Please download to get full document.

View again

of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

VERKENNEND ONDERZOEK MAAIJKANT ULICOTEN. opgesteld door: De Klerk Milieuadvies Halsterseweg BB BERGEN OP ZOOM

Category:

Health & Fitness

Publish on:

Views: 19 | Pages: 30

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
VERKENNEND ONDERZOEK MAAIJKANT ULICOTEN opgesteld door: De Klerk Milieuadvies Halsterseweg BB BERGEN OP ZOOM in opdracht van: de heer J. Rijvers Dorpsstraat TE Ulicoten datum :7 mei 2007
Transcript
VERKENNEND ONDERZOEK MAAIJKANT ULICOTEN opgesteld door: De Klerk Milieuadvies Halsterseweg BB BERGEN OP ZOOM in opdracht van: de heer J. Rijvers Dorpsstraat TE Ulicoten datum :7 mei 2007 auteur :Rutger de Klerk status :definitief rapportnummer :06RDK111.10 SAMENVATTING Projectgegevens soort onderzoek : verkennend onderzoek adres locatie : Maaijkant te Ulicoten opdrachtgever : de heer J. Rijvers datum : 7 mei 2007 opsteller : De Klerk Milieuadvies status rapport : definitief aanleiding en doel onderzoek Aanleiding van het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen ontwikkeling van een nieuw te bouwen woning op de locatie. Doel van het onderzoek is het vastleggen van de kwaliteit van de bodem en het grondwater op de locatie. resultaten zintuiglijk onderzoek Aan het opgeboorde bodemmateriaal van boring B4 is in het traject van 0-0,5 m-mv een bijmenging met puinsporen waargenomen. Aan het opgeboorde bodemmateriaal van de overige boringen zijn zintuiglijk geen relevante afwijkingen waargenomen. Aan het grondwater zijn zintuiglijk geen afwijkingen waargenomen. chemisch-analytisch onderzoek In het bovengrondmonster MM1 (boringen Pb1, B2, B3, B4, B5 en B6; traject 0-0,5 m-mv), waar aan het opgeboorde bodemmateriaal een bijmenging met puinsporen is waargenomen, is voor geen van de geanalyseerde parameters een overschrijding van de streefwaarden en/of detectielimieten aangetoond. In het ondergrondmonster MM2 (boringen Pb1 en B2; traject 0,5-1,9 m-mv), waar aan het opgeboorde bodemmateriaal geen bijmenging met bodemvreemd materiaal is waargenomen, is voor geen van de geanalyseerde parameters een overschrijding van de streefwaarden en/of detectielimieten aangetoond. In het grondwater afkomstig uit peilbuis Pb1 is voor cadmium, chroom, nikkel en zink een overschrijding van de streefwaarden aangetoond. verontreinigingssituatie De bovengrond en de ondergrond zijn niet verontreinigd met de geanalyseerde stoffen. Het grondwater is licht verontreinigd met cadmium, chroom, nikkel en zink. Omdat een overschrijding van de streefwaarde is aangetoond, dient de hypothese onverdachte locatie te worden verworpen. conclusies en advies Uit de resultaten blijkt dat in de bovengrond op de onderzoekslocatie geen sprake is van een verontreiniging met de geanalyseerde stoffen. Met uitzondering van een bijmening met puinsporen aan het opgeboorde bodemmateriaal van boring B4 zijn er zintuiglijk geen afwijkende waarnemingen gedaan die duiden op een mogelijke verontreiniging. De ondergrond is niet verontreinigd met de geanalyseerde stoffen. Aan het opgeboorde bodemmateriaal van de ondergrond is geen bijmenging met bodemvreemd materiaal waargenomen. Het grondwater is ter plaatse van peilbuis Pb1 verontreinigd met cadmium, chroom, nikkel en zink. Van verschillende zware metalen is bekend dat deze stoffen regelmatig in verhoogde achtergrondconcentraties wordt aangetoond. Veelal is sprake van een van nature verhoogd gehalte. Het is niet zinvol hiernaar vervolg onderzoek uit te laten voeren. De aangetoonde verontreinigingen zijn dermate gering dat wij verwachten dat er geen risico s zijn voor de mens, het milieu en de verspreiding van de verontreiniging. Het is niet noodzakelijk een vervolg onderzoek naar de geconstateerde verontreinigingen uit te laten voeren. Bij afvoer van grond van de locatie dient rekening te worden gehouden met het feit dat voor het beoordelen van de hergebruiksmogelijkheden van de grond andere beoordelingscriteria gelden (Bouwstoffenbesluit). Afvoer van grond van de locatie kan gepaard gaan met extra kosten. Wij zien op basis van de milieuhygiënische bodemkwaliteit geen belemmering voor de geplande nieuwbouw op de locatie. Wij verwachten dat de gemeente op basis van de bodemkwaliteit een verklaring van geen bezwaar af zal geven in het kader van de te verlenen bouwvergunning. INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 1. INLEIDING VOORONDERZOEK LOCATIEBESCHRIJVING HISTORISCHE GEGEVENS LOCATIE BESCHRIJVING VAN DE BODEMOPBOUW CONCLUSIE VOORONDERZOEK ONDERZOEKSOPZET ONDERZOEKSSTRATEGIE VELDWERK EN CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK VELDWERK GRONDBORINGEN EN PEILBUIZEN ZINTUIGLIJK ONDERZOEK BEMONSTERING GRONDWATER CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK BESCHRIJVING GEANALYSEERDE MONSTERS MET PARAMETERS TOETSING ANALYSERESULTATEN CONCLUSIES EN ADVIES RESULTATEN CONCLUSIES EN ADVIES BETROUWBAARHEID ONDERZOEK...7 BIJLAGEN: 1 regionale ligging 2 situatietekening 3 boorstaten 4 analyserapporten 5 overschrijdingstabellen 1 rapportnummer 06RDK Maaijkant te Ulicoten 1. INLEIDING Door de heer J. Rijvers is aan De Klerk Milieuadvies opdracht gegeven tot het uitvoeren van een verkennend onderzoek op de locatie Maaijkant te Ulicoten. De globale ligging van de locatie is weergegeven op bijlage 1. Aanleiding van het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen ontwikkeling van nieuw te bouwen woning op de locatie. Doel van het onderzoek is het vastleggen van de kwaliteit van de bodem en het grondwater op de locatie. Het bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de richtlijnen voor verkennend onderzoek (NEN 5740, NNI, oktober 1999). In hoofdstuk 2 is het vooronderzoek (locatiebeschrijving, historie en geohydrologie) weergegeven. De onderzoeksopzet en de uitgevoerde werkzaamheden zijn weergegeven in hoofdstuk 3 t/m 5. In hoofdstuk 6 worden de onderzoeksresultaten geïnterpreteerd en zijn de conclusies en aanbevelingen weergegeven. Achter in het rapport zijn de bijlagen opgenomen. 2 rapportnummer 06RDK Maaijkant te Ulicoten 2. VOORONDERZOEK 2.1 locatiebeschrijving De locatie is gelegen aan de Maaijkant ongenummerd te Ulicoten, kadastraal bekend gemeente Baarle Nassau sectie A nummer 3903 (ged.). De onderzoekslocatie betreft een braakliggend landbouwperceel. De locatie ligt in een woonomgeving binnen de bebouwde kom van Ulicoten. Aan de westzijde van de locatie ligt de openbare weg de Maaijkant. Ten zuiden van de locatie is een woonhuis gelegen en aan de noord- en oostzijde wordt de locatie begrensd door landbouwgrond. Het is de bedoeling dat op de locatie op korte termijn nieuwbouw van een woning plaatsvindt. De te onderzoeken locatie heeft een oppervlakte van ongeveer ruim 800 m 2. In bijlage 2 is een situatieschets van de onderzoekslocatie weergegeven. 2.2 historische gegevens locatie Op basis van de NEN-5740 is het vooronderzoek conform de NVN-5725 uitgevoerd. Hierbij is informatie ingewonnen bij de Archiefdienst en de afdeling Milieu van de gemeente Baarle Nassau en de opdrachtgever. Uit de verschillende informatiebronnen is het volgende naar voren gekomen. Hinderwet/Wet milieubeheervergunningen Er zijn geen vergunningen in het kader van de Hinderwet of Wet milieubeheer voor de locatie afgegeven. Tankarchief Er zijn geen gegevens over ondergrondse tanks aanwezig. Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken Er is voor zover bekend niet eerder een bodemonderzoek op de locatie uitgevoerd. Omgeving locatie Er zijn over de directe omgeving van de locatie geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit bekend. 2.3 beschrijving van de bodemopbouw Uit de gegevens van TNO-NITG (2003) kan worden opgemaakt dat ter plaatse van Ulicoten naar verwachting hoofdzakelijk de fijnzandige afzettingen van de Formatie van Twente dagzomen. Vaak is dit door de wind verstoven deel van de formatie evenwel minder dan 2 meter dik en gelegen op de vroeg-pleistocene fluviatiele afzettingen behorend tot de Formatie van Kedichem. Ter plaatse van het plangebied zijn deze vroeg-pleistocene afzettingen te verwachten op relatief geringe diepte in de bodem. Op ca. 10 tot 15 meter beneden maaiveld wordt een meters dikke scheidende laag aangetroffen die het bovenen onderliggend zand/watervoerende pakket van elkaar scheidt. Deze zware klei behorend tot de Formatie van Tegelen, komt over grote oppervlaktes in de regio voor. Op ca. 25 à 30 meter wordt een tweede watervoerend pakket aangetroffen. dit pakket bestaat uit meer zandige facies van de Formatie van Tegelen. Op een diepte van 40 meter beneden maaiveld wordt opnieuw een scheidende laag verwacht, gevormd door een dunne laag klei behorend tot de Formatie van Maassluis. Het eronder liggende derde watervoerend pakket loopt door tot de Boomse Klei, gelegen op 220 meter diepte. Deze klei wordt gezien als de geohydrologische basis. 2.4 conclusie vooronderzoek Uit de informatie die bekend is over de locatie blijkt dat sprake is van een onverdachte locatie. 3 rapportnummer 06RDK Maaijkant te Ulicoten 3. ONDERZOEKSOPZET 3.1 onderzoeksstrategie Het bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de richtlijnen zoals vermeld in de onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek (NEN 5740). 3.2 veldwerk en chemisch-analytisch onderzoek veldwerkzaamheden Verdeeld over de locatie worden 4 boringen geplaatst tot 0,5 m-mv, 1 boring tot het grondwater en één boring die wordt afgewerkt met een peilbuis. Het veldwerk en de classificatie van de grondsoorten worden uitgevoerd conform de geldende NEN- en NVNnormen en NPR-richtlijnen. In gevallen waarin deze normen/richtlijnen niet voorzien, worden de Aangepaste Voorlopige Praktijkrichtlijnen (A-VPR) aangehouden. chemisch-analytisch onderzoek Van de bovengrond wordt van de boringen 1 mengmonster samengesteld dat wordt geanalyseerd op het NENpakket. Van de ondergrond wordt van de boringen 1 mengmonster samengesteld dat wordt geanalyseerd op het NEN-pakket. Het grondwatermonster uit de peilbuis wordt geanalyseerd op het NEN-pakket voor grondwater. De analyseresultaten worden getoetst aan de streef- en interventiewaarden. algemene werkzaamheden Het opgeboorde bodemmateriaal wordt geclassificeerd en per 0,5 m trajectlengte bemonsterd (indien homogeen van samenstelling). Ten behoeve van de berekening van de streef- en interventiewaarden worden van de te onderscheiden grondsoorten het organisch stofgehalte en lutumgehalte bepaald. Het bodemmateriaal uit de grondboringen wordt zintuiglijk onderzocht op de aanwezigheid van van belang zijnde afwijkingen (afwijkende geuren, bodemvreemd materiaal, drijflagen op het grondwater en dergelijke). Van het grondwatermonster worden de ph en de elektrische geleidbaarheid bepaald. Het chemisch-analytisch onderzoek wordt verricht door een RvA Testen geaccrediteerd, onafhankelijk laboratorium. De analyseresultaten worden getoetst aan de berekende streef- en interventiewaarden uit de circulaire Streefwaarden en Interventiewaarden bodemsanering , d.d 4 rapportnummer 06RDK Maaijkant te Ulicoten 4. VELDWERK 4.1 grondboringen en peilbuizen Het veldwerk is uitgevoerd op 18 april In totaal zijn 6 grondboringen uitgevoerd. De boringen worden aangeduid met Pb1 t/m B6. Ter bemonstering van het grondwater is boring Pb1 met een peilbuis afgewerkt (filter onder de actuele grondwaterstand). De plaats van de boringen is aangegeven in bijlage 2. Tijdens de uitvoering van de grondboringen is de grondwaterspiegel waargenomen op circa 1,4 m-mv. De grondboringen zijn uitgevoerd met een Edelmangrondboor. Het opgeboorde bodemmateriaal is geclassificeerd en bemonsterd. De bovengrond (0,0-0,5 m-mv) bestaat voornamelijk uit zand. De ondergrond ( 0,5 m-mv) bestaat uit zand. Voor een gedetailleerde beschrijving van de bodemopbouw in de boorlocaties wordt verwezen naar de boorbeschrijvingen in bijlage zintuiglijk onderzoek Tijdens het veldwerk zijn de grond en het grondwater zintuiglijk op kleur, geur en op de aanwezigheid van bodemvreemd materiaal beoordeeld. Aan het opgeboorde bodemmateriaal van boring B4 is in het traject van 0-0,5 m-mv een bijmenging met puinsporen waargenomen. Aan het opgeboorde bodemmateriaal van de overige boringen zijn zintuiglijk geen relevante afwijkingen waargenomen. Aan het grondwater zijn zintuiglijk geen afwijkingen waargenomen. 4.3 bemonstering grondwater Het grondwater uit peilbuis Pb1 is op 26 april 2007 bemonsterd. Voorafgaand aan de bemonstering is de stijghoogte van het grondwater bepaald. Tevens zijn de zuurgraad (ph) en het elektrisch geleidingsvermogen (Ec) van het grondwatermonster bepaald (zie tabel 1). tabel 1: kenmerken grondwater Peilbuis PH Ec (µs/cm) Filtertraject (m-mv) Stijghoogte (m-mv) Pb1 5, ,7-2,7 1,35 5 rapportnummer 06RDK Maaijkant te Ulicoten 5. CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK 5.1 beschrijving geanalyseerde monsters met parameters Het chemisch-analytisch onderzoek is uitgevoerd volgens bepalingsmethoden zoals vermeld op de analysecertificaten (bijlage 4), die allen zijn erkend door een door de RvA Testen geaccrediteerd laboratorium. Het analyseprogramma voor de grondmonsters en het grondwatermonster is samengevat in tabel 2. Tabel 2: geanalyseerde bodemmonsters code monster boorlocatie met diepte (m-mv) zintuiglijke waarneming analyseparameters MM1 01 (0-40) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) - grond MM2 01 (60-110) 01 ( ) 01 ( ) 02 (50-100) 02 ( ) 02 ( ) - grond Sporen puin NEN-pakket grond - NEN-pakket grond Pb1 Pb1(1,7-2,7) - grondwater - NEN-pakket grondwater Verklaring tabel: NEN-grond: NEN-grondwater: zware metalen (arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel zink), PAK (VROM-10), minerale olie (GC) en EOX; zware metalen (arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel zink), vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl) en minerale olie (GC). 5.2 toetsing analyseresultaten In bijlage 4 zijn de analyserapporten opgenomen. De analyseresultaten zijn getoetst aan de streef- en interventiewaarden. Het resultaat van deze toetsing en een overzicht van de streef- en interventiewaarden is opgenomen in de overschrijdingstabellen in bijlage 5. In deze bijlage is tevens een definitie van de streef- en interventiewaarden opgenomen. 6 rapportnummer 06RDK Maaijkant te Ulicoten 6. CONCLUSIES EN ADVIES 6.1 resultaten zintuiglijk onderzoek Aan het opgeboorde bodemmateriaal van boring B4 is in het traject van 0-0,5 m-mv een bijmenging met puinsporen waargenomen. Aan het opgeboorde bodemmateriaal van de overige boringen zijn zintuiglijk geen relevante afwijkingen waargenomen. Aan het grondwater zijn zintuiglijk geen afwijkingen waargenomen. chemisch-analytisch onderzoek In het bovengrondmonster MM1 (boringen Pb1, B2, B3, B4, B5 en B6; traject 0-0,5 m-mv), waar aan het opgeboorde bodemmateriaal een bijmenging met puinsporen is waargenomen, is voor geen van de geanalyseerde parameters een overschrijding van de streefwaarden en/of detectielimieten aangetoond. In het ondergrondmonster MM2 (boringen Pb1 en B2; traject 0,5-1,9 m-mv), waar aan het opgeboorde bodemmateriaal geen bijmenging met bodemvreemd materiaal is waargenomen, is voor geen van de geanalyseerde parameters een overschrijding van de streefwaarden en/of detectielimieten aangetoond. In het grondwater afkomstig uit peilbuis Pb1 is voor cadmium, chroom, nikkel en zink een overschrijding van de streefwaarden aangetoond. verontreinigingssituatie De bovengrond en de ondergrond zijn niet verontreinigd met de geanalyseerde stoffen. Het grondwater is licht verontreinigd met cadmium, chroom, nikkel en zink. Omdat een overschrijding van de streefwaarde is aangetoond, dient de hypothese onverdachte locatie te worden verworpen. 6.2 conclusies en advies {Uit de resultaten blijkt dat in de bovengrond op de onderzoekslocatie geen sprake is van een verontreiniging met de geanalyseerde stoffen. Met uitzondering van een bijmening met puinsporen aan het opgeboorde bodemmateriaal van boring B4 zijn er zintuiglijk geen afwijkende waarnemingen gedaan die duiden op een mogelijke verontreiniging. De ondergrond is niet verontreinigd met de geanalyseerde stoffen. Aan het opgeboorde bodemmateriaal van de ondergrond is geen bijmenging met bodemvreemd materiaal waargenomen. Het grondwater is ter plaatse van peilbuis Pb1 verontreinigd met cadmium, chroom, nikkel en zink. Van verschillende zware metalen is bekend dat deze stoffen regelmatig in verhoogde achtergrondconcentraties wordt aangetoond. Veelal is sprake van een van nature verhoogd gehalte. Het is niet zinvol hiernaar vervolg onderzoek uit te laten voeren. De aangetoonde verontreinigingen zijn dermate gering dat wij verwachten dat er geen risico s zijn voor de mens, het milieu en de verspreiding van de verontreiniging. Het is niet noodzakelijk een vervolg onderzoek naar de geconstateerde verontreinigingen uit te laten voeren. Bij afvoer van grond van de locatie dient rekening te worden gehouden met het feit dat voor het beoordelen van de hergebruiksmogelijkheden van de grond andere beoordelingscriteria gelden (Bouwstoffenbesluit). Afvoer van grond van de locatie kan gepaard gaan met extra kosten. Wij zien op basis van de milieuhygiënische bodemkwaliteit geen belemmering voor de geplande nieuwbouw op de locatie. Wij verwachten dat de gemeente op basis van de bodemkwaliteit een verklaring van geen bezwaar af zal geven in het kader van de te verlenen bouwvergunning. 7 rapportnummer 06RDK Maaijkant te Ulicoten 7. BETROUWBAARHEID ONDERZOEK Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. De advisering is overeenkomstig de voorwaarden van de RVOI-2001 (5e ongewijzigde druk; april 2003). De Klerk Milieuadvies streeft bij elk bodem- en/of grondwateronderzoek naar een optimale representativiteit. Echter, een dergelijk onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal boringen en het nemen van een beperkt aantal monsters. Hierdoor blijft het mogelijk dat plaatselijke afwijkingen in de samenstelling van grond en/of grondwater aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen. De Klerk Milieuadvies is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook. Hierbij wordt er tevens op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Beïnvloeding van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek, bijvoorbeeld door bouwrijp maken of aanvoer van grond van elders. Naarmate er een langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek dient meer voorzichtigheid/voorbehoud te worden betracht bij het gebruik van de onderzoeksresultaten. DE KLERK MILIEUADVIES Rutger de Klerk BIJLAGE 1 REGIONALE LIGGING ,84á l...t q Litoing (ká.n l. noo.d.g.richl) B6n: Previnciàla.d$ vàn BIJLAGE 2 SITUATIETEKENING BIJLAGE 3 BOORSTATEN Boring: 01 Boring: Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, resten planten, bruingrijs, Edelmanboor, Geroerd Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, bruingeel, Edelmanboor Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, Edelmanboor Zand, matig grof, zwak kleiïg, zwak humeus, grijs, Edelmanboor, Heel Hard Verkitting Leem, zwak zandig, zwak humeus, grijs, Edelmanboor, Heel Hard Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, laagjes leem, grijs, Edelmanboor, Nog altijd oxidatie Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, resten planten, bruingrijs, Edelmanboor Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, bruingeel, Edelmanboor Leem, zwak zandig, zwak humeus, grijs, Edelmanboor, Heel Hard, bovenin grof zand Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, grijs, Edelmanboor, Nog altijd oxidatie Zand, matig grof, zwak kleiïg, zwak humeus, grijsbruin, Edelmanboor, Hard Boring: 03 Boring: Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, resten planten, bruingrijs, Edelmanboor, Geroerd Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, resten planten, sporen puin, bruingrijs, Edelmanboor Projectcode: 06RDK Projectnaam: Maaijkant te Ulicoten Boring: 05 Boring: Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, resten planten, bruingrijs, Edelmanboor Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, resten planten, bruingrijs, Edelmanboor Projectcode: 06RDK Projectnaam: Maaijkant te Ulicoten BIJLAGE 4 ANALYSERESULTATEN ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat AG Hoogvliet Tel.: (010) Fax: (010) De Klerk Milieuadvies Rutger de Klerk Halsterseweg BB BERGEN OP ZOOM Hoogvliet, Geachte Rutger de Klerk, Hierbij ontvangt u de analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek uitgevoerd op het door u aangeboden monstermateriaal met de daarbij verstrekte monsterspecificatie en analyseopdracht.
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks