Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Verslag woonadviesraad

Category:

Sales

Publish on:

Views: 5 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Verslag woonadviesraad 5 november 2013 Administratief Centrum Aanwezigen: Verontschuldigd: Afwezigen: Van den Eede Eddy - voorzitter 19:00 Vanhove Ilse secretaris 18:45 Cluts Ellen woonconsulente 3Wplus
Transcript
Verslag woonadviesraad 5 november 2013 Administratief Centrum Aanwezigen: Verontschuldigd: Afwezigen: Van den Eede Eddy - voorzitter 19:00 Vanhove Ilse secretaris 18:45 Cluts Ellen woonconsulente 3Wplus 19:00 Emiel Van der Perre - deskundige 20:40 De Decker Catharina 18:55 De Decker Elke 19:00 Dirckx Vincent 19:00 Franx Jan 18:59 Goossens François 18:55 Raes David 18:56 Snyers Gunter 18:50 Van Buggenhout Willy 19:00 Van Eynde Josee 19:00 Van Rossum Jef 19:00 Vanhoutte Stefaan 19:00 Kerckaert Myriam Dirckx Toon (plaatsvervanger) Slachmuylders Peter Verbraecken Sofie 01 AANDUIDEN VOORZITTER EN ONDERVOORZITTER Bij de uitnodiging voor deze vergadering werd gevraagd aan de leden, wie zich kandidaat wil stellen om het voorzitterschap op zich te nemen. Wij ontvingen 2 kandidaturen voor het voorzitterschap en 2 kandidaturen voor het ondervoorzitterschap: - Stefaan Vanhoutte en Eddy Van Den Eede (voorzitter) - Stefaan Vanhoutte en Willy Van Buggenhout (ondervoorzitter) Stefaan Vanhoutte heeft zich teruggetrokken als kandidaat voor zowel het voorzitterschap als het ondervoorzitterschap. De kandidatuurstelling van Eddy Van Den Eede wordt door alle leden aanvaard. Willy Van Buggenhout neemt de functie als ondervoorzitter op zich. De vergadering zal verder geleid worden door voorzitter Eddy Van Den Eede. Voor er gestart wordt met de agendapunten, wordt er eerst nog een voorstellingsronde gehouden van alle leden. Alle leden hebben een overzicht gekregen van de werking van de vorige woonadviesraad. Uit dit overzicht valt af te leiden dat de woonadviesraad niet enkel woonprojecten, maar ook regelgeving te verwerken gekregen heeft. 02 PROJECT KERKHOFSTRAAT - BUUR Verslag woonadviesraad 5 november Studiebureau BUUR heeft in opdracht van de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) en Vlabinvest een masterplan opgemaakt voor het binnengebied gelegen tussen Kerkhofstraat, Acacialaan en Eeckhout. De studie is tot stand gekomen in samenwerking met VMSW, Vlabinvest (eigenaar van de gronden), de gemeente Londerzeel, Providentia (Sociale Huisvestingsmaatschappij) en Ruimte Vlaanderen. De gemeente is de vergunningverlenende overheid en speelt vooral een adviserende rol. Situering Het binnengebied is gelegen tussen de A12 en het dorp. De gewestplanbestemming is woonuitbreidingsgebied. Dit maakt groepswoningbouw mogelijk. Voor stedenbouw is het van belang dat een studie gemaakt wordt voor het hele binnengebied en niet enkel voor de gronden in eigendom van Vlabinvest. Het studiebureau heeft de groene structuur die buiten de kernen van Londerzeel vallen proberen te integreren in het project. Inrichting Mobiliteit Er is gekozen voor een eenvoudige circulatie. De hoofdingang ligt langs de ventweg van de A12. Via deze weg mag de wijk in- en uitgereden worden. Via de Kerkhofstraat mag er enkel de wijk ingereden worden als men van de A12 komt. Bij het uitrijden via de Kerkhofstraat mag er enkel richting het dorp gereden worden. Het masterplan voorziet enkele trage wegverbindingen richting Acacialaan Eeckhout en in het binnengebied zelf. Groen Rond de voetafdruk van de oude hoeve is een park voorzien (de hoeve was in te slechte staat om te behouden). De voetafdruk van het oude gebouw dient als verwijzing naar de oude functie. In het park bevindt zich ook een volkstuin. Aan de zijde van de A12 wordt een bermlandschap voorzien (groen, maar ook geluidswerend). De weginfrastructuur wordt breed, zodat er ruimte is om groene lanen te creëren. Voor de geometrie van de percelen wordt de oriëntatie van het perceel gebruikt. Water Voor de opvang van het regenwater zal gewerkt worden met wadi s. (een grachtensysteem) Bouwblokken. Er worden verschillende type-bebouwingen voorzien in het project. De buitenrand grondgebonden rijwoningen (perceelsbreedte tussen 7 en 9m; diepte van de percelen ± 30 m) De binnenste bouwblokken worden patiowoningen. Dit zijn woningen met een binnentuintje. Afmetingen zijn nog niet gekend. Deze woningen worden aan elkaar geschakeld. Verslag woonadviesraad 5 november Zowel in de het binnengebied als op de rand worden accentgebouwen geplaatst. Dit zijn eigenlijk meergezinswoningen. Deze gebouwen hebben meer bouwlagen (aan de rand 2 tot 3 bouwlagen, in het binnengebied 3 tot 4 bouwlagen). In de berm wordt een ankergebouw voorzien. Dit is een meergezinswoning. In het ankergebouw kan een publieke functie voorzien worden (cafetaria, zaal, ) Parking Voor de randbebouwing moet er geparkeerd worden op eigen kavel. Voor de accentgebouwen wordt halfondergronds geparkeerd. Voor de patiowoningen wordt gegroepeerd geparkeerd langs de weg. Voor het ankergebouw wordt parkeren op het maaiveld onder het gebouw voorzien. Er worden 3 bezoekersparking (pockets) voorzien. Eén aan de ingang via de ventweg, 1 aan Acacialaan en 1 aan de Kerkhofstraat. In totaal 63 plaatsen. Fasering en cijfers Fase 1 omvat de gebouwen met maximum 3 bouwlagen (dus de rand en de patiowoningen). Fase 2 omvat de accentgebouwen in het binnengebied. Deze kunnen enkel uitgevoerd worden als er een RUP opgemaakt wordt (om meer dan 3 bouwlagen mogelijk te maken). Fase 3 en 4 omvat de uitbreiding van het gebied met de percelen die nog niet in eigendom van Vlabinvest zijn. Deze fases hangen dus af van de onderhandelingen met de eigenaars. Het is mogelijk dat dit niet wordt uitgevoerd. Fase 1 en 2 omvat 124 woongelegenheden (dichtheid van 34.44). Verslag woonadviesraad 5 november Fase 3 en 4 omvat 146 woongelegenheden (dichtheid van 31.74) Per woongelegenheid worden 1,3 parkeerplaatsen voorzien (zonder bezoekersparkeren). Uiteindelijk resulteert de studie in een zoneringsplan (bestemmingsplan). De architectuur van de woningen is nog niet bepaald. Dit zal via een architectuurwedstrijd verlopen. Vragen vanuit GECORO, GRC en Woonadviesraad Vraag: De Kerkhofstraat is nu al overbelast tijdens de spits. Zoveel extra woongelegenheden zal de druk op de Kerkhofstraat nog verhogen. Antwoord: De problematiek van de Kerkhofstraat is gekend. Het project zorgt ervoor de er enkel via de ventweg de Kerkhofstraat richting A12 kan opgereden worden. Als het zuidelijke knooppunt op de A12 wordt aangelegd, zal de verkeersdoorstroming vlotter verlopen. Vraag: De voetgangersverbinding naar de Acacialaan is momenteel een private erfdienstbaarheid. Antwoord: Over deze verbinding moet er nog onderhandeld worden met de eigenaars. Vraag: Is de effectiviteit van een bermlandschap tegen het geluid van de A12 bewezen, of zullen er nog geluidsschermen nodig zijn? Antwoord: De impact van een bermlandschap is nog niet gekend, maar nu is er helemaal geen bescherming tegen het geluid van de A12. Vraag: Aan de Vlaamse overheid moet duidelijkheid gevraagd worden over de stopplaats langs de A12. Er zijn al verschillende versies geweest. In de omgeving van de tramhalte zal ook een parking moeten voorzien worden. Antwoord: Een parking is nodig, maar mag niet te groot zijn, anders wordt er te veel verkeer van omliggende gemeenten aangetrokken. Zoals de plannen nu zijn, wordt aan de halte in Willebroek een grote parking voorzien. Vraag: De uitvoering van fase 3 en 4 hangt dus af van de onderhandelingen met de eigenaars. Antwoord: De onderhandelingen over de zone langs de A12 (bermlandschap) lopen momenteel goed. De andere onderhandelingen zijn nog niet gestart. Onteigening is ook een optie, maar het is niet zeker of Vlabinvest uiteindelijk tot onteigening zal overgaan. Vraag: Ligt de verhouding verhuur/koopwoningen al vast? Antwoord: Nee, er is nog geen opdeling gedaan in het aantal verhuurwoningen en koopwoningen. Vermoedelijk zullen de meergezinswoningen voorzien worden voor verhuur. Bespreking woonadviesraad Waarom wordt er een lagere eenheid gehanteerd voor het aantal parkeerplaatsen per woongelegenheid (1,3)? Tijdens de algemene vergadering van 23/10 werd gezegd dat in Londerzeel 1,5 parkeerplaatsen per woongelegenheid opgelegd worden. Waarom wordt hiervan afgeweken in dit project. De druk op de Kerkhofstraat zal groter worden door dit project. Bij de aanleg van het zuidelijke knooppunt op de A12 zou het probleem (file) moeten verdwijnen. Wanneer dit knooppunt er zal komen is nog niet duidelijk. De kwaliteit van de omgeving lijkt in dit project in orde. De verhouding sociale huurwoningen / koopwoningen en bescheiden woningen is nog niet gekend. Volgens het gemeentelijk reglement sociaal wonen is de sociale last voor projecten door de overheid of door semi-publieke rechtspersonen vastgelegd op minimum 30%. Dit wil zeggen dat minimum 30% van de woningen voor sociale huisvesting moet bestemd zijn. Gezien het hier gaat over een initiatief van een sociale woonorganisatie zal dit project voor 100% sociaal en betaalbaar zijn. Het gemeentelijk reglement sociaal wonen is er gekomen omdat het decreet Grond-en pandenbeleid een bindend sociaal objectief oplegd aan gemeenten. Dit wil zeggen dat gemeenten binnen een bepaalde periode het aanbod aan sociale huurwoningen/koopwoningen en kavels moet optrekken. Voor Londerzeel betekent dit 146 sociale huurwoningen, 72 sociale koopwoningen en 3 sociale kavels tegen Verslag woonadviesraad 5 november Gezien de huidige projecten binnen de gemeente (Argo en Vlabinvest) zal de gemeente het bindend sociaal objectief halen. Toch heeft zij er ook voor gekozen om een gemeentelijk reglement sociaal wonen op te maken. Dit reglement legt ook een sociale last op aan private ontwikkelaars (15% bij verkavelingen vanaf 10 loten of vanaf 10 woongelegenheden of bij gronden groter dan een half hectare). Zie bijlagen Bindend sociaal objectief en stand van zaken bindend sociaal objectief. In het project zullen sociale huurwoningen en sociale koopwoningen voorzien worden. Of er bescheiden huurwoningen (*een recent ingevoerde nieuwe categorie waarvan er in Vlaanderen worden gebudgetteerd tijdens de komende 10 jaar), bescheiden koopwoningen, sociale assistentiewoningen of wooneenheden toegankelijk voor mensen met een beperking voorzien worden, is nog niet duidelijk. * Bescheiden woningen zijn kleine gezinswoningen die tegen een correcte huurprijs zullen worden verhuurd aan mensen met een bescheiden inkomen. De inkomensgrenzen zijn zo bepaald dat ongeveer 40 procent van de werkende gezinnen in aanmerking komt. Ter vergelijking: voor een sociale woning komt sinds de recente verhoging van de inkomensgrenzen zo n 10 procent van de werkende bevolking in aanmerking In dit project zouden enkele toegankelijke woningen (woningen voor mindervaliden, senioren enz..) mogelijk moeten zijn, gezien de nabije ligging van het zorgcentrum. Is er gedacht aan collectieve energievoorzieningen? Voorbeeld verwarmingssystemen? Gezien de steeds strengere normering naar duurzaamheid en energievoorziening, zal het voordeliger worden, om 1 systeem te plaatsen voor verschillende woningen. Wat is het nut van een polyvalente ruimte in het ankergebouw. Welke functie zou deze krijgen? Is hier wel behoefte aan? Wie zal deze ruimte beheren? De ruimte in het ankergebouw kan voorzien worden voor een publieke functie. De invulling is nog niet duidelijk, maar het zou bijvoorbeeld ook een kinderdagverblijf kunnen zijn. De voetprint van de boerderij heeft volgens de woonadviesraad weinig relatie met het oude gebouw. Het formele advies zal pas afgerond worden op de eerstvolgende bijeenkomst van de woonadviesraad (20 januari 2014). Op basis van de gegevens waarover we nu beschikken stellen we alvast voor om: 1,5 parkeerplaatsen per woongelegenheid te voorzien; enkele woningen toegankelijk te maken voor mensen met een beperking; om collectieve energievoorzieningen te voorzien. De woonadviesraad vraagt: wat zal de verhouding sociale huurwoningen/koopwoningen en bescheiden huur-en koopwoningen zijn? op welke lokale nood kan een polyvalente ruimte een antwoord zijn? Wie zal dit beheren. kan de restauratie van de hoeve herbekeken worden, zodat deze opnieuw een functie kan krijgen. 03 MEERJARENPLANNING Toelichting door gemeentesecretaris Emiel Van der Perre De gemeentebesturen starten op 1 januari 2014 met de Beheers- en BeleidsCyclus (BBC). Dit werd door de Vlaams overheid opgelegd. De gemeente moet een opdeling maken in strategische doelstellingen (lange termijn), tactische doelstellingen (middellange termijn) en operationele doelstellingen (korte termijn). Verslag woonadviesraad 5 november De gemeente heeft 6 beleidsdomeinen waaraan zij de komende 6 jaar zal werken. 1. Algemene financiering (verplicht) 2. Algemeen bestuur (verplicht) 3. Vrije Tijd en Sport (verplicht) 4. Omgeving (mobiliteit, openbare werken, ruimtelijke ordening en lokale economie) 5. Zorg (OCMW) 6. Welzijn (onderwijs en kinderopvang) Ter voorbereiding werd in 2012 een omgevingsanalyse gemaakt (begeleid door studiebureau Q&A). Bij de omgevingsanalyse werden de kansen, knelpunten, zwaktes en sterktes van de gemeente bepaald. Hieruit is een inspiratienota gevolgd die aan het nieuwe bestuur werd voorgesteld op 5 december Hieraan werden de wensen van de politieke partijen toegevoegd. Door het bestuur werd een kerntakendebat gevoerd en voor het personeel werd een audit gehouden. Op 23/10/2013 werd de bevolking geconsulteerd. Uit alle consultaties is uiteindelijk het ontwerp van meerjarenplan ontstaan. In het meerjarenplan zijn de prioritaire doelstellingen opgenomen. Over deze doelstellingen moet gerapporteerd worden aan de gemeenteraad. Buiten de prioritaire doelstellingen zijn er niet prioritaire doelstellingen en de gewone werkingskost. Hierover moet niet gerapporteerd worden aan de gemeenteraad. De prioritaire acties worden gekoppeld aan een boekhoudkundig systeem. De allereerste doelstelling van de gemeente is om opnieuw een gezonde financiële toestand te krijgen. Het meerjarenplan is een dynamisch document dat elk jaar kan en zal bijgestuurd worden. Het is dan ook mogelijk dat er volgend jaar punten worden toegevoegd. Een aantal punten van het lokaal sociaal beleidsplan zijn opgenomen in de meerjarenplanning van het OCMW. Bespreking woonadviesraad Wat met de bestaande goedgekeurde plannen (woonplan en lokaal sociaal beleidsplan). Als de acties in deze plannen niet opgenomen zijn in het meerjarenplan, kunnen deze dan uitgevoerd worden? Waarom zijn deze acties niet opgenomen? De woonadviesraad heeft al verschillende keren voorgesteld om een grondfonds aan te leggen, zodat de gemeente zelf een grondbeleid kan voeren. Het grondfonds zou kunnen gevoed worden met de verkoop van gronden en gebouwen van de gemeente, met de inkomsten van de leegstandheffing en met de heffing op onbebouwde percelen. Antwoord: Momenteel wenst de gemeente enkel de financiële toestand te verbeteren en worden de inkomsten niet vastgelegd voor specifieke doeleinden. Tegen eind 2018 moet de gemeente een positief resultaat behalen. Studiebureau s zijn duur. Waarom worden sommige studies niet aan het eigen personeel gegeven? Vaak wordt een studie uitgevoerd en volgt de gemeente deze dan niet. Antwoord: Voor bepaalde opdrachten heeft het personeel niet de nodige kennis (vb. studie PPS-constructie zwembad en sportinfrastructuur). Het uitvoeren van een studieopdracht, vraagt ook veel tijd. Als een personeelslid hiermee belast wordt, dan kan deze niets anders meer doen. Tijdens de vergadering van 23/10 is duidelijk naar voor gekomen dat de herinrichting van de stationsomgeving zeer belangrijk is. Waarom werd dit punt uit de meerjarenplanning gehaald? Antwoord: De stationsomgeving is in eigendom van De Lijn en de NMBS. De gemeente kan participeren, maar heeft de medewerking van beide partijen nodig. Advies woonadviesraad Verslag woonadviesraad 5 november De woonadviesraad onderstreept het belang en nut van het woonloket (actie onder de prioritaire doelstelling Een veilige en duurzame gemeente) in onze gemeente. Deze dienstverlening wordt veel gebruikt door de bevolking (premies- en subsidieaanvragen, inschrijven voor een sociale woning bij Providentia of WEBRA, informatie geven over huurwoningen, enz ). 3Wplus zorgt ook voor een ondersteuning van de gemeente voor alles wat wonen aangaat (opmaken reglementeringen, woonplan, helpen bij lokaal sociaal beleidsplan ). De woonadviesraad vraagt om de acties - opgenomen in het woonplan en het lokaal sociaal beleidsplan over te nemen in het meerjarenplan. Deze plannen zijn goedgekeurd en kunnen dus uitgevoerd worden. In 2010 werd door de sociale raad en de woonadviesraad gevraagd om de inkomsten van de verkoop van de Villa Van Assche te gebruiken voor een project begeleid wonen. De woonadviesraad vraagt om dit als punt op te nemen in het meerjarenplan. 04 VARIA Feedback advisering Het college van burgemeester en schepenen zal bij het niet volgen van een advies steeds een motivatie opgeven. Huishoudelijk reglement Volgende vergadering moet een huishoudelijk reglement worden goedgekeurd. De secretarissen zullen een sjabloon van reglement ontvangen. De vergadering zullen in het vervolg doorgaan op de afdeling grondgebiedszaken, Malderendorp 14. De secretaris zal samen met de voorzitter een agenda opstellen voor De voorkeur gaat uit naar een maandagavond. De uitnodigingen voor de vergaderingen en de bijhorende documenten worden via mail verstuurd. De documenten hoeven niet allemaal afgedrukt te worden, want deze worden op de vergadering geprojecteerd. Het verslag wordt via mail goedgekeurd. Het verslag wordt naar alle effectieve leden binnen de 10 dagen verstuurd. De leden krijgen dan nog 10 dagen om opmerkingen of aanvullingen over te maken aan de secretaris. Nadien wordt het verslag geacht te zijn goedgekeurd. Het verslag wordt na goedkeuring op de website geplaatst. Stand van zaken zelfevaluatie De woonadviesraad heeft de zelfevaluatie - op vraag van het bestuur - goed uitgevoerd en zou hiervan graag de resultaten zien. De woonadviesraad vraagt of er nu een budget is voorzien voor het geheel van de werking van de adviesraden. Hiermee kunnen externen betrokken worden en vormingsinitiatieven bekostigd worden (vb. deelname aan gecorouitstap, studiedag vvsg, ). De secretaris vraagt na bij de betrokken dienst. Ilse Vanhove secretaris Verslag woonadviesraad 5 november
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks