Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia 24. mája 2014 v čase od 7:00 do 22:00

Category:

Funny & Jokes

Publish on:

Views: 8 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
NEPREDAJNÉ ROČNÍK XX. Máj 2014 ČÍSLO 5 Časopis obce Mojmírovce Z OBSAHU Oznamy obecného úradu Pozvánky Zo zasadnutia poslancov Miesto pre výročie časopisu a 10. výročie vstupu Slovenska do EÚ Udialo
Transcript
NEPREDAJNÉ ROČNÍK XX. Máj 2014 ČÍSLO 5 Časopis obce Mojmírovce Z OBSAHU Oznamy obecného úradu Pozvánky Zo zasadnutia poslancov Miesto pre výročie časopisu a 10. výročie vstupu Slovenska do EÚ Udialo sa v našej obci - Degustácia vín - Srbské posolstvo - Cirkus Mariet Revue Deti v knižnici Školské okienko - Škôlkári u našich prvákov - Žiacke súperenie v Deň učiteľov - Exkurzia do Univerzitného vivária - Keď spolupráca nie je iba slovo - Deň Zeme 2014 Listovanie v kronike Som človek, nie tovar! Med Spoločenská rubrika Titulka: Fialová Foto: pavol deglovič OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU I N F O R M Á C I A o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu Obec Mojmírovce podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a 4 ods. 1 a 2 zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov oznamuje, že Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia 24. mája 2014 v čase od 7:00 do 22:00 Miestom konania volieb do Európskeho parlamentu je podľa trvalého pobytu v obci nasledujúci volebný okrsok a volebná miestnosť: Volebný okrsok č.1: Volebná miestnosť č.1 - Základná škola, Školská ulica 897/8 pre oprávnených voličov s trvalým pobytom na uliciach: Kúrie, Na rybníku, Pri hliníku, Pri mlyne, Šalgovská ulica, Štvrtý rad, Tretí rad, Ulica za parkom, Za tabuľami. Volebný okrsok č.2: Volebná miestnosť č. 2 - Základná škola, Školská ulica 897/8 pre oprávnených voličov s trvalým pobytom na uliciach: Búdy, Gábrišova ulica, Hasičská ulica, Hlavná ulica, Ivanská ulica, Kesovský rad, Ku krížu, Na Pažiti, Na vŕšku, Námestie sv. Ladislava, Pod vinohradmi, Sedliacka ulica, Slamkova ulica. Volebný okrsok č.3: Volebná miestnosťč. 3 - Základná škola, Školská ulica 897/8 pre oprávnených voličov s trvalým pobytom na uliciach: Cintorínska ulica, Dolinská ulica, Na Foláši, Poľná ulica, Poľnokesovská ulica, Prenosilova ulica, Školská ulica, Štefánikova ulica, Štúrova ulica, Taráňska ulica, Ulica Andreja Hlinku, Ulica pri kolese. ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V MOJMÍROVCIACH VÁS SRDEČNE POZÝVA NA ZÁVEREČNÝ KONCERT ŽIAKOV ZUŠ usporiadaný dňa 20. mája (utorok) 2014 o hod. v priestoroch Kaštieľa v Mojmírovciach /veľká sála/. V programe sa predstavia žiaci základnej umeleckej školy. /prezentácia hudobného, literárno-dramatického, výtvarného a tanečného odboru s cimbalovkou/ Tešíme sa na Vašu účasť. Uzávierka júnového čísla bude 10. mája Redakčná rada oznamuje všetkým svojim prispievateľom, že príspevky prijímame napísané rukou, na počítači alebo zaznamenané na niektorom záznamovom médiu ako je CD alebo USB-pamäťový kľúč a taktiež om na adrese: Neuverejnené a nevyžiadané príspevky nevraciame. Mojmírovčan - mesačník Vydáva: Obecný úrad, Námestie sv. Ladislava 931/ Mojmírovce. IČO: Telefón: 037/ , Zostavila redakčná rada: Predseda Mgr. Daniela Kozáková členovia: Ing. Mária Debrecéniová, CSc. MUDr. Eva Ďurčanská Alena Filová Ing. Ladislav Köblös Prof. Ing. Ivan Mojmír Zoborský, CSc. Registračné číslo časopisu Mojmírovčan: EV 3260/09. ISSN Zodpovedný: Imrich Kováč - starosta. Redakčná rada si vyhradzuje právo krátiť a upravovať príspevky. Grafi cký dizajn, dtp grafi ka a tlač: Pavol Deglovič PANTER PMD s.r.o Nitra, , , POZVÁNKY A OZNAMY *Obec Mojmírovce pozýva všetky mamky, mamy, maminky, ale i babičky a prababičky na kultúrny program venovaný Dňu matiek, ktorý sa uskutoční v nedeľu 11. mája o 15,00 hod. v kultúrnom dome. * Obec Mojmírovce pozýva v sobotu 7. júna od 14,00 hod. na kultúrne a súťažné popoludnie pre všetky deti pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa detí, ktoré sa začne v areáli Futbalového klubu Mojmírovce. ZO ZASADNUTIA POSLANCOV OZ OBCE MOJMÍROVCE Zo zápisnice 29. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojmírovciach (OZ), konaného dňa 25. marca 2014, vyberáme nasledovné: 1. Žiadosti občanov a organizácií OZ prerokovalo žiadosť skupiny občanov o vyňatie plánovanej ulice medzi ulicami Na Foláši a Cintorínskou ulicou z územného plánu. Poslanci vzali žiadosť na vedomie a odporučili starostovi obce riešiť zmenu až po ďalšom otvorení územného plánu obce. OZ prerokovalo žiadosť niektorých obyvateľov Slamkovej ulice o zhotovenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky v časti predmetnej ulici. Poslanec Emil Hlinka ozrejmil možnosť prác výkopovou technikou pre samospádovú kanalizáciu s predpokladanými nákladmi , ,00 na jej vyhotovenie. OZ odporučilo starostovi obce dať vypracovať cenový návrh na dopracovanie projektovej dokumentácie na dobudovanie nedokončených inžinierskych sietí na území obce (hlavne na uliciach Slamkova, Na vŕšku, Kúrie a Cintorínska) ako i preveriť podmienky k podaniu žiadosti o nenávratné finančné prostriedky na Ministerstve životného prostredia a predložiť návrh do budúceho zasadnutia OZ. 2. Regionálne múzeum Mojmírovce OZ prerokovalo návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov v rámci výzvy ROP za účelom realizácie projektu s názvom Regionálne múzeum Mojmírovce (rekonštrukcia budovy Kúrie - Malý kaštieľ). Starosta obce ozrejmil postup na príprave podania žiadosti ako i následnú rekonštrukciu uvedenej nehnuteľnosti. Predpokladaná suma, ktorú by obec mohla získať, je ,00 s 5% spoluúčasťou obce. V rámci projektu je možnosť získania 20% prostriedkov na vybavenie interiéru múzea. Poslanci OZ v počte 7 zo 7 prítomných návrh na predloženie žiadosti schválili. 3. Plat starostu obce OZ prerokovalo návrh na určenie platu starostu obce na rok Podľa predloženého návrhu sa starostovi zvyšuje plat v závislosti na zvýšení priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok podľa oznámenia Štatistického úradu SR. V prípade starostu obce Mojmírovce ide o zvýšenie hrubej mesačnej mzdy o 50. Za predložený návrh hlasovali štyria zo siedmich prítomných poslancov, dvaja poslanci boli proti a jeden poslanec sa zdržal hlasovania. Ing. Ladislav Köblös, hlavný kontrolór obce 3 O b e c M o j m í r o v c e zastúpená starostom obce Imrichom Kováčom v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Mojmírovce Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: odborná a pedagogická spôsobilosť pre učiteľa MŠ podľa vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov minimálne 5 rokov odbornej pedagogickej praxe zdravotná spôsobilosť podľa 6 ods. 1 písm. c) zák. č. 317/2009 Z.z. občianska bezúhonnosť podľa 6 ods. 1 písm. b) zák. č. 317/2009 Z.z. znalosť školskej legislatívy ovládanie práce s PC (Word, Excel, internet) Požadované doklady potrebné predložiť do VK spolu s prihláškou: prihláška do výberového konania overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe (nie zápočet rokov) profesijný životopis aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pedagogického zamestnanca, potrebná na výkon pedagogickej činnosti návrh rozvoja koncepcie školy (max. 3 strany ) písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov) Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením Výberové konanie riaditeľ Materská škola Mojmírovce neotvárať do 21. mája 2014 do 17,30 h na adresu Obec Mojmírovce Obecný úrad, Nám. sv. Lad.931/7, Mojmírovce. Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, najneskôr 7 dní pred jeho uskutočnením. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky a vyhradzuje si právo zrušiť výberové konanie. O b e c M o j m í r o v c e zastúpená starostom obce Imrichom Kováčom v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy Mojmírovce Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: odborná a pedagogická spôsobilosť pre učiteľa ZUŠ podľa vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov minimálne 5 rokov odbornej pedagogickej praxe zdravotná spôsobilosť podľa 6 ods. 1 písm. c) zák. č. 317/2009 Z.z. občianska bezúhonnosť podľa 6 ods. 1 písm. b) zák. č. 317/2009 Z.z. znalosť školskej legislatívy ovládanie práce s PC (Word, Excel, internet) Požadované doklady potrebné predložiť do VK spolu s prihláškou: prihláška do výberového konania overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe (nie zápočet rokov) profesijný životopis aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pedagogického zamestnanca, potrebná na výkon pedagogickej činnosti návrh rozvoja koncepcie školy (max. 3 strany ) písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov) Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením Výberové konanie riaditeľ Základná umelecká škola Mojmírovce neotvárať do 21. mája 2014 do 17,30 h na adresu Obec Mojmírovce Obecný úrad, Nám. sv. Lad.931/7, Mojmírovce. Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, najneskôr 7 dní pred jeho uskutočnením. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky a vyhradzuje si právo zrušiť výberové konanie. 4 5 Mám rád akúkoľvek prácu V májovom vydaní nášho časopisu dávame priestor nedávnemu jubilantovi. Človeku, ktorého verejnosť vníma ako aktívneho občana, plného elánu, sily a nápadov, ktorými môže konkurovať mladším napriek tomu, že v apríli si už pripísal ôsmy krížik... Jubilant, Ľudovít Kvaňovský je ten, ktorý bol vždy medzi prvými na brigáde, ktorý neúnavne organizuje aktivity pre členov COOP Jednota SD, ktorý aktívne spolupracuje s ďalšími organizáciami v obci a k ničomu nie je ľahostajný. Prečo to tak je sme sa spýtali priamo jeho. Ste predsedom Dozorného výboru COOP Jednota SD už 42 rokov. Máte 80 rokov. Iní vo vašom veku už odpočívajú a nezaujíma ich verejný život. Vy ste stále aktívny, čo vám dáva silu a elán? MIESTO PRE Od malička som bol vedený a naučený pracovať, pretože pochádzam z viacčlennej rodiny a rodičia nás k tomu viedli, chodili sme s nimi pracovať na polia Cukrovaru Šurany na Malú Dolinu a k miestnym gazdom, ktorí mali viac pôdy a nemali deti. V roku 1950 som nastúpil za učňa, automechanika v závode ČSAD Nitra, ktorý vtedy vznikol a náš závod bol patronátnym pre naše JRD. Zamestnanci ČSAD sem chodili na brigády na polia. Ja som tu bol po 3 roky vypomáhať na kombajne s bratom Antonom. Tu si spomínam na príhodu, ktorá ma poučila do života k zodpovednej práci. Od kombajnu nám odvážal zbožie nemenovaný traktorista, ktorý po dvoch obrátkach sa na pole nevrátil a ja som musel s plným kombajnom to zbožie odviesť na sýpku JRD a jeho sme potom našli v strede obce pri krčme. Aj toto bolo pre mňa jedno z ponaučení, ako mám zodpovedne pristupovať k zverenej práci. Ľudia, ktorí pracovali na tomto JRD ma na výročnej schôdzi JSD v roku 1972 zvolili za predsedu MDV, ktorým som až doteraz. V týchto rokoch prebiehala aj výstavba nových obchodov v našej obci a bolo potrebné vykonávať čistiace práce a úprava okolia pri týchto predajniach, kde boli veľmi nápomocní členovia, ktorí aj počas celého roka skrášľovali toto okolie aj celé námestie. Boli to pani Albína Kukanová a Katarína Čačaná. Takí ľudia mi dávali podnety a silu. Dodnes ich mám na fotografiách, sú zapísaní v našej kronike, ktorú začal písať pán učiteľ Vojtech Kincel, zakladajúci člen Potravného družstva. Veľkým vzorom mi bol i nebohý pán učiteľ Augustín Radošovský, ktorý dlhé roky pracoval ako tajomník a pokladník dozorného výboru MDV Jednoty. Ako odpočívate a ako trávite voľný čas? Svoj voľný čas venujem svojej rodine - manželke, vnúčatám a pravnučke, ktoré mám veľmi rád, len na tieto stretnutia mi zostáva málo času, o to je to však radostnejšie, keď sa stretneme. Máte recept na plnohodnotný aktívny život aj v jeseni života? Hlavne mám rád akúkoľvek prácu, ktorá je prospešná pre moju rodinu, ale mám rád aj prácu v záhrade a v prospech členov COOP JSD a občanov. Teším sa zo spolupráce so všetkými spoločenskými organizáciami v našej obci, ale hlavne s SZZ, JDS a s OcÚ. Čo by ste poradili mladšej generácii v dnešnom uponáhľanom pretechnizovanom svete? Aby sa viac zaujímali o veci verejné a podieľali sa na práci v spoločenských organizáciách na prospech seba, ale najmä na prospech celej obce. Viem, že mladí majú rôzne záujmy, či už v chove exotických vtákov, lenže v obci sa s tým neprezentujú a práve toto by bolo potrebné, aby o tom naši občania vedeli. Ďakujem za rozhovor a želám veľa zdravia, síl a elánu. Daniela Kozáková 20. výročie časopisu Mojmírovčan Prvé, historické, vydanie časopisu Mojmírovčan vyšlo v máji Spýtali sme sa občanov, ako oni vnímajú toto naše lokálne médium. Niektoré reakcie uverejňujeme. Čo si myslíte o našom časopise? Je dobrým informačným prostriedkom pre našich občanov, lebo sa dozvedia čo sa v našej obci deje, či sú to spoločenské alebo kultúrne podujatie, alebo z oblasti zdravotníctva a športu. Ľ. Kvasňovský Časopis je potrebný, výstižný, obsahovo naplnený. Ing. S. Andris V máji 2014 je 10 rokov od vstupu Slovenska do Európskej únie. Našim čitateľom sme položili dve jednoduché otázky: Čo nám vstup do EÚ vzal? Vstup do EÚ nám vzal pokračovanie rozvoja už vybudovaného priemyslu, kde bol dostatok pracovných príležitostí. To sa týka aj poľnohospodárstva, ktoré bolo na vysokej úrovni a výsledky nám závideli aj v zahraničí a hlavne ochrana zamestnancov, dodržiavanie 8 hodinovej pracovnej doby. Ľ. Kvasňovský Vzal nám slobodu rozhodovania o vlastných záujmoch, o tom, čo máme pestovať, či chovať v domácnostiach. Ing. S. Andris Časopis je na dobrej úrovni. Monitoruje život obce, spoločenských organizácií, jednotlivých ustanovizní v našej obci. O niektorých udalostiach by sa široká verejnosť nedozvedela, keby informácie neboli zverejnené v časopise. PaedDr. M. Eliášová Časopis má vysokú obsahovú i estetickú úroveň, poteší každé nové vydanie, dáva priestor na vyjadrenie každému, tvorcom patrí uznanie a vďaka zaň. PaedDr. K. Kúdelová Je super. Vždy prináša nové a nové informácie. Dozviem sa vždy z neho o aktuálnom dianí v obci. Martin Aké témy by ste radi čítali? O činnosti drobnochovateľov, ktorých je v našej obci veľa a chovajú rôzne exotické druhy. Ľ. Kvasňovský Možnosť samostatne sa rozhodovať o rôznych oblastiach života našej spoločnosti, hlavne v ekonomickej oblasti. Slovenskosť a originalitu. PaedDr. M. Eliášová Samorozhodovanie, keďže zákony EÚ sú nadradené tým našim. Martin ANKETA O rodákoch, ktorí preslávili Mojmírovce, o podzemných úkrytoch pri tureckej invázii aj o tom, čo bude napríklad s malým kaštieľom. Ing. S. Andris Časopis mapuje dosť oblastí života a každý si tam môže nájsť tú, ktorá ho zaujíma. PaedDr. M. Eliášová Rada by som tam videla aktuality z obce a regiónu, viac príspevkov o histórii obce, pohľad starých obyvateľov, ktorí pamätajú to, čo nie je inak zaznamenané. PaedDr. K. Kúdelová Uvítal by som Záhradkárske okienko. Martin 10. výročie vstupu SR do Európskej únie Čo nám vstup do EÚ dal? EÚ umožnila mladej generácii viac cestovať do zahraničia, kde nadobúdali nové skúsenosti, či už štúdiom, alebo väčším rozhľadom a zdokonaľovaním sa v jazykoch. Ľ. Kvasňovský Okrem cestovania aj partnerstvá obcí v zahraničí, dotácie na rozvoj obce, nákup tovarov zo silnejších krajín... Ing. S. Andris Možnosť spoločne prekonávať problémy, hlavne v čase hospodárskej krízy. Dôležitá je aj možnosť pracovať na otvorených trhoch práce niektorých členských štátov, ktoré majú silnú ekonomiku. Slobodu myšlienkam a pohybu. PaedDr. M. Eliášová Menu, ktorú používajú okrem nás ešte v 17 členských štátoch EÚ. Peniaze, ktoré sú pre nás vyčlenené v rámci daného programovacieho obdobia. Voľný pohyb osôb, keďže do krajín EÚ už nepotrebujeme cestovný pas. Martin 6 7 UDIALO SA V NAŠEJ OBCI ZAZNAMENALI SME Degustácia vín v Mojmírovciach 8 Z odbornej degustácie Z ájazd do MÄrcheparku Z verejnej degustácie V tomto roku sa konal už XVIII. ročník degustácie a výstavy vín v Mojmírovciach. Odborná degustácia sa uskutočnila 4. apríla v reprezentačných priestoroch vinárstva PD Mojmírovce. Na úvod všetkých členov degustačných komisií a členov organizačného výboru privítal starosta obce Mojmírovce Imrich Kováč, predseda PD Mojmírovce Ing. Peter Schulcz a predseda komisie Ing. Juraj Majšík. V troch komisiách bolo hodnotených stotridsať vzoriek vín. Celkovým šampiónom výstavy, víťazom kategórie biele víno a titul Najlepší domáci vystavovateľ získal Ing. Peter Belan z Mojmíroviec s vínom Sauvignon, ročník Víťazom kategórie červené víno sa stal Merlot, ročník 2012 od pestovateľa JUDr. Karola Pešla z Nových Zámkov. Víťazom kategórie ružové víno sa stal Cabernet Sauvignon rose, ročník 2013 od pestovateľa Róberta Guzmického z Mojmíroviec. Verejná degustácia vín sa konala 12. apríla v Kultúrnom dome Mojmírovce, kde predseda organizačného výboru Imrich Kováč a predseda degustačných komisií Ing. Miroslav Belan za asistencie Ing. Viery Láznikovej odovzdali víťazom diplomy a ocenenia. Potom už nasledovalo ochutnávanie víťazných, ale aj všetkých ostatných vín širokou verejnosťou. Text a foto: A. Filová, kultúrna referentka Občianske združenie Mojmírovské kroky pripravilo pre svojich členov aj ostatných občanov (rodičov s deťmi, starých rodičov s vnúčatami) zájazd do Märcheparku (Rakúsko). Zábavný park s mnohými atrakciami, bohatými stánkami s občerstvením sa nachádza v blízkosti mesta Eisenstadt v krásnom prostredí neďaleko od stepného Neziderského jazera. Zájazd sa uskutoční dňa Cena je 22,00 EUR na osobu (doprava a sprievodca). Vstupy a poistenie hradí občianske združenie vo výške približne 20,00 EUR/osoba. Záujemcovia sa môžu prihlasovať u pani Nory Letkovej na OcÚ Mojmírovce do Srbské posolstvo: Len nech vojna nebude! Netradičná, no hlboko humánna výstava o bombardovaní Srbska (15. výročie) bola zrealizovaná v Kongresovom centre Žrebčín v Mojmírovciach v spolupráci so Spolkom Srbov na Slovensku, Úradom vlády Srbskej republiky a Kaštieľom Mojmírovce. Vernisáž, ktorú tradične otvoril riaditeľ Kaštieľa Mojmírovce pán Štefan Bugár, sa konala pod záštitou Veľvyslanectva Srbskej republiky na Slovensku. Autorom výstavy bol pán Stane Ribič, predseda Spolku Srbov na Slovensku. Autorom fotografií je pán Martin Candir. V úvodných slovách sa predstavitelia Srbska zhodli v názore, že podstatou výstavy nie je len spomienka na vojnu v ich krajine, výstava je v podstate antikampaňou proti akejkoľvek vojne na svete. Na fotografiách nie sú vidieť obete ľudí, len bombardované miesta. Súčasťou výstavy fotografií prebiehali ešte dve ďalšie: výstava sôch akademického sochára Stojadina Cvetkovića a výstava ľudových krojov zo Srbska. Text: Táňa Tóthová Foto: Stane Ribič 9 Návšteva z Aradáča Deti v knižnici V tomto roku navštívili žiaci prvých a druhých tried zo základnej školy, ale i deti z materskej školy so svojimi učiteľkami obecnú knižnicu. Druháci čítajú ZAZNAMENALI SME ŠKOLSKÉ OKIENKO Vysádzanie mladého viniča vo vinici PD Mojmírovce Foto: Internetová stránka so súhlasom riaditeľa Pri príležitos
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks