Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Voorwaarden verzekering Verkeersschade voor werknemers

Category:

News & Politics

Publish on:

Views: 9 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Voorwaarden verzekering Verkeersschade voor werknemers VVW /10 Klik op de titels om uw informatie snel te vinden. Wilt u gedetailleerd zoeken? Klik dan op Inhoud. Inhoud 1 Wat hebt u verzekerd?
Transcript
Voorwaarden verzekering Verkeersschade voor werknemers VVW /10 Klik op de titels om uw informatie snel te vinden. Wilt u gedetailleerd zoeken? Klik dan op Inhoud. Inhoud 1 Wat hebt u verzekerd? Wie zijn verzekerd? 2 Waarvoor bent u verzekerd? In welke landen bent u verzekerd? Voor hoeveel bent u verzekerd? 3 Voor welke schade bent u verzekerd? en voor welke niet? 4 Hoe vergoeden wij de schade? Hebt u een eigen risico? 5 Tot wanneer kunt u op onze beslissing reageren? 6 Wat verwachten wij van u bij een aanvraag, wijziging of schade? Wat zijn de gevolgen als u zich daar niet aan houdt? 7 Wat als? Bijzondere situaties Begrippenlijst (01-16) Voorwaarden verzekering Verkeersschade voor werknemers VVW /10 Inhoud 1 Wat hebt u verzekerd? Wie zijn verzekerd? Wat hebt u verzekerd? Verzekerden zijn: 3 2 Waarvoor bent u verzekerd? In welke landen bent u verzekerd? Voor hoeveel bent u verzekerd? Waarvoor bent u verzekerd onder rubriek A Waarvoor bent u verzekerd onder rubriek B In welke landen bent u verzekerd? Voor hoeveel bent u verzekerd? 4 3 Voor welke schade bent u verzekerd? en voor welke niet? Rubriek A Rubriek B 5 4 Hoe vergoeden wij de schade? Hebt u een eigen risico? De maximale vergoeding Berekening van de schade Schade bij lichamelijk letsel en overlijden Uitkering aan verzekerde of nabestaanden Schade aan uw spullen Eigen risico Vergoeding door anderen 8 5 Tot wanneer kunt u op onze beslissing reageren? 8 6 Wat verwachten wij van u bij een aanvraag, wijziging of schade? Wat zijn de gevolgen als u zich daar niet aan houdt? Uw verplichtingen Gevolgen als u zich niet aan uw verplichten houdt 9 7 Wat als? Bijzondere situaties Wat als er een wijziging komt in het aantal motorrijtuigen of medewerkers van het bedrijf? Wat als er sprake is van opzet of roekeloosheid? Wat als de schade verband houdt met terrorisme? 9 Begrippenlijst 9 Voorwaarden verzekering Verkeersschade voor werknemers VVW /10 Uw polis en de voorwaarden Alle afspraken die we met u maken over de verzekering staan op het polisblad. Bijvoorbeeld hoe lang de verzekering loopt en welke rubrieken u hebt gekozen. Deze voorwaarden gelden voor de Verkeersschadeverzekering voor werknemers. Voor deze verzekering gelden ook de Algemene voorwaarden en de clausules die op het polisblad staan. Wijken de voorwaarden van elkaar af? Of wijken de voorwaarden en de clausules van elkaar af? Dan gelden eerst de bepalingen en clausules die op het polisblad staan. Daarna gelden deze voorwaarden Verkeersschadeverzekering voor werknemers. En tenslotte gelden de Algemene voorwaarden. 1 Wat hebt u verzekerd? Wie zijn verzekerd? 1.1 Wat hebt u verzekerd? Met deze Verkeersschadeverzekering voor Werknemers verzekert u uw medewerkers voor schade door verkeers- en arbeidsongevallen tijdens en rond het werk dat zij voor u doen. U als directeur, vennoot of maat van het bedrijf bent ook meeverzekerd tijdens en rond het werk dat u doet. Deze verzekering bestaat uit twee rubrieken: rubriek A en rubriek B. Rubriek A dekt verkeers- en arbeidsongevallen met bedrijfsvoertuigen en eventueel vervangend vervoer als het eigen motorrijtuig in onderhoud of reparatie is. Rubriek B dekt verkeers- en arbeidsongevallen met voertuigen die niet van de werkgever zijn. Dit kan dus de auto, motor of fiets van de werknemer zelf zijn, maar ook het werkmaterieel van een ander bedrijf waaraan een verzekerde wordt uitgeleend. 1.2 Verzekerden zijn: - de persoon die werkt als zelfstandige of in zijn eenmanszaak en die deze verzekering bij a.s.r. afsluit; - de directeur-grootaandeelhouder, de vennoten en de maten van het bedrijf die deze verzekering bij ons afsluit; - de werknemers van het bedrijf inclusief oproepkrachten of de persoon die deze verzekering bij ons afsluit; - de ZZP ers, freelancers, stagiairs, inleenkrachten of vrijwilligers die werken voor het bedrijf, maar alleen als dit op het polisblad staat vermeld. Met bedrijf bedoelen wij het bedrijf, de organisatie, de instelling of de persoon die deze verzekering afsluit. U en wij In deze voorwaarden noemen we de verzekerden steeds u, maar niet als een bepaling alleen geldt voor de (rechts)persoon die de verzekering heeft afgesloten. In dat geval schrijven we u als verzekeringnemer. We noemen ASR Schadeverzekering N.V. a.s.r., we of wij. 2 Waarvoor bent u verzekerd? In welke landen bent u verzekerd? Voor hoeveel bent u verzekerd? 2.1 Waarvoor bent u verzekerd onder rubriek A Bij Rubriek A bent u verzekerd als bestuurder of passagier van: - een motorrijtuig dat is geregistreerd of verzekerd op naam van uw bedrijf; - een motorrijtuig dat het verzekerde bedrijf huurt of leaset, of; - een motorrijtuig dat uw bedrijf heeft gekregen als tijdelijk vervangend vervoer; - een ander voertuig dan een motorrijtuig, zoals een fiets, die van het verzekerde bedrijf is en gebruikt wordt tijdens het werk Waarvoor bent u verzekerd onder rubriek B Bij Rubriek B bent u verzekerd: - als voetganger; - als bestuurder of passagier van een fiets; - als passagier in het openbaar vervoer (trein, metro, tram, bus, taxi en veerdienst); - als bestuurder van land- of werkmaterieel dat niet van u of uw bedrijf is, en; - als bestuurder of passagier van een motorrijtuig dat geen eigendom is van het verzekerde bedrijf, maar bijvoorbeeld van de medewerker zelf. U bent de bestuurder: - als u een voertuig bestuurt of bedient als u in-, op-, uit- of afstapt; - als u, terwijl u deelneemt aan het verkeer: - brandstof tankt, - het voertuig repareert, of - andere weggebruikers helpt. Voorwaarden verzekering Verkeersschade voor werknemers VVW /10 Met een verkeersongeval bedoelen wij: Een ongeval: - waarbij u of uw voertuig een aanrijding krijgt; - terwijl u deelneemt aan het verkeer, en; - waarbij ten minste één voertuig is betrokken, zoals een fiets, motorrijtuig, metro, tram of trein. Met een arbeidsongeval bedoelen wij: Een ongeval: - waarbij u gemotoriseerd land- of werkmaterieel bedient of gebruikt; - terwijl u niet deelneemt aan het verkeer. Met woon-werkverkeer bedoelen wij de normale weg om naar het werk te komen en naar huis te gaan. U bent passagier: - als u als passagier in een voertuig zit op een zitplaats die voor passagiers bestemd is; - als u in-, uit- of afstapt; - als u, terwijl u deelneemt aan het verkeer: - brandstof tankt, - het voertuig repareert, of - andere weggebruikers helpt. 2.3 In welke landen bent u verzekerd? U bent verzekerd in de gehele wereld. 2.4 Voor hoeveel bent u verzekerd? U bent verzekerd voor maximaal het bedrag dat op uw polisblad staat. 3 Voor welke schade bent u verzekerd? en voor welke niet? Het moet gaan om een gebeurtenis die plotseling en onvoorzien is. Schade die ontstaat door langzaam inwerkende processen valt hier niet onder. De gebeurtenis moet plaatsvinden tijdens de looptijd van de verzekering. Een gebeurtenis is een voorval of een reeks van voorvallen die met elkaar verband houden, waardoor schade ontstaat. En bij het sluiten van de verzekering moet het voor u en voor ons onzeker zijn dat uit deze gebeurtenis schade zal ontstaan. Dit wordt ook wel het wettelijke vereiste van onzekerheid genoemd. U bent verzekerd voor schade veroorzaakt door gebeurtenissen in de tabel hieronder. We noemen hier ook de uitsluitingen en beperkingen die van toepassing zijn. Daarnaast gelden de algemene uitsluitingen die genoemd worden in de Algemene voorwaarden. Dit betekent dat u niet verzekerd bent voor schade door atoomkernreacties en molest. En ook niet als u fraude pleegt, of een betalingsachterstand hebt. De volledige informatie over algemene uitsluitingen leest u in de Algemene voorwaarden. 3.1 Rubriek A Gebeurtenis Dekking Beperking of uitsluiting 1. Als bestuurder van een motorrijtuig U bent verzekerd voor schade die ontstaat: - door een verkeersongeval tijdens het werk of tijdens een activiteit die te maken heeft met het werk, zoals een bedrijfsuitje; - door een verkeersongeval tijdens woonwerkverkeer; - door een arbeidsongeval tijdens het werk met gemotoriseerd land- of werkmaterieel. Voorwaarden verzekering Verkeersschade voor werknemers VVW /10 Gebeurtenis Dekking Beperking of uitsluiting 2. Als passagier van een motorrijtuig 3. Als bestuurder of passagier van een ander voertuig U bent verzekerd voor schade die ontstaat: - door een verkeersongeval tijdens het werk; - door een verkeersongeval tijdens woonwerkverkeer. U bent verzekerd voor schade die ontstaat door een verkeersongeval tijdens het werk. De passagier is alleen verzekerd als het een verzekerde betreft zoals in hoofdstuk 1.2 genoemd. 3.2 Rubriek B Gebeurtenis Dekking Beperking of uitsluiting 1. Als bestuurder of passagier van een voertuig of als voetganger U bent verzekerd voor schade die ontstaat: - door een verkeersongeval tijdens het werk of tijdens een activiteit die te maken heeft met het werk, zoals een bedrijfsuitje; - door een arbeidsongeval tijdens het werk met gemotoriseerd land- of werkmaterieel, en; - door een verkeersongeval tijdens woonwerkverkeer. De passagier is alleen verzekerd als het een verzekerde betreft zoals in hoofdstuk 1.2 genoemd. Welke situaties zijn niet verzekerd? Er zijn situaties, waarin u niet bent verzekerd. Het maakt niet uit of de schade wel of niet door die situatie veroorzaakt of ontstaan is. Daarnaast gelden de algemene uitsluitingen die genoemd worden in de Algemene voorwaarden. Dit betekent dat u niet verzekerd bent voor schade door atoomkernreacties en molest. En ook niet als u fraude pleegt, of een betalingsachterstand hebt. De volledige informatie over algemene uitsluitingen leest u in de Algemene voorwaarden. Deze situaties vindt u in de tabel hieronder. Situatie 1. Aansprakelijkheidsverzekering 2. Alcohol, geneesmiddelen en drugs Beperking of uitsluiting U bent als passagier niet verzekerd voor schade door het ongeval als u recht hebt op een vergoeding uit een aansprakelijkheidsverzekering of het Waarborgfonds. U bent niet verzekerd: - als de bestuurder op het moment van de gebeurtenis zo onder invloed is van alcohol, geneesmiddelen of drugs dat hij niet meer in staat moet worden geacht het motorrijtuig behoorlijk te besturen; Dit geldt bijvoorbeeld als de bestuurder geneesmiddelen gebruikt waarop of waarbij een waarschuwing wordt gegeven dat de gebruiker geen motorrijtuig mag besturen; - als de bestuurder bij aanhouding een ademtest of een urine- of bloedproef weigert; - bij overmatig alcoholgebruik van de bestuurder. Met overmatig alcoholgebruik bedoelen wij: - de bestuurder heeft zijn rijbewijs langer dan 5 jaar: - een bloed-alcoholgehalte van 0,5 promille of hoger - een adem-alcoholgehalte van 220 microgram of hoger - de bestuurder heeft zijn rijbewijs korter dan 5 jaar: - een bloed-alcoholgehalte van 0,2 promille of hoger - een adem-alcoholgehalte van 88 microgram of hoger U bent als passagier of verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt aantonen dat u niets wist van deze situatie, of dat het tegen uw wil gebeurde en dat u niets te verwijten valt. Voorwaarden verzekering Verkeersschade voor werknemers VVW /10 Situatie 3. Geen (geldig) rijbewijs Beperking of uitsluiting U bent niet verzekerd als de bestuurder op het moment van de gebeurtenis geen geldig wettelijk rijbewijs heeft voor het motorrijtuig met eventueel de aanhanger of oplegger. U bent wel verzekerd: - als de bestuurder vergeten is zijn rijbewijs op tijd te laten vernieuwen. Maar dan mag zijn rijbewijs niet langer dan 1 jaar verlopen zijn; - als de bestuurder minder dan 2 maanden voor het ongeval zijn rijbewijs heeft gehaald, maar het rijbewijs nog niet heeft ontvangen; - als u als verzekeringnemer kunt aantonen dat u niets wist van deze situatie, of dat het tegen uw wil gebeurde en dat u niets te verwijten valt; - als het rijbewijs van de bestuurder is gestolen of als hij het verloren heeft. 4. Geen rijbevoegdheid U bent niet verzekerd als op het moment van de gebeurtenis: - de bestuurder vanwege een wet niet bevoegd is om het motorrijtuig te besturen. - de bestuurder niet beschikt over het vereiste rijbewijs om het motorrijtuig te besturen. - de bestuurder vanwege een rechterlijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd. U bent als verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt bewijzen dat u hier niets van wist, dat het tegen uw wil gebeurde en dat u dus niets te verwijten valt. 5. Geven van rijles U bent niet verzekerd voor schade die veroorzaakt is door of met een motorrijtuig dat wordt gebruikt voor het geven van rijlessen met inbegrip van examenrijden. U bent als verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt bewijzen dat u daar niets van wist, dat het tegen uw wil gebeurde en dat u dus niets te verwijten valt. 6. Leeftijd U bent niet verzekerd voor schade die veroorzaakt is door of met een motorrijtuig als de bestuurder van het motorrijtuig de daarvoor wettelijk voorgeschreven leeftijd nog niet heeft bereikt. U bent als verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt bewijzen dat u niets wist van deze situatie, dat het tegen uw wil gebeurde en dat u dus niets te verwijten valt. 7. Niet direct benadeeld Is uw werknemer arbeidsongeschikt geraakt? Dan vergoeden wij geen kosten die u als werkgever maakt. Bijvoorbeeld kosten om het loon door te betalen of kosten om de werknemer (tijdelijk) te vervangen. Wij vergoeden wel de kosten die iemand anders voor u heeft gemaakt omdat u lichamelijk letsel hebt. Voorwaarde is dat u recht op vergoeding van deze kosten zou hebben als u ze zelf had gemaakt. Bijvoorbeeld de kosten van het vervoer van u als gewonde naar een arts. Als u komt te overlijden door het ongeval, dan vergoeden wij de uitvaartkosten aan de mensen die de uitvaart betaald hebben. Maar alleen als de kosten niet onder een begrafenisverzekering vallen. De kosten moeten wel redelijk zijn, dat wil zeggen: in overeenstemming met de levensomstandigheden van de overleden persoon. 8. Vervoer van personen tegen betaling U bent niet verzekerd voor schade die veroorzaakt is door of met een motorrijtuig dat wordt gebruikt voor vervoer van personen tegen betaling. U bent als verzekeringnemer wel verzekerd als u kunt bewijzen dat u niets wist van deze situatie, dat het tegen uw wil gebeurde en dat u dus niets te verwijten valt. 9. Wedstrijden U bent niet verzekerd tijdens de deelname aan of de voorbereiding van snelheidsritten en snelheidswedstrijden. U bent wel verzekerd: - als u als verzekeringnemer kunt bewijzen dat u hier niets van wist, dat het tegen uw wil gebeurde en dat u dus niets te verwijten valt. - tijdens betrouwbaarheidsritten en puzzelritten. 4 Hoe vergoeden wij de schade? Hebt u een eigen risico? Hieronder leest u wat wij vergoeden als u een schade hebt die verzekerd is. Voorwaarden verzekering Verkeersschade voor werknemers VVW / De maximale vergoeding Bent u de enige verzekerde met schade? Per ongeval vergoeden wij maximaal het bedrag dat op het polisblad staat. Zijn er meer verzekerden met schade? Per ongeval vergoeden wij voor alle verzekerden samen maximaal het bedrag dat op het polisblad staat. 4.2 Berekening van de schade Bij de berekening gaan we uit van de schade die u zou kunnen verhalen op een persoon die aansprakelijk is voor de schade. Ook als u in uw situatie niemand aansprakelijk kunt stellen. Dit doen we op basis van de uitgangspunten van Boek 6 BW. 4.3 Schade bij lichamelijk letsel en overlijden Kunt u als gevolg van een verkeersongeval uw dagelijkse werkzaamheden niet meer volledig verrichten? Dan vergoeden wij bijvoorbeeld: - uw verlies van arbeidsvermogen; - de medische kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt; - smartengeld. Let op: - Wij houden bij het vaststellen van het verlies aan inkomen geen rekening met inkomen uit het verleden dat fiscaal niet verantwoord is, de zogenaamde zwarte verdiensten. - Wij houden bij het vaststellen van de verdiencapaciteit wel rekening met uitkeringen uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Wij verrekenen geen uitkeringen uit een vaste lasten AOV ; Bij lichamelijk letsel kunnen wij ook een arbeidsdeskundige vragen om u te bezoeken. Die bespreekt met u: - wat u wel en niet kunt doen binnen uw eigen mogelijkheden; - of er aanpassingen van uw werk of de werkomstandigheden mogelijk zijn; - of taken binnen de organisatie waarin u werkzaam bent, aangepast of anders verdeeld kunnen worden; - of u een andere functie kunt krijgen, binnen de organisatie waarin u werkzaam bent of daarbuiten. Komt u te overlijden door het ongeval? Dan vergoeden we de extra kosten van levensonderhoud waarmee uw nabestaanden te maken krijgen doordat u overlijdt. Draagt u tijdens het ongeval geen helm of autogordels terwijl dat wettelijk verplicht is? En gaat het om een ongeval tijdens woon-werkverkeer? Dan vergoeden wij maximaal 75% van de schade. Met lichamelijk letsel bedoelen wij: aantasting van uw gezondheid door een geweld van buiten. Het letsel moet objectief kunnen worden vastgesteld door een geneeskundige. Het ongeval moet een verkeersongeval of arbeidsongeval zijn. U hebt het recht om een belangenbehartiger in te schakelen. Wij vergoeden de kosten hiervan als deze kosten voldoen aan de eisen van de wet (artikel 6:96 BW). Wij vergoeden dan: - het uurtarief inclusief kantoorkosten tot maximaal 1/900 deel van het algemene bezoldigingsmaximum volgens de Wet normering topinkomens, en - de BTW die hierover verschuldigd is. Wij vergoeden hiervoor in totaal maximaal 10% van het door ons vastgestelde schadebedrag. 4.4 Uitkering aan verzekerde of nabestaanden Hebt u lichamelijk letsel, dan keren we de schadevergoeding aan u uit. Maar komt u door het ongeval te overlijden, dan keren we de vergoeding aan uw nabestaanden uit. Is nog niet duidelijk hoe groot de schade is? Dan krijgt u van ons een voorschot voor de schade die al wel bekend is. 4.5 Schade aan uw spullen Hebt u niet alleen lichamelijk letsel, maar zijn ook uw spullen beschadigd, vernietigd of verloren gegaan door het ongeval? Dan ontvangt u een redelijke vergoeding die we baseren op de waarde die de spullen hadden vlak voordat de schade ontstond. Dat geldt ook voor nabestaanden bij overlijden van de verzekerde. Maar, kunnen de beschadigde spullen nog worden gerepareerd? En zijn de reparatiekosten lager dan de dagwaarde? Dan krijgt u maximaal de reparatiekosten vergoed. Met dagwaarde bedoelen wij: de waarde die de spullen hadden vlak voordat de schade ontstond. Schade aan het voertuig krijgt u niet vergoed. Voorwaarden verzekering Verkeersschade voor werknemers VVW / Eigen risico Hebt u een eigen risico, dan staat dat op uw polisblad. Daar staat ook hoeveel eigen risico u hebt. Wanneer wij een schade aan de benadeelde hebben vergoedt, dan moet u het eigen risico aan ons betalen. 4.7 Vergoeding door anderen U bent niet verzekerd voor schade die vergoed wordt (of zou worden vergoed als u deze verzekering niet had gehad) op een van de volgende manieren: - via een bestaande garantieregeling of leveringsovereenkomst - via een wet, een regeling of een voorziening - via een andere verzekering van uzelf (bijvoorbeeld via uw werkgever) of van een ander (bijvoorbeeld van een fabrikant, dealer of reparateur). Een schade kan op meerdere verzekeringen verzekerd zijn. In dat geval geldt deze Na u-bepaling. Deze bepaling is vooral van belang voor verzekeraars die de schade op elkaar verhalen als de schade door beide verzekeringen kan worden vergoed. Wij vergoeden alleen de schade of kosten die de andere verzekeraar niet vergoedt omdat de schade hoger is dan het bedrag waarvoor u bij die verzekeraar bent verzekerd. Ook vergoeden wij geen schade of kosten die onder die andere verzekering gedekt zijn of gedekt zouden zijn als u de verzekering bij ons niet had afgesloten. Wij vergoeden niet het eigen risico dat op de andere verzekering geldt. 5 Tot wanneer kunt u op onze beslissing reageren? Zodra wij een verzoek om schadevergoeding beoordeeld hebben, krijgt u of uw gemachtigde van ons een mededeling met daarin ons definitieve standpunt. Dat kan zijn: - wij delen u de vastgestelde schadevergoeding mee; - wij wijzen het verzoek om schadevergoeding af. Bent u het niet eens met ons definitieve sta
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks