staan. Het verkennend bodemonderzoek maakt onderdeel uit van de aanvraag bouwvergunning. Doel van het nulsituatie bodemonderzoek is het verkrijgen van een toetsingsgrondslag met het oog op mogelijke toekomstige bodemverontreiniging voortvloeiend uit de toekomstige bedrijfsactiviteiten ter plaatse van de Berkelcentrale. Het bodemonderzoek kan daarmee een basis vormen voor het regelen van aansprakelijkheid voor toekomstige kosten verband houdend met bodemverontreiniging. Hierbij worden alleen de concentraties van de meest gebruikte stoffen in de bodem vastgesteld. Het nulsituatie onderzoek maakt onderdeel uit van de aanvraag revisie WM-vergunning. De eventueel overtollige grond zal vanaf de locatie worden afgevoerd. Voor het verkrijgen van een indicatie van de verwerkingsmogelijkheden zijn de boven- en ondergrond tevens getoetst aan de toetsnormen uit het Besluit bodemkwaliteit. Het bodemonderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd in de maanden januari en februari van 214. In het voorliggende rapport worden achtereenvolgens behandeld: basisinformatie (hoofdstuk 2). toetsing en kwaliteitsborging (hoofdstuk 3). resultaten (hoofdstuk 4). samenvatting, conclusie en aanbevelingen (hoofdstuk 5). 1 Tebodin Netherlands B.V. voert al haar werkzaamheden uit volgens het Tebodin kwaliteitssysteem (TQS), hetgeen is gebaseerd op NEN-EN-ISO 91 en gecertificeerd door Lloyds Register Quality Assurance. In het kader van safety management beschikt Tebodin tevens over een OHSAS 181-certificaat en is aangewezen door het Ministerie van VROM voor monsterneming in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (AP4). Tebodin Netherlands B.V. Verkennend en nulsituatie bodemonderzoek Berkelcentrale aan de Oude Needseweg te Borculo Order nummer: Document nummer: Revisie: 1 februari 214 Page 5 / 15 2 Basisinformatie 2.1 Huidige situatie De Berkelcentrale is een warmte-krachtcentrale (WKC), welke momenteel niet in gebruik is en wordt verbouwd. De inrichting van de centrale word ingrijpend veranderd, waarbij voor de productie van stoom diverse brandstoffen worden gebruikt, zoals vergistingsgas, biogas, aardgas en pyrolyse olie. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 4.62 m 2 en is kadastraal geregistreerd als gemeente Borculo, sectie D, nummers 366, 367, 368 en een klein deel van nr. 438 ( toegangsweg). Perceelnummer 3337 betreft een erf met een woning aan de Oude Needseweg 9 en valt buiten de onderzoekslocatie, aangezien de algemene bodemkwaliteit al afdoende is vastgesteld tijdens een verkennend bodemonderzoek uit oktober 213. De huidige inrichting op de locatie bestaat uit het gebouw van de Berkelcentrale met ten oosten hiervan een gasontvangststation van derden. In de gehele Berkcentrale is een dikke betonnen bedrijfsvloer aanwezig. Uitpandig is de onderzoekslocatie grotendeels verhard met klinkers en een klein gedeelte is voorzien van een puinverharding. De toekomstige inrichting op de begane grond van de Berkelcentrale en het omliggende terrein bestaat onder andere uit: Ketelhuis Werkplaats Magazijn Laag- en middenspanning verdeelinrichting met drie traforuimtes Waterbehandeling Vrachtwagen-overlaadplaats Tankenpark Pompkamer Uitpandig worden de volgende vloeistoftanks in gebruik genomen: Tabel 1. Overzicht toekomstige vloeistoftanks Nr. tank Omschrijving Materiaal Inhoud T1 Voedingswater (bestaand) RVS 2 m 3 T2 Voedingswater (bestaand) RVS 2 m 3 T3 Water RVS 1 m 3 T4 Water RVS 1 m 3 T5 Water RVS 1 m 3 T6 Pyrolyse olie RVS 1 m 3 T7 2nd condensate RVS 1 m 3 Op de tweede verdieping van de Berkelcentrale wordt een ammoniak koelinstallatie met een inhoud van 5. kg geplaatst. Een situatietekening van de locatie met de toekomstige inrichting is opgenomen als bijlage II. 2.2 Historie Ten behoeve van het historisch onderzoek (NEN 5725) zijn de relevante gegevens uit de voorgaande bodemonderzoeken verzameld en in het rapport opgenomen. Van oorsprong heeft het onderzoeksgebied ten oosten van het oude centrum, een agrarisch karakter met weilanden en enkele akkers. Op de topografische militaire kaart uit 189 en 192 is het station van Borculo al ingetekend. Op de onderzoekslocatie is slechts weiland te zien. Hier is vanaf de kaart van 1937 bebouwing gekomen. Op de topografische kaart vanaf 1965 (kaartnummer 34D) zijn diverse bedrijfspanden ingetekend. Tebodin Netherlands B.V. Verkennend en nulsituatie bodemonderzoek Berkelcentrale aan de Oude Needseweg te Borculo Order nummer: Document nummer: Revisie: 1 februari 214 Page 6 / 15 De Berkelcentrale betreft een WKC die halverwege de jaren 9 van de vorige eeuw is gebouwd. Voor de productie van stoom werd aardgas gebruikt. Hiervoor was dit deel van het bedrijfsterrein in gebruik als parkeerterrein. In deze centrale waren onder andere de volgende onderdelen aanwezig: Opslag van zoutzuur, natronloog, chemicaliën en olie. Verpompen, lossen en laden van zoutzuur en natronloog. Opslag van accu s. Ketelwaterbereiding. Transformatoren. Direct ten zuiden van de Berkelcentrale is een olie/waterafscheider aanwezig. De land-lease overeenkomst met de exploitant van de centrale is komen te vervallen, waardoor RFC weer de beheerder is. De centrale is momenteel niet in gebruik en wordt ingrijpend verbouwd. 2.3 Bodemkwaliteit uit voorgaande bodemonderzoeken Op de locatie zijn eerder twee bodemonderzoeken uitgevoerd: 1. Verkennend milieukundig bodemonderzoek op nieuwbouwlocatie WKC bij Whey products te Borculo, Fugro opdrachtnr. F-9556/1, 19 mei Eindsituatie bodemonderzoek Berkel centrale (RFC Borculo), Royal Haskoning DHV, projectnr. BC4833, 27 juni 213. Ad1). In het kader van de nieuwbouw van de Berkelcentrale is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in opdracht van PGEM Technisch bedrijf. De onderzoekslocatie was destijds ingericht als parkeerterrein. Gelijkmatig verdeeld over het terrein zijn destijds 11 grondboringen en 1 peilbuis geplaatst. Uit het onderzoek kwamen de volgende zaken naar voren: In de grond werden plaatselijk bijmengingen met kolengruis en puin aangetroffen in de bovenste meter. Analytisch werden in de grond hoogstens licht verhoogde gehalten aan PAK aangetroffen. in het grondwater (één peilbuis midden op het terrein) werden hoogstens zeer licht verhoogde gehalten aan chroom, nikkel, tetrachlooretheen, trichlooretheen en 1,1,1, trichloorethaan aangetroffen. Ad2) In het kader van de beëindiging van de activiteiten in de Berkelcentrale zijn direct rond de centrale 4 grondboringen en 2 peilbuizen geplaatst. In de centrale zijn geen boringen verricht. De 2 peilbuizen zijn geplaats nabij de olieafscheider en de los en laadplaats van chemicaliën (natronloog en zoutzuur). Onder de klinkerverharding bestaat de bodem tot de geboorde einddiepte van 4,5 m-mv over het algemeen geheel uit zand. Alleen ter plaatse van de laad/losplaats chemicaliën zijn in de zandlaag doorsnijdende lagen aangetroffen bestaande uit leem. De bovengrond tot circa 1, m MV is plaatselijk matig tot sterk puinhoudend. Asbestverdachte materialen zijn tijdens het onderzoek niet aangetroffen op of in de bodem. De bodemkwaliteit kan als volgt worden samengevat: Putten/afscheiders bedrijfsriolering In het mengmonster van de grond (zintuiglijk schoon) is geen verontreiniging met minerale olie aangetoond. In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties aangetoond met barium en xylenen boven de streefwaarden. Laad-/losplaats chemicaliën Het mengmonster van de puinhoudende bovengrond is verontreinigd met PAK boven de achtergrondwaarde. In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties aangetoond met barium en zink boven de streefwaarden Overig terrein direct rond de centrale In het mengmonster van de puinhoudende bovengrond als in het mengmonster van de ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond met de stoffen uit het standaard pakket grond. Tebodin Netherlands B.V. Verkennend en nulsituatie bodemonderzoek Berkelcentrale aan de Oude Needseweg te Borculo Order nummer: Document nummer: Revisie: 1 februari 214 Page 7 / 15 Het naast gelegen perceel D3337, betreft een erf met woning aan de Oude Needseweg 9, waarbij de bodemkwaliteit onlangs is vastgesteld en het volgende rapport is opgesteld; Verkennend bodemonderzoek Oude Needseweg 9, Arcadis, projectnr. B C, 2 oktober 213. In het kader van de voorgenomen aankoop van het perceel is in opdracht van RFC een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, waarbij de strategie van een onverdachte locatie is gevolgd. Verdeeld over de locatie zijn 5 boringen en 1 peilbuis geplaatst. Uit het onderzoek kwamen de volgende zaken naar voren: In de opgeboorde grond is zintuiglijk geen afwijkingen en asbest waargenomen. Het mengmonster van de bovengrond is verontreinigd met zink, lood en PAK boven de achtergrondwaarden. In het mengmonster van de ondergrond is geen verontreiniging aangetoond met de stoffen uit het standaard pakket grond. In het grondwater zijn behoudens een licht verhoogde concentratie barium ( streefwaarde), geen verontreiniging aangetoond met de stoffen uit het standaard pakket grond. De aangetoonde verontreinigingen in de bovengrond en in het grondwater geven geen aanleiding tot nader bodemonderzoek of saneringsmaatregelen. Op basis van de huidige onderzoeksresultaten zijn er geen milieuhygiënische belemmeringen voor de aankoop van het perceel. Omgeving Op het bedrijfsterrein van RFC is sprake is van een grondwaterverontreiniging met minerale olie, vluchtige aromaten en vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen. De grondwaterverontreiniging beperkt zich tot het noordelijke deel van het bedrijfsterrein en wordt jaarlijks gemonitord. Op basis van een overzichtstekening uit 212 kan worden gesteld dat de grondwaterverontreiniging circa 6 meter ten noordenwesten van de onderzoekslocatie is gelegen. Gezien de grondwaterstroming overwegend noordwestelijk is gericht, wordt de grondwaterkwaliteit op de locatie hierdoor niet beïnvloed. In oktober 1998 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in verband met de verkoop van de oude Needseweg 23. Dit onderzoek (kenmerk ) is uitgevoerd door Van der Poel Consult BV uit Laren, Gld in opdracht van de huidige eigenaar. Uit het onderzoek blijkt dat er in de bovengrond van het zuidelijke deel van de locatie een achtergrondwaardeoverschrijding aan PAK in een mengmonster is aangetoond. Tevens is er een overschrijding van de tussenwaarde aan arseen aangetroffen in het grondwater. Arseen komt van nature verhoogd voor in deze regio dus er is van uit gegaan dat deze concentratie een natuurlijke oorsprong heeft. Verder zijn geen verontreinigingen aangetroffen. Op de Oude Needseweg 21, ten oosten van de onderzoekslocatie, hebben verschillende bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden. Hier bevond zich een werkkledingfabriek, een autowasserij, een opslag van aromatische koolwaterstoffen en ondergrondse tanks met benzine en huisbrandolie. Hier zijn in 1994, 21 en 24 onderzoeken uitgevoerd, waarna de provincie Gelderland heeft besloten dat de locatie niet ernstig verontreinigd is. In augustus 213 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door ARCADIS Nederland BV op de Oude Needseweg nr. 23 en 25. Er zijn destijds zintuiglijk geen antropogene bijmenging aangetroffen. Gebleken is dat de bovengrond plaatselijk licht verontreinigd is met PAK. 2.4 Regionale bodemopbouw en geohydrologie Regionale bodemopbouw De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland, kaartblad 34 West, 1979 (schaal 1:5.), uit een kalkloze poldervaaggrond, welke volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit zavel en lichte klei. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Boxtel. Geohydrologie De onderzoekslocatie ligt in het Pleistocene Bekken. Dit bekken wordt aan de westzijde begrensd door het Veluwe massief en aan de oostzijde door de terrasrand van het Oost-Nederlands Plateau. Het watervoerend pakket heeft een dikte van ± 22,5 m en wordt gevormd door de grove afzettingen van de Formatie van Urk, de fluvioglaciale afzettingen van de Formatie van Drente en de Formatie van Kreftenheye. In het watervoerend pakket bevindt zich ter hoogte van Borculo een scheidende laag van ± 8 m (Eemformatie), bestaande uit klei, veen en/of slibrijke zanden. Tebodin Netherlands B.V. Verkennend en nulsituatie bodemonderzoek Berkelcentrale aan de Oude Needseweg te Borculo Order nummer: Document nummer: Revisie: 1 februari 214 Page 8 / 15 De deklaag bestaat uit fijne zanden, behorende tot de Formatie van Boxtel, met een dikte van ± 8 m. Het watervoerend pakket wordt aan de onderzijde begrensd door tertiaire afzettingen. Deze afzettingen bestaan uit slibhoudende matig fijne zanden of kleien. De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 14 m +NAP, waardoor het grondwater zich op ± 1 m -MV zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO, kaartblad 34 West, 1995 (schaal 1:5.), in noordwestelijke richting. Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied. 2.5 Onderzoeksopzet Verkennend bodemonderzoek Om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vast te leggen, is het bodemonderzoek uitgevoerd op basis van de Nederlandse Norm NEN 574: Bodem - Onderzoeksstrategie voor verkennend onderzoek Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond (Nederlands Normalisatie Instituut, januari 29). Aangezien tijdens de voorgaande bodemonderzoeken alleen overschrijdingen van de achtergrondwaarden in de grond en de streefwaarden in het grondwater zijn aangetoond, is de strategie van een onverdachte locatie (ONV) gevolgd. De bodemkwaliteit bij de putten/olieafscheider en de los- en laadplaats van chemicaliën is in september 213 afdoende onderzocht en is niet opnieuw vastgesteld. Ter plaatse van het gasontvangststation en de ondergrondse gasleidingen van de Gasunie mogen geen grondboringen verricht. Nulsituatie bodemonderzoek Voor het nulsituatie bodemonderzoek kunnen in de Berkelcentrale twee verdachte terreindelen worden onderscheiden: Ketelhuis (oppervlakte circa 86 m 2 ) Werkplaats met magazijn, traforuimtes en verdeelinrichting (oppervlakte circa 8 m 2 ). De gehele Berkelcentrale is sinds de bouw in 1989 voorzien van een dikke betonvloer, waaronder geen bodemverontreinigingen worden verwacht. Tevens is de bodemkwaliteit onder de betonvloer in 1989 vastgesteld, waarbij ten hoogste lichte verontreinigingen zijn geconstateerd (zie paragraaf 2.3). De opgeslagen vloeistoffen kunnen bij een eventuele calamiteit wel over de betonvloer stromen in via de deuren en naar buiten in de bodem lopen. Voor het vaststellen van de bodemkwaliteit zijn de boringen en peilbuizen daarom direct rond de Berkelcentrale geplaatst ter plaatse van de buitendeuren. Door de dikke betonvloer van de centrale zijn geen boringen verricht. Ten oosten van de centrale, noordelijk van het gasontvangststation wordt een tankenpark met pompkamer gerealiseerd met daarnaast een overlaadplaats voor vrachtwagens. Op dit verdachte terreindeel wordt een vloeistofdichte bestrating aangebracht. Het tankenpark met de vijf bovengrondse tanks T3 t/m T7, de pompkamer en de overlaadplaats heeft een oppervlakte van circa 35 m 2. Ter plaatse van de potentieel bodembedreigende activiteiten bij deze drie terreindelen is ook een nulsituatie onderzoek verricht, waarbij de onderzoeksstrategie is gehanteerd voor het vaststellen nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting (NUL). Voorgesteld is om de concentraties van de meest gebruikte stoffen in de bodem vast te stellen. Doordat de ammoniak koelinstallatie wordt geplaatst op de tweede verdieping boven het ketelhuis en magazijn, wordt geen bodemverontreiniging verwacht. De nulsituatie van de concentratie ammoniak in het grondwater ter plaatse van het ketelhuis en werkplaats is wel vastgesteld. Tebodin Netherlands B.V. Verkennend en nulsituatie bodemonderzoek Berkelcentrale aan de Oude Needseweg te Borculo Order nummer: Document nummer: Revisie: 1 februari 214 Page 9 / 15 De onderzoeksopzet voor het gecombineerde verkennende en nulsituatie bodemonderzoek is in de navolgende tabel 2 weergegeven. Tabel 2. Aantal boringen en peilbuizen met het aantal mengmonsters Locatie Strategie Aantal boringen Aantal te analyseren (meng)monsters tot,5 à èn tot 3, m èn met Bovengrond Ondergrond Grondwater 1, m MV -MV peilbuis Ketelhuis (circa 86 m²) NUL x standaard grond - 1x standaard water, ammoniak Werkplaats, magazijn, traforuimtes en NUL x standaard grond - 1x standaard water, ammoniak verdeelinrichting (circa 8 m²) Tankenpark en overlaadplaats NUL 3 1 1x standaard gr
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks