Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Volume: 14 Issue: 2 Year: PDF

Category:

Recipes/Menus

Publish on:

Views: 25 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Volume: 14 Issue: 2 Year: 2017 Beliefs and practices developped around the wild rue (Peganum Harmala) (Examples of Bozova, Eyyübiye and Harran) Üzerlik bitkisi çevresinde gelişen inançlar ve uygulamalar
Transcript
Volume: 14 Issue: 2 Year: 2017 Beliefs and practices developped around the wild rue (Peganum Harmala) (Examples of Bozova, Eyyübiye and Harran) Üzerlik bitkisi çevresinde gelişen inançlar ve uygulamalar (Bozova, Eyyübiye ve Harran Örnekleri) Berivan Vargün 1 Abstract The research conducted with 68 women living in Bozova, Eyyübiye and Harran countries of Şanlıurfa and with 9 herbalists who work in the city centre of Şanlıurfa. All of the interviewed women, except for one, are married; the one who is not married is 23 years old and newly divorced. Most of the women experienced prearranged marriages or they married by taking their family s blessing. Women who are not married by prearranged marriages are married to their relatives. Women s age vary between Except 2 of these 9 women interviewed in the scope of the research live on the countryside. In our research, the wild rue, which is commonly used in daily life in Bozova, in Eyyübiye and in Harran of Şanlıurfa, is examined. The questions of which purposes it is being used and the beliefs, rituals and practices which developed around the wild rue are analysed. In our research, analysing the practices and rituals developed around the wild rue is important since it shows plant s field of application in a culture. Keywords: Tradition; Ritual; Belief; Evil Eye; Healing. Özet Araştırma Şanlıurfa iline bağlı Bozova, Eyyübiye ve Harran ilçelerinde yaşayan 68 kadın ve Şanlıurfa ili merkezinde aktarlık yapan 9 aktarla gerçekleştirilmiştir. Görüşme yapılan kadınların 1 i hariç hepsi evlidir, evli olmayan 1 kadın ise 23 yaşında ve henüz boşanmıştır. Kadınların büyük bölümü görücü usulü ve aile onayıyla evlenmişlerdir. Görücü usulü dışında, kendi aralarında anlaşarak evlenenlerin eşleri ise akrabalarıdır. Kadınların yaşları arasında değişmektedir. Araştırma kapsamında görüşülen kadınların 2 si hariç hepsi ilçelerde yaşamaktadır. Çalışmamızda, Şanlıurfa ili Bozova, Eyyübiye ve Harran ilçelerinde günlük hayatta sıklıkla kullanılan üzerlik bitkisinin hangi amaçlarla kullanıldığı, üzerlik bitkisi etrafında gelişen inanç, ritüel ve uygulamaların neler olduğu değerlendirilmiştir. Çalışmamızda üzerlik bitkisi etrafında gelişmiş pratikler ve ritüellerin incelenmesi kültür içindeki bir uygulamanın yerini göstermesi açısından önemlidir. Anahtar Kelimeler: Gelenek; Ritüel; İnanç; Nazar; Sağaltım. (Extended English abstract is at the end of this document) 1 Ph.D., Social Anthropologist, 1083 GİRİŞ İnsanoğlu kendisini etkileyen unsurlara karşı tarihsel ve kültürel süreç içerisinde çeşitli anlamlar ve değerler yüklemiştir. Kendince yüklediği bu anlamlar ve değerleri çeşitli pratiklerle ifade etmiş ve kültürel miras yoluyla kuşaktan kuşağa aktarmıştır. Aktarılan bu kültürel birikim içinde doğaya ait unsurlar, önemli bir yer tutmaktadır. İnsan, doğada kendinden daha güçlü ve farklı şeylerle karşılaştığında bunlara bir kutsiyet atfetmiş ve bu unsurları sembolleştirmeye başlamıştır. Açıklanamayan durumlara, zorluklara, hastalıklara karşı geliştirdiği çözümler içinde, kültürel miras yoluyla kendisine aktarılan ve sembolize edilen doğaya ait unsurlar yer almaktadır. Simgeler çok seslidir ve pek çok şeyi temsil edebilirler (Morrıs, 2004:391). Efsane ve simgeler tamamen eski insan tarafından kendiliğinden yapılmış keşifler değil de, bazı insan toplumları tarafından iyice sınırlandırılan, yoğrulan ve taşınan bir kültürel bütünün yaratılarıdır. Bu tarz yaratıların bazıları kendi köken ocaklarından çok uzaklara yayılmışlar ve onları başka türlü tanımayacak olan halklar ve toplumlar tarafından özümsenmişlerdir (Eliade, 1992: 10-11). Simgelerin kökleri vardır. Benzetmeler sadece simgelerin dilsel yüzeyidir ve onlar güçlerini insan tecrübesinin derinliklerinden alırlar (Obeyesekere: 2011:398) ve çeşitlilik göstermelerine rağmen bir takım ortak öğelere sahiptirler (Ateş 2014:19). Korumaya yönelik simgeler; iklimlere, çevreye, mevcut malzemelere, geleneksel inançlara vb. göre farklılık göstermektedir (Bruhl den Akt: Bulut, 2014:421). Tıp, büyü ve din, insanların kendilerini çevreleyen dünya karşısındaki davranışlarını belirleyen geniş bir sosyal süreçler kümesini ifade eden soyut kavramlardır. Modern toplum insanı, bu üç süreci aşağı yukarı kesin çizgilerle birbirinden ayırabilir ancak ilkel ve geleneksel toplumlarda bu üç süreç birbiriyle yakından ilişkili ve iç içe geçmiş bir durumda olduğu için tıp ya da sağlıkla ilgili davranışlar, genellikle dinsel ve büyüsel inanç ve uygulamalardan etkilenmektedir (Rivers tan Akt.: Türk, 2012:92). Geleneksel kültürde hastalığın nedeni ve kaynağı konusunda farklı algılamalar söz konusudur. Sağlık, insanın doğaüstüyle ilişkisi ile sosyal ve doğal çevresiyle olan ilişkilerinin dengeli olması iken; hastalık ise bu ilişkilerdeki dengenin bozulması olarak algılanmaktadır. Tedavi biçimi de hastalığın nedeni belirlendikten sonra tayin edilmektedir (Türk, 2012:92). Yeryüzündeki varoluş süreci içinde insan, açıklanmayan durumlara bulunduğu coğrafi ve kültürel koşullar içinde çeşitli çözümler geliştirmiş, hastalıkların tedavisinde doğaya başvurarak, bitkileri bu amaçla kullanmıştır. Bazı bitkilerin, sebebi bilinmeyen hastalıkları bertaraf ettiğini tecrübe ile öğrenen insanlar, kendilerini adeta sihirli bir şekilde iyileştiren bu bitkilerde olağanüstü vasıfların olduğuna inanmışlardır. Zamanla bunların bir kısmı, kem gözden, kötü ruhlardan korunmak amacıyla da kullanılır olmuştur (Emeksiz, 1998:229) Eliade, Kutsal sayılan tüm ağaç ve bitkilerin ayrıcalıklı konumlarını, bitkilerin ilk modelini örnek imgesini içermelerine borçlu olduklarına bağlar. Eliade ye göre bir bitkinin, ihtimam görmesinin ve yetiştirilmesini sağlayan onun dinsel değeridir (Eliade, 1992: ). Halk hekimliği ile ilgili uygulamalarda ve gerçekleştirilen çeşitli pratiklerde, yapılan uygulamaya inanç ya da itikat önemli bir boyutu oluşturur. İnsanlar karşılaşabileceklerini düşündükleri zararlı etkilere karşı korunmak amacıyla, kalplerini bozmadan, bir umut ile bağlanarak pratiği gerçekleştirmeye yönelirler (Demren, 2008: ). Nazara karşı gerçekleştirilen uygulamalarda da benzer bir durum söz konusudur. Bugün özellikle geleneksel toplumlarda, hastalıkların sağaltılması, nazarın ve kötü güçlerin def edilmesi, doğaüstü güçlerin hoşnutluğunun kazanılması, zararlı böcek ve haşeratlardan korunma gibi amaçlarla çeşitli bitkilerin hiçbir işlem görmeden bireylerin kendileri tarafından sağaltıma yönelik 1084 olarak direk kullanıldığı ve bu bitkiler çevresinde pek çok uygulama ve inanç geliştiği görülmektedir. Bahsettiğimiz amaçlarla kullanılan bitkilerden biriside halk arasında üzerlik olarak bilinen bitkidir. Anadolu da üzerlik otunun manevi ve sihri gücüne inanılır. Üzerlik tohumları ipliklere dizilir ve evlerde duvarlara asılarak nazarlık olarak kullanılır. Ayrıca yakılır ve nazar değen hasta tütsüsüne tutulur (Erdemir, 2001:426). Erdemir, üzerlik tohumunun eski dönemlerden beri bilindiğine dikkat çeker ve bu bitkinin Eski Roma da Dioscorides tarafından kullanıldığını belirtir (Erdemir, 2001:426). Bu bitki, XI Yüzyıldan itibaren lügatler ve tıp kitapları başta olmak üzere, yazılı metinlerde çeşitli özellikleriyle işlenmiştir (Emeksiz, 1998:241). Üzerlik bitkisi XIX. yüzyılda Şanizade Ataullah tarafından yara iyi edici ve tütsü olarak uygulanmıştır. Bugün olduğu gibi eskiden de çok kullanılan üzerlik tohumu eski aktariye defterlerine kayıtlıdır. Örn: ve 1774 aktariye defterinde adına rastlanır tarihli bir ecza defterinden anlaşıldığına göre, üzerlik tohumu saray eczanesinde de kullanılmıştır. (Erdemir, 2001:426). Nazar değen kişileri iyileştirmede kullanılan tütsü için genellikle üzerlik otu, bunun yanı sıra çörek otu, tuz, kuru karanfil vb. kullanılabilir (Çıplak, 2004:15). Tütsü, Türk topluluklarında eskiden beri görülen büyüden, nazardan çeşitli tehlikelerden korunma şeklidir (Akalın, 1993:256). Bugün Adana, Osmaniye, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, İstanbul, Afyon da üzerlik tohumu ile tütsü yapılmaktadır (Çıplak, 2004:15-16). Çukurova'da tütsü üzerlik ile yapılır. Halk arasında buna üzerlik tüttürmek, tütsü yapmak denir. Üzerliğin tütsüde kullanılmasının amacı dumanın bol olması ve tohumların yanarken çatlayıp ses çıkarmalarıdır. Çıkan bu seslerle nazar eden kişinin nazarının bozulacağına gözlerinin patlayacağına inanılmaktadır (Akalın, 1993:257). Türkçe Bitki Adları Sözlüğü nde üzerlik bitkisi; (peganum harmala) cm yüksekliğinde, çok yılık otsu ve beyaz çiçekli bir bitkidir, tohumları tütsü olarak kullanılır. Eş anlamlıları İlezik, Nazar otu, Üzellik, Üzerik, Üzerrik, Üzeriyh, Yabani sedef otu olarak tanımlanmaktadır (Baytop, 1997: 272). Söz konusu bitki Azerice ve Türkmence'de üzerlik, Kırım Tatarcasında özerlik ve Özbekçede yuzarlık olarak adlandırılmaktadır. Kazakça, Kırgızca, Uygurca ve Özbekçede adraspan, adıraşman gibi farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Kâşgâr dilindeki yıdıg ot adı da yaydığı koku sebebiyle bitkiye verilmiştir (Akalın, 1993: 254). Bu bitki arkeolojik kazılar sırasında Friglerin başkenti Gordion'un (Yassıhöyük, Polatlı) Geç Bronz ve Helenistik dönemlerinde ve Güneydoğu Anadolu'da Gritille yerleşmesinin ortaçağa tarihlenen tabakalarında bolca bulunmuştur. M.Ö üçüncü bine ait yerleşmelerden Suriye'de Fırat kıyısında yer alan Selenkahiye, Hammam ve al-raqai'de ve Aşağı Mısır'da Maadi yerleşmesinde de üzerlik tohumları tespit edilmiştir (Işık tan Akt.: Şahin,2012:7) Yaklaşık 2000 yıl önce Adana, Anavarza da doğan, Avrupa ve Orta Doğu da 1500 yıl boyunca tıbbi sağaltım alanında kullanılan Kitab al- Hasayiş in (Materia Medica) yazarı Dioskorides de (M.Ö 20-80) üzerlik bitkisinden söz eder ve bunun belki de efsanevi büyü bitkisi olarak bilinen moly olduğunu söylemektedir. Dioskorides e göre bazıları bu bitkiyi harmala, Suriye ve Mısırlılar besasa (Tanrı Bes in bitkisi) Kapadokyalılar da moly olarak adlandırmaktadır (Evci den Akt.:Şahin,2012:7) Korkut, Şanlıurfa Arat Dağı Florası üzerine yaptığı çalışmada Üzerlik bitkisinin etnobotanik özelliklerinden bahsederken bitkinin o bölgede Bogır ya da üzerlik olarak adlandırıldığını belirtir. Bitkinin tohumlarından süs malzemeleri yapılır ve nazar değmesin diye evlere asılır ayrıca ölen kişinin yatağının başında tohumlar yakılır. Bu işlemin ölen kişinin ruhunu arındırmak için yapıldığı 1085 söylenmektedir (Korkut, 2006:44.90). Üzerlik otu Anadolu da nazar ve kötülüklere karşı koruyuculuğuna inanılan bir bitkidir (Gezgin, 2015:182). Halk arasında nazar otu olarak ta bilinen üzerlik, geçmişte olduğu gibi bugün de nazarı önlemek, hastalık sağaltmak, kötü ruhlardan korunmak, onları uzaklaştırmak amaçlarıyla kullanılmaktadır. İnsan hayatının doğumdan ölüme kadar her safhası çeşitli inançlar ve bu inançlara ilişkin uygulamalarla doludur. Örneğin Şanlıurfa ili tarihsel süreç içinde çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış, çeşitli inanç ve uygulamalarla yoğrulmuş zengin bir kültür birikimine sahiptir. Bu çalışma, üzerlik bitkisi çevresinde gelişen inançlar ve uygulamaların Şanlıurfa nın Harran, Bozova ve Eyyübiye ilçelerinde halen kültürün temel yapılarından biri olduğu temel varsayımı üzerine inşa edilmiştir Şanlıurfa nın Harran, Bozova ve Eyyübiye ilçelerinde üzerlik bitkisi çevresinde gelişen inanç ve pratikler yaşamın her safhasında yoğun olarak görülmektedir. Bu pratiklerin ortaya çıkmasında yaşanılan coğrafya ve bu coğrafyaya bağlı yaşam tarzının önemi büyüktür. Geçmişten gelen kültürel etmenler, batıl itikat, boş inanç olarak değerlendirilse de insanların ihtiyacına cevap vermeye devam etmektedir (Bulut, 2014:421). Çalışmamızda, Şanlıurfa ili Bozova, Eyyübiye ve Harran ilçelerinde günlük hayatta sıklıkla kullanılan üzerlik bitkisinin hangi amaçlarla kullanıldığı, üzerlik bitkisi etrafında gelişen inanç, ritüel ve uygulamaların neler olduğu değerlendirilecektir. YÖNTEM Çalışma Grubu Bu araştırma Şanlıurfa iline bağlı Bozova, Eyyübiye ve Harran ilçelerinde yaşayan 68 kadın ve Şanlıurfa ili merkezinde aktarlık yapan 9 aktarla gerçekleştirilmiştir. Görüşme yapılan kadınların 1 i hariç hepsi evlidir, evli olmayan 1 kadın ise 23 yaşında ve henüz boşanmıştır. Kadınların büyük bölümü görücü usulü ve aile onayıyla evlenmişlerdir. Görücü usulü dışında, kendi aralarında anlaşarak evlenenlerin eşleri ise akrabalarıdır. Kadınların yaşları arasında değişmektedir. Araştırma kapsamında görüşülen kadınların 2 si hariç hepsi ilçelerde yaşamaktadır. İlçelerde yaşamayan kadınlardan biri doğma büyüme Şanlıurfa Bozova lı olup evlilik nedeniyle İstanbul a yerleşmiştir. Bu süre içerisinde ailesini ziyaret etmek için Şanlıurfa Bozova da bulunmaktadır. Diğer kadın ise Şanlıurfa merkezde yaşamaktadır ve yakınlarını ziyaret etmek için Eyyübiye de bulunmaktadır. Görüşme yapılan kadınlardan okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 8, bunlar içinde hem Türkçe hem de okuma yazma bilmeyen kadın sayısı ise 5 tir. Bu 5 kadından 3 ü etnik kökenlerini Arap diğerleri ise Kürt olarak belirtmişlerdir. Bu 5 kadınla görüşmemiz sırasında Kürtçe ve Arapça bilmememizden kaynaklanan iletişim problemlerimizin çözümünde evde bulunan gelinleri ya da aynı sokakta veya o civarda oturan evli kızları yardımcı olmuşlardır. Ayrıca çalışmamız sırasında Şanlıurfa Merkezde aktarlık yapan 8 ve Harran da aktarlık yapan 1 kişiyle görüşülmüştür. Aktarların tamamı erkektir ve hepsi de okuma yazma bilmektedirler. Yaşları arasında değişmektedir. Veri Toplama ve Değerlendirme Alan araştırmamıza dayalı çalışmamız 1-17 Temmuz 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Görüşme tekniği uygulanan çalışmamızda, veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma Şanlıurfa iline bağlı Bozova, Eyyübiye ve Harran ilçelerinde yaşayan 68 kadın ile kendi evlerinde 1-17 Temmuz 2016 tarihleri arasında 1086 gerçekleştirilmiştir. Özellikle Eyyübiye de bazı evlerde yaptığımız görüşmelere kadınlar ya en yakın akrabalarını ya da komşularını davet etmişlerdir. Görüşmelerimiz sırasında üzerlik bitkisinin aktarlarda yoğun olarak satılması ve bu bitkiye çok talep olması nedeniyle aktarlık yapan 9 kişi ile de görüşülmüştür. Bu kişilere, üzerlik bitkisinin ne olduğu, ne için kullanıldığı, daha çok hangi amaca yönelik olarak kendilerinden talep edildiğine ilişkin sorular yöneltilmiş ve bu bitkiye ilişkin yapılan uygulamaları anlatmaları istenilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler yorumlanmıştır. BULGULAR ve YORUM Araştırmamızda, görüşme yapılan kişilerin üzerlik bitkisi çevresinde gelişen inançları, bu inançlar doğrultusunda geliştirilen uygulamaların neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen verilere göre kadınların hepsinin evinde üzerlik bitkisinin asılı olduğu, evlerin büyük çoğunluğunda ise asılı olan üzerlik bitkisinin haricinde tohum olarak üzerliğin de bulunduğu görülmüştür. Bu bitkinin iplere dizilerek, ya kapı eşiğinin üzerine ya da oturma odası veya salon olarak kullanılan, misafir ağırlanan yerin giriş kapısının üzerine asılı olması oldukça dikkat çekicidir. Şenese ye göre eşik, evin içine giriş izni veren ve aynı zamanda giriş sırasında gelen kişiye bir eve girmekte olduğunu hatırlatan ilk duraktır. Kapı iyi ya da kötü güçlerin eve girişi için bir geçittir. Kapının iç ya da dış tarafına asılan çeşitli objelerle evin kötü güçlerden korunması ve eve bolluk ve bereket gelmesi sağlanmaya çalışılır (Şenese, 2011: 221). Eliade, İnsanların oturdukları yerlerin eşiklerine bir ayinsel işlev yüklendiğini ve bu nedenle eşiğin büyük bir özene mazhar olduğunu belirtir. Çok sayıda ritüel, evin eşiğinin aşılmasına eşlik etmekte, eşiğe selam verme veya tapınma hareketleri yapılmaktadır. Eşiğin muhafızları vardır: bunlar girişi insanların kötü niyetlerine karşı olduğu kadar şeytani ve hastalık getiren güçlere karşı da korurlar. Eşik ve kapı geçiş simgeleri ve araçlarıdırlar (Eliade, 1992:5-6). Görüşme yapılan kadınların büyük çoğunluğu eşik üzerine ya da misafir odasının kapısının üzerine asılan üzerliğin nazarı önleyeceğine inanmaktadır. Özellikle Harran ilçesinde kadınlar kapı ya da eşik üzerine astıkları üzerliğin yaşken araziden toplandığını ve bu asılan üzerliğin yılda bir defa iplere dizildiğini, daha sonraki yıl bitki tekrar yeşerip tohumlandığında aynı şekilde toplanıp tekrar iplere dizilerek eski üzerliğin yerinden alınıp onun yerine yenisinin asıldığını belirtmişlerdir. Yaşken iplere dizdikleri üzerlik bitkisinin uçlarına göz alıcı renkler içeren, simli ve parlak kumaş parçaları (kendi ifadeleriyle cafcaflı çaputlar bağlamaları ya da araya küçük cam ya da ayna parçalarının konulması, eve gelen kişilerin nazarlarını buraya çekmek ve nazarın patlamasını sağlamak içindir. Korku duyulan yaratıkların zararlı etkilerinden korunmak için de kadınlar, üzerlik bitkisini özellikle kapı eşiğinin üzerine asmaktadırlar. Eyyübiye de görüşme yaptığımız evlerden birinde görüşmeye katılan 4 kadının da bu konudaki fikirleri ortaktır. Kendi ifadeleriyle; üzerlik asılan eve şeytan ve cin girmez. Eşik ya da kapı üzerine asılan üzerlik ile ilgili olarak bir başka görüşmecinin ifadesi şöyledir: Eşik üzerine, kapı üzerine asılan üzerlik evi korur. Kem gözü ve kötü nefesi etkisiz hale getirir, cafcaflı renklerde bağlanan çaputlar ve küçük aynalar gözü kendine çeker, nazar patlar. Üzerlik asılan eve şeytan ve cin girmez (53 yaşında kadın/harran). Geçmişten gelen kültürel etmenler dinsel öğelerle ilişkilendirilerek yeni inanç öğelerinin ortaya çıkmasına yol açmaktadır (Atay, 2009:109). Dinsel referanslarla birleşen geleneksel uygulamalar yeni kültürel etmenlerin ortaya çıkmasını sağlamakta ve varlığını sürdürmektedir. Bu bölgede yaşayan kadınların neredeyse tamamına yakınının, evini, çocuklarını, ailesini nazardan korumak için geleneksel uygulamaları yerine getirdikleri görülmüştür. Harran da yaşayan ve Harran dışına sadece 1087 Şanlıurfa merkeze gitmek için çıkmış bir kadın, üzerliğin 41 derde deva olduğunu, özellikle nazardan delirmiş bir kimseye, Perşembe yi Cuma ya bağlayan gece tütsü yapılıp, çıkan dumanın içine çekmesi sağlanırsa, o kişinin sakinleşeceğini ve iyileşeceğini belirtmiştir. 63 yaşında olan bu kadın üzerlik için; Peygamberin buhurudur 41 derde devadır, nazardan ağlayan, huysuzlaşan, hastalanan çocuklara akşam yakılır, dumanı üflenir, çocuk iyileşir. Sihir değil ama sihir gibi bir şeydir. Dumanı üflenirken; önce Fatiha, İhlas, Felak ve Nas sureleri okur, sonra Ya Şafi, Ya Kafi, Ya Allah. Şifa senden, kefalet sanadır ve sana sığınmışız deriz. Özellikle Cuma geceleri yakılırsa o duman cinleri, şeytanları evlerden komşulardan bile uzak tutar demektedir. Görüldüğü gibi, dinsel inançlar ile birlikte geleneksel inançlarda varlığını sürdürmektedirler. Bazı geleneksel uygulamaların zamanla dinsel kurallar olarak algılanmaya başladığını görmekteyiz. İnsan yaşamında belirli aşamaların önemini içinde yaşanılan topluluğun kültürel değerleri öne çıkarmaktadır. Toplumlar ise bu aşamaları aşiret adetleri ve dinin kurallarını harmanlayarak kutsal değerler haline getirmektedirler (Bulut, 2009:258) Bozova, Eyyübiye ve Harran da, nazardan korunmak için üzerlik bitkisinin kullanıldığı diğer uygulamalar şöyledir; - Üzerlik bitkisi tuz ve şap ile közlenmiş ateşe atılır, çıkan dumanın evin her yerine dağılması sağlanır ve bu işlem yapılırken 3 defa gözü olanın gözü çıksın denir. (30 yaşında kadın /Bozova) - Nazar gitsin diye; düğün olduğunda, araba alındığında, çocuk doğduğunda, bir tavaya üzerlik, tuz, şeker ve soğan kabuğu konulup yakılır ve dumanın yayılması için, içinde üzerlik yanan tava evin her tarafında dolaştırılır. (Harran/Eyyübiye) - Yanan ocağa ya da sobaya üzerlik atılır, yanan üzerliğin dumanı çıkar bu nazardan korunmaya iyi gelir. Kendine has bir kokusu vardır ki bu evdeki kötü kokuları emer, kötü ruhları kovar. Nenem biz çocukken sobanın üstüne atardı, yanarken dumanıyla birlikte kokusu çıkardı bizde o zaman kendimizi huzurlu hissederdik. (50 yaşında kadın/eyyübiye) - Bir tavada üzerlik tuzla yakılır, dumanı çıkarken tava ocaktan alınır ve evdeki herkesin bir yerde oturmaları sağlanır. 3 ihlas, 1 Fatiha okunarak; Dağdan gelir üzerlik, taştan gelir üzerlik, Göz eden, nefes eden, Evinde ne tat bulsun ne
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks