Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lubina č. 1/2014 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Lubina

Category:

Technology

Publish on:

Views: 8 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Všeobecne záväzné nariadenie obce Lubina č. 1/2014 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Lubina Obecné zastupiteľstvo v Lubine sa na svojom zasadnutí dňa uznieslo 3/5 väčšinou prítomných poslancov
Transcript
Všeobecne záväzné nariadenie obce Lubina č. 1/2014 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Lubina Obecné zastupiteľstvo v Lubine sa na svojom zasadnutí dňa uznieslo 3/5 väčšinou prítomných poslancov na tomto všeobecne záväznom nariadení v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a na základe zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. 1 Úvodné ustanovenie Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN ) upravuje postup prenajímateľa pri prenajímaní a užívaní nájomných bytov v bytových domoch vo vlastníctve obce postavených z finančných prostriedkov obce a štátu (ŠFRB) a zásady výberu nájomníkov. 2 Nakladanie s nájomnými bytmi Nájomné byty sú určené pre občanov, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky: 1) Žiadateľ o byt je občan, ktorý dovŕšil vek 18 rokov, je spôsobilý na právne úkony a podal žiadosť o nájom bytu na predpísanom tlačive, ktoré tvorí Prílohu č. 2 tohto VZN (ďalej len žiadosť ). 2) Mesačný príjem osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu (Z. č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov) neprevyšuje hranicu príjmu určenú zákonom č. 443/2010 Z. z., ktorým sa určujú pravidlá pre poskytovanie príspevkov na výstavbu alebo kúpu nájomných bytov. 3) Žiadateľ nie je vlastníkom alebo väčšinovým spoluvlastníkom iného bytu, alebo rodinného domu. 4) Žiadateľ nemá voči obci Lubina nedoplatky na daniach a poplatkoch. 3 Žiadosť o pridelenie nájomného bytu 1) Pre účely tohto VZN sa žiadateľom rozumie občan, ktorý si podá žiadosť o pridelenie nájomného bytu, ktorá musí obsahovať základné údaje o žiadateľovi. -1- 2) Žiadosť o pridelenie nájomného bytu musí byť podaná žiadateľom písomne a vlastnoručne podpísaná. Žiadosť o pridelenie bytu musí obsahovať: a) meno, priezvisko, rodné číslo, telefonický kontakt žiadateľa, manžela/-ky, druha/družky, b) miesto trvalého pobytu/prechodného pobytu žiadateľa, manžela/-ky, druha/družky, c) rodinný stav žiadateľa, manžela/-ky, druha/družky, d) zamestnávateľ e) zoznam osôb domácnosti, ktorí sú do žiadosti zahrnutí a ich vzťah ku žiadateľovi, f) bytové pomery žiadateľa, g) dôvod podania žiadosti o byt, h) doklady o príjme všetkých členov domácnosti žiadateľa za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom je uzatvorená nájomná zmluva, i) čestné vyhlásenie, že žiadateľ, manžel/-ka, druh/družka nevlastní iný byt, resp. rodinný dom vrátane úradne overených podpisov, j) žiadateľ o bezbariérový byt predloží doklad o diagnóze a rozsahu zdravotného postihnutia (zoznam zdravotných postihnutí tvorí Prílohu č. 1 tohto VZN), k) iné doklady podľa uváženia žiadateľa, ktoré môžu preukázať skutočnosti, ktoré komisia zohľadní pri rozhodovaní o pridelení nájomného bytu, l) súhlasy so spracovaním osobných údajov uvedených v podanej žiadosti na účely pridelenia nájomného bytu, m) poučenie. 1) Žiadatelia o nájomný byt budú zapísaní do zoznamu uchádzačov v poradí podľa dátumu prijatia žiadosti. 4 Posudzovanie žiadostí 1) Podané žiadosti prerokuje Bytová komisia pre prideľovanie nájomných bytov (ďalej len komisia). Pri rozhodovaní komisia zohľadňuje najmä: a) či je žiadateľom domácnosť s maloletými deťmi, b) zdravotný stav žiadateľa, alebo člena domácnosti, c) majetkové a iné podmienky, ktoré obmedzujú schopnosť žiadateľa a členov domácnosti zabezpečiť si bývanie vlastnými prostriedkami. 2) Nájomný byt (obstaraný z verejných prostriedkov) je možné prenajať žiadateľovi: a) ak je evidovaný v zozname žiadateľov, -2- b) a súčasne, ak po preverení a posúdení údajov pri uzatváraní nájomnej zmluvy spĺňa požiadavky 22 ods. 3 zákona 443/2010 c) ak o uzavretie nájomnej zmluvy nepožiada fyzická osoba uvedená v 22 ods. 3, je možné uzavrieť nájomnú zmluvu aj s inou fyzickou osobou najviac na jeden rok. 3) Komisia po posúdení žiadosti vyberie zo zoznamu uchádzačov tých žiadateľov, ktorí spĺňajú všetky podmienky a vyberie príslušný počet nájomníkov, s ktorými odporúča uzavrieť nájomné zmluvy na nájomný byt (ďalej len návrh ), ako aj dobu, na ktorú majú byť nájomné zmluvy so žiadateľmi uzavreté. Návrh komisie má pre starostu odporúčací charakter. 4) Rozhodnutie o pridelení nájomného bytu podpisuje starosta obce. V prípade, že starosta rozhodne odlišne od odporúčania komisie, v prílohe svojho rozhodnutia uvedie dôvody, ktoré ho viedli k odlišnému stanovisku. 5) Žiadateľ, ktorý uvedie nepravdivé údaje, alebo údaje sfalšuje, nedostaví sa k podpisu nájomnej zmluvy, alebo ju nepodpíše, sa vyčiarkne zo zoznamu uchádzačov o nájomný byt a pri úmyselnom konaní môže byť takýto žiadateľ opätovne zaradený do zoznamu najskôr o 6 mesiacov po vyčiarknutí. Uspokojení žiadatelia sa vyradia zo zoznamu uchádzačov o nájomný byt. 5 Nájomný vzťah 1) Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, maximálne 3 roky s výnimkou, ak nájomca je občan so zdravotným postihnutím, u ktorého doba nájmu neprevýši 10 rokov. V nájomnej zmluve bude upravené právo nájomcu na opakované uzatvorenie nájmu bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve, v zákone č. 443/2010 Z. z. a v osobitnom predpise ( 711 OZ). O možnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom skončenia nájmu nájomného bytu. Pri opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy je možné uzavrieť nájomnú zmluvu aj s fyzickou osobou žijúcou v domácnosti s mesačným príjmom, ktorý k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku opakovaného prenájmu nájomného bytu spĺňa požiadavky 12 ods. 4 zákona 443/2010. Pred uzavretím nájomnej zmluvy sa umožní nájomcovi prehliadka nájomného bytu. 2) Cena ročného nájmu sa určí dohodou vo výške max. 5 % z obstarávacej ceny bytu. Nájomné zahŕňa tvorbu fondu opráv a náklady na správu bytov. Výšku nájomného schvaľuje uznesením obecné zastupiteľstvo. -3- 3) Pre zabezpečenie splácania nájomného a nákladov za prípadné poškodenie bytu, uhradí budúci nájomca finančnú zábezpeku za užívanie bytu vo výške 5 mesačných splátok nájomného vopred. Na návrh komisie pre sociálne veci a bývanie je možné zábezpeku znížiť na minimálne 2 mesačné splátky nájomného. 4) V nájomných bytoch posudzovaných podľa tohto VZN nie je možné: a) prihlásiť na trvalý pobyt inú osobu ako nájomcov, ich deti žijúce s nimi v spoločnej domácnosti a rodičov nájomcov, b) realizovať prechod nájmu v zmysle 706 Občianskeho zákonníka, c) realizovať výmeny bytov a prevod vlastníckych práv. 5) Nájomca nemôže vykonávať žiadne stavebné úpravy respektíve drobné stavby v NB bez súhlasu vlastníka a správcu bytu. Prípadne vykonané stavebné úpravy a drobné stavby zo strany nájomcu sa finančne medzi nájomcom a správcom nevyrovnávajú. 6) Nájomca nájomného bytu nemá nárok na pridelenie náhradného bytu alebo inej bytovej náhrady pri ukončení nájmu z akéhokoľvek dôvodu. 7) K termínu ukončenia nájmu je nájomca povinný byt uvoľniť a odovzdať ho v stave primeranom dobe užívania, pričom nesie zodpovednosť za spôsobené škody. 6 Zánik nájmu 1) Uplynutím doby nájmu, ak nebola táto doba v zmysle 5 ods. 1 tohto VZN predĺžená. 2) Pred uplynutím doby nájmu: a) písomnou dohodou zmluvných strán. b) písomnou výpoveďou. Nájom bytu sa skončí posledným dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. Prenajímateľ môže dať výpoveď z nasledovných dôvodov: ak nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu, najmä tým, že nezaplatil včas nájomné alebo úhradu za plnenie poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako 2 mesiace, ak nájomca využíva prenajatý byt bez súhlasu vlastníka na iné účely ako na bývanie alebo ak nájomca alebo ten, kto s ním býva, sústavne porušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, ak neužíva byt bez vážnych dôvodov, -4- bez súhlasu vlastníka, v predmetnom byte ubytuje osoby, ktoré nie sú uvedené na evidenčnom liste k tomuto bytu (do tohto sa nezarátavajú návštevy kratšie ako 15 dní). 7 Záverečné ustanovenia 1) Podmienky určené týmto VZN sú povinnou súčasťou nájomnej zmluvy. 2) Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa uznesením číslo 21/2014 z ) VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli od a nadobúda účinnosť dňom V Lubine dňa Ing. Martin Beňatinský starosta obce -5- Zoznam zdravotných postihnutí Príloha č. 1 k zákonu č. 443/2010 Z. z. 1. Roztrúsená mozgovomiechová skleróza a) stredne ťažká forma, b) ťažká forma (triparéza a kvadruparéza). 2. Koordinačné poruchy a poruchy rovnováhy ťažká forma (s nemožnosťou samostatného pohybu). 3. Čiastočné a úplné mozgové obrny (pyramídového a extrapyramídového pôvodu) a) hemiplégia, b) paraplégia, c) kvadraplégia, d) hemiparéza ťažkého stupňa, e) paraparéza ťažkého stupňa, f) kvadraparéza ťažkého stupňa. 4. Poškodenie miechy a) hemiplégia, b) paraplégia, c) kvadraplégia, d) hemiparéza ťažkého stupňa, e) paraparéza ťažkého stupňa, f) kvadraparéza ťažkého stupňa. 5. Spondylartritída ankylozujúca Bechterevova choroba ťažký stupeň postihnutia chrbtice s ankylózou bedrových kĺbov. 6. Myopatie, kongenitálne, progresívne svalové dystrofie (Duchenneov, Beckerov typ a pod.), zápalové myozitídy, polyomyozitídy a pod., metabolické a endokrinologické a) stredná forma s výrazným obmedzením hýbavosti, b) ťažká forma (imobilita). 7. Myasténia gravis, myastenický syndróm ťažké formy s výrazným obmedzením hýbavosti. 8. Úplná strata jednej hornej končatiny a jednej dolnej končatiny. 9. Strata oboch dolných končatín v stehne. 10. Strata jednej dolnej končatiny v stehne a jednej dolnej končatiny v predkolení s krátkymi amputačnými kýpťami s výrazne zníženou funkciou amputovaného kýpťa. 11. Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo s veľmi krátkym amputačným kýpťom. 12. Strata jednej dolnej končatiny v stehne po kolenný kĺb. 13. Strata oboch dolných končatín v predkolení. 14. Stuhnutie oboch bedrových kĺbov a) v priaznivom postavení, b) v nepriaznivom postavení. 15. Stuhnutie jedného bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení. -6- 16. Stuhnutie oboch kolenných kĺbov a) v priaznivom postavení, b) v nepriaznivom postavení. -7- Príloha č. 2 VZN č. 1/2014 Pečiatka podateľne: ŽIADOSŤ O NÁJOM:... izbového bytu v Bytovom dome... súpisné číslo... Meno: Priezvisko: Rodné číslo: Adresa trvalého pobytu: Telefonický kontakt: Rodinný stav: Adresa prechodného pobytu: Žiadateľ/-ka Zamestnávateľ: Bytové pomery (kde bývate, u koho, vzťah k vlastníkovi bytu/domu): Počet izieb Vami užívaných... Kto je vlastníkom bytu/domu:... Ak bývate v podnájme, uveďte adresu podnájmu:... Meno: Telefonický kontakt: Priezvisko: Rodné číslo: Adresa trvalého pobytu: Rodinný stav: Adresa prechodného pobytu: Manžel/-ka, Druh/Družka Zamestnávateľ: Bytové pomery (kde bývate, u koho, vzťah k vlastníkovi bytu/domu): Počet izieb Vami užívaných... Kto je vlastníkom bytu/domu:... Ak bývate v podnájme, uveďte adresu podnájmu: Rodinní príslušníci, ktorí budú bývať so žiadateľom/-kou v spoločnej domácnosti: Meno: Priezvisko: Rodné číslo: Príbuzenský vzťah k žiadateľovi (napr. syn, dcéra a pod.) (Ak nepostačuje, doplňte menný zoznam na osobitne priloženom papieri!) Majetkové pomery žiadateľa/-ky (správne označte x) vlastním byt vlastním rodinný dom Právoplatné stavebné povolenie, resp. som stavebníkom iné, uviesť... Presné zdôvodnenie podania žiadosti (napr. súčasné bytové a rodinné pomery): -9- K žiadosti doložte (aj za spolu žiadateľa manžela/ku, druha/družku) vyberte podľa potreby: Príloha č. 1 (Ak ste/bol/-a zamestnaný/-á) a) Potvrdenie príjmu za predchádzajúci kalendárny rok od zamestnávateľa (od obidvoch manželov, prípadne príjem ďalšej zárobkovej osoby žijúcej v spoločnej domácnosti). b) Potvrdenie zamestnávateľa o existencii pracovného pomeru c) Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a daňový bonus za rok... (vystaví Vám ho zamestnávateľ.) Príloha č. 2 (Ak ste za rok... podával/-a daňové priznanie k dani z príjmov FO) Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za r.... Príloha č. 3 Iný príjem za rok...: -potvrdenie o invalidnom dôchodku, - potvrdenie o starobnom dôchodku, - potvrdenie o sirotskom dôchodku, - potvrdenie o poberaní sociálnych dávok, - potvrdenie o poberaní dávky v nezamestnanosti, - potvrdenie o poberaní materského príspevku, - potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku, - potvrdenie o poberaní prídavkov na deti, - potvrdenie o poberaní výživného, - potvrdenie o poberaní PN, - iný Príloha č. 4 (Iba v prípade, že žiadateľ žiada o bezbariérový nájomný byt) Posudok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo potvrdenie od lekára o zdravotnom postihnutí. Príloha č. 5 Potvrdenie - že žiadateľ a fyzické osoby s ním bývajúce na trvalom pobyte nemajú voči obci Lubina žiadne záväzky. (tlačivo Vám potvrdia na sekretariáte na Obecnom úrade v Lubine.) V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam svojim podpisom súhlas pre vlastníka bytov Obec Lubina na spracovanie mojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti na bytové účely. V... dňa... Podpis žiadateľa/-ky:... V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam svojim podpisom súhlas pre vlastníka bytov Obec Lubina na spracovanie mojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti na bytové účely. V... dňa... Podpis manžela/-ky, druha/družky: ČESTNÉ PREHLÁSENIE Čestne vyhlasujem, že údaje v žiadosti som vyplnil/a/ pravdivo a že žiadateľ, manžel(-ka) a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne nie je nájomcom, vlastníkom ani podielovým spoluvlastníkom s výškou podielu presahujúcou ½ družstevného bytu, nájomného bytu, obecného bytu alebo rodinného domu. Som si vedomý/á/ právnych následkov, ktoré by nastali z dôvodu nepravdivosti tohto môjho čestného vyhlásenia v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a predpisov. Pred overením podpisu bol/a/ občan /občianka/ poučený/á/ o trestných následkoch nepravdivých údajov v tomto čestnom vyhlásení Dátum vyplnenia Meno a priezvisko Overený podpis žiadateľa/-ky Dátum vyplnenia Meno a priezvisko Overený podpis manžela/-ky Druha/družky P O U Č E N I E Všetky údaje v žiadosti je žiadateľ povinný vyplniť pravdivo, v prípade zistenia nepravdivosti údajov, resp. ich neaktuálnosti, bude žiadosť o pridelenie bytu vyradená z evidencie. Ak sa počas evidovania žiadosti o pridelenie bytu zmenia údaje uvádzané v žiadosti, je žiadateľ povinný o b r a t o m, najneskôr do 30 dní nahlásiť zmeny na OcÚ v Lubine písomnou formou! V prípade, že žiadosť nebude v stanovenom čase doručená, resp. doručená bez vyplnenia všetkých požadovaných údajov, nebude možné ju na účely žiadosti o pridelenie nájomného bytu v Bytovom dome použiť a preto sa bude považovať za nedoručenú. -11-
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks