Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Všeobecné záväzné nariadenie obce Margecany č.3/2013 o nakladaní s obecnými nájomnými bytmi.

Category:

Fan Fiction

Publish on:

Views: 12 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Všeobecné záväzné nariadenie obce Margecany č.3/2013 o nakladaní s obecnými nájomnými bytmi. Obecné zastupiteľstvo v Margecanoch v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
Transcript
Všeobecné záväzné nariadenie obce Margecany č.3/2013 o nakladaní s obecnými nájomnými bytmi. Obecné zastupiteľstvo v Margecanoch v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o dotáciách ), vydáva pre Obec Margecany toto všeobecne záväzné nariadenie. Čl. I Všeobecné ustanovenie 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (VZN) upravuje podmienky postupu pri prideľovaní a prenajímaní bytov v bytových domoch, ktoré sú vo vlastníctve Obce Margecany. 2. Obec Margecany je vlastníkom bytov, ktoré prenajíma v zmysle Zákona o dotáciách žiadateľom o nájomný byt. 3. Obec Margecany ako vlastník bytov (ďalej nájomných bytov) hospodári s bytmi, prijíma žiadosti o pridelenie nájomného bytu, vedie evidenciu žiadateľov o pridelenie nájomného bytu a prislúcha jej právo výlučne rozhodovať o pridelení nájomného bytu a uzatvorení nájomnej zmluvy. Čl. II Podmienky pre pridelenie nájomných bytov 1. Nájomné bývanie sa poskytuje oprávnenej fyzickej osobe (žiadateľ). Žiadateľ bude zaradený do evidencie, ak je osobou staršou ako 18 rokov a bude spĺňať nasledovné podmienky: a) žiadateľom je osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške trojnásobku životného minima, alebo b) žiadateľom je osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške štvornásobku životného minima, ak - členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, - ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom, - aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu pre obyvateľov obce, alebo c) žiadateľom je osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť, alebo osobitná starostlivosť poručníka podľa osobitného predpisu 1, ak táto osoba nepresiahla vek 30 rokov, alebo d) žiadateľom je osoba žijúca v domácnosti, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa osobitného predpisu Pri zisťovaní príjmov podľa bodu 1 tohto článku sa postupuje podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Mesačný príjem podľa bodu 1 tohto článku sa vypočítava z príjmu za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nájom bytu, ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal až 59 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 2 Napr. zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov. 3. Životné minimum domácnosti podľa tohto článku sa vypočíta zo súm životného minima členov domácnosti platných k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku v ktorom vznikol nájom bytu. 4. Podmienky ustanovené v bode 1 tohto článku sa posudzujú pri uzatváraní nájomnej zmluvy a na zmeny podmienok počas platnosti nájomnej zmluvy sa neprihliada. Čl. III Posudzovanie žiadostí 1. Žiadosti o pridelenie nájomného bytu sú evidované na Obecnom úrade v Margecanoch. 2. Obecný úrad zašle žiadateľovi dotazník, ktorý musí po vyplnení žiadateľom obsahovať tieto údaje a prílohy : a) meno, priezvisko, prípadne rodné meno žiadateľa; b) dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko, rodinný stav; c) čestné prehlásenie o majetkových pomeroch, d) preukázanie doby uzavretej pracovnej zmluvy a výšky príjmu za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti [napr. potvrdenie od zamestnávateľa, Daňového úradu, u fyzických osôb občanov: potvrdenie o príjme - ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a potvrdenie sociálnej poisťovne o výške vymeriavacieho základu alebo priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A), u fyzických osôb podnikateľov (SZČO): priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B), u dôchodcov sa preukáže výška príjmu dokladom zo Sociálnej poisťovne] žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb. 3. Podané žiadosti spolu s dotazníkmi prehodnotí osobitná komisia zriadená na tento účel obecným zastupiteľstvom, preverí splnenie podmienok určených v článku II. tohto VZN a podá obecnému zastupiteľstvu návrh na pridelenie nájomných bytov žiadateľom. Po prerokovaní návrhu, obecné zastupiteľstvo schváli uznesením pridelenie nájomných bytov úspešným žiadateľom. 4. Žiadateľ, ktorý nezašle späť vyplnený dotazník s prílohami podľa ods. 2 v určenej lehote, uvedie nepravdivé údaje, alebo údaje sfalšuje, nedostaví sa k podpisu nájomnej zmluvy, alebo ju nepodpíše, bude vyškrtnutý zo zoznamu žiadateľov a z poradovníka. Čl. IV Osobitná komisia 1. Obecné zastupiteľstvo za účelom prehodnotenia žiadostí a vypracovania návrhu rozdelenia nájomných bytov, zriaďuje osobitnú komisiu. 2. Členmi osobitnej komisie sú všetci poslanci OZ a starosta obce. 3. Žiadateľ o obecný nájomný byt nemôže byť členom osobitnej komisie. 4. Osobitná komisia zasadá a rozhoduje vtedy, ak je na jej zasadnutí prítomná minimálne 2/3 väčšina všetkých jej členov. 5. Členovia osobitnej komisie si spôsob prideľovania bodov žiadateľom podľa ich sociálnej situácie a rozdeľovanie nájomných bytov schvália na začiatku zasadnutia komisie. 6. Hodnotenie člena komisie v rozpore s vopred schváleným spôsobom prideľovania bodov žiadateľom sa nezapočíta do celkového bodového hodnotenia. 7. Na základe celkového bodového hodnotenia komisia určí poradie úspešných uchádzačov. 8. Komisia môže určiť na základe celkového bodového hodnotenia aj náhradníkov pre pridelenie nájomného bytu. Čl. V Pridelenie konkrétneho nájomného bytu v bytovom dome 1. Prideľovanie konkrétneho bytu sa uskutoční losovaním. Losovanie prevedú komisiou vybraní úspešní žiadatelia tak, že prvý losuje úspešný žiadateľ s najvyšším hodnotením v rámci rovnakej kategórie a izbovosti bytov a po ňom losujú v postupnom poradí ostatní úspešní žiadatelia. Čl. VI Nájomná zmluva 1. Obec Margecany zastúpená starostom obce na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva uzatvorí nájomnú zmluvu s nájomcom po splnení podmienok podľa článku II. a článku III. tohto nariadenia. Na práva a povinnosti, ktoré vzniknú na základe nájomnej zmluvy a nie sú upravené Zákonom o dotáciách ani týmto nariadením sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 2. Nájomná zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať: a) začiatok nájmu, b) dobu nájmu, c) výšku mesačného nájomného, ktorý je v zmysle 2 Opatrenia MF SR z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácií cien nájmu, maximálne 5% z obstarávacej ceny bytu, d) podmienky opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy, e) výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním nájomného bytu, alebo spôsob ich výpočtu, f) opis stavu nájomného bytu a opis príslušenstva nájomného bytu, g) podmienky na zachovanie pôvodného stavu a vybavenia nájomného bytu, h) skončenie nájmu, i) zoznam osôb tvoriacich domácnosť nájomcu. 3. Nájomná zmluva medzi Obcou Margecany a žiadateľom sa uzatvára na dobu určitú t. j. na tri roky, okrem prípadov uvedených v úst. 12 ods. 2 Zákona o dotáciách. 4. Nájomnú zmluvu na užívanie nájomného bytu, ktorý spĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom 3, uzavrie Obec Margecany len s fyzickou osobou žijúcou v domácnosti, ktorej členom je osoba so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 2 Zákona o dotáciách. Ak Obec Margecany nemá žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy od takejto fyzickej osoby, môže uzavrieť nájomnú zmluvu na takýto nájomný byt aj s inou fyzickou osobou uvedenou v článku II. bod 1 tohto VZN, najviac na jeden rok. 5. Ak o uzavretie nájomnej zmluvy nepožiada fyzická osoba uvedená v článku II. bod 1 tohto VZN, môže Obec Margecany uzavrieť nájomnú zmluvu aj s inou fyzickou osobou najviac na jeden rok. 6. V prípade, ak do 35 dní odo dňa doručenia oznámenia o pridelení bytu žiadateľ neuzatvorí nájomnú zmluvu, stráca nárok na uzavretie nájomnej zmluvy na predmetný byt. 7. Pred uzavretím nájomnej zmluvy je Obec Margecany povinná umožniť nájomcovi prehliadku nájomného bytu. 8. V nájomných bytoch podľa tohto VZN nemožno: a) prihlásiť na trvalý pobyt inú osobu ako nájomcu (nájomcov) a ich deti žijúce s nimi v spoločnej domácnosti; písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov b) realizovať prechod nájmu v zmysle 706 Občianskeho zákonníka; c) realizovať výmenu bytov bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka bytu. 9. Nájomca nájomného bytu nemá nárok na pridelenie náhradného bytu, alebo inej bytovej náhrady pri ukončení nájmu z akéhokoľvek dôvodu. 10. Ku dňu ukončenia nájmu je nájomca spolu so všetkými osobami tvoriacimi jeho domácnosť povinný byt vypratať a odovzdať ho vlastníkovi v stave primeranom dobe užívania, pričom nesie zodpovednosť za spôsobené škody. 11. Obec Margecany ako vlastník bytu obstaraného podľa zákona o dotáciách je povinná počas lehoty uvedenej v 11 ods. 1 písm. a) štvrtého bodu zákona o dotáciách umožniť po predchádzajúcom oznámení, na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do nájomných bytov zamestnancom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, príslušného úradu a iných kontrolných orgánov s cieľom výkonu kontroly technického stavu nájomného bytu, to platí aj pre nájomcu a osoby tvoriace jeho domácnosť, ktoré nájomný byt na základe nájomnej zmluvy užívajú. 12. Splatnosť nájomného a úhrad spojených s užívaním nájomného bytu je mesačne vždy do 20 dňa bežného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa nájomné a úhrady spojené s užívaním nájomného bytu platia. 13. Žiadateľ, ktorému je pridelený nájomný byt, je povinný uhradiť na účet Obce Margecany č /5600 vedeného v Prima banke Slovensko a.s., resp. v hotovosti do pokladne na obecnom úrade finančnú zábezpeku vo výške 6 mesačného nájomného. Finančná zábezpeka musí byť v plnej výške uhradená najneskôr 15 kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy. Ak nedôjde k uzavretiu nájomnej zmluvy, Obec Margecany je povinná už zloženú finančnú zábezpeku bezodkladne vrátiť. Ak dôjde k ukončeniu nájomného vzťahu, zložená finančná zábezpeka bude vysporiadaná pri ukončení nájomného vzťahu. Finančná zábezpeka slúži na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného, úhrad spojených s užívaním nájomného bytu a nepoškodzovania užívaného nájomného bytu. Finančnú zábezpeku vedie Obec Margecany na osobitnom účte zriadenom na tento účel v banke. 14. Obec Margecany, ako vlastník nájomných bytov v súvislosti s uzavretím nájomnej zmluvy nesmie požadovať od nájomcu iné finančné plnenia, ktoré priamo nesúvisia s užívaním nájomného bytu. Čl. VII Podmienky opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy 1. V nájomnej zmluve sa upraví právo nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve, v Zákone o dotáciách a v tomto VZN. O možnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy bude Obec Margecany informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom skončenia nájmu nájomného bytu. 2. Nájomca má právo na opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy pri splnení si podmienok uvedených v tomto VZN, ak: a) nájomca požiadal prenajímateľa o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy najneskôr 45 dní pred uplynutím dohodnutej doby nájmu, b) nájomca naďalej spĺňa podmienky nájomcu určené v tomto VZN s výnimkami podľa tohto článku VZN c) nie je daný dôvod na vypovedanie nájmu bytu zo strany prenajímateľa podľa 711 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, d) nájomca nemá voči prenajímateľovi žiadne záväzky po lehote splatnosti. 3. Pri opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy podľa tohto článku VZN môže Obec Margecany uzavrieť nájomnú zmluvu aj s fyzickou osobou žijúcou v domácnosti s mesačným príjmom, ktorý k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku opakovaného prenájmu nájomného bytu: a) nie je vyšší ako triapolnásobok životného minima domácnosti oprávnenej osoby podľa článku II. bod 1 písm. a) tohto VZN, b) nie je vyšší ako štyriapolnásobok životného minima domácnosti oprávnenej osoby podľa článku II. bod 1 písm. b) tohto VZN. Čl. VIII Zánik nájmu 1. Nájom bytu zaniká uplynutím doby nájmu, písomnou dohodou medzi vlastníkom a nájomcom, alebo písomnou výpoveďou niektorej zo zmluvných strán. 2. Vypovedať nájomnú zmluvu môže prenajímateľ aj nájomca v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 3. Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Čl. IX Záverečné ustanovenia 1. Podmienky určené týmto VZN sú nevyhnutnou súčasťou nájomnej zmluvy. 2. Týmto VZN sa ruší VZN obce Margecany č. 40/2006 o nakladaní s obecnými nájomnými bytmi v obci Margecany v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom Obce Margecany uznesením č. 21/2013/B-5 zo dňa Návrh VZN vyvesený dňa: Schválené VZN dňa: Vyvesené dňa: Účinnosť nadobúda dňa : Ing. Igor Petrik starosta obce
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks