Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Verslag Bestuurlijke aanbesteding Beschermd wonen en Opvang 2016 Derde plenaire sessie, fysieke overlegtafel

Category:

Essays

Publish on:

Views: 3 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Verslag Bestuurlijke aanbesteding Beschermd wonen en Opvang 2016 Derde plenaire sessie, fysieke overlegtafel Maandag 23 maart uur uur Stadskantoor gemeente Dordrecht Voorzitter: mevr.
Transcript
Verslag Bestuurlijke aanbesteding Beschermd wonen en Opvang 2016 Derde plenaire sessie, fysieke overlegtafel Maandag 23 maart uur uur Stadskantoor gemeente Dordrecht Voorzitter: mevr. Anoek Huigen (projectleider inkoop Beschermd wonen en Opvang) 1. Opening en mededelingen Martine den Ouden is vandaag verhinderd, Yvonne Naaijkens is aanwezig voor beleidsmatige vraagstukken. Wethouder Freijen van de gemeente Gorinchem is aanwezig. Update CEBEON: alle gecontracteerde partijen voor Beschermd Wonen in 2014 zijn doorgegeven aan CEBEON. Door het ministerie van VWS is vastgesteld dat het project te uitgebreid en te ambitieus zou zijn, gezien o.a. het grote aantal aanbieders en het korte tijdsbestek. Er zijn andere mogelijkheden besproken, uitgaan van de gegevens die bekend zijn bij gemeenten lijkt het meest voor de hand liggend. De budgetten zullen dan gebaseerd worden op de Vektis, CIZ bestanden en gegevens die bekend zijn vanuit de inkoopopdracht Beschermd Wonen en Opvang Het ijkjaar wordt Dit zal van invloed zijn op de inkoop Als er nog een beroep wordt gedaan op zorgaanbieders, wordt dat z.s.m. gecommuniceerd. Mocht het cliëntenoverzicht van zorgaanbieders en gemeenten niet overeenkomen, is dit een onderwerp van gesprek. Uitvraag en vergelijking van gegevens behoort tot de mogelijkheden. Eveneens zal dit een onderwerp van gesprek zijn in het programmateam. 2. Vaststellen notulen 2e plenaire sessie Vastgesteld. Geen commentaar. 3. Doornemen visiedocument/transformatieopdracht Vastgesteld. Geen commentaar. 4. Doornemen wijzigingen en vaststellen intentieovereenkomst (basisovereenkomst) en visiedocument Vastgesteld. Geen commentaar. Kwaliteitstoets: Stichting Safegroup draagt regioaanpak vrouwen veilig thuis voor om toe te voegen aan het kwaliteitskader, omdat Opvang ondervertegenwoordigd wordt in het kwaliteitskader GGZ. Gemeente Dordrecht/SDD inventariseert de inhoud van het document en beslist of het toegevoegd zal worden. Terugkoppeling hierover volgt. 1 5. Bespreken Voorlopige Voorstellen In totaal zijn 17 ideeën ingestuurd. Afgelopen vrijdag ( ) is terugkoppeling gegeven aan alle zorgaanbieders over de voorlopige voorstellen. Enkele voorstellen betrof enkel productinnovatie (van specifieke producten binnen een zorginstelling), productinnovatie ligt bij zorgaanbieders om zelf te implementeren. Deze voorstellen zullen vandaag dan ook niet worden besproken. De voorlopige voorstellen worden puntsgewijs besproken. Het leidt uiteindelijk tot een bundeling van verschillende voorlopige voorstellen, welke besproken zullen worden in twee werkgroepen. Binnen een werksessie worden dus verschillende voorlopige voorstellen besproken, die zullen leiden tot een uitgewerkt voorstel of meerdere uitgewerkte voorstellen. Voorstel is om thema s onder te verdelen in de volgende twee werksessies: 1. Verbinding 2. Persoonsgerichte ondersteuning Het streven is om half mei de voorlopige voorstellen uitgewerkt te hebben tot uitgewerkte voorstellen. Dit zal teruggekoppeld worden in het bestuurlijk overleg. 1 juli 2015 is de streefdatum om de deelovereenkomst af te sluiten. Vandaag, 23 maart 2015, wordt een mail gestuurd met het overzicht van de voorlopige voorstellen en de vraag of een zorgaanbieder wil aansluiten bij één van de twee werksessies betreffende de overkoepelende thema s. Uiterlijk 28 maart 2015 dient een reactie gegeven te worden om daadwerkelijk aan te kunnen haken. Om meer inzicht te krijgen in de voorlopige voorstellen worden ze afzonderlijk besproken (de voorlopige voorstellen zullen ook gepubliceerd worden op de site van de SDD): 1. Doorstroming. Er is geconstateerd dat cliënten vaak blijven zitten in een voor Beschermd Wonen bestemde verblijfplaats, omdat er onvoldoende uitstroom mogelijkheden zijn. Op grond daarvan zou het goed zijn om dit mee te nemen en te kijken hoe mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen of al dan niet doorstromen naar een zelfstandige huisvesting. De oorzaken van stagnatie, de vaste lasten en huur, crisisopvang na kantooruren dient hierbij in ogenschouw genomen te worden. Er wordt ook een koppeling gemaakt met persoonlijke arrangementen. Verschillende leefgebieden worden hierin onderscheiden. Dit sluit ook aan bij een instrument zoals de Zelfredzaamheidsmatrix. Binnen Beschermd Wonen en Opvang dient er gekeken te worden naar gezondheid, werk, 2 participatie, dagbesteding en sociaal netwerk. Wonen is eveneens een belangrijk onderdeel. Werken met arrangementen kan een andere financieringsvorm betekenen dan de huidige vorm. Er zou ook gekeken kunnen worden of er gebruik gemaakt kan worden van de reeds bestaande crisisdiensten. Woningcorporaties zouden meegenomen kunnen worden in gesprekken. Er zal eveneens rekening gehouden moeten worden met cliënten die woonachtig zijn in verpleeghuizen met een omgekatte: ZZP. Deze groep is in beeld bij de gemeente Dordrecht. 2. Ontschotting en verbinding dienstverlening. Het voorlopig voorstel richt zich op verbindingen tussen verschillende gebieden; algemene voorzieningen, de veranderingen in systemen bij de Wmo (o.a. bekostigingssystematiek), Wlz/Zvw en Jeugdwet. Individuele begeleiding bijvoorbeeld wordt al meegenomen in de Wmo, waarbij het Leger des Heils betrokken is. Het voorstel wordt uitgewerkt tijdens de werksessie Individuele Begeleiding vanuit de Wmo tafel en wordt ook ingebracht bij de fysieke overlegtafel Beschermd Wonen en Opvang. Overbruggingszorg zal hier ook een onderdeel van zijn. Stichting de Hoop wordt eveneens uitgenodigd voor de werksessie Individuele Begeleiding. Om te voorkomen dat de werkgroep een ongewenste richting inslaat wordt dit dan ook aanbevolen. Concreet dienen er koppelingen gemaakt te worden tussen bijvoorbeeld de verschillende decentralisaties, de uitvoering van de Wmo en Beschermd Wonen is hier een concreet voorbeeld van. 3. Bekostigingssystematiek Binnen het voorlopig voorstel is geïnventariseerd hoe de huidige bekostigingssystematiek veranderd zou kunnen worden. Er worden drie mogelijkheden besproken binnen het Voorlopig Voorstel; 1. Populatiebekostiging 2. Clientbekostiging en 3. Kostprijsbekostiging. Deze opsomming is niet uitputtend. Er wordt gezocht, binnen financiële kaders, naar de juiste financiële prikkels in het systeem. Uniformering speelt daar eveneens een belangrijke rol, dat kan een onderdeel zijn van de kostprijsbekostiging. Aansluiting bij de realiteit dient gezocht te worden bij het vaststellen van de tarieven/arrangementen. 3 4. Integraal ondersteuningsaanbod. Er dient integraal gekeken te worden wat een cliënt nodig heeft naast wonen (leefgebieden), zoals financiën. De maximaal houdbare autonomie dient hierbij in acht genomen te worden. Er zijn nu veel schotten die los gelaten moeten worden en er dient gekeken te worden naar totale arrangementen. Een casus-regisseur (vergelijkbaar bij Jeugd), 1 gezin, 1 plan en 1 organisator zou gerealiseerd kunnen worden. De financiering zou gekoppeld kunnen worden aan deze leefgebieden. Dit dient nog nader uitgewerkt te worden. Een vorm van onderaannemerschap zou dan een optie zijn. 5. Wonen passend bij je inkomen. Bij de huidige systematiek maakt het niet uit hoe duur een cliënt Beschermd Wonen woont. Verblijf zal een onderdeel zijn van de toekomstige ondersteuning. Bij extramuralisatie betekent het echter een eigen ruimte. Er is sprake van omgekeerd scheefwonen, veel Beschermd Wonen cliënten wonen te duur i.r.t. hun inkomen. Aanpassing, waardoor zelfstandig wonen mogelijk is (met een lagere huur, waarbij huurtoeslag mogelijk is) lijkt noodzakelijk. De woningvoorraad in de Drechtsteden lijkt groot genoeg om dit te kunnen realiseren. Normalisatie wordt hierdoor bewerkstelligd. Huidige afspraken i.r.t. woningmarkt lijken nu ook lastig uitvoerbaar, bijvoorbeeld uitstroom vanuit de 24uurs opvang. Goed onderzoek en discussie over dit onderwerp zijn belangrijk. Yulius ervaart dat cliënten juist een eigen plek willen. 6. PGB i.p.v. ZiN Zorg in natura brengt kosten met zich mee, naast de zorgkosten. In het kader van het andere paradigma gaat het vaak over persoonlijke verbinding tussen mensen die iets nodig hebben en mensen die iets bieden. Dezelfde begeleider wordt hierbij vaak gewenst. In PGB vorm is dit vanzelfsprekend. Daarnaast dient uitgezocht te worden of een coöperatie van zelfstandige professionals opgericht zou kunnen worden. Het doel is dan om zo min mogelijk overhead te realiseren. Hervorming van PGB zou hier ook in meegenomen kunnen worden. 7. Regionale herstelacademie. De regionale herstelacademie is een aanbeveling van Frelos, in opdracht van VWS. Hoe ga je om met cliënten met psychiatrische aandoening? GGZ instellingen leveren vaak los van elkaar herstelprogramma s. Verschillende methodieken worden hier voor gehanteerd. Het volledige herstelstuk zou regionaal georganiseerd moeten worden (aanbeveling rapport). Dit zou dan moeten plaats vinden in de wijk in aansluiting met sociale wijkteams. Het ligt breder dan het deel behandeling. 4 Het betreft verbinding tussen aanbieders. Antes voert nu een pilot uit, de gemeente is daarvoor noodzakelijk (wordt nu gesubsidieerd).het voorstel heeft uitdieping nodig in werksessies. 8. Periodiek overleg tussen alle actoren. Cliënten zitten in de woonvormen, maar worden door schulden of leeftijd belemmert om uit te stromen. Urgentie aanvraag heeft eveneens weinig effect. Woningcorporaties zouden zich gesteund voelen om hier over in gesprek te gaan. Centraal staat het zelfstandig wonen van de cliënt. Als dat te realiseren valt zouden minder bedden mogelijk kunnen zijn. In Capelle aan den IJssel draait al een tijd een pilot i.s.m. onder andere woningcorporaties om bovenstaande te kunnen realiseren. 9. Innovatie financiering Gaat zowel over intramuraal als extramuraal Beschermd Wonen en Opvang. Voorstel is om categorieën (cliëntprofielen, arrangementen etc.) met een prijs per plaats te creëren. Niet op verrichtingen, maar op het pakket wat je biedt. Is te vergelijken met een ZZP structuur, alleen ook voor ambulante zorg. Goedkopere trajecten zijn uiteindelijk mogelijk. Je kan naar meer ondersteuning bij plaatselijke initiatieven. Die arrangementen dienen dan wel goed geformuleerd te worden. 10. Innovatie Beschermd Wonen Huis van Hoop is een uitwerking van de bouwstenen benoemd in het voorlopig voorstel. Jan Pieter Verweij past de stukken aan naar enkel het Huis van Hoop. 11. Trajectindicaties Als iemand dakloos is geraakt, dienen er verschillende trajecten gestart te worden (bijv. bijstand, wonen, ID en inschrijven bij gemeente). In het begin kan nog geen perspectief geboden worden wanneer uitstroming zal plaats vinden. In het voorlopige voorstel wordt een perspectief geboden aan de cliënt. Dit heeft een positief gevolg op het herstel, aldus het Leger des Heils. Samenhang tussen de maatwerkvoorziening en algemene voorziening (nu 3 maanden) dient meer gecreëerd te worden. Doel is niet dat cliënten voor verschillende onderdelen aan één aanbieder gebonden zijn. Het gaat er om dat niet opnieuw onzekerheid ontstaat over de vervolgstroom. Vraagverheldering en het stellen van doelen is hierbij belangrijk. Dit hoeft niet plaats te vinden bij één aanbieder. 5 SROI voorstel verstuurd door Jan Pieter Verweij (Stichting de Hoop) is niet meegenomen. SROI wordt reeds besproken aan de Wmo overlegtafel. Bespreken aan twee tafels zou ondoelmatig en inefficiënt zijn. De discussie om vrijwilligers in te zetten voor SROI loopt nog. Inhoud werksessies: Er zullen verschillende werksessies plaats vinden. De eerste sessie zal in het teken staan van verbinding tussen de verschillende projecten en het vaststellen van de randvoorwaarden. Hoofd- en deelvragen en de opdrachtformulering worden opgesteld, waarna de inhoud ingegaan wordt. WVTTK: Toegang voor Beschermd Wonen en Opvang is intern belegd, de stand van zaken is dat gekeken wordt wat een instrument zou kunnen zijn om te gebruiken bij de toegang. ICT speelt hier ook een belangrijk onderdeel in. Aansluiting dient gezocht te worden bij de verschillende overlegtafels, zoals bij de overlegtafel bij de Wmo (Drechtsteden). Voor de AVgemeenten vinden bestuurlijke overleggen plaats, de intentie om aan te haken binnen de AV-gemeenten is aanwezig. Besluiten bij de tafels voor Beschermd Wonen en Opvang gelden voor zowel Drechtsteden als de AVgemeenten. 6. Rondvraag Alle Voorlopige Voorstellen en de presentatie van de Voorlopige Voorstellen worden naar alle leden van de fysieke overlegtafel rondgestuurd met deadline voor aanmelding. Meest relevante stukken betreffende SROI worden naar alle leden gestuurd van de fysieke overlegtafel. Anoek Huigen sluit de vergadering om
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks