Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

VRIJSTELLING DOORSTORTING BV BIJ TEWERKSTELLING VAN WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKERS

Category:

Food

Publish on:

Views: 11 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
VRIJSTELLING DOORSTORTING BV BIJ TEWERKSTELLING VAN WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKERS Bepaalde werkgevers wrden nder bepaalde vrwaarden vrijgesteld van het drstrten aan de fiscus van een bepaald percentage
Transcript
VRIJSTELLING DOORSTORTING BV BIJ TEWERKSTELLING VAN WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKERS Bepaalde werkgevers wrden nder bepaalde vrwaarden vrijgesteld van het drstrten aan de fiscus van een bepaald percentage van de bedrijfsvrheffing verschuldigd p de bezldigingen betaald f tegekend aan wetenschappelijke nderzekers. 1 Tepassingsgebied Werkgevers De hierna vermelde werkgevers (wettelijk schuldenaars van de bedrijfsvrheffing) wrden vrwaardelijk vrijgesteld van het drstrten aan de fiscus van 80% (sinds ) van de bedrijfsvrheffing verschuldigd p de bezldigingen betaald f tegekend aan bepaalde werknemers. De vrijstelling kan aangevraagd wrden dr: Universiteiten, hgeschlen, dr de minister erkende wetenschappelijke instellingen, het Natinaal Fnds vr Wetenschappelijk Onderzek (NFWO) en het Fnds vr Wetenschappelijk Onderzek Vlaanderen (FWOV); Ondernemingen die bezldigingen uitbetalen f tekennen aan nderzekers met een diplma PhD, burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur en bepaalde masterdiplma s; Ondernemingen die bezldigingen uitbetalen f tekennen aan nderzekers die aan nderzeksprjecten werken in het kader van samenwerkingsvereenkmsten afgeslten met universiteiten f hgeschlen in de EER f met erkende wetenschappelijke instellingen; Jnge innverende ndernemingen (Yung Innvative Cmpany) die wetenschappelijk persneel (nderzekers, nderzekstechnici, prjectbeheerders inzake nderzek en ntwikkeling) tewerkstellen. Deze vrijstelling is niet mgelijk vr administratief f cmmercieel persneel. Een nderneming vldet aan de definitie van Yung Innvative Cmpany als de venntschap: nderzeksprjecten uitvert; vldet aan de definitie van kleine nderneming: kleine ndernemingen zijn venntschappen met rechtspersnlijkheid die vr het laatst en vrlaatst afgeslten bekjaar een jaargemiddeld persneelsbestand hebben van minder dan 100 werknemers en niet meer dan één van de vlgende criteria verschrijden: jaargemiddelde van het persneelsbestand: 50; jaarmzet (excl. btw): ; balansttaal: ; minder dan 10 jaar bestaat vr 1 januari van het jaar waarin de vrijstelling van drstrting BV wrdt tegekend; niet pgericht is in het kader van een cncentratie, een herstructurering, een uitbreiding van een vregere activiteit f een vername van dergelijke activiteiten; uitgaven heeft gedaan p het vlak van nderzek en ntwikkeling die minstens 15% van de ttale ksten van het vrgaande belastbaar tijdperk vertegenwrdigen. Attentia sciaal secretariaat Sluisweg 1 bus Gent Wanneer de venntschap aan het eind van een belastbaar tijdperk niet langer vldet aan de definitie van Yung Innvative Cmpany mag de vrijstelling van drstrting van de bedrijfsvrheffing niet meer tegepast wrden p de bezldigingen tegekend f betaald vanaf de eerstvlgende maand. Definitie van wetenschappelijk nderzek Vanaf 1 januari 2014 wrdt een definitie van wetenschappelijk nderzek ingeverd. Het nderzek met één van vlgende delen hebben: Fundamenteel nderzek: experimentele f theretische activiteiten die wrden verricht m nieuwe kennis te verwerven, znder dat hiermee een rechtstreekse praktische tepassing begd wrdt. Industrieel nderzek: nderzek gericht p het pden van nieuwe kennis en vaardigheden met het g p de ntwikkeling f verbetering van prducten, prcedures f diensten, inclusief het buwen van de daarvr ndige systemen maar met uitzndering van het buwen van prttypes. Experimentele ntwikkeling: het gebruiken van bestaande kennis en vaardigheden vr ntwerpen van nieuwe f verbeterde prducten, prcedés f diensten die niet vr cmmercieel gebruik zijn bestemd, inclusief de ntwikkeling van cmmercieel bruikbare prttypes als het prttype zelf het cmmerciële eindprduct is en te duur is m alleen vr demnstratiedelen te wrden gebruikt Nieuwe nderzeksprjecten meten vanaf 1 januari 2014 vlden aan deze definities. Vr prjecten pgestart vóór 1 januari 2014 wrdt een vergangsregeling vrzien, ze krijgen uitstel tt 1 januari Aanmelding van nderzeksprjecten Vanaf 1 januari 2014 meten de nderzeksprjecten tevens aangemeld wrden en gedgekeurd wrden dr de Prgrammatrische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid. Bij aanmelding meten vlgende gegevens meegedeeld wrden: Identificatie schuldenaar van de bedrijfsvrheffing Beschrijving van het prject f prgramma waarbij wrdt aangetnd dat het fundamenteel nderzek, industrieel nderzek f experimentele ntwikkeling tt del heeft De verwachte aanvangsdatum en de vrpgestelde einddatum van het prject f prgramma Men heft niet te wachten p deze gedkeuring m de vrijstelling van drstrten van de bedrijfsvrheffing te te passen, maar indien de dienst achteraf beslist dat het prject niet vldet aan de wettelijke vrwaarden, met de bedrijfsvrheffing alsng drgestrt wrden. Prjecten die reeds p 1 januari 2014 bestnden krijgen een jaar uitstel tt aanmelding bij de dienst tt 1 januari De nieuwe definities van de nderzeks- en ntwikkelingsprgramma s en de nieuwe aanmeldingsprcedure gelden echter alleen vr private ndernemingen en YIC s. Universiteiten, hgeschlen en wetenschappelijke instellingen zijn hiervan vrijgesteld. Vr meer infrmatie ver het tepassingsgebied, kan u terecht p de website van Belsp: p. 2/5 2 Berekening vrdeel De vrijstelling wrdt berekend p de bedrijfsvrheffing die wrdt ingehuden p de bezldigingen die in het kader van het nderzeks- en ntwikkelingsprjecten uitbetaald zijn tijdens de duurtijd van het prject vr zver die betrekking hebben p een effectieve tewerkstelling in het nderzeksprject. De vrijstellingspercentages zijn sinds 1 juli 2008 als vlgt: : 65% : 75% : 80%. 3 Bewijs te leveren dr de werkgever met het g p de vrijstelling 3.1 Via de aangiften 274 in de bedrijfsvrheffing De bedelde werkgevers meten, vr de peride waarin zij bezldigingen hebben tegekend waarvr zij slechts een gedeelte van de verschuldigde bedrijfsvrheffing aan de fiscus meten strten, 2 afznderlijke aangiften 274 in de bedrijfsvrheffing pmaken. De eerste aangifte in de bedrijfsvrheffing heeft betrekking p de aan al de werknemers betaalde f tegekende bezldigingen en met de vlgende specifieke vermeldingen bevatten: in het vak belastbare inkmsten : de dr de werkgever vr die peride betaalde f tegekende belastbare bezldigingen; in het vak verschuldigde bedrijfsvrheffing : de ingehuden bedrijfsvrheffing. De tweede aangifte in de bedrijfsvrheffing heeft uitsluitend betrekking p de bezldigingen van werknemers waarvr een deel van de bedrijfsvrheffing niet aan de fiscus met wrden gestrt en met, afhankelijk van de schuldenaars, de vlgende specifieke vermeldingen bevatten: in het vak aard der inkmsten : één van de hiernavermelde cdes; in het vak belastbare inkmsten : de dr de werkgever vr die peride betaalde f tegekende belastbare bezldigingen; in het vak verschuldigde bedrijfsvrheffing : een negatief bedrag gelijk aan 80% (sinds ) van de ingehuden bedrijfsvrheffing p de belastbare bezldigingen. Te gebruiken cdes p de aangifte 274 in de bedrijfsvrheffing cde 05: wetenschappelijk nderzek in universiteiten en hgeschlen; cde 07: wetenschappelijk nderzek in wetenschappelijke instellingen; cde 09: wetenschappelijk nderzek in privé-partnerships; cde 32: hggeschlde wetenschappelijk nderzekers; cde 31: de Yung Innvative Cmpany ; cde 33: de hggeschlde nderzekers masters. p. 3/5 3.2 Nminatieve lijsten De betrkken werkgevers meten een nminatieve lijst per instelling ter beschikking van de administratie huden met vermelding van: a) de vlledige identiteit van de werkgever met vermelding van het natinaal nummer f het refertenummer als schuldenaar inzake bedrijfsvrheffing; b) bvendien vr elke bedelde werknemer-nderzeker : de vlledige identiteit alsmede, in vrkmend geval, het natinaal nummer; in vrkmend geval, de data van indiensttreding en uitdiensttreding zals die in de nmiddellijke aangifte van tewerkstelling (DIMONA) zijn vermeld; de bevestiging dat een arbeidsvereenkmst werd afgeslten f een tewerkstellingsbesluit werd getrffen; het bedrag van de betaalde brut belastbare bezldigingen; het bedrag van de p die bezldigingen ingehuden bedrijfsvrheffing en een gedetailleerde berekening van die bedrijfsvrheffing. c) vr de werknemer-nderzekers van universiteiten en hgeschlen, wetenschappelijke instellingen: het bewijs dat de betrkken werknemer, naargelang het geval, een assistentnderzeker f een pstdctrale nderzeker is; d) vr de werknemer-nderzekers van privé-partnerships: het bewijs dat de betrkken werknemer, als nderzeker tewerkgesteld is in een nderzeksprject; e) vr de werknemer-nderzekers van een Yung Innvative Cmpany : het bewijs dat de betrkken werknemer, naargelang het geval, nderzeker, nderzekstechnicus f prjectbeheerder inzake nderzek en ntwikkeling is; f) vr elke werknemer- hggeschlde nderzeker: het bewijs dat de betrkken werknemer nderzeker is die het vereist diplma heeft, en het bewijs dat hij tewerkgesteld is in nderzeksen ntwikkelingsprgramma s; g) het ttaal bedrag van de bezldigingen en van de ingehuden bedrijfsvrheffing. 4 Tepassing bij Attentia Mdaliteiten De 6 betrkken werknemersmdaliteiten zijn: assistent-nderzekers f pstdctrale nderzekers van universiteiten en hgeschlen, enz...: mdaliteit UH; assistent-nderzekers f pstdctrale nderzekers tewerkgesteld bij een werkgever uit de lijst van wetenschappelijke instellingen: mdaliteit WS; nderzekers die aan nderzeksprjecten werken ter uitvering van met de vrmelde universiteiten f hgeschlen f met de vrmelde erkende wetenschappelijke instellingen afgeslten samenwerkingsvereenkmsten (privépartnerships): mdaliteit PP; hggeschlde nderzekers dctr, burgerlijk ingenieur: mdaliteit IR; wetenschappelijk persneel in een Yung Innvative Cmpany : mdaliteit YI; hggeschlde nderzeker master, industrieel ingenieur: mdaliteit MR. p. 4/5 De BV-subsidie wetenschappelijk nderzek kmt in vlgende lncdes terecht: Mdaliteit Lncde Omschrijving UH 9WD tt 9WG Universiteiten/hgeschlen WS 94D tt 94G Wetenschappelijk nderzek PP 9WH tt 9WK Privé-partnerships IR 9WL tt 9WO Hggeschlde nderzekers YI 9WP tt 9WS Yung Innvative Cmpany MR 9WW tt 9WX Onderzekers Masters 5 Anticumulbepaling De Prgrammawet van (B.S ) verde per ng een bepaling in waarin wrdt gesteld dat eenzelfde bezldiging f eenzelfde deel ervan slechts in aanmerking kan kmen vr één van de zes bedrijfsvrheffingsubsidies vr wetenschappelijk nderzek. p. 5/5
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks