Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Voorwaarden Garageverzekering Aansprakelijkheid Motorrijtuigen, rubriek G1

Category:

Legal forms

Publish on:

Views: 11 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Voorwaarden Garageverzekering Aansprakelijkheid Motorrijtuigen, rubriek G1 GWAM /12 Klik op de titels om uw informatie snel te vinden. Wilt u gedetailleerd zoeken? Klik dan op Inhoud. Inhoud
Transcript
Voorwaarden Garageverzekering Aansprakelijkheid Motorrijtuigen, rubriek G1 GWAM /12 Klik op de titels om uw informatie snel te vinden. Wilt u gedetailleerd zoeken? Klik dan op Inhoud. Inhoud 1 Wie zijn verzekerd? 2 Welke motorrijtuigen zijn verzekerd? In welke landen bent u verzekerd? Voor hoeveel bent u verzekerd? 3 Voor welke schade bent u verzekerd? En voor welke niet? 4 Hoe vergoeden wij de schade? 5 Tot wanneer kunt u op onze beslissing reageren? 6 Wat verwachten wij van u bij een aanvraag, wijziging of schade? Wat zijn de gevolgen als u zich daar niet aan houdt? Begrippenlijst (01-16) Voorwaarden Garageverzekering Aansprakelijkheid Motorrijtuigen, rubriek G1 GWAM /12 Inhoud 1 Wie zijn verzekerd? 3 2 Welke motorrijtuigen zijn verzekerd? In welke landen bent u verzekerd? Voor hoeveel bent u verzekerd? Eigen motorrijtuigen Handelsvoorraad Motorrijtuigen van cliënten Motorrijtuigen van uw medewerkers Aanhanger In welke landen bent u verzekerd? Voor hoeveel bent u verzekerd? 4 3 Voor welke schade bent u verzekerd? En voor welke niet? Dekking Wettelijke Aansprakelijkheid Dekking Hulpverlening 7 4 Hoe vergoeden wij de schade? Schadevergoeding aan de benadeelde Kosten van hulpverlening Vergoeding door anderen 10 5 Tot wanneer kunt u op onze beslissing reageren? 10 6 Wat verwachten wij van u bij een aanvraag, wijziging of schade? Wat zijn de gevolgen als u zich daar niet aan houdt? Uw verplichtingen Gevolgen als u zich niet aan uw verplichtingen houdt 12 Begrippenlijst 12 Voorwaarden Garageverzekering Aansprakelijkheid Motorrijtuigen, rubriek G1 GWAM /12 Uw polis en de voorwaarden Alle afspraken die we met u maken over de verzekering staan op het polisblad. Bijvoorbeeld hoe lang de verzekering loopt en welke rubrieken u hebt gekozen. Deze voorwaarden gelden voor de rubriek Aansprakelijkheid Motorrijtuigen. Voor deze verzekering gelden ook de Algemene voorwaarden, de Voorwaarden Aansprakelijkheid en de clausules die op het polisblad staan. Wijken de voorwaarden van elkaar af? Of wijken de voorwaarden en de clausules van elkaar af? Dan gelden eerst de bepalingen en clausules die op het polisblad staan. Daarna gelden de Voorwaarden Garageverzekering Aansprakelijkheid en de Voorwaarden Garageverzekering Aansprakelijkheid Motorrijtuigen, rubriek G1. En tenslotte gelden de Algemene voorwaarden. 1 Wie zijn verzekerd? Verzekerd zijn: - U, maar ook uw vennoten, firmanten en bestuurders (als u een rechtspersoon bent) en de geregistreerde partners van deze personen tijdens hun werkzaamheden voor het bedrijf en stagiairs; - de bestuurder en de passagiers van een motorrijtuig dat uw eigendom is, maar alleen als zij met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de hierboven genoemde verzekerden gebruik maken van het motorrijtuig; - de bestuurder en de passagiers van een motorrijtuig dat van een cliënt van u is, tijdens de periode waarin de cliënt zijn motorrijtuig aan u heeft toevertrouwd. U en wij In deze voorwaarden noemen we de verzekerden steeds u, maar niet als een bepaling alleen geldt voor de (rechts)persoon die de verzekering heeft afgesloten. In dat geval schrijven we u als verzekeringnemer. We noemen ASR Schadeverzekering N.V. a.s.r., we of wij. 2 Welke motorrijtuigen zijn verzekerd? In welke landen bent u verzekerd? Voor hoeveel bent u verzekerd? 2.1 Eigen motorrijtuigen Motorrijtuigen die op het moment van de gebeurtenis eigendom zijn van u, of van uw vennoten, firmanten, bestuurders (als u een rechtspersoon bent) en de geregistreerde partners van deze personen, met uitzondering van: - motorrijtuigen ingericht voor het vervoer van meer dan 9 personen; - vrachtauto s/trekkers terwijl deze met aanhanger/oplegger worden gebruikt; - motorrijtuigen die u in huurkoop hebt verkocht. Met gebeurtenis bedoelen wij: een plotseling en onvoorzien voorval of een reeks van voorvallen die met elkaar verband houden, waardoor schade ontstaat. 2.2 Handelsvoorraad Motorrijtuigen die tot uw handelsvoorraad behoren en die schade veroorzaken aan derden tijdens het maken van een proefrit op de openbare weg. Maar alleen als deze rijden met geldige handelaarskentekenplaten die op de wettelijk voorgeschreven manier aan die motorrijtuigen bevestigd zijn. De kentekenbewijzen moeten op uw naam of de naam van het bedrijf zijn afgegeven en per kentekenbewijs mogen er niet meer dan twee handelaarskentekenplaten aanwezig zijn. De verzekering geldt ook voor de motorrijtuigen die bij de RDW bekend zijn als behorende tot de handelsvoorraad van u. De verzekering voldoet aan de eisen van de Registratie Dekking Bedrijfsvoorraad in het CRWAM. Met een proefrit bedoelen wij: - Een rit door uw medewerkers: - om de eigenschappen van een motorrijtuig te controleren; - om het motorrijtuig te halen of te brengen naar aanleiding van in- of verkoop; - om het motorrijtuig te halen of te brengen naar een reparateur, in- of opbouwer, autospuiterij of een keuringsstation van de RDW. - Een rit door derden om de kwaliteit van het motorrijtuig te beoordelen voor de aankoop. Voorwaarden Garageverzekering Aansprakelijkheid Motorrijtuigen, rubriek G1 GWAM / Motorrijtuigen van cliënten Motorrijtuigen van cliënten zijn verzekerd. Daarmee bedoelen wij: - motorrijtuigen van derden die aan uw bedrijf zijn toevertrouwd voor werkzaamheden; - motorrijtuigen die zijn verkocht maar nog niet afgeleverd. Maar alleen als u de verkoop kunt aantonen met een schriftelijke overeenkomst. 2.4 Motorrijtuigen van uw medewerkers Motorrijtuigen van uw medewerkers zijn verzekerd als uw medewerkers deze gebruiken voor de werkzaamheden. Maar deze motorrijtuigen zijn niet verzekerd als ze ergens anders zijn verzekerd voor het risico van aansprakelijkheid. 2.5 Aanhanger U bent verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt: - met of door een aanhanger die gekoppeld is aan het motorrijtuig; - met of door een aanhanger die is losgekoppeld van het motorrijtuig, maar nog niet veilig stilstaat buiten het verkeer. Met een aanhanger bedoelen wij: een bagagewagen, een caravan, een vouwwagen, een aanhangwagen, een trailer, een oplegger of iets vergelijkbaars. 2.6 In welke landen bent u verzekerd? U bent verzekerd in de landen die op uw Internationaal Motorrijtuigverzekeringsbewijs (de Groene Kaart) staan. U bent niet verzekerd in de landen die op de Groene Kaart zijn doorgekruist. 2.7 Voor hoeveel bent u verzekerd? U bent verzekerd voor maximaal de bedragen die op uw polisblad staan. 3 Voor welke schade bent u verzekerd? En voor welke niet? U bent verzekerd voor: - schade die met of door het motorrijtuig en de eventuele daaraan gekoppelde aanhanger wordt veroorzaakt en waarvoor u aansprakelijk bent; - hulpverlening. De gebeurtenissen staan in de tabellen hieronder genoemd. Het moet gaan om een gebeurtenis die plotseling en onvoorzien is. Schade die ontstaat door langzaam inwerkende processen valt hier niet onder. De gebeurtenis moet plaatsvinden tijdens de looptijd van de verzekering. Een gebeurtenis is een voorval of een reeks van voorvallen die met elkaar verband houden, waardoor schade ontstaat. En bij het sluiten van de verzekering moet het voor u en voor ons onzeker zijn dat uit deze gebeurtenis schade zal ontstaan. Dit wordt ook wel het wettelijke vereiste van onzekerheid genoemd. 3.1 Dekking Wettelijke Aansprakelijkheid Deze verzekering voldoet aan de eisen van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.). U bent verzekerd voor schade die met of door het motorrijtuig wordt veroorzaakt aan anderen en aan hun spullen en waarvoor u aansprakelijk bent. En ook voor de schade die daar een gevolg van is. Met schade bedoelen wij: - personenschade: letsel, aantasting van de gezondheid of dood van personen. En ook de schade die daar een gevolg van is, of - schade aan spullen: beschadiging, vernietiging of verloren gaan van spullen en onroerende zaken. En ook de schade die daar een gevolg van is. U bent verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door gebeurtenissen in de tabel hieronder. We noemen hier ook de uitsluitingen en beperkingen die van toepassing zijn. Daarnaast gelden de algemene uitsluitingen die genoemd worden in de Algemene voorwaarden. Dit betekent dat u niet verzekerd bent voor schade door atoomkernreacties en molest. En ook niet als u fraude pleegt, of een betalingsachterstand hebt. De volledige informatie over algemene uitsluitingen leest u in de Algemene Voorwaarden Bedrijfsverzekeringen. Let op: Er is alleen recht op schadevergoeding voor de onderstaande gebeurtenissen als u aansprakelijk bent. Bent u niet aansprakelijk voor de schade die onder de dekking valt? Dan kunnen wij namens u verweer voeren tegen degene door wie u aansprakelijk bent gesteld. Voorwaarden Garageverzekering Aansprakelijkheid Motorrijtuigen, rubriek G1 GWAM /12 Gebeurtenis Dekking Beperking of uitsluiting 1. Aansprakelijkheid voor schade met of door het motorrijtuig 2. Aansprakelijkheid voor schade met of door de aanhanger 3. Aansprakelijkheid voor schade door lading 4. Aansprakelijkheid voor schade door passagiers 5. Aansprakelijkheid voor schade aan zaken van u of van een andere verzekerde 6. Aansprakelijkheid voor schade aan andere motorrijtuigen en/ of aanhangers privé of van uw eigen bedrijf 7. Schade door motorrijtuigen die u geleverd hebt 8. Aansprakelijkheid voor schade aan handbagage en kleding passagiers 9. Aansprakelijkheid voor schade door slepen U bent verzekerd voor schade die wordt veroorzaakt met of door het motorrijtuig. U bent verzekerd voor schade die wordt veroorzaakt met of door de aanhanger die aan het motorrijtuig gekoppeld is. U bent verzekerd voor schade die wordt veroorzaakt: - met of door lading die wordt vervoerd met het motorrijtuig of de gekoppelde aanhanger - door lading die uit het motorrijtuig of aangekoppelde aanhanger valt. U bent verzekerd voor schade aan anderen of hun spullen die wordt veroorzaakt door passagiers die in de auto zitten of die in- of uitstappen. U bent alleen verzekerd als de schade is veroorzaakt door een medewerker of door een andere persoon voor wie u aansprakelijk bent, tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden. Er geldt een eigen risico van 500 per gebeurtenis. U bent niet verzekerd voor de volgende schade, als die veroorzaakt is door of met een eigen/verzekerd motorrijtuig: - schade aan de aanhanger die aan het motorrijtuig gekoppeld was; - gevolgschade, zoals bedrijfsschade en waardevermindering; - schade die is toegebracht in de gebouwen of op de terreinen die bij uw bedrijf behoren. U bent alleen verzekerd als de schade is veroorzaakt: - door een verkeerd uitgevoerde bewerking aan het motorrijtuig door u, of - doordat u de voorschriften van de fabrikant, importeur of dealer voor het rijklaar maken van af te leveren motorrijtuigen niet bent nagekomen. U bent verzekerd voor schade aan de handbagage van passagiers en de kleding die zij dragen terwijl ze in het motorrijtuig zitten. U bent verzekerd voor schade die wordtveroorzaakt door een ander motorrijtuig dat u met uw auto sleept. U bent niet verzekerd voor schade aan of diefstal van lading, die vervoerd, geladen of gelost worden. Schade aan uw geld, geldswaardig papier, kostbaarheden, of bedrijfsschade is niet verzekerd. In alle andere gevallen bent u niet verzekerd voor schade door motorrijtuigen die u geleverd hebt. Deze dekking geldt alleen als het slepen voldoet aan de wettelijke eisen. U bent niet verzekerd voor schade aan het gesleepte motorrijtuig en aan alle spullen die daar aan, in of op zitten. Voorwaarden Garageverzekering Aansprakelijkheid Motorrijtuigen, rubriek G1 GWAM /12 Welke situaties zijn niet verzekerd? Er zijn situaties waarin u niet bent verzekerd. Deze situaties vindt u in de tabel hieronder. Het maakt niet uit of de schade wel of niet door die situatie veroorzaakt of ontstaan is. In deze situaties moeten wij op basis van de W.A.M. de schade vaak wel vergoeden aan de benadeelde. Wij hebben het recht om de door ons uitgekeerde schade op u of op de dader te verhalen. Situatie 10. Alcohol, geneesmiddelen en drugs Beperking of uitsluiting U bent niet verzekerd: - als de bestuurder op het moment van de gebeurtenis zo onder invloed is van alcohol, geneesmiddelen of drugs dat hij niet meer in staat moet worden geacht het motorrijtuig behoorlijk te besturen. - als de bestuurder bij aanhouding een ademtest of een urine- of bloedproef weigert. - bij overmatig alcoholgebruik van de bestuurder. Met overmatig alcoholgebruik bedoelen wij: - de bestuurder heeft zijn rijbewijs langer dan 5 jaar: - een bloed-alcoholgehalte van 0,5 promille of hoger - een adema-lcoholgehalte van 220 microgram of hoger - de bestuurder heeft zijn rijbewijs korter dan 5 jaar: - een bloed-alcoholgehalte van 0,2 promille of hoger - een adem-alcoholgehalte van 88 microgram of hoger U bent als verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt bewijzen dat u niets wist van deze situatie, dat het tegen uw wil gebeurde en dat u dus niets te verwijten valt. 11. Geen (geldig) rijbewijs U bent niet verzekerd als de bestuurder op het moment van de gebeurtenis geen geldig wettelijk rijbewijs heeft voor het motorrijtuig met eventueel de aanhanger. U bent wel verzekerd: - als de bestuurder vergeten is zijn rijbewijs op tijd te laten vernieuwen. Maar dan mag zijn rijbewijs niet langer dan 1 jaar verlopen zijn; - als de bestuurder minder dan 2 maanden voor het ongeval zijn rijbewijs heeft gehaald, maar het rijbewijs nog niet heeft ontvangen; - als u als verzekeringnemer kunt bewijzen dat u niets wist van deze situatie, dat het tegen uw wil gebeurde en dat u dus niets te verwijten valt; - als het rijbewijs van de bestuurder is gestolen of als hij het verloren heeft. 12. Geen rijbevoegdheid U bent niet verzekerd als op het moment van de gebeurtenis: - de bestuurder vanwege een wet niet bevoegd is om het motorrijtuig te besturen; - de bestuurder niet beschikt over het vereiste rijbewijs om het motorrijtuig te besturen; - de bestuurder vanwege een rechterlijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd. U bent als verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt bewijzen dat u hier niets van wist, dat het tegen uw wil gebeurde en dat u dus niets te verwijten valt. 13. Geen toestemming voor gebruik U bent niet verzekerd voor schade die wordt veroorzaakt door iemand die geen toestemming heeft om het motorrijtuig te gebruiken als bestuurder of als passagier. U bent als verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt bewijzen dat u daar niets van wist, dat het tegen uw wil gebeurde en dat u dus niets te verwijten valt. 14. Geen zelfstandige beschikking over het motorrijtuig U bent niet verzekerd tijdens de periode dat u niet zelfstandig over uw motorrijtuig beschikken, omdat een officiële instantie dat heeft bepaald. kunt 15. Geven van rijles U bent niet verzekerd voor schade die veroorzaakt is door of met een motorrijtuig dat wordt gebruikt voor het geven van rijlessen met inbegrip van examenrijden. U bent als verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt bewijzen dat u daar niets van wist, dat het tegen uw wil gebeurde en dat u dus niets te verwijten valt. Voorwaarden Garageverzekering Aansprakelijkheid Motorrijtuigen, rubriek G1 GWAM /12 Situatie 16. Kenteken niet op naam of ingenomen Beperking of uitsluiting U bent niet verzekerd als uit het Kentekenregister van de RDW blijkt dat op het moment van de gebeurtenis het kenteken van het motorrijtuig niet op uw naam of op naam van uw bedrijf stond of door de RDW was ingenomen. U bent wel verzekerd als u ons hebt gemeld dat het kentekenbewijs op een andere naam stond en wij dat hebben geaccepteerd. 17. Laadruimte U bent niet verzekerd voor schade aan inzittenden die worden vervoerd in een laadruimte van het motorrijtuig die niet voor personen bestemd is, behalve wanneer dit vervoer gebeurt voor controlewerkzaamheden aan een motorrijtuig dat aan u is toevertrouwd. 18. Leeftijd U bent niet verzekerd voor schade die veroorzaakt is door of met een motorrijtuig als de bestuurder van het motorrijtuig volgens de wet te jong is om het motorrijtuig te mogen besturen. U bent als verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt bewijzen dat u daar niets van wist, dat het tegen uw wil gebeurde en dat u dus niets te verwijten valt. 19. Verkeerd gebruik handelaarskenteken U bent niet verzekerd voor schade die veroorzaakt is door of met een motorrijtuig dat behoort tot uw handelsvoorraad en is voorzien van een handelaarskenteken dat niet volgens de wettelijke eisen wordt gebruikt. 20. Verhuur of lease U bent niet verzekerd tijdens het verhuren of leasen van het motorrijtuig of de verzekerde aanhanger of oplegger aan een ander. Met leasen bedoelen wij huren voor langere termijn, met de mogelijkheid om het gehuurde motorrijtuig of aanhanger/oplegger na afloop van de huurtermijn te kopen. U bent wel verzekerd als u het motorijtuig hebt verhuurd aan een cliënt omdat zijn eigen motorrijtuig bij u in reparatie is, of omdat het motorrijtuig dat hij bij u gekocht heeft nog niet aan hem kon worden afgeleverd. 21. Vervoer van personen tegen betaling U bent niet verzekerd voor schade die veroorzaakt is door of met een motorrijtuig dat wordt gebruikt voor vervoer van personen tegen betaling. U bent als verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt bewijzen dat u daar niets van wist, dat het tegen uw wil gebeurde en dat u dus niets te verwijten valt. 22. Wedstrijden U bent niet verzekerd tijdens de deelname aan of de voorbereiding van snelheidsritten en snelheidswedstrijden. U bent wel verzekerd: - als u als verzekeringnemer kunt bewijzen dat u hier niets van wist, dat het tegen uw wil gebeurde en dat u dus niets te verwijten valt; - tijdens betrouwbaarheidsritten en puzzelritten, waarbij snelheid geen rol speelt. Deze verzekering voldoet aan de eisen van de W.A.M. Brengt u iemand schade toe in een land waar deze verzekering geldt? En geldt in dat land een wet die met de W.A.M. overeenkomt, maar heeft die ruimere bepalingen dan de W.A.M? Dan gelden die bepalingen ook voor deze verzekering. Moeten wij een vergoeding betalen volgens de W.A.M., of een soortgelijke buitenlandse wet? En is die vergoeding op deze voorwaarden uitgesloten? Dan hebben wij het recht om dit bedrag op u te verhalen. 3.2 Dekking Hulpverlening Alleen de volgende motorrijtuigen hebben recht op hulpverlening: - Personen- en bestelauto s met een toelaatbaar totaalgewicht van maximaal kg. - Motorrijwielen. U bent verzekerd voor hulpverlening: - bij diefstal van het motorrijtuig; - als het motorrijtuig en/of de aangekoppelde aanhanger zo beschadigd raakt door een ongeval, brand of een oorzaak van buitenaf dat de bestuurder daarmee niet verder kan rijden. U hebt geen recht op hulpverlening als het motorrijtuig tot stilstand is gekomen als gevolg van een mechanisch gebrek. Met diefstal bedoelen wij: het stelen door anderen, of het kwijtraken door verduistering of oplichting. Voorwaarden Garageverzekering Aansprakelijkheid Motorrijtuigen, rubriek G1 GWAM /12 Met brand bedoelen wij: een vuur dat ontstaat door verbranding buiten een haard, dat met vlammen gepaard gaat en dat in staat is zich op eigen kracht te verspreiden. In de tabel hieronder leest u op welke hulpverlening u recht hebt en in welke gevallen een maximum vergoeding geldt. Wij vergoeden de hulpverlening bovenop het bedrag dat op uw polisblad staat voor de dekking Wettelijke Aansprakelijkheid. Let op: Voor hulpverlening moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de Alarmcentrale. Dat is de organisatie die de hulpverlening regelt. Gebeurtenis Dekking Beperking of uitsluiting 1. Het motorrijtuig is gestolen in Nederland, of het motorrijtuig en/of de aangekoppelde aanhanger is beschadigd in Nederland 2. Het motorrijtuig is gestolen in het buitenland U bent verzekerd voor: - berging en het vervoer van het motorrijtuig en/of de aangekoppelde aanhanger en de bagage en/of de lading naar een plek in Nederland die u zelf aanwijst; - het noodzakelijk vervoer, direct na de gebeurtenis, van de bestuurder en de passagiers van het motorrijtuig naar een gezamenlijk adres in N
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks