Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Versienotities voor de klant

Category:

Sheet Music

Publish on:

Views: 5 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Versienotities voor de klant Fiery Color Profiler Suite, v4.7.2 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie bij alle gebruikers bekend is voordat u doorgaat met
Transcript
Versienotities voor de klant Fiery Color Profiler Suite, v4.7.2 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie bij alle gebruikers bekend is voordat u doorgaat met de installatie. Opmerking: De term 'Color Profiler Suite' verwijst in dit document naar de Fiery Color Profiler Suite. Als u een vorige versie van Color Profiler Suite hebt en over een actuele Overeenkomst voor softwareonderhoud en ondersteuning (SMSA, Software Maintenance and Support Agreement) beschikt, meldt de Updater dat deze nieuwe versie beschikbaar is en kunt u upgraden. Is uw SMSA verlopen, dan krijgt u deze melding niet. U kunt echter de Updater uitvoeren (door Help Zoeken naar Updates te selecteren in het hoofdvenster) om uw SMSA te vernieuwen en vervolgens de upgrade uitvoeren. Wat is nieuw in v4.7? Deze versie van Color Profiler Suite bevat nieuwe en verbeterde functies, waaronder: Verbeteringen van Verifier. Ondersteuning voor de EFI ES-6000-spectrofotometer. De ES-6000 is de nieuwe naam van de ES Vijfkleurige (CMYK+) printerprofielen. Ondersteuning voor Barbieri-spectrofotometer. Licentiëring met niet-es-2000-apparaten. Taalondersteuning voor Traditioneel Chinees. Problemen opgelost inv4.7.2 Speciale kleuren kunnen niet worden geoptimaliseerd In Device Linker kunt u met de optie Steunkleuren optimaliseren een bibliotheek met speciale kleuren openen (bijvoorbeeld doorzichtig, goud, zilver, wit of rood) om deze te optimaliseren. Speciale kleuren worden echter niet afgedrukt met proceskleuren en kunnen niet worden geoptimaliseerd. Nieuwe problemen in v4.7.2 Met Fiery XF kan Color Profiler Suite niet worden geopend Als Color Profiler Suite is geïnstalleerd op een computer waarop ook Fiery XF v6.2.0 is geïnstalleerd encolor Profiler Suite kan niet apart van Fiery FX worden gestart, brengt u de volgende wijziging aan en probeert u het opnieuw Electronics For Imaging, Inc. 12 oktober * * 2 1 Sluit alle geopende Fiery-toepassingen. 2 Ga op uw computer naar Program Files (x86)\efi\fiery XF\Client\Measure.Client.dll. 3 Hernoem het bestand. Met Fiery XF kan Profile Inspector niet worden geopend Als Color Profiler Suite is geïnstalleerd op een computer waarop ook Fiery XF v6.2.0 is geïnstalleerd enprofile Inspector kan niet vanuit Color Tools in Fiery FX worden gestart, brengt u de volgende wijziging aan en probeert u het opnieuw. 1 Sluit alle geopende Fiery-toepassingen. 2 Ga op uw computer naar Program Files (x86)\efi\fiery XF\Client\Measure.Client.dll. 3 Hernoem het bestand. 'Gegevens toevoegen aan JDF' niet beschikbaar Wanneer u in Verifier, een pagina afdrukt en een meting uitvoert voor een specifieke referentie en vervolgens de gemeten kleurenwaarden vergelijkt met de verwachte referentiewaarden, is de opdracht Gegevens toevoegen aan JDF niet beschikbaar in het menu Bestand. Meetinstrument (Mac OS) Color Profiler Suite blijft in demomodus met gelicentieerd instrument Als u Color Profiler Suite op Mac OS in volledige-licentiemodus start met een aangesloten gelicentieerd meetinstrument, een ander niet-gelicentieerd meetinstrument aansluit en vervolgens het gelicentieerde instrument loskoppelt, gaat Color Profiler Suite verder in demomodus. Als u daarna het gelicentieerde meetinstrument weer aansluit, blijft Color Profiler Suite in demomodus. U moet Color Profiler Suite opnieuw starten om naar volledigelicentiemodus terug te keren. (Mac OS) De io-tafel wordt niet herkend na opnieuw aansluiten Wanneer u Color Profiler Suite uitvoert op Mac OS met een io-tafel aangesloten en u de io-tafel of de spectrofotometer ontkoppelt en opnieuw aansluit, wordt de io-tafel niet langer herkend. U moet de stroomkabel van de io-tafel loskoppelen en opnieuw aansluiten om de io-tafel opnieuw te kunnen gebruiken met Color Profiler Suite. Dit probleem kan optreden als u de io-tafel vóór 2013 hebt aangeschaft. ES-2000-meetfouten Als u meetfouten krijgt bij het gebruik van de ES-2000 met de liniaal (de instelling Liniaal gebruiken is ingeschakeld), moet u controleren of de meetpagina juist is geplaatst. Plaats de meetpagina op de achterplaat zodat de eerste strip die wordt gemeten zich het dichtst bij de borgklem bevindt. Plaats de liniaal boven op de pagina zodat alleen de eerste strip te zien is. Nadat u een strip hebt gemeten, verplaatst u de liniaal om de volgende strip zichtbaar te maken. 3 Voor een afbeelding van de juiste plaatsing klikt u op de koppeling Laat zien hoe in de paginameetschermen van Printer Profiler. Kalibratie van de Barbieri Spectropad Voor het beste resultaat bij het gebruik van de Barbieri Spectropad voor het uitvoeren van metingen moet u het instrument altijd kalibreren voorafgaand aan de meting. Licentie voor Barbieri SpectroPad niet herkend in draadloze modus Als u een SpectroPad met licentie aansluit op uw computer via een draadloze netwerkverbinding en Color Profiler Suite start, wordt de licentie niet herkend. Als u Color Profiler Suite in de volledig gelicentieerde modus wilt gebruiken, moet u de SpectroPad op uw computer aansluiten via USB voordat u Color Profiler Suite start. Nieuwe meting uitvoeren met de ES-6000 Als u een pagina met de ES-6000 meet en onbevredigende metingen ontvangt, kunt u de pagina opnieuw meten zolang u de metingen niet hebt geaccepteerd. Gebruik de knop Terug om terug te gaan naar het eerste meetscherm en de metingen te herhalen. Command WorkStation Fout in Voorkeuren van Kalibrator Als u Command WorkStation v5.4 opent op een computer waarop Color Profiler Suite is geïnstalleerd, treedt er een fout op in Command WorkStation wanneer u de Voorkeuren van Kalibrator opent. U kunt dit probleem oplossen door Command WorkStation bij te werken naar de meest recente versie. Windows Profielnaam is vervormd Als u een profiel opslaat met een beschrijving die niet-ascii-tekens bevat (bijvoorbeeld Japanse tekens), kan de beschrijving zijn vervormd bij weergave in een toepassing die wordt uitgevoerd in Windows 7 of Windows 8, doordat de beschrijving wordt weergegeven als ASCII-tekens. Updater Vernieuwingspagina wordt in het Engels weergegeven Als u Color Profiler Suite in het Tsjechisch, Pools, Koreaans of Traditioneel Chinees uitvoert en u op SMSA vernieuwen klikt in Updater, wordt de vernieuwingspagina in het Engels weergegeven. Printer Profiler 4 Het met de ILS gemaakte profiel produceert artefacten Als u een inline-spectrofotometer (ILS) gebruikt om een profiel te maken en u ongewenste artefacten ziet in afbeeldingen die met het nieuwe profiel worden afgedrukt, kunt u proberen een nieuw profiel te maken waarbij u de ILS rechtstreeks vanuit de persinterface gebruikt. (Mac OS) Printer Profiler geeft een waarschuwing over voorkeuren weer Indien er een waarschuwing over voorkeuren wordt weergegeven in Printer Profiler op Mac OS, verwijdert u de map /Users/username/Library/Preferences/Fiery Printer Profiler preferences. Verbinding met Fiery Server Als de verbinding met de Fiery Server wordt onderbroken terwijl Printer Profiler bezig is met afdrukken of opslaan, kunnen onverwachte resultaten optreden. Profile Editor (Mac OS) Een profiel opslaan Als u in Mac OS v10.7 en v10.8 een profiel opslaat in Profile Editor, dubbel-bytetekens invoert in een veld en op de toets Enter drukt, worden de tekens niet gevalideerd. Als u de ingevoerde tekens wilt valideren, moet u in plaats hiervan drukken op de toets Tab. Profile Editor op Mac OS v In Color Profiler Suite op Mac OS v kan Profile Editor niet worden gestart. U moet een upgrade uitvoeren naar Mac OS v om Profile Editor te kunnen gebruiken. Verifier Gebruikersnaam met dubbel-bytetekens Verifier wordt niet juist uitgevoerd als u bij de computer bent aangemeld met een gebruikersnaam die dubbelbytetekens bevat. U moet zich aanmelden als een gebruiker met een naam die geen dubbel-bytetekens bevat. UTF8-tekens worden niet ondersteund Als de bestandsnaam van een profiel UTF8-tekens bevat, kan dit niet worden geopend in Verifier. Online-Help in hoofdvenster van Verifier Als u de online-help opent in Verifier en de standaardbrowser Google Chrome is, wordt de Help niet weergegeven. U moet een andere browser gebruiken. Als u de online-help opent in Verifier en de standaardbrowser Internet Explorer is, moet u eerst de beveiligingsinstellingen van Internet Explorer aanpassen zodat ActiveX-inhoud wordt geopend. Anders wordt de Help niet weergegeven. 5 'Laat zien hoe' wordt weergegeven met inline-spectrofotometer (ILS) Als u in Verifier een inline-spectrofotometer (ILS) als meetinstrument gebruikt, kan in het meetscherm de koppeling Laat zien hoe worden weergegeven. De koppeling Laat zien hoe geeft echter geen juiste informatie voor een ILS. Color Verification Assistant Label afdrukken Als u in Color Verification Assistant in Windows een label met de testresultaten afdrukt naar de Fiery Server en de printereigenschappen probeert te wijzigen, is het afdrukvenster in Fiery mogelijk leeg. In dat geval moet u het label afdrukken naar de blokkeringswachtrij van de Fiery Server en vervolgens in Command WorkStation de taakeigenschappen instellen voor het afdrukken van het label. Testgegevens weergeven in Verifier Als u klikt op de koppeling om testgegevens te bekijken in Verifier, worden de gegevens niet weergegeven als Verifier al is geopend. U moet Verifier sluiten en opnieuw op de koppeling klikken. In Color Verification Assistant op een besturingssysteem dat is geconfigureerd voor dubbel-bytetekens, resulteert de koppeling voor het bekijken van testgegevens in Verifier in een foutmelding en worden de gegevens niet weergegeven. Auto Verifier Instelling CMYK Source Profile voor testpagina's Als u in Auto Verifier automatische verificatie inschakelt voor een Fiery Server waarvan de standaardinstelling voor CMYK Source Profile is ingesteld op Conversie overslaan (of als u een servervoorinstelling of virtuele printer met deze instelling selecteert), wordt de testpagina niet afgedrukt. U moet CMYK Source Profile instellen op een specifiek profiel. Help Voor opties in het menu Help moet de browser worden vernieuwd Als een selectie in het menu Help in het hoofdvenster van de Color Profiler Suite niet de juiste webpagina opent, dient u uw browsercache te wissen en de browser opnieuw te starten. EFI ES-5000 is gewijzigd in EFI ES-6000 De naam van de EFI ES-5000-spectrofotometer is nu EFI ES Verwijzingen naar ES-5000 in de Help of de documentatie verwijzen naar de ES-6000.
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks