Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Vragen SP Noord-Holland

Category:

Documents

Publish on:

Views: 0 | Pages: 2

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Related documents
Description
Vragen SP Noord-Holland
Transcript
  2018 45 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Datum ingekomen vragen : 11 april 2018 Datum GS-besluit: : Vragen nr. 45 Vragen van mevrouw J.M.E. de Groot  en de heer W. Hoogervorst  (SP) over de onderhoudstoestand van de Noord-Hollandse provinciale bruggen en viaducten De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten mede, dat op 11 april 2018 door de leden van Provinciale Staten, mevrouw J.M.E. de Groot  en de heer W. Hoogervorst  (SP), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen. INLEIDING VRAGEN RTVNH meldde op 11 april 2018 dat een groot aantal bruggen en viaducten in het Rijkswegennet in de provincie Noord-Holland er bijzonder slecht aan toe is 1 . Dit is te wijten aan achterstallig onderhoud, dat soms al heel veel jaren achterstallig is. RTVNH kon de gegevens bemachtigen via een WOB- verzoek. VRAGEN Vraag 1: Zijn de gegevens over de onderhoudstoestand van de bruggen en viaducten in het Rijkswegennet, die door RTVNH naar buiten werden gebracht, ook bij u bekend? Als dat het geval is, hoe lang zijn deze gegevens dan reeds bij u bekend? Kunt u uw antwoord toelichten? Vraag 2: Als deze gegevens reeds langer bij u bekend waren, hebt u dan een en ander gecommuniceerd met gemeenten, omwonenden, bestuurders van voertuigen en de leden van Provinciale Staten? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet? Vraag 3: Hebt u een verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de inwoners en de weggebruikers in Noord-Holland? Zo ja, kunt u uw verantwoordelijkheid omschrijven? Kunt u uw antwoord toelichten? Vraag 4: In de gegevens die RTVNH verkreeg kwamen ook de Coenbruggen (trein- en wegverkeer) aan de orde. De Coenbrug in de A8 door Zaanstad krijgt  –  als de A8-A9 onverhoopt toch nog wordt 1 http://www.nhnieuws.nl/nieuws/222699/Verdieping - Risico - op - instorten -  Noord - Hollandse -  bruggen - en - viaducten - door  - grootschalig - achterstallig - onderhoud    2018 45 aangelegd  –  heel veel extra verkeersbewegingen te verwerken. Het gaat dan om 30.000 of meer voertuigen per dag. Nu is de Coenbrug al niet meer veilig, volgens de rapporten. Kan de Coenbrug de grote hoeveelheid extra verkeersbewegingen, door de aanleg van de A8-A9, qua veiligheid wel aan? Kunt u uw antwoord toelichten? Vraag 5: Kunt u ons inlichten over de onderhoudstoestand van alle bruggen en viaducten in de Noord-Hollandse provinciale wegen? Graag ontvangen wij ook de inspectierapporten van alle bruggen en viaducten. Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na binnenkomst, beantwoorden.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks