Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava 25 Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1 Oddiel: Sa, Vložka č. 341/B, IČO: , vub.

Category:

Religious & Philosophical

Publish on:

Views: 11 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava 25 Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1 Oddiel: Sa, Vložka č. 341/B, IČO: , vub.sk Obchodné podmienky pre vydanie a používanie kreditných platobných
Transcript
VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava 25 Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1 Oddiel: Sa, Vložka č. 341/B, IČO: , vub.sk Obchodné podmienky pre vydanie a používanie kreditných platobných kariet vydávaných Všeobecnou úverovou bankou, a. s. v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a. s. Tieto Obchodné podmienky sú, pokiaľ je to v zmluve výslovne uvedené, súčasťou zmluvy o vydaní a používaní kreditnej platobnej karty (Zmluva) uzavretej medzi Všeobecnou úverovou bankou, a.s. (Banka alebo VÚB, a.s.) a Klientom uvedeným v Zmluve. Obchodné podmienky sú záväzné pre obe zmluvné strany, pokiaľ nie je v Zmluve výslovne niektoré ustanovenie dohodnuté inak. Pojmy definované v týchto Obchodných podmienkach majú rovnaký význam v Zmluve ako aj vo všetkých súvisiacich dokumentoch. Správca je oprávnený vykonať všetky úkony voči Držiteľom kariet v mene Banky, na ktoré je Banka oprávnená alebo povinná v zmysle týchto Obchodných podmienok. Výkon týchto oprávnení Správcom v žiadnom prípade neobmedzuje ani nevylučuje ich výkon a uplatnenie Bankou. Konanie Správcu v súlade s týmito Obchodnými podmienkami sa považuje za konanie Banky. I. Vymedzenie pojmov Autorizácia je udelenie súhlasu Držiteľa karty na vykonanie Transakcie zadaním PIN-u, CVC kódu, podpisu, Bezpečnostného kódu a hesla alebo iným zmluvne dohodnutým spôsobom. Bezpečnostný kód je šesťmiestny alfanumerický kód, ktorým sa Držiteľ karty identifikuje pri telefonickej komunikácii so Správcom. Bankomat je zariadenie zabezpečujúce výdaj hotovosti v mene krajiny, v ktorej je inštalovaný, pri použití Karty Držiteľom karty. Blokovaná Karta je karta, s ktorou je znemožnené uskutočnenie Transakcií. Cenník je Cenník VÚB, a.s. ku kreditnej platobnej karte v platnom znení. CVC je bezpečnostný prvok používaný na identifikáciu Držiteľa karty v prostredí bez prítomnosti Karty, ide o posledné 3 číslice na podpisovom prúžku Karty. Cyklus je opakujúce sa obdobie medzi dvomi za sebou nasledujúcimi Dňami uzávierky. Dlžný zostatok je celkový debetný zostatok na Kartovom účte na konci každého dňa po zaúčtovaní Transakcií, úrokov, Poplatkov a došlých úhrad pripísaných na Kartový účet Klienta. Držiteľ karty je fyzická osoba, na ktorej meno je Karta vydaná. Deň splatnosti je deň uvedený vo Výpise, Žiadosti/Zmluve alebo oznámený Klientovi iným spôsobom, v ktorý sa stáva splatnou príslušná čiastka záväzku Klienta voči Banke. Deň úhrady je deň, kedy bola úhrada pripísaná na Kartový účet. Deň uzávierky je posledný deň mesačného Cyklu, kedy Banka stanoví predpis Poplatkov a úrokov v súlade so Zmluvou a/alebo Cenníkom, vypočíta Dlžný zostatok za daný Cyklus a určí Povinnú splátku. Heslo je maximálne dvadsaťmiestny alfanumerický kód, ktorým sa Držiteľ karty identifikuje pri telefonickej komunikácii so Správcom alebo Bankou. Karta je kreditná platobná karta vydávaná Bankou v spolupráci so Správcom ako platobný prostriedok, ktorým Držiteľ karty vykonáva platobné operácie na ťarchu Kartového účtu do výšky nevyčerpaného Úverového rámca. Kartový účet je interný účet Banky určený na účtovanie všetkých Transakcií, Poplatkov, úrokov a splátok. Klient je fyzická osoba, ktorá s Bankou uzatvorila Zmluvu, alebo ktorá prejavila záujem o uzatvorenie Zmluvy zaslaním Žiadosti, t.j. žiada o vydanie Karty a poskytnutie Revolvingového úveru. Pre účely týchto obchodných podmienok sa za Klienta považuje aj oprávnený Držiteľ karty. Maximálny denný limit je maximálna suma, ktorú je Držiteľ karty oprávnený čerpať Kartou počas jedného dňa, stanovená v Zmluve a/alebo v Cenníku. Obchodné podmienky sú tieto Obchodné podmienky pre vydanie a používanie kreditných platobných kariet vydávaných Všeobecnou úverovou bankou, a.s. v spolupráci so spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. Obchodník je podnikateľ, ktorý má s Bankou alebo s prijímateľskou bankou uzatvorenú zmluvu o akceptácii kariet a preplácaní platobných dokladov. PIN je číselný kód, ktorý umožňuje identifikáciu Držiteľa karty pri používaní Karty v elektronických snímacích zariadeniach. Poistenie je poistenie uzatvorené v súlade so Zmluvou. Poplatky sú poplatky vzťahujúce sa ku Karte uvedené v Zmluve a/alebo v Cenníku. Potvrdzujúci list je list o schválení Žiadosti a uzavretí Zmluvy, resp. o zmene Zmluvy, ktorý Banka posiela Klientovi. Povinná splátka je splátka vypočítaná spôsobom podľa bodu 30 Obchodných podmienok. Revolvingový úver je spotrebiteľský úver poskytovaný na základe Zmluvy, ktorého Úverový rámec sa obnovuje každou došlou úhradou. Správca je Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, Kežmarok, IČO: , Obch. register: Okr. súd Prešov, Odd.: Sa, Vl. č.: 10315/P, alebo taký iný subjekt, ktorý Banka poverí správou Kariet. Sankčná úroková sadzba je úroková sadzba používaná na výpočet výšky úrokov z omeškania stanovených podľa vykonávacieho predpisu, o ktorú sa zvyšuje Štandardná úroková sadzba. Štandardná splátka je minimálna suma stanovená Bankou, vyjadrená pevnou sumou (pevná) alebo percentom z Dlžného zostatku, príp. percentom z Úverového rámca, minimálne vo výške stanovenej Bankou (pohyblivá). Štandardná úroková sadzba je úroková sadzba uvedená v Zmluve a/alebo v Cenníku, zverejnená na internetovej stránke Banky alebo inak oznámená v lehotách v súlade so Zmluvou a platnými právnymi predpismi. Transakcia je každá platobná operácia vykonaná Kartou, a to bezhotovostná platba u Obchodníka, výber hotovosti z Bankomatu, výber hotovosti v banke alebo u Obchodníka (cash advance), dobíjanie predplatných kariet mobilných operátorov prostredníctvom bankomatu a prevod peňažných prostriedkov na účet podľa bodu 23 Obchodných podmienok. Úverový rámec je celková suma peňažných prostriedkov, poskytnutá Klientovi ako Revolvingový úver, do výšky ktorej možno realizovať Transakcie použitím Karty a účtovať príslušné Poplatky a úroky spojené so správou a používaním Karty v súlade s podmienkami Zmluvy. Výmenný kurz je kurz, ktorý použije Banka na prepočet zo zúčtovacej meny kartovej spoločnosti do meny Kartového účtu a je zverejnený na internetovej stránke Banky. Výmenný kurz bude vo Výpise uvedený iba vtedy, ak prepočet do meny Kartového účtu vykoná Banka. V prípade, že je transakcia prepočítaná do meny Kartového účtu kartovou spoločnosťou, Banka kurz vo Výpise neuvádza. Výpis je písomná informácia najmä o pohyboch na Kartovom účte, Dlžnom zostatku a Povinnej splátke zasielaná Klientovi. Webové sídlo znamená ucelený súbor webových stránok v správe Banky alebo Správcu, najmä Zrušená karta je Karta, ktorej platnosť skončila pred uplynutím doby platnosti vyznačenej na Karte. Žiadosť je žiadosť Klienta o vydanie a/alebo aktiváciu Karty a poskytnutie Revolvingového úveru. Znovuvydaná karta je Karta vydaná po uplynutí platnosti pôvodnej Karty, alebo Karta vydaná Bankou v prípade straty, odcudzenia, zneužitia, poškodenia pôvodnej Karty alebo z iných dôvodov v súlade so Zmluvou. Zverejnenie znamená sprístupnenie dokumentu alebo informácie vo verejne prístupných priestoroch obchodných miest Banky a/alebo na Webovom sídle a/alebo inou, vhodnou formou, čím dokument alebo informácia nadobúda účinky, ak nie je v príslušnom dokumente stanovené alebo informácia nestanovuje inak. II. Uzatvorenie Zmluvy a podmienky pre vydanie Karty 1. Zmluva sa uzatvára na základe Žiadosti Klienta. Žiadosť, spolu s dokladmi vo forme požadovanej Bankou, Klient doručuje Správcovi v podobe Bankou predpísaného tlačiva, ktoré poskytuje, resp. sprístupňuje Klientovi Správca. 2. Prijatím a schválením Žiadosti zo strany Banky sa Žiadosť stáva Zmluvou o vydaní a používaní kreditnej platobnej karty VÚB, a.s. vydávanej v spolupráci so Správcom. Pokiaľ nie je v Zmluve výslovne uvedené inak Zmluva sa stáva platnou a účinnou dňom jej podpísania zo strany Banky. Banka bez zbytočného odkladu informuje Klienta o uzavretí Zmluvy vydaním Potvrdzujúceho listu o schválení Žiadosti a uzavretí Zmluvy a zaslaním jedného vyhotovenia Zmluvy. Potvrdzujúci list je súčasťou Zmluvy. Zmluva je rámcovou zmluvou podľa Zákona o platobných službách. 3. Zmluva je uzavretá na diaľku ak Banka a Klient uzatvoria Zmluvu výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (najmä, avšak nielen korešpondenčnou formou). 4. Vydanie Karty je podmienené schválením Žiadosti Bankou a stanovením Úverového rámca a Štandardnej splátky. 5. Klient zodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť ním uvedených údajov v Žiadosti/ Zmluve a za ich aktualizáciu v prípade zmeny. Kedykoľvek počas zmluvného vzťahu je Klient oprávnený požadovať kópiu Žiadosti/Zmluvy. 6. Na schválenie Žiadosti nemá Klient právny nárok. Pri zamietnutí Žiadosti Banka dôvody neudáva a postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 7. Kartu Banka vydáva len fyzickej osobe staršej ako 18 rokov, tuzemcovi alebo cudzozemcovi s trvalým pobytom na území SR. 8. Banka je oprávnená (a) preveriť pravosť a obsah predložených dokladov, vyžiadať si ďalšie informácie o Klientovi/Držiteľovi karty z iných zdrojov a/alebo doplňujúce doklady od Klienta/Držiteľa karty; (b) stanoviť výšku Úverového rámca a Štandardnej splátky na základe vyhodnotenia Klientom predložených dokladov a po posúdení schopnosti splácať úver podľa interných pravidiel Banky, aj v nižšej výške ako Klient uviedol v Žiadosti; Klient prevzatím Karty, resp. bezpečnostných prvkov (PIN a Bezpečnostný kód), súhlasí s Úverovým rámcom a Štandardnou splátkou stanovenými Bankou; (d) prehodnotiť bonitu Klienta a následne ponúknuť zmenu výšky Úverového rámca, Štandardnej splátky príp. Maximálneho denného limitu kedykoľvek počas trvania Zmluvy, k tomu Klient na požiadanie Banky predloží potrebné doklady. Ak Klient zmeny neodmietne v lehote 30 dní od zaslania Potvrdzujúceho listu o zmenách, resp. ak v tejto lehote uskutoční Transakciu, platí, že so zmenami súhlasí. 9. Úverový rámec a Štandardnú splátku je možné zmeniť dohodou medzi Bankou a Klientom. Klient môže Banku požiadať o zmenu Úverového rámca a tomu zodpovedajúcej Štandardnej splátky písomnou žiadosťou v listinnej podobe doručenou Správcovi alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov - telefonicky a to tak, že sa pri telefonickej komunikácii identifikuje požadovanými bezpečnostnými prvkami pre telefonickú komunikáciu a vyjadrí jednoznačný súhlas so zmenami. Pokiaľ Banka zmenu Úverového rámca schváli, zašle Klientovi písomné potvrdenie o novej výške Úverového rámca a Štandardnej splátky. Banka si vyhradzuje právo zmeniť Úverový rámec podľa interných pravidiel. Ostatné podmienky Zmluvy ostanú nezmenené, ibaže by sa na ich zmene strany písomne dohodli. Klient vyhlasuje, že zmenu Úverového rámca a Štandardnej splátky v zmysle tohto bodu považuje vzhľadom na použité prostriedky komunikácie za platne dohodnutú zmenu Zmluvy v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. III. Vydanie Karty a PIN, znovuvydanie Karty 10. Spolu s vydaním Karty Banka otvára Kartový účet. Banka si vyhradzuje právo viazať začiatok platnosti Karty na Bankou vopred určený spôsob jej aktivácie. 11. Platnosť Karty končí v posledný deň kalendárneho mesiaca vyznačeného na Karte alebo jej zrušením. Držiteľ karty nesmie používať Kartu po ukončení jej platnosti a je povinný ju vrátiť Banke prostredníctvom Správcu. 12. Karta je neprenosná, t.j. oprávnenie na použitie Karty má len osoba, na ktorej meno bola Karta vydaná. Správca Kartu, PIN a Bezpečnostný kód podľa vlastného uváženia odovzdáva prostredníctvom pobočky Banky, alebo doručuje Držiteľovi karty poštou alebo iným spôsobom. Držiteľ karty je povinný pri preberaní zásielky skontrolovať jej neporušenosť. Ak zásielka javí známky porušenia, je Držiteľ karty povinný o tejto skutočnosti ihneď informovať Správcu. Držiteľ karty je povinný zabezpečiť ochranu všetkých personalizovaných bezpečnostných prvkov. Držiteľ karty je pri obdržaní Karty povinný skontrolovať osobné údaje zaznamenané na Karte, Kartu ihneď podpísať na vyznačenom mieste a Kartu bezpečne uschovať. Držiteľ karty je povinný zabezpečiť utajenie PIN a Bezpečnostného kódu (neprezradiť ho inej osobe, neuschovávať PIN/ Bezpečnostný kód spolu s Kartou, nezaznamenávať ho na Kartu ani na žiadny doklad uschovaný v blízkosti Karty, a pod.). Porušenie akejkoľvek jednej alebo viacerých povinností podľa tohto bodu predstavuje zo strany Držiteľa karty hrubú nedbanlivosť v zmysle Zákona o platobných službách. 13. Pri telefonickej žiadosti o aktiváciu Karty je Držiteľ karty povinný oznámiť údaje, podľa ktorých je možné Kartu a Držiteľa karty identifikovať. 14. Držitelia kariet komunikujú s Bankou písomne v listinnej, elektronickej podobe alebo telefonicky prostredníctvom zákazníckeho servisu Správcu. 15. Banka Kartu automaticky znovuvydá, ak Držiteľ karty nepožiadal písomne o jej zrušenie najmenej 8 týždňov pred uplynutím doby platnosti. Banka si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia Kartu znovu nevydať. Zrušenie Karty a znovuvydanie je spoplatňované v súlade so Zmluvou a/alebo Cenníkom. 16. a) Z dôvodu ukončenia vydávania Kariet s niektorým obchodným názvom a/ alebo niektorých typov Kariet a/alebo zmeny funkcií Karty a/alebo zmeny kartovej spoločnosti a/alebo z dôvodu vydania bezpečnejšej Karty má Banka právo v rámci znovuvydania vydať inú Kartu. Uvedené zmeny Banka vykonáva len v prospech Držiteľa karty, a to najmä z dôvodov uľahčenia manipulácie s Kartou a zvýšenia bezpečnosti používania Karty. Držiteľ karty má právo zmenu odmietnuť. Ak Držiteľ karty uvedenú zmenu v lehote do 60 dní od zaslania Karty písomne neodmietne, resp. ak s Kartou uskutoční Transakciu, platí, že so znovuvydaním Karty súhlasí. V prípade, ak takúto zmenu Klient odmietne, Zmluva zaniká dňom skončenia platnosti pôvodnej Karty. b) V prípade, ak Držiteľ karty prestane byť účastníkom vernostného programu, vzťahujúceho sa ku Karte a klientom subjektu, ktorého obchodný názov (logo) je uvedený na Karte, Banka je oprávnená, pokiaľ je to v súlade s dohodou s uvedeným obchodným partnerom, v rámci znovuvydania Karty vydať inú Kartu. Uvedenú zmenu Banka vykonáva len v prospech Držiteľa karty. Držiteľ karty má právo zmenu odmietnuť. Ak Držiteľ karty uvedenú zmenu v lehote do 60 dní od zaslania Karty písomne neodmietne, resp. ak s Kartou uskutoční Transakciu, platí, že so znovuvydaním Karty súhlasí. Banka je oprávnená pred dňom nadobudnutia účinnosti zmeny požiadať Klienta o prejav vôle v súvislosti s uvedenou zmenou prostredníctvom elektronických prostriedkov telefonicky, a to tak, že sa Klient pri telefonickej komunikácii identifikuje požadovanými bezpečnostnými prvkami pre telefonickú komunikáciu, čo sa považuje za dodržanie písomnej formy. V prípade, ak takúto zmenu Klient odmietne, Zmluva zaniká dňom skončenia platnosti pôvodnej Karty. IV. Používanie Karty 17. Karta nesmie byť použitá v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi alebo zásadami poctivého obchodného styku. 18. Pri bezhotovostnej platbe za tovar a služby u Obchodníka a pri výbere hotovosti sa Držiteľ karty identifikuje pomocou PIN alebo iným spôsobom uvedeným pri danom použití Karty (napr. v prípade internetu bezpečnostným kódom CVC), čím Držiteľ karty zároveň udeľuje súhlas na vykonanie Transakcie. Pri identifikácii prostredníctvom PIN sú povolené tri omyly za kalendárny deň. Pri štvrtom omyle Bankomat Kartu zadrží, platobný terminál neumožní uskutočnenie platby a obsluha platobného terminálu má právo predloženú Kartu z poverenia Banky zadržať. 19. Držiteľ Karty je oprávnený čerpať Kartou peňažné prostriedky do výšky Maximálneho denného limitu čerpania Kartou, maximálne do výšky nevyčerpaného Úverového rámca. V prípade vyčerpania Úverového rámca môže dôjsť v dôsledku zaúčtovania Poplatkov a úrokov k prečerpaniu nad stanovený Úverový rámec. V prípade, že výška prečerpania presiahne 5 % Úverového rámca, je Banka oprávnená v mesiaci (Cykle) prečerpania zvýšiť o sumu prečerpania nad 5 % Úverového rámca Povinnú splátku a/alebo Kartu zablokovať. 20. Pri platbe Kartou u Obchodníka je Obchodník z poverenia Banky oprávnený požadovať od Držiteľa karty predloženie preukazu totožnosti. 21. Ak je predložená Karta zablokovaná alebo zrušená, Obchodník má právo z poverenia Banky Kartu zadržať. Ak Bankomat alebo obsluha platobného terminálu Kartu zadrží, Držiteľ karty môže do 2 pracovných dní požiadať o jej vrátenie banku, ktorá Bankomat alebo platobný terminál spravuje. Po tomto termíne môže požiadať o vrátenie Karty Správcu. 22. Pri vrátení tovaru alebo neposkytnutí služby, ktorá bola uhradená Kartou, obsluha platobného terminálu nevydá Držiteľovi karty hotovosť, ale vykoná Kartou návratovú transakciu, ktorou vráti protihodnotu zaplatenú za tovar alebo službu na Kartový účet. 23. Držiteľ karty môže Banku požiadať o čerpanie z Úverového rámca aj prevodom peňažných prostriedkov Bankou na účet uvedený v Žiadosti. Súhlas s vykonaním Transakcie Držiteľ karty udeľuje svojim podpisom na písomnej žiadosti o prevod alebo telefonicky oznámením Bezpečnostného kódu a ďalších požadovaných bezpečnostných prvkov pri telefonickej komunikácii. Banka uskutoční prevod peňažných prostriedkov po overení identifikačných údajov a bezpečnostných prvkov Držiteľa karty, maximálne do výšky nevyčerpaného Úverového rámca, a to najneskôr do 4 pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti Držiteľa karty o prevod Správcom. V prípade ak Držiteľ karty žiada bezhotovostný prevod peňažných prostriedkov na iný účet ako je uvedený v Žiadosti, je povinný o túto službu požiadať s uvedením sumy a čísla účtu, na ktorý majú byť prostriedky prevedené. 24. Klient má právo kedykoľvek počas doby trvania Zmluvy Revolvingový úver úplne alebo čiastočne a bez poplatku splatiť. Informáciu o výške aktuálneho Dlžného zostatku k zamýšľanému dňu splatenia Klient získa v Banke. V. Zúčtovanie, úhrada a platba 25. Všetky Transakcie uskutočnené Kartou sú zaúčtované Bankou na ťarchu Kartového účtu v deň obdržania avíza o záväzku. Pri prepočte medzinárodných Transakcií použije Banka sumu Transakcie udanú medzinárodným platobným systémom MasterCard Europe, v jej zúčtovacej mene (USD alebo EUR). Suma Transakcie môže byť navýšená o poplatky medzinárodného platobného systému. Následne je suma Transakcie prepočítaná Výmenným kurzom devíza VÚB, a.s., platným v deň uskutočnenia transakcie, do meny Kartového účtu. 26. Všetky platby (úhrady) obdržané na účet uvedený vo Výpise Banka zaúčtuje v prospech Kartového účtu nasledujúci pracovný deň. V prípade uvedenia nesprávneho čísla účtu na platobnom príkaze bude Banka považovať úhradu za nezrealizovanú. V prípade nezadania alebo uvedenia nesprávneho variabilného symbolu Banka nedokáže platbu identifikovať. V prospech Kartového účtu Banka zaúčtuje aj sumu akéhokoľvek poistného plnenia, ktoré Banka obdrží v mene Klienta v súvislosti s Poistením. 27. Na základe všetkých Transakcií, Poplatkov a došlých úhrad zaúčtovaných na Kartovom účte Banka denne zisťuje a vyčísľuje výšku Dlžného zostatku s výnimkou úrokov. Dlžný zostatok vrátane úrokov Banka vyčísľuje raz mesačne. Správca vystaví ku Dňu uzávierky Výpis a zasiela ho Klientovi. Ak v priebehu Cyklu nebol na Kartovom účte zaznamenaný pohyb, Výpis nie je Klientovi vystavený ani poslaný. Výpis obsahuje najmä: a) označenie Karty, b) informácie o Transakciách v rozsahu dátum Transakcie, dátum zúčtovania, popis (úrok, Poplatok, Transakcia), debetné, kreditné transakcie, c) deň vystavenia Výpisu, zúčtovacie obdobie, číslo Karty, d) výška Štandardnej úrokovej sadzby, Sankčnej úrokovej sadzby, Štandardnej splátky, e) výška Povinnej splátky, Deň splatnosti, číslo účtu pre úhradu, variabilný symbol, f ) informácie o Úverovom rámci, g) informácie o počiatočnom stave Dlžného zostatku, konečnom stave Dlžného zostatku, disponibilnom zostatku, h) oznamy i) prípadne Výmenný kurz. 28. Banka zasiela Klientovi Výpis v listinnej podobe spravidla poštou, pokiaľ sa s Klientom v Zmluve nedohodne na inom spôsobe zasielania Výpisu, ktorý umožňuje ukladať a reprodukovať nezmenené informácie. Na základe žiadosti Klienta sa Banka môže rozhodnúť zasielať Výpis Klientovi v elektronickej podobe zabezpečenej proti zneužitiu treťou osobou na ovú adresu Klienta, v takom prípade Banka n
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks