Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

VİROLOJİ UYGULAMA DERSİ LABORATUVAR TANISINDA SEROLOJİK ve MOLEKÜLER TEKNİKLER FÖYÜ

Category:

Medicine, Science & Technology

Publish on:

Views: 192 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
VİROLOJİ UYGULAMA DERSİ LABORATUVAR TANISINDA SEROLOJİK ve MOLEKÜLER TEKNİKLER FÖYÜ Laboratuvar ve Süre: Dersi veren: Tıp Fakültesi Dersli Binası Islak Laboratuvar Salonu, 3 kez 2'şer saat Dr.Neşe Akış,
Transcript
VİROLOJİ UYGULAMA DERSİ LABORATUVAR TANISINDA SEROLOJİK ve MOLEKÜLER TEKNİKLER FÖYÜ Laboratuvar ve Süre: Dersi veren: Tıp Fakültesi Dersli Binası Islak Laboratuvar Salonu, 3 kez 2'şer saat Dr.Neşe Akış, PhD Kaynak: 2 adet ders ek materyali ve 8 sayfa laboratuvar föyü Laboratuvar Asistanları: Dr.Şebnem Bukavaz, PhD, Mediha Uğur, MD (Uzmanlık Öğrc.) Gülcan Kuyucuklu, MSc (PhD Öğrc.) Uygulama Dersinde Başarı Notunun Hesaplanması Laboratuvar Tanısında Serolojik ve Moleküler Teknikler uygulaması (LTSMT) iki öğrenci tarafından oluşturulan gruplar tarafından ve seçilen bir vakanın incelendiği çoklu deneylerin yapılması şeklindedir. Uygulama dersi üç adet pratiğe bölünmüştür. Grup tüm pratikleri birlikte tamamlar. Uygulama boyunca izleme verisiyle ve uygulama sonunda toplanan laboratuvar raporuyla öğrencinin başarısı ölçülür ve öğrenciye bir uygulama değerlendirme sınav notu (LTSMT-UDSN) verilir. Üç pratikten herhangi birine devamsız öğrenci vakasını değerlendiremez ve laboratuvar raporu sunamaz, sonuçta bir LTSMT-UDSN notu almaz. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ nde uygulama dersine devamsızlığın telafi hakkı sadece Üniversitenin temsili veya YÖK görevlendirmesi durumları için tanınmlıdır. Bunlar dışındaki devamsızlıklarda mazerete bakılmaksızın telafi bulunmamaktadır, karar Dekanlığa bırakılmıştır. Bu nedenle uygulama dersinden sınav notu almak için ilgili üç pratiğe devam zorunludur. Uygulama boyunca izleme verisi, öğrencinin her üç pratikteki tüm deneyleri grubunda aktif katılımla tamamlaması izlenerek elde edilir. Bu nedenle öğrencinin pratik saatlerinde sadece laboratuvarda bulunması ve devam göstermesi uygulama dersinden olumlu izleme verisi kazanmasını sağlamaz. İzleme verisinin olumlu olması için öğrencinin aşağıda protokolleri verilen deneyleri ilgili pratikte tamamlaması, uygulama, sonuç ve gözlemlerini kendi laboratuvar defterine işlemesi, pratikten ayrılmadan önce defterine asistan parafı alması ve asistandan olumlu kanaat notu kazanması gerekir. Öğrencinin deneyler esnasında laboratuvarda harcadığı olumlu çaba LTSMT-UDSN'a yüksek asistan kanaat notu olarak yansır. Alınan paraflar devam açısından da resmi özellikte olduğundan öğrencinin yeterli kurul başarı notu alıncaya kadar bunları muhafaza etmelidir. Uygulama sonunda grupların birer laboratuvar raporu hazırlaması ve son pratiğin bitiminden itibaren 7 gün içinde mesai bitimine kadar Anabilim Dalı Sekreterine teslim etmesi gerekmektedir. İzleme verisi olumlu olan öğrencilerin laboratuvar raporu değerlendirmeye alınır. Laboratuvar raporunun nasıl hazırlanacağı ve değerlendirileceği aşağıda ''ÖĞRENCİ VE ASİSTANLAR İÇİN LABORATUVAR RAPORUNU HAZIRLAMA ve DEĞERLENDİRME REHBERİ''nde açıklanmıştır. Raporun formatı bilimsel makale formatıdır. Grubun bu formata sadık kalarak deneyler esnasında laboratuvar defterine kaydettiği uygulama, sonuç ve gözlem bilgileriyle raporunu oluşturması beklenir. Değerlendirmede grubun tüm deneyleri yapma biçimi, içerik yeterliliği ve özgünlüğü, elde edilen deneysel bilgilerle vakanın tanısını kritize ederek ortaya koyuş biçimi, ekler ve asistan kanaati ölçülür. Toplam sonuç LTSMT-UDSN notunu oluşturur. 7. günden sonra teslim edilen raporlarda hafta sonu dahil her geciken gün için %25 puan düşülür. Gecikme durumunda teslim tarihi raporun mesai gün ve saatlerinde teslim alındığı tarihtir. Zorunlu 6. Ders Kurulu Sonu Uygulama Değerlendirme sınav notu (Z6DKSUD sınav notu), çoklu- UDSN'larının zamansal ağırlık katsayısı oranlamasıyla oluşturulur. LTSMT-UDSN bu çoklulardan biridir. Z6DKSUD sınavından geçmek için 100 üzerinden en az 50 alınması gereklidir. Alınan bu not 6. Ders Kurulu Başarı Notunun %30'unu oluşturur. Z6DKSUD sınavında 50'den düşük not alan öğrencilere bir Z6DKSUD-bütünleme sınav hakkı verilmiştir. Bu durumda not ilkindekine benzer yöntemle ancak bir kez daha tekrarlanan çoklu-udsn'larından oluşturulur. LTSMT-bütünleme-UDS şu şekilde uygulanır: Öğrenci aldığı LTSMT-UDSN'nu koruyabilir veya laboratuvar raporunu yenileyebilir. Yenileme durumunda raporun ölçümü %50 üzerinden notlanır. LTSMT pratiklerinden olumlu izleme verisi almayan öğrenci için telafi gibi bir uygulama yapılmaz. Laboratuvara gelirken föyünüzü, önlüğünüzü ve lab defterinizi getirmeyi UNUTMAYIN! 1/8 ÖĞRENCİ VE ASİSTANLAR İÇİN LABORATUVAR RAPORUNU HAZIRLAMA ve DEĞERLENDİRME REHBERİ Laboratuvar raporu iki kişilik grup tarafından birlikte yazılır Raporu hazırlamadan önce föyünüzün ilgili kısımlarını dikkatlice okuyunuz Rapor el yazısı, az ve öz, okunabilir ve temiz olmalıdır. Rapor boyunca edilgen fiil kullanınız Deneyin yapılması için çaba sarf eden veya deneyin teorisini araştıran öğrenciler, sırasıyla, aşağıda belirtilen aistan kanaat notu ve eklerden not kazanır Metot kitabından veya bir diğer grubun raporundan kopyalanmış rapor değerlendirilmez Rapor arkalı önlü doldurulabilir. Dosyalanması, kapak sayfa eklenmesi, koruyucuya konması şart değildir LABORATUVAR RAPOR FORMATI (Raporunuzun burada belirtilen formata uygunluğu alacağınız notu tayin eder) Raporun adı ve tarihi:: 1 puan Raporu hazırlayanların adı, soyadı, grubu ve öğrenci numarası: 1 puan Raporun amaç ve gerekçesi: 10 puan Tek bir paragraf içinde deneylerin hangi amaca ulaşmak için yapıldığı ve bunun ne gibi faydalar sağlayacağı özetlenmelidir. Her bir deneyin; Adı ve Tarihi: total 1 puan Amaç: total 8 puan Tek bir paragraf içinde deneylerin hangi amaca ulaşmak için yapıldığı ve bunun ne gibi faydalar sağlayacağı özetlenmelidir. Yöntem: total 17 puan Bu kısımdaki bilgiler laboratuvarlarda kullanılan malzeme ve aletleri, yapılan işlemleri ve uyulan güvenlik kurallarını içerecek, föydeki bilgiler tekrarlanmayacaktır. Sayı belirtirken sonuna ünitesinin eklemesi unutulmamalıdır. Deney esnasında defterinize dikkatlice işleyeceğiniz notlar size yardımcı olacaktır!!! Bulgu: total 17 puan Deneyden beklenen ideal sonuçlar öğrenciye önceden bildirilmektedir, ancak, öğrenci laboratuvarında elde edilen sonuçlar idealden farklı olabilir. Öğrenciden beklenen, bulgular her ne olursa olsun kendi sonuçlarını tarafsız olarak bu kısımda rapor etmesidir. Bulgular, grafik, tablo ve çekilen fotoğraf vb.. ile desteklenebilir ve bu takdirde aşağıda belirtilen ekler kapsamında ek puan kazandırır. Bu kısımda raporunuza yorum ve görüş eklemeyin!!!! Kritik: total 8 puan Bu bölümde sonuçları kritik etmeniz ve yorumlamanız şart!! Bu deneyi neden yaptınız? Ne beklediniz, ne elde ettiniz? Deneyden ne öğrendiniz? Tutarsız veya beklenmeyen bir sonucun izahı ne olabilir? Çevresel değişkenler olabilir mi? Bize dönük yapıcı kritiklerinizi bekleriz. Teknik açıdan isterseniz alternatif deney tasarımı önerebilirsiniz! Bu bölüm İNCELEMEYİ YAPANIN fikirlerini içermelidir, amaç kısmının kopyası olmamalıdır. Rapor kritiği: 12 puan Bu bölümde tüm sonuçları ortak kritik etmeniz ve yorumlamanız şart!! Bulgularınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Deneysel bilgilerle vakanın tanısını kritize ederek ortaya koyun. Sizce hastanızın muhtemel tanısı nedir? Neden böyle düşünüyorsunuz? İleri tartışma sizin arzunuza bağlı. Kaynaklar: 5 puan Raporu hazırlarken kullanılan metot ve ders kitapları, veb sayfaları ve makaleler bu bölümde bildirilir. Kaynakların yazım formatı şöyle olmalıdır: Kaynağın yazarının ismi. Kaynağın başlığı. Kaynağın ismi. Varsa cilt no. ve sayfa no. Kaynağın üretim yılı. Basımevi. Basılan şehir Ekler: 10 puan Burada deneyin teorisini veya kullanılan alet hakkında ardalan bilgi ekleyebilirsiniz. Asistan kanaat notu: 10 puan 2/8 UYGULAMANIN KONUSU Laboratuvarda önlükle çalışınız. İnsan materyali ile temas öncesi eldiven kullanınız. Tüm uygulama, bulgu ve gözlemlerinizi laboratuvar defterinize kaydediniz. Şüpheli temasta bulunan ve özel laboratuvarlarda HIV testi pozitif çıkan üç farklı kişi bazı şikayetleri sonrası hastanemize başvurdu. Serum biyokimya tetkikinde hastalarda SGOT-AST ve SGPT-ALT aminotransferazlarının (karaciğer enzimleri) yüksekliği saptandı. Bu uygulama dersinin pratiklerinde hastaların çeşitli örneklerinde aşağıdaki incelemelerin iki hafta boyunca yapılarak mevcut verilerle hastaya tanı önerilmesi istenmektedir. (1) HBsAg antijeninin ELISA testi ile, (2) anti- EBV antikorlarının aglütinasyon testi ile (3) anti-hcv IgG ve anti-hdv IgG antikorlarının ELISA testi ile, (4) anti-hiv gp24, gp41, gp120 ve gp160 antikorlarının vestern blotlama testi ile, (5) HBV DNA yükünün PZR (PCR) testi ile aranmasıdır. Hastaların serumları tezgahta porsporda ve üzerinde isim baş harfleri yazılı tüptedir. Her öğrenci grubu hastasını seçerek ve aşağıdaki laboratuvar protokollerini takip ederek deneylerine başlayabilir.... Deney 1: ELISA ile HBsAg İncelemesi.... ÖNTANI ve TESTLER HAKKINDA BİLGİ: DENEY-3 ve DENEY-5'in ilgili kısmına bakınız. HBsAg ELISA'sı için mikroplak hazırlanması: HBV virüs tozu deterjan içeren serum fizyolojikle muamele edilerek yüzeyel HBsAg çözüldü ve çökelti atıldı. B6 fareler 3 hafta boyunca Freund adjuvanı içine karıştırılan HBsAg antijeni ile haftada 2 kez deriiçi immünize edildi. İmmünizasyon sonunda fare kanı toplandı ve hiperserum santrifüjle ayrıldı. Hiperserumdaki antikorlar amonyum sülfat eklenerek çöktürüldü, izole antikor çökeltisi serum fizyolojikte geri çözüldü. Bu çözeltide zengin anti-hbs antikorları bulunmaktadır. Çözelti porsiyonlanarak derin dondurucuda stoklandı. İşbu ELISA testinden bir gün önce porsiyonlar stoktan çıkarıldı ve 96 çukurlu polistren ELISA mikroplağındaki çukurlara 200 µl olarak dağıtıldı. Antikorların plastiğe bağlanması mikroplakların bir gece oda sıcaklığında inkübasyona bırakılmasıyla sağlandı. Ertesi gün kaplanan çukurlar yıkandı ve ELISA testi için hazır hale getirildi. 1. Hastanın adını defterinize kaydedin. İstediğiniz basamakta fotoğraf çekebilirsiniz. Serum tüpüne parmağınızla hafifçe vurarak karıştırın. Masada bulunan kaplanmış mikroplakta işaretleyeceğiniz çukura 100 µl (2 damla) serum ekleyin. 2. Kapağını kapatarak mikroplağı dakika oda sıcaklığında inkübasyona bırakın. Hasta serumunda varsa HBsAg çukurdaki yapışık antikora bağlanacaktır. 3. Mikroplağı ters çevirerek ve dikkatlice lavaboya silkeleyerek çukuru boşaltın. Çukuru yıkamak için 150 µl yıkama çözeltisi (tezgahta) ekleyin. Yine boşaltın. Plak kağıt havluya ters çevrilerek fazla serum emdirilebilir. 4. Çukura 100 µl ''enzim işaretli anti-hbs'' (tezgahta) konjugatı ekleyin. Mikroplağı 8-10 dakika oda sıcaklığında inkübasyona bırakın. 5. Mikroplağı ters çevrerek ve dikkatlice lavaboya silkeleyin, çukur boşalsın. Fazla konjugat kağıt havluya emdirilebilir. 6. Çukura 100 ul ''enzimle renklenen substrat boyası'' ekleyin ve 3-7 dakika inkübe edin. Pozitif çukurda boya renklenecek, negatifte renklenme olmayacaktır. Sonuçları defterinize kaydediniz. Görüntü alabilirsiniz. 3/8 . Deney 2: Paul-Bunnell Testi ile EBV Tanısı... ÖNTANI ve TESTLER HAKKINDA BİLGİ: Hastanın karaciğer enzimleri yüksekliği ve kliniği hastada akut Epstein-Barr virüsü enfeksiyonunun araştırılmasını gerektirmiştir. Paul-Bunnel isimli tarama testinde hastanın EBV ye karşı IgM izotipinde heterofil antikorları (aynı zamanda koyun eritrosiyle de reaksiyon veren antikorları) araştırılır. Bu testin at eritrositiyle yapılan formuna Mono- Spot testi denmektedir. Titrenin yüksekliği enfeksiyon evresi hakkında bilgi verir. Sonucun pozitif çıkması halinde sonuç ELISA testi ile doğrulabilir ve gerektiğinde Herpes virüs ailesinin diğer üyelerine karşı antikorlar açısından incelenebilir. Hastada sıtma, toksoplazmosis, CMV enfeksiyonu olduğunda, ayrıca lösemi-lenfoma, serum hastalığı ve SLE hastalıklarında sonuç heterofil antikora bağlı olarak yalancı pozitif olabileceğinden sonucun doktor tarafından dikkatli yorumlanması gerekir. Test antijeni ve hasta serumunun testten önce kullanıma hazır hale getirilmesi: Test antijeni: Koyun kanı sürekli çalkalanan boncuklu tüp içine aktarıldı. Pıhtılar eritrositleri serbest bırakarak cam üzerin yapıştı. Eritrosit süspansiyonu serum fizyolojikle (% 0,9 tuzlu su) 3 kez yıkandı ve %2 lik süspansiyon buzdolabında test için bekletildi. Hasta serumu: (1) Serumdaki kompleman sistemi test antijenini delebileceğinden serum 56 0 C de yarım saat tutularak kompleman enzimleri yıkıldı. (2) Serumunda gıdalardan kaynaklanan çapraz antikorlar olabileceğinden serumlar kobay böbrek ve sığır eritrosit özetleriyle bir saat muamele edildi. Karışım santrifüj edilerek absorbe olmayan antikorları içeren serum elde edildi ve test için buzdolabına kaldırıldı. 1. Tezgahta bulunan test antijenini alınız ve şişeyi usulca iyice karıştırınız. Bir lam üzerinde birbirinden uzak iki noktaya test antijeninden birer damla damlatınız. Hastanızın absorbe serumunu tezgahtan alınız, parmakla vurarak hafifçe karıştırınız, lamdaki test antijenlerinden birinin üzerine 1 damla ekleyiniz ve pipeti atınız. Böylece serum titreniz ½ ye düşmüş oldu. Diğer test antijeni üzerine de 1 damla serum fizyolojik ekleyiniz. Kürdanın bir ucuyla süspansiyon karışımını ve diğer ucuyla diğer karışımı yayarak iyice karıştırınız. Lamın üzerine kapak kapatarak 8-10 dakika inkübasyona bırakınız. 2. İnkübasyon bittiğinde aglütinasyon görüyor musunuz? Sonucu defterinize kaydediniz. Sonuç pozitifse hasta serumunda hızla aglütinasyon veren IgM izotipinde anti-ebv antikorları var demektir. Sonucunuz negatif ise özgül anti-ebv antikorları serumda bulunduğu halde saptanamamış olabilir, aşağıdaki her iki işlemi de ardarda yapınız. a. Serumlu karışımınıza 1 damla Coombs serumu ekleyerek kürdanla karıştırınız ve pipeti atınız dakika inkübasyona bırakınız (özgül antikor IgG izotipinde olduğunda reaksiyon yavaş sürer. Anti-insan IgG Fc antikoru eklenmesiyle IgG ler birbirine yapışır ve reaksiyon hızlanır). b. Yeni bir lam alınız ve üzerine 1 damla serum fizyolojik, 1 damla serum ve 2 damla da iyice karıştırdığınız test antijeninden ekleyin. Böylece serum titreniz 1/8 e düşmüş oldu. Karışımı kürdanla karıştırın ve kapatarak 10 dakika inkübasyona bırakınız (serumda antikor titresi çok yüksek olduğunda veya bol lektin bulunduğunda prozon etkisi oluşuyor. Başka bir deyişle 1 valens: 1 paratop oranı sağlanamadığından kafes gelişemiyor. Bu basamakta serum seyreltmesi arttırıldı). Elde ettiğiniz sonuçları defterinize kaydediniz. 4/8 . Deney 3: Anti-HCV ve Anti-HBs İncelemesi... ÖNTANI ve TESTLER HAKKINDA BİLGİ: Hastada şüpheli ilişki hikayesi, karaciğer enzimleri yüksekliği ve hasta şikayetleri bulunması akut hepatit şüphesi doğurmuştur. Epidemiyolojik veriler açısından hepatit virüslerinden HBV ve HCV bulaşısı öncelikle taranmalıdır. HBsAg ilk test edilecek antijen, anti-hcv ve anti-hbs test edilecek antikorlardır. Antikor testleri aşağıdadır. Anti-HCV ve anti-hbs ELISA'sı için mikroplakların hazırlanması: HCV ve HBV virüslerinin tozları ayrı ayrı deterjan içeren serum fizyolojikle muamele edilerek yüzeyel antijenleri çözüldü ve çökelti atıldı. Antijenler porsiyonlanarak derin dondurucuda stoklandı. İşbu ELISA testinden bir gün önce ELISA mikroplağındaki çukurlara ayrı ayrı 200 µl olarak dağıtıldı. Antijenlerin plastiği kaplaması bir gece oda sıcaklığında inkübasyonla sağlandı. Kaplanan çukurlar yıkandı ve ELISA testi için hazır hale getirildi. 1. Hastanızın serum tüpüne parmağınızla hafifçe vurarak karıştırın. Masada bulunan kaplanmış anti-hcv ve anti-hbs mikroplaklarının ilgili bölgelerindeki birer çukuru işaretleyerek 100 µl (2 damla) serum dağıtın. Pipeti atınız. Kapağını kapatın ve dakika oda sıcaklığında inkübasyona bırakın. Hasta serumunda varsa ilgili antikorlar kendi ligandlarına bağlanacaktır. 2. Mikroplakları ters çevirerek ve dikkatlice lavaboya silkeleyerek çukurları boşaltın. Çukurları yıkamak için 150 µl yıkama çözeltisi (tezgahta) ekleyin. Yine boşaltın. Plaklar kağıt havluya ters çevrilerek fazla serum emdirilebilir. 7. Çukurlara yeni pipetle 100 µl ''enzim işaretli anti-insan IgG Fc'' konjugatı ekleyin. Pipeti atınız. Mikroplakları 8-10 dakika oda sıcaklığında inkübasyona bırakın. 3. Çukurları boşaltmak üzere mikroplakları ters çevrerek ve dikkatlice lavaboya silkeleyin. Çukurlardaki fazla konjugat temizlenir. 4. Çukurlara yeni pipetle 100 ul şer ''enzimle renklenen boya'' dağıtın ve pipeti atın. 3-4 dakika inkübe edin. Pozitif çukurlarda boya renklenecektir. Sonuçları defterinize kaydediniz. HBV sonuçlarınızı raporda değerlendirmede kullanacağınız tablo aşağıdadır. 5/8 Deney 4: Vestern Blotlama ile HIV Doğrulama ÖNTANI ve TESTLER HAKKINDA BİLGİ: Hastalar şüpheli ilişki sonrası yaptırdığı ve pozitif olduğunu belirten HIV testi sonucuyla hastanemize başvurmuştur. HIV testinde hasta serumunda virüsün gp24 antijeni + anti-hiv-1 (O subtipi dahil) + anti-hiv-2 ye karşı gelişmiş antikorlar birarada aranır. Test ile yukarıda sayılan hangi antijene karşı pozitiflik olduğu anlaşılamadığından, ve ayrıca pozitifliğin yalancı olmadığından emin olunması gerektiğinden, pozitifliğin doğrulama testi ile doğrulanması gerekir. HIV enfeksiyonu Sağlık Bakanlığı tarafından Bildirimi Zorunlu Hastalıklar kategorisinde olduğundan doğrulama testi kurallara bağlanmıştır. Doğrulama testinde Vestern Blotlama Yöntemi kullanılır. Bu yöntemle viral zarfta bulunan gp41, gp120 veya bunların birleşik hali olan gp160 antijenlerine, ayrıca, kapsitte bulunan gp-24 antijenine karşı hastada gelişmiş antikorlar araştırılır. Hastada en az iki zarf antijenine karşı; veya, bir zarf ve gp24'e karşı antikor varsa hastanın pozitif HIV testinin sonucu doğru kabul edilir. Test pozitifliğinin doğrulanması durumunda hasta İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilir. Vestern blotlama yöntemi için antijenlerin hazırlanması ve blotlama tabakasına yerleştirilmesi: Virüs tozu deterjan içeren serum fizyolojikle muamele edilerek zarf ve kapsite ait gp24, gp41, gp120 ve gp160 antijenleri çözüldü ve çökelti atıldı. Çözeltideki antijen karışımı ince uzun dikdörtgen prizma şeklindeki jelin dik kısmına açılan çukura eklendi. Jele elektrik gerilimi uygulanarak antijenlerin boylarına göre jel boyunca bant şeklinde sıralanması sağlandı (elektroforez işlemi). Akım kesilerek jel ince tabaka bir membrana yayıldı ve bir gecelik inkübasyonla jeldeki antijen bantlarının membrana difüze olması sağlandı. Kurutulan membranlar blotlama testi için hazır hale geldi (daha fazla bilgi için ders eğitim materyallerine bakınız). 1. Membranın yüzeyinde elektroforezin başlangıç noktasında kırmızı nokta bulunmaktadır. Yüzeyi havaya bakacak şekilde membranı petriye yatırın. Hastanızın serum tüpüne parmağınızla hafifçe vurarak karıştırın ve 6-8 damla ile membrana yayın ve pipeti atın dakika inkübasyona bırakın. Hasta serumunda varsa ilgili antikorlar kendi antijenlerine bağlanacaktır. 2. Petriyi eğin ve fazla serumu pipetle tüpüne geri ekleyin. Membran üzerine 20 ml yıkama çözeltisi ekleyerek membranın altını ve üstünü yıkayın. Yıkama bitince artığı pipetle temizleyin ve petriyi eğerek membrandan tamamen süzüldüğüne emin olun. Tüm yıkama çözeltisi uzaklaştırılmalı ve membran yarı-kuru hale gelmeli. 3. Yeni pipetle ve membrana değdirmeden ''enzim işaretli anti-insan IgG Fc'' ayıracından membrana 4-8 damla konjugat yayın ve pipeti atın. Yaymayı pipetin ters yuvarlak tarafıyla yapabilirsiniz. Membranı 5 dakika inkübasyona bırakın. 4. Petriyi eğin ve fazlalık sıvıların membrandan süzülmesini sağlayın, atığı toplayın. Yeni pipetle ve membrana değdirmeden 2-4 damla ''enzimle renklenen boya''yı membrana yayın. 3-4 dakika inkübe edin. 5. Petriyi eğerek fazlalık sıvıların membrandan süzülmesini sağlayın ve sıvıları toplayıp atın. Varsa pozitif antijen bantları renklenmiş olmalıdır, görüntüsünü defterinize kaydediniz. 6/8 ...Deney 5: PZR ile HBV Viremisini Saptama... ÖNTANI ve TESTLER HAKKINDA BİLGİ: HBV partikülleri aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi farklı morfolojilerde olabilir. Virüsün atipik genomunda DNA ve RNA karışıktır, ayrıca DNA tek iplik (ti), çift iplik (çi) ve triple iplikli yapıda karışıktır. Hastanın serum HBsAg'si ELISA'da pozitif çıkmıştı. Hastanın viremi durumunu öğrenilmek istendiğinden Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) tetkiki ile hasta serumunda viral DNA çoğaltılarak incelenecek. Viral yükün yüksekliği hastalığın yönetimini belirler. PZR ile
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks