Please download to get full document.

View again

of 86
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Verkennend (water)bodemonderzoek Bestemmingsplangebied Oosterdok te Amsterdam. definitief. Uitgebracht aan:

Category:

Self Improvement

Publish on:

Views: 13 | Pages: 86

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Verkennend (water)bodemonderzoek Bestemmingsplangebied Oosterdok te Amsterdam definitief Uitgebracht aan: Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam Weesperplein XA AMSTERDAM definitief AZ13, RAP2153
Transcript
Verkennend (water)bodemonderzoek Bestemmingsplangebied Oosterdok te Amsterdam definitief Uitgebracht aan: Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam Weesperplein XA AMSTERDAM definitief AZ13, RAP definitief Projecttitel : Verkennend (water)bodemonderzoek Bestemmingsplangebied Oosterdok te Amsterdam Projectcode : AZ13 Soort document : definitief Kenmerk : AZ13, RAP2153 Opdrachtgever : Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam Opgesteld door : drs. F.C. Versloot Senior projectleider : ir. K. Termeer Paraaf opsteller : Paraaf senior projectleider : Datum : 3 mei 21 AZ13, RAP definitief Inhoudsopgave Tekst pagina 1. Inleiding Locatiegegevens Terreinsituatie Vooronderzoek Onderzoeksgegevens Onderzoeksgegevens Conclusies onderzoek Bestemmingsplangebied Nemo-pier Bodemonderzoek Algemeen Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen Analyses en toetsing Verontreinigingssituatie Conclusies en advies Conclusies Advies Certificering Bijlagen 1. Locatietekening 2. Boorbeschrijvingen 3. (Meng)monster- en analyseschema grond en grondwater 4. Toetsingskader grond en grondwater 5. Analyseresultaten grond, grondwater en slib 6. Toetsing waterbodem TOWABO en Besluit bodemkwaliteit AZ13, RAP 1 definitief 1. Inleiding Op 1 maart 21 is door het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, Projectbureau zuidelijke IJoever aan Wareco schriftelijk ( 1 maart 21) opdracht gegeven een verkennend bodem- en waterbodemonderzoek uit te voeren op een onderzoekslocatie ter plaatse van het bestemmingsplangebied Oosterdok en het bestemmingsplangebied Nemopier te Amsterdam, conform offerte (kenmerk Wareco AZ13, OFF21217) en de aanpassingen op deze offerte zoals genoemd in de brief van 19 maart 21 (aangepaste werkzaamheden en kosten, kenmerk AZ13, BRF21318). De onderzoeksopzet is 25 maart 21 besproken met de opdrachtgever. Hierbij is afgesproken het grondonderzoek ter plaatse van de toekomstige parkeerkelder te reduceren. Aanleiding hiervoor is dat de locatie van de parkeerkelder onbekend is. Onderhavig onderzoek betreft het bestemmingsplangebied Oosterdok. De onderzoekslocatie en begrenzing zijn weergegeven in bijlage 1. Doel van het onderzoek is het vaststellen van de nulsituatie. Het onderzoek dient als onderlegger voor het bestemmingsplan Oosterdok. Onderdeel van de toekomstige plannen binnen het gebied is het slopen van de Oosterdokskade en het touringcarplatform en het realiseren van een ondergrondse parkeergarage in de nabijheid van de huidige Oosterdoksdam. Wareco heeft het onderzoek uitgevoerd als onafhankelijke partij. De grond waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden is geen eigendom van Wareco. 2. Locatiegegevens 2.1. Terreinsituatie Het te onderzoeken terrein is weergegeven in bijlage 1 en is gelegen aan de Prins Hendrikkade te Amsterdam. De oppervlakte van de onderzoekslocatie is 1 hectare. Hiervan bestaat 5 hectare uit oppervlaktewater en is 5 hectare verhard Vooronderzoek Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een vooronderzoek conform de Nederlandse Voornorm (NVN) 5725 (Nederlands Normalisatie-instituut, januari 29) uitgevoerd. Het doel van het vooronderzoek is het verzamelen van gegevens betreffende het historisch, het huidig en het toekomstig gebruik van de locatie. Door de opdrachtgever zijn over de locatie de volgende gegevens verstrekt: - offerteverzoek d.d. 4 februari 21, kenmerk ; - vooronderzoek bodem en waterbodem Geldersekade en deel Oosterdok te Amsterdam; Witteveen en Bos 14 november 28; - tekening met bestemmingsplangrenzen; - in de toekomst wordt eventueel een ondergrondse garage gerealiseerd ter plaatse van de huidige Oosterdoksdam of iets ten westen daarvan. De exacte locatie is nog onduidelijk; - antwoord op vragen mail d.d. vrijdag 26 februari 21 14:3 van dhr Jongsma. AZ13, RAP 2 definitief Voor het historisch onderzoek is op 11 maart 21 de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) van de gemeente Amsterdam bezocht. Het bezoek bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam leverde de volgende aanvullende informatie op: - Historisch bodemonderzoek Centraal station en omgeving te Amsterdam, Chemielenco, , proj.nr: 8913, [1]. - Indicatief bodemonderzoek inclusief een grondafvoer-onderzoek ter plaatse van de twee stroken gelegen aan de zuidelijke kop van de IJ-tunnel te Amsterdam, Omegam, 21 oktober 1994, proj.nr: , [2]. - Evaluatieverslag bodemsanering Oosterdok 2 (NEMO) te Amsterdam, Almad Eco B.V., 1 januari 23, proj.nr: EVA2119, [3]. - Resultaten indicatieve in-situ partijbemonstering Kattenburgplein 1 te Amsterdam, Enviroplan, 2 augustus 27, kenm: P-74831/B3/GPe, [4]. - Briefrapport Aanvullend onderzoek Kattenburgerplein 1 te Amsterdam, Enviroplan, 3 augustus 27, kenm: P-74831/B9/GPe, [5]. - Milieukundig bodemonderzoek Kattenburgerplein 1 te Amsterdam (kelders en liftschachten), Kobessen Milieu B.V., 19 juni 29, proj.nr. P1522.1, [6]. - Gecombineerd onderzoek Oosterdokseiland te Amsterdam, Tauw, 9 april 29, proj.nr , [7]. Uit de aanvullende informatie van de DMB is gebleken dat een deel van de onderzoekslocatie recentelijk is onderzocht. De recentelijk onderzochte locaties betreffen: - Prins Hendrikkade ter hoogte van het busplatform en westelijk daarvan [7]. - Het busplatform (tot 4,5 m-mv) [7]. - De Oosterdokskade [7]. - Het Scheepvaartmuseum (inpandig) [4], [5], [6] Onderzoeksgegevens 29 Het onderzoeksgebied rond de Oosterdokskade en de Prins Hendrikkade is in 29 reeds onderzocht. De resultaten van dit onderzoek worden hieronder per deellocatie kort besproken: 1. Prins Hendrikkade Ter plaatse van de Prins Hendrikkade zijn zeven boringen gestaakt op een betonnen laag, op een diepte variërend van,5 tot 1, m -mv. De locatie van deze gestaakte boringen is onbekend. De zintuiglijk schone boven- en ondergrond is licht verontreinigd met kobalt. De puinhoudende ondergrond is licht verontreinigd met enkele zware metalen en minerale olie. De ondergrond ter plaatse van een zintuiglijk waargenomen matige olie-waterreactie is licht verontreinigd met minerale olie. 2. Oosterdoksdam Tijdens de veldwerkzaamheden is in de boven- en ondergrond plaatselijk een lichte bijmenging met stenen en een sterke bijmenging met hout waargenomen. Ter plaatse van de Oosterdoksdam is één boring gestaakt op een diepte van 1,5 m -mv. AZ13, RAP 3 definitief De boven- en ondergrond is licht verontreinigd met kobalt. De zandige (,5-2,5 m -mv) en kleiige ondergrond (2,5-4,5 m -mv) ter plaatse van de Oosterdoksdam zijn bemonsterd en geanalyseerd. In één van de vier mengmonsters van de zandige ondergrond is een lichte verontreiniging met minerale olie aangetroffen. De andere drie mengmonsters vertonen geen verhoogde concentraties van de gemeten parameters. In de kleiige ondergrond (locatie A: zie bijlage 1) is een sterke verontreiniging met koper en lood aangetroffen en een lichte verontreiniging met kwik, zink en PAK. De analyseresultaten van deze grondmonsters zijn indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit. Van de zandige ondergrond zijn drie monsters als altijd toepasbaar geclassificeerd en één mengmonster als Klasse industrie. De kleiige ondergrond is als niet toepasbaar geclassificeerd. Van het verlaagde deel van de Oosterdoksdam (locatie B: zie bijlage 1) zijn zes mengmonsters samengesteld en geanalyseerd. De analyseresultaten geven variërend licht tot sterk verhoogde concentraties van zware metalen, PAK, PCB en minerale olie aan. Er is hier mogelijk sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit wijst uit dat vijf van de mengmonsters als niet toepasbaar worden geclassificeerd en één mengmonster als Klasse industrie. 3. Touringcarplatform De zintuiglijk schone bovengrond is matig verontreinigd met zink en licht verontreinigd met enkele zware metalen en minerale olie. De zintuiglijk schone en puinhoudende, kooldeeltjes houdende ondergrond is maximaal licht verontreinigd met zware metalen, PAK en minerale olie. De locaties die binnen het bestemmingsplangebied Oosterdok liggen en recentelijk niet onderzocht zijn betreffen: - Prins Hendrikkade ten oosten van het busplatform. - Oeverzijde + pieren. Bij Waternet zijn de gegevens opgevraagd van de waterbodemkwaliteit ter plaatse van het onderzoeksgebied. De geleverde gegevens (alleen de analysecertificaten) zijn van oktober 27. De onderzoeksinspanning die toen geleverd is, voldoet niet aan de NEN 572. Op basis van de huidige gegevens betreft de onderzoekslocatie ter hoogte van de Prins Hendrikkade, milieuhygiënisch gezien, een onverdachte locatie. Het betreft geen asbestverdacht terrein (stroomschema asbest DMB). De locatie is op 23 maart 21 geïnspecteerd. Een groot gedeelte van de locatie bestaat uit oppervlaktewater. De rest van het gebied is verhard. Op de locatie zal deels herinrichting plaatsvinden. Van de opdrachtgever is vernomen dat hierbij grondverzet zal plaatsvinden. AZ13, RAP 4 definitief Conclusie vooronderzoek Omdat de locatie gelegen is in een gebied met een oud stedelijke ophooglaag is de locatie verdacht op de aanwezigheid van zware metalen en PAK s met een heterogene verdeling. De resultaten van het onderzoek uit 29 bevestigen dit echter niet. Ter plaatse van de Prins Hendrikkade worden maximaal lichte verontreinigingen aangetroffen. Omdat deze laag eind negentiende eeuw is aangebracht en de locatie volledig is bebouwd/verhard, is de locatie onverdacht met betrekking tot asbest. Onderhavige rapportage bestaat uit het verkennend onderzoek van de Prins Hendrikkade ten oosten van het busplatform. In paragraaf 2.3 is een samenvatting gegeven van de conclusies van het onderzoek ter plaatse van de Nemo-pier en het scheepvaartmuseum Onderzoeksgegevens Conclusies onderzoek Bestemmingsplangebied Nemo-pier In het (water)bodemonderzoek Bestemmingsplangebied Nemo-pier (kenmerk: AZ13, RAP21414) is de nulsituatie vastgesteld ter plaatse van het bestemmingsplangebied Nemo-pier. Bij het uitgevoerde bodemonderzoek is ter plaatse van de Nemopier in de sterk tot uiterst puinhoudende grond een matige verontreiniging met PAK aangetroffen. De matig tot sterk puinhoudende grond ten zuidoosten van de Nemo-pier is licht verontreinigd met zware metalen, PAK, PCB s en minerale olie. De zintuiglijk schone boven- en ondergrond is maximaal licht verontreinigd. De boven- en ondergrond ter plaatse van het scheepvaartmuseum en de kade ten westen daarvan is maximaal licht verontreinigd met kwik en lood. Het grondwater is maximaal licht verontreinigd met barium of arseen. De overige onderzochte componenten in grondwater zijn niet verhoogd aangetroffen. Visueel en analytisch is geen asbest aangetroffen. Op basis van de beschikbare gegevens wordt ingeschat dat de aangetroffen matige verontreiniging met PAK samenhangt met de aangetroffen sterke puinbijmengingen. De baggerspecie in het bestemmingsplangebied Nemo-pier is over het algemeen geclassificeerd als klasse B. De baggerspecie in het westelijk deel buiten de steigers heeft een betere kwaliteit (klasse A). De baggerspecie ten oosten (6) van de Nemo-pier is geclassificeerd als niet toepasbaar. Als de baggerspecie vrijkomt, komt deze niet in aanmerking voor hergebruik. AZ13, RAP 5 definitief 3. Bodemonderzoek 3.1. Algemeen Het bodemonderzoek ter plaatse van het bestemmingsplangebied Oosterdok is uitgevoerd conform de Amsterdamse Richtlijn Verkennend Onderzoek (ARVO, januari 24). Op basis van het vooronderzoek is uitgegaan van de onderzoeksstrategie voor een vooroorlogse wijk. De onderzoeksinspanning voor het bodemonderzoek is uitgevoerd op basis van 5 hectare voor het oppervlakte van de landbodem binnen het bestemmingsplangebied. Hierbij is de onderzoeksinspanning verminderd met de werkzaamheden die in 29 reeds zijn uitgevoerd. Van het bestemmingsplangebied bestaat 5 hectare uit oppervlaktewater. Ter plaatse hiervan is een waterbodemonderzoek uitgevoerd conform de NEN 5717 en de NEN 572 van november 29. Gekozen is voor de onderzoeksstrategie Overig water, nietlintvormig, normale onderzoeksinspanning. De onderzoekslocatie is gesplitst in vier deelvakken. In totaal zijn 18 boringen gelijkmatig verspreid geplaatst. Per deelvak is één mengmonster van de waterbodem ingezet voor analyse op het pakket waterbodem regionaal. Op minerale olie verdachte bodemlagen zijn, indien van toepassing, getoetst op een oliewaterreactie. Indien een olie-waterreactie is waargenomen is dit weergegeven in de boorbeschrijvingen. Ten aanzien van asbest zijn de volgende werkzaamheden conform de NEN 577 en NTA 5727 (mei 23) uitgevoerd: - maaiveldinspectie (ter plaatse van de boorlocaties in een raster van 1 bij 1 meter); - inspectie van de uitgegraven en opgeboorde grond/slib. Het veldwerk is uitgevoerd door WM grondboorbedrijf te Amersfoort. Dit veldwerkbureau is gecertificeerd conform de BRL SIKB 2 voor de protocollen 21, 22, 23 en 218. De chemische analyses zijn uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium Omegam te Amsterdam. De overige werkzaamheden zijn in eigen beheer uitgevoerd Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen Van 23 maart tot 3 maart 21 zijn de veldwerkzaamheden op de onderzoekslocatie uitgevoerd. De locaties van de boringen en peilbuizen zijn weergegeven in bijlage 1. Voor een beeld van de lokale bodemopbouw en de waargenomen afwijkingen wordt verwezen naar bijlage 2. AZ13, RAP 6 definitief In het algemeen is de bodem vrij van bijmengingen. Bijzondere zintuiglijke waarnemingen zijn de volgende: - In de bovengrond ter plaatse van boring 3 is een sterk puinhoudende bijmenging aangetroffen. - Ter plaatse van de bovengrondse olietank (boring 7) is in de grond een matige olie-waterreactie waargenomen. - Ter plaatse van boring 14 is in de kleiige ondergrond (1,7-2, m -mv) een sterk puinhoudende bijmenging aangetroffen. - Ter plaatse van boring 15 zijn op een diepte van 1,5 tot 2, m -mv huisvuilresten aangetroffen. De locatie van de bovengrondse olietank is weergegeven in de onderstaande foto 1. Foto 1: Bovengrondse tank ter plaatse van boring 7 De grond is bemonsterd in trajecten van maximaal,5 meter per bodemlaag. Het grondwater is bemonsterd met een slangenpomp. De monsternamegegevens staan in tabel 1. Tabel 1: Veldmetingen watermonsters Meetpunt Monster Datum ph EC [µs/cm] , , , ,1 197 Visueel zijn bij de watermonstername geen afwijkingen waargenomen. De gemeten grondwaterstand is opgenomen in de boorbeschrijving (zie bijlage 2). AZ13, RAP 7 definitief 4. Analyses en toetsing In bijlage 3 zijn de monster- en analyseschema s van grond en grondwater opgenomen. Grondmonster 7-1, afkomstig van het traject waaraan zintuiglijk een matige oliewaterreactie is waargenomen, is geanalyseerd op het NEN pakket. Grondmonsters 3-1 en 14-5, afkomstig van het traject waar zintuiglijk sterk puinhoudende bijmengingen zijn aangetroffen en grondmonster 15-4, afkomstig van het traject waar huisvuilresten zijn aangetroffen, zijn geanalyseerd op het NEN pakket. De analyseresultaten zijn, voor zover mogelijk, vergeleken met de toetsingswaarden uit de Circulaire bodemsanering van 9 april 29 en de Regeling bodemkwaliteit. Op basis van de vergelijking kan een beoordeling worden gegeven van de geanalyseerde grondmonsters. De uitkomst van een beoordeling is samengevat in tabel 2. Tabel 2: Resultaat beoordeling grond- en grondwatermonsters beoordeling grond grondwater niet verontreinigd gehalte ligt onder de achtergrondwaarde gehalte ligt onder de streefwaarde licht verontreinigd gehalte ligt boven de achtergrondwaarde maar onder de tussenwaarde gehalte ligt boven de streefwaarde maar onder de tussenwaarde matig verontreinigd gehalte ligt boven de tussenwaarde maar onder de interventiewaarde gehalte ligt boven de tussenwaarde maar onder de interventiewaarde sterk verontreinigd gehalte ligt boven de interventiewaarde gehalte ligt boven de interventiewaarde - De achtergrondwaarde (AW) is gebaseerd op meetgegevens van onverdachte gebieden. - De streefwaarde (S) is het niveau waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. - De tussenwaarde (T) kan gezien worden als de waarde waarboven in de regel aanvullend of nader bodemonderzoek gewenst is. - De interventiewaarde (I) is de waarde waaronder een sanering gewoonlijk niet noodzakelijk is. Bij een overschrijding van de I-waarde dient mogelijk een sanering te worden uitgevoerd. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging als voor tenminste één component de gemiddeld gemeten concentratie van minimaal 25 m 3 bodemvolume grond of 1 m 3 grondwater hoger is dan de interventiewaarde. De noodzaak van een eventuele sanering hangt af van de risico s die ten gevolge van de verontreiniging aanwezig zijn of wordt bepaald door een voorgenomen ontgraving. Een risicobeoordeling maakt deel uit van een nader bodemonderzoek. De toetsingswaarden van een aantal componenten in grond zijn afhankelijk van het humus- en lutumgehalte. De berekende toetsingswaarden per gemeten humus- en lutumgehalte zijn opgenomen in het toetsingskader in bijlage 4. De toetsingswaarden in grondwater zijn eveneens in bijlage 4 opgenomen. Voor barium geldt dat toetsing aan de voormalige achtergrond- en interventiewaarde (19 respectievelijk 92 mg/kg d.s.) alleen toegepast mag worden in de situatie dat sprake is van een antropogene bron. Als in het historisch onderzoek gegevens naar voren zijn gekomen over een mogelijke antropogene bron (het menselijk handelen op de locatie heeft mogelijk geleid tot een verhoogd bariumgehalte in de bodem) dan worden de analyseresultaten getoetst aan deze waarden. AZ13, RAP 8 definitief Toetsingen voor waterbodem worden verricht met behulp van toetsingsprogramma Towabo en op basis van het Besluit Bodemkwaliteit. De uitkomst van een beoordeling is samengevat in tabel 3. Tabel 3: Resultaat beoordeling waterbodemmonsters beoordeling niet verontreinigd klasse A klasse B sterk verontreinigd / niet toepasbaar waterbodem gehalte ligt onder de achtergrondwaarde gehalte ligt boven de achtergrondwaarde gehalte ligt boven de maximale waarde klasse A gehalte ligt boven de maximale waarde klasse B De toetsingswaarden van een aantal componenten in baggerspecie zijn afhankelijk van het humus- en lutumgehalte. Een correctie voor de gemeten humus- en lutumgehalten naar standaardbodems is opgenomen in de toetsing in bijlage 6. Indien baggerspecie wordt ontgraven en toegepast op landbodem of op waterbodem (onder oppervlaktewater) dient te worden nagegaan of de milieuhygiënische kwaliteit van de toe te passen baggerspecie vergelijkbaar of beter is dan de milieuhygiënische kwaliteit van de ontvangende (water)bodem (stand-still beginsel). De baggerspecie mag dus alleen worden toegepast indien de milieuhygiënische kwaliteit van de toe te passen baggerspecie in dezelfde of een schonere kwaliteitsklasse valt als de ontvangende bodem. Voor toepassing op landbodem geldt dat de kwaliteit tevens moet voldoen aan de functie van de bodem waar de baggerspecie wordt toegepast. 5. Verontreinigingssituatie Algemene bodemkwaliteit De analyseresultaten grond en grondwater zijn weergegeven in bijlage 5. De resultaten zijn in de tabellen 4 en 5 samengevat. Tabel 4: Overschrijdingstabel grond Analysemonster Meetpunt Bodemtype ZS1 ZS2 KS3H2 ZS1 Van (cm-mv) Tot (cm-mv) Barium [Ba] AW AW * AW Cadmium [Cd] AW AW * AW Kobalt [Co] AW AW * AW Koper [Cu] * AW * AW Kwik [Hg] * AW * AW Lood [Pb] *** AW *** AW Molybdeen [Mo] AW AW AW AW Nikkel [Ni] AW AW * AW Zink [Zn] * AW ** AW PAK 1 VROM * d AW AW PCB (som 7) d d d d Minerale olie C1 - C4 AW *** AW AW AZ13, RAP 9 definitief Vervolg tabel 4: Overschrijdingstabel grond Analysemonster M1 M2 M3 M4 M5 Meetpunt 4,5,6,9,1 15,16 4,6,9,11,1 3,8 12,14,17,11,13 5,16 Bodemtype ZS2 ZS1 ZS2 ZS1 ZS1 Van (cm-mv) Tot (cm-mv) Barium [Ba] AW AW AW AW AW Cadmium [Cd] AW AW AW AW * Kobalt [Co] AW AW AW * * Koper [Cu] AW AW AW AW * Kwik [Hg] AW AW AW * * Lood [Pb] AW AW AW AW * Molybdeen [Mo] AW AW AW AW AW Nikkel [Ni] AW AW AW * * Zink [Zn] AW AW AW AW * PAK 1 VROM d d d d AW PCB (som 7) d d d d d Minerale olie C1 - C4 AW AW AW AW AW
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks