Please download to get full document.

View again

of 44
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

VOORBEELD DOB-BESTEK voor onkruidbeheersing op verharding volgens richtlijnen Duurzaam OnkruidBeheer (DOB)

Category:

Novels

Publish on:

Views: 20 | Pages: 44

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
GBW VOORBEELD DOB-BESTEK RAW CROW-0116-versie 2 10 april 2009 Bladnr. 1 van 36 CROW0116 VOORBEELD DOB-BESTEK voor onkruidbeheersing op verharding volgens richtlijnen Duurzaam OnkruidBeheer
Transcript
GBW VOORBEELD DOB-BESTEK RAW CROW-0116-versie 2 10 april 2009 Bladnr. 1 van 36 CROW0116 VOORBEELD DOB-BESTEK voor onkruidbeheersing op verharding volgens richtlijnen Duurzaam OnkruidBeheer (DOB) *** DEFINITIEF *** Dit standaardbestek is tot stand gekomen in samenwerking met: Gemeente Neder-Betuwe Postbus ZG Opheusden Tel: CROW Postbus BA Ede Tel: Fax: Plant Research International BV Postbus 16, 6700 AA Wageningen. Tel: Fax: Donker BV Postbus HE Tiel Tel: Fax: SmitsRinsma BV Adviseurs Groenvoorziening en Terreininrichting Postbus BB Zutphen Tel: Fax: Bladnr. 2 van 36 VOORBEELD DOB-BESTEK CROW-0116-versie 2 10 april 2009 GBW RAW Ede, april 2009 GBW VOORBEELD DOB-BESTEK RAW CROW-0116-versie 2 10 april 2009 Bladnr. 3 van T O T S T A N D K O M I N G V A N D E O V E R E E N K O M S T Bladnr. 4 van 36 VOORBEELD DOB-BESTEK CROW-0116-versie 2 10 april 2009 GBW RAW GBW VOORBEELD DOB-BESTEK RAW CROW-0116-versie 2 10 april 2009 Bladnr. 5 van 36 PAR 0.01 AANBESTEDENDE DIENST PROCEDURE INLICHTINGEN Inlichtingen worden verstrekt door... te... op...dag om... uur. De nota van inlichtingen ligt vanaf... ter inzage op... Verwezen wordt naar de inschrijvingsleidraad behorende bij dit bestek INSCHRIJVING 1. Verwezen wordt naar artikel van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005). 2. Eigen Verklaring Bij de inschrijving moet worden gevoegd de bij het bestek behorende door de inschrijver volledig ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring, zoals deze door de aanbestedende dienst is verstrekt bij de aanbestedingsdocumenten. De formele bewijsstukken genoemd in de Eigen Verklaring moeten worden overlegd na een schriftelijk verzoek van de aanbestedende dienst daartoe, binnen de in dat verzoek vermelde termijn. Het niet of niet tijdig verstrekken van deze bewijsstukken, kan tot gevolg hebben dat de inschrijver wordt uitgesloten van opdrachtverlening. De te verstreken gegevens worden getoetst aan de volgende criteria: a) met betrekking tot de economische en financiële draagkracht:... b) met betrekking tot de technische bekwaamheid:... Indien een gedeelte van de opdracht in onderaanneming zal worden verricht, dan: a) dient elke onderaannemer de vragen 1, 2 en 3 uit de bij het bestek gevoegde Eigen Verklaring in te vullen en te ondertekenen; de inschrijver dient deze Eigen Verklaring(en) van de door hem in te zetten onderaannemer(s) te voegen bij de door hem in te dienen Eigen Verklaring, en b) heeft de inschrijver vooraf de schriftelijke toestemming nodig van de aanbestedende dienst voor het contracteren van de onderaannemer. De Eigen Verklaring moet, tezamen met de Eigen Verklaring(en) van de door de inschrijver in te zetten onderaannemer(s) in een afzonderlijke enveloppe worden gesloten, waarop duidelijk zijn vermeld de naam en het adres van de inschrijver, alsmede Bladnr. 6 van 36 VOORBEELD DOB-BESTEK CROW-0116-versie 2 10 april 2009 GBW RAW PAR op welk werk, op welke perceel of combinatie van percelen de Eigen Verklaring betrekking heeft. Indien een onderaannemer van de inschrijver op de door hem verstrekte Eigen Verklaring bij vraag 2 'Uitsluitingsgronden' een van de vragen onder a t/m d of vraag g met 'ja' heeft beantwoord, dan wel een van de vragen onder e of f met 'nee', kan de aanbestedende dienst besluiten dat: - de inschrijver gedurende twee weken de gelegenheid krijgt om een andere onderaannemer te vinden die het betreffende deel in onderaanneming kan uitvoeren of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren. - de inschrijver wordt uitgesloten van de aanbesteding - de door de inschrijver gekozen onderaannemer niet wordt geaccepteerd. Indien de onderaannemer eerst na het verlenen van de opdracht bekend wordt, is het hiervoor bepaalde inzake het in onderaanneming uitvoeren eveneens van toepassing met dien verstande dat voor 'aanbestedende dienst' gelezen moet worden 'opdrachtgever'. 3. BIBOB-advies Indien een inschrijver of zijn onderaannemer(s) op de Eigen Verklaring bij vraag 2 'Uitsluitingsgronden' een van de vragen onder a t/m d of vraag g met 'ja' heeft beantwoord, dan wel een van de vragen onder e of f met 'nee', maar er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of zijn onderaannemer(s), of het doen laten vervangen van de onderaannemer(s) te motiveren, dan zal advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de aanbestedende dienst over de inhoud van dat advies geïnformeerd. Verwezen wordt naar de inschrijvingsleidraad behorende bij dit bestek. 1. Verwezen wordt naar artikel van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005). 4. Kwaliteitssysteemcertificaat De inschrijver moet in het bezit zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001 'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen', dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). Ingeval van een combinatie van inschrijvers dient de combinatie respectievelijk dienen alle deelnemers in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat. Om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk moet de inschrijver na een schriftelijk verzoek van de aanbestedende dienst daartoe, binnen de in dat verzoek vermelde termijn een door hem gedateerde en gewaarmerkte kopie van het kwaliteitssysteemcertificaat of, ingeval van een combinatie van inschrijvers, een gewaarmerkte kopie van het kwaliteits- GBW VOORBEELD DOB-BESTEK RAW CROW-0116-versie 2 10 april 2009 Bladnr. 7 van 36 PAR systeemcertificaat van de combinatie of van alle deelnemers afzonderlijk overleggen. Indien afzonderlijke certificaten van de deelnemers in de combinatie worden overgelegd, moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van het werk. 5. In afwijking van het bepaalde in artikel lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) zal de aanbesteder voorafgaand aan het verlenen van de opdracht zekerheidstelling bedingen met inachtneming van het bepaalde in artikel (Deel 3 van dit bestek). Verwezen wordt naar de inschrijvingsleidraad behorende bij dit bestek. 6. De inschrijver legt bij zijn inschrijving een voorlopig plan van aanpak over, dat ten minste omvat: a) een korte omschrijving van de werkzaamheden; b) een korte samenvatting van het door de inschrijver in te zetten materieel, de door hem gekozen werkwijze(n) en van de specifieke risico's die daarmee samenhangen, met daarbij een vermelding van de dagelijkse blootstellingsduur van de werknemers aan de verontreinigende stoffen; c) een specificatie van de door de inschrijver in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, voorzover hieraan in het bestek eisen zijn gesteld; d) een nadere beschrijving van de werktuigen en hulpmaterieel voorzover de inschrijver van mening is dat deze zodanig zijn uitgerust dat tijdens het reguliere ontgravings-, vervoers- en losproces lijfelijk contact met de grond uit de verontreinigde (water)bodem, met het proceswater of met de aërosolen is uitgesloten; e) een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te voeren hoeveelheid onbruikbare deelstromen. f) gegevens over de door de inschrijver te nemen maatregelen ter beperking van de vertroebelingstoename tijdens het ontgraven, het verwerken, het lossen of het bergen; Verwezen wordt naar de inschrijvingsleidraad behorende bij dit bestek INSCHRIJVINGSSTAAT Verwezen wordt naar artikel van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005). Verwezen wordt naar de inschrijvingsleidraad behorende bij dit bestek AANBESTEDING De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 02 wordt gehouden op:...dag om... uur in... te... Verwezen wordt naar de inschrijvingsleidraad behorende bij dit bestek OPDRACHT Bladnr. 8 van 36 VOORBEELD DOB-BESTEK CROW-0116-versie 2 10 april 2009 GBW RAW PAR 1. Verwezen wordt naar artikel van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005). 2. Het gunningscriterium, als bedoeld in de aankondiging afdeling IV.2 is de economisch meest voordelige aanbieding, gelet op: - de prijs; - de uit de inschrijvingsstaat te herleiden verrekenprijzen; -... Verwezen wordt naar de inschrijvingsleidraad behorende bij dit bestek. GBW VOORBEELD DOB-BESTEK RAW CROW-0116-versie 2 10 april 2009 Bladnr. 9 van A L G E M E E N Bladnr. 10 van 36 VOORBEELD DOB-BESTEK CROW-0116-versie 2 10 april 2009 GBW RAW GBW VOORBEELD DOB-BESTEK RAW CROW-0116-versie 2 10 april 2009 Bladnr. 11 van 36 PAR 1.01 OPDRACHTGEVER DIRECTIE LOCATIE Het uit te voeren werk is gelegen ALGEMENE BESCHRIJVING Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a.... b.... c. enz TIJDSBEPALING Het werk opleveren op... waarbij de feitelijke uitvoeringsduur - binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn - in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005). Het werk opleveren... Het bepaalde in artikel van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) is niet van toepassing ONDERHOUDSTERMIJN De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt... Bladnr. 12 van 36 VOORBEELD DOB-BESTEK CROW-0116-versie 2 10 april 2009 GBW RAW GBW VOORBEELD DOB-BESTEK RAW CROW-0116-versie 2 10 april 2009 Bladnr. 13 van B E S C H R I J V I N G 2.1 ALGEMENE GEGEVENS Bladnr. 14 van 36 VOORBEELD DOB-BESTEK CROW-0116-versie 2 10 april 2009 GBW RAW GBW VOORBEELD DOB-BESTEK RAW CROW-0116-versie 2 10 april 2009 Bladnr. 15 van 36 PAR 01 TEKENINGEN Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen: tekeningnr. bladnr. datum omschrijving schaal formaat - CROW van Voorbeeld DOB-kaart* 1:1000 A3 * tekenvoorschriften (in aanvulling op de ISO-NEN) - beheergroepen: verharding-elementenverharding-tegels verharding-open verharding-elementenverharding-tegels verharding-open verharding-ongebonden verharding-halfverharding - 'rode' gebieden: waar geen bestrijdingsmiddelen mogen worden gebruikt. 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 03 BIJLAGEN De volgende bijlagen behoren tot het bestek: bijlagenr. omschrijving datum - De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd: -... Bladnr. 16 van 36 VOORBEELD DOB-BESTEK CROW-0116-versie 2 10 april 2009 GBW RAW GBW VOORBEELD DOB-BESTEK RAW CROW-0116-versie 2 10 april 2009 Bladnr. 17 van NADERE BESCHRIJVING Bladnr. 18 van 36 VOORBEELD DOB-BESTEK CROW-0116-versie 2 10 april 2009 GBW RAW GBW VOORBEELD DOB-BESTEK RAW CROW-0116-versie 2 10 april 2009 Bladnr. 19 van 36 PAR 01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V met inachtneming van paragraaf van de Standaard Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel van de Standaard Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld. 03 HOEVEELHEID TER INLICHTING De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting. 04 GRENZEN VAN DE SITUERING De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V Bladnr. 20 van 36 VOORBEELD DOB-BESTEK CROW-0116-versie 2 10 april 2009 GBW RAW GBW VOORBEELD DOB-BESTEK RAW CROW-0116-versie 2 10 april 2009 Bladnr. 21 van 36 BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER NUMMER CODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 VERPLICHTING INLICHTING VEEGVUILBEHEERSING Verharding-veegvuil. week 52,00 A..... Betreft het vegen van rijbanen, trottoirs,..... fietspaden incl. rondom straat- en trottoirkolken..... Oppervlakte te onderhouden: ca. xxx are..... Aantal kolken per ha.: ca. xxx st..... Kwaliteitsniveau A..... Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door..... het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting ONKRUIDBEHEERSING Verharding-open verharding-elementen verharding- week 52,00 A..... onkruid tegels Situering:..... Te onderhouden oppervlakte: ca. xxx are Aantal obstakels per ha.: ca. xxx st Kwaliteitsniveau A..... Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door..... het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting..... acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Verharding-open verharding-elementen verharding- week 52,00 A..... onkruid klinkers Situering:..... Te onderhouden oppervlakte: ca. xxx are Aantal obstakels per ha.: ca. xxx st Kwaliteitsniveau A..... Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door..... het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting..... acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Verharding-open verharding-ongebonden verharding- week 52,00 A..... onkruid halfverharding Situering:..... Te onderhouden oppervlakte: ca. xxx are Aantal obstakels per ha.: ca. xxx st Kwaliteitsniveau A..... Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door..... het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting..... acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Verharding-gesloten verharding-asfalt onkruid week 52,00 A..... strek..... Betreft onkruidbeheersing in de streklaag langs..... gesloten verhardingen..... Situering:..... Te onderhouden lengte: ca. xxx m Strek bestaande uit: kanttegel 150x300mm..... Kwaliteitsniveau A..... Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door..... het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting..... acceptatiekosten voor rekening van de aannemer BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN WEGAFZETTINGEN Toepassen rijdende afzetting. EUR N..... Ten behoeve van: werkzaamheden volgens..... bestekspostnr(s): , , Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks..... WiU 96a/96b gedurende de werkzaamheden van de genoemde..... besteksposten, lengte werkvak Bladnr. 22 van 36 VOORBEELD DOB-BESTEK CROW-0116-versie 2 10 april 2009 GBW RAW BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER NUMMER CODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 VERPLICHTING INLICHTING Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:..... Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. EUR N..... Ten behoeve van:..... werkzaamheden volgens bestekspostnr(s): gedurende de werkzaamheden van de genoemde..... besteksposten, lengte werkvak Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie reeks WiU 96a/96b 2 Met materiaal van de aannemer Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N..... Ten behoeve van:..... werkzaamheden volgens bestekspostnr(s): , , gedurende de werkzaamheden van de genoemde..... besteksposten, lengte werkvak Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie reeks 96a/96b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:..... Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer Toepassen omleidingsroutes. EUR N..... Ten behoeve van:..... de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s) Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s) Omleidingsroute op fiets(voet)paden De route wordt aangegeven door: tekst- en..... pijlborden Met materiaal van de aannemer REGISTRATIE Registratie middelengebruik EUR N..... Registratie middelengebruik..... Betreft de registratie van bestrijdingsmiddelen..... volgens de DOB-richtlijnen (shortlist 1 en 2)..... GEBRUIK HIERVOOR BIJVOORBEELD DE..... DTB-REGISTRATIEMODULE VIA INTERNET STAARTPOSTEN..... GBW VOORBEELD DOB-BESTEK RAW CROW-0116-versie 2 10 april 2009 Bladnr. 23 van B E P A L I N G E N Bladnr. 24 van 36 VOORBEELD DOB-BESTEK CROW-0116-versie 2 10 april 2009 GBW RAW GBW VOORBEELD DOB-BESTEK RAW CROW-0116-versie 2 10 april 2009 Bladnr. 25 van 36 HFD PAR ART LID 01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN ALGEMENE BEPALINGEN VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei 2008, hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW. 02 De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 90,- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. De 'Wijziging mei 2008' is tegen betaling van EUR 20,- ook afzonderlijk verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) of via de shop op de CROW-website: 03 Op dit werk zijn van toepassing de DOB richtlijnen, voor tactische planning onkruidbeheer op verhardingen, hierna te noemen Shortlists, zoals vastgesteld 3 maanden voor datum van aanbesteding door het Plant Research International. 04 Op dit werk is van toepassing de digitale versie van de 'CROW Kwaliteitscatalogus Openbare ruimte', versienummer De Kwaliteitscatalogus Openbare ruimte is te verkrijgen via de Stichting CROW, via de shop op de CROW-website: BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM BETALING 01 In afwijking van het bepaalde in artikel lid 03 van de Standaard 2005 verschijnt de eerste betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van aanvang van het werk om uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds twee weken later. 02 In afwijking van het bepaalde in artikel lid 03 van de Standaard 2005 verschijnt de betalingstermijn direct na het opleveren van de deelopdracht BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel lid 03 van de Standaard 2005, bedraagt...% van de aannemingssom. 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel lid 03 van de Standaard 2005, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom: Bladnr. 26 van 36 VOORBEELD DOB-BESTEK CROW-0116-versie 2 10 april 2009 GBW RAW HFD PAR ART LID Brandstofgroep Percentage (%) 01 Gasolie met hoog accijnstarief Gasolie met laag accijnstarief Gasolie excl. accijns Elektriciteit ZEKERHEIDSTELLING WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING 01 Het bepaalde in artikel lid 02 van de Standaard 2005 is niet van toepassing. 02 De zekerheid als bedoeld in artikel lid 01 van de Standaard 2005 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of va
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks