Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Vyhlášení výběrového řízení na prodej souboru movitých věcí - vybavení posilovny

Category:

Travel

Publish on:

Views: 28 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 3

Share
Related documents
Description
AB i n s o l v e n c e v. o. s. i n s o l v e n č n í s p r á v c e Ke sp. zn.: KSPH 39 INS 6653/202 Dlužník: FasEx CZ s.r.o. V Praze dne 26. srpna 205 Vyhlášení výběrového řízení na prodej souboru movitých
Transcript
AB i n s o l v e n c e v. o. s. i n s o l v e n č n í s p r á v c e Ke sp. zn.: KSPH 39 INS 6653/202 Dlužník: FasEx CZ s.r.o. V Praze dne 26. srpna 205 Vyhlášení výběrového řízení na prodej souboru movitých věcí - vybavení posilovny I.. Společnost AB insolvence v.o.s., IČO: , se sídlem Praha, Na Poříčí 046/24, PSČ 0 00 (dále jen Insolvenční správce ) jako insolvenční správce dlužníka FasEx CZ s.r.o., IČO: , se sídlem Budějovická 55, Jesenice (dále jen Dlužník ), v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 39 INS 6653/202 vyhlašuje výběrové řízení na prodej níže specifikovaného souboru movitých věcí ve vlastnictví Dlužníka za dále stanovených podmínek. 2. Součástí majetkové podstaty Dlužníka jsou movité věci představující vybavení posilovny, které se nachází v jednotce č. 55/206, jiný nebytový prostor, v budově č. p. 55, k. ú. Jesenice u Prahy, obec Jesenice, postavené na pozemcích p. č. st. 237 a st. 238, k. ú. Jesenice u Prahy, zapsané na LV č. 2757, k. ú. Jesenice u Prahy (dále jen Jednotka ), a dále v části jednotky č. 55/207, jiný nebytový prostor, v budově č. p. 55, k. ú. Jesenice u Prahy, obec Jesenice, postavené na pozemcích p. č. st. 237 a st. 238, k. ú. Jesenice u Prahy, ke které je zřízeno věcné břemeno užívání ve prospěch vlastníka Jednotky (dále jen Soubor ). 3. Informativní přehled obsahu Souboru, který se může v čase měnit, tvoří přílohu č. těchto podmínek výběrového řízení. II.. Insolvenční správce vyhlašuje výběrové řízení s cílem vybrat nejvhodnějšího zájemce o koupi Souboru, při stanovení níže uvedených podmínek výběrového řízení upravujících některá práva a povinnosti zájemců, jež vyplývají z jejich účasti na výběrovém řízení. 2. Navrhované znění kupní smlouvy, která bude uzavřena s Vybraným zájemcem (viz čl. IV. odst..) a jejímž předmětem bude úplatný převod vlastnictví Souboru z Dlužníka na Vybraného zájemce, tvoří přílohu těchto podmínek (dále jen Kupní smlouva ). Na Poříčí 24, 0 00 Praha tel: fax: IČ: , společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 73447 3. Soubor je nabízený k prodeji jako celek; nabídky proto není možné činit ve vztahu k jednotlivým movitým věcem tvořícím Soubor. III.. Insolvenční správce jedná v souladu se zákonem č. 82/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), jako osoba s dispozičními oprávněními k majetku Dlužníka vlastním jménem na účet Dlužníka. 2. Minimální doporučená kupní cena Souboru činí ,- Kč bez DPH. Kupující je povinen spolu s kupní cenou uhradit příslušnou DPH. 3. Nabídky na koupi Souboru jsou zájemci povinni zaslat na adresu sídla Insolvenčního správce AB insolvence v.o.s., Praha, Na Poříčí 046/24, PSČ Termín doručení nabídek: nejpozději do 30. září 205 do 9.00 hod. 5. Nabídky musí být doručeny v zapečetěné obálce označené heslem Výběrové řízení FasEx Soubor movitých věcí. Obálka musí být upravena proti neoprávněné manipulaci například samolepící etiketou, přes kterou bude uveden podpis zájemce nebo osoby oprávněné jednat za zájemce. 6. Možnost vyjádřit zájem o koupi Souboru má tuzemská či zahraniční právnická či fyzická osoba, která splní následující kritéria: a) není v úpadku, ani proti ní nebylo zahájeno insolvenční řízení, nebylo vůči ní vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek majetku; b) nebyl vůči ní prohlášen konkurs, ani proti ní nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnací řízení nebo návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku; c) nebyla na její majetek nařízena exekuce, ani proti ní nebylo zahájeno exekuční řízení; d) nebylo vůči ní zahájeno řízení obdobné českému řízení konkursnímu, insolvenčnímu, vyrovnacímu, exekučnímu, a to dle zahraničních právních předpisů; e) není v likvidaci ani v procesu obdobném likvidaci podle zahraničních právních předpisů; f) není osobou, která nesmí nabývat majetek z majetkové podstaty Dlužníka dle 295 IZ. 7. Zájemce musí splňovat podmínky účasti po celou dobu trvání výběrového řízení. Zájemce je povinen oznámit Insolvenčnímu správci každou změnu skutečností rozhodných pro posouzení, zda splňuje podmínky účasti ve výběrovém řízení, k níž dojde v jeho průběhu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů poté, kdy tato změna nastala, a případně ji doložit originálem či úředně ověřenou kopií příslušné listiny. 8. Nabídky musí obsahovat následující informace a listiny: AB insolvence v.o.s. Strana 2 a) přesné označení zájemce, tj. je-li zájemcem právnická osoba: obchodní firma, resp. název, sídlo, IČO, osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, vše doložené výpisem z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je zájemce zapsán; je-li zájemcem fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku: jméno a příjmení, IČ (u nepodnikatele rodné číslo) a trvalé bydliště, vše doložené kopií živnostenského oprávnění (u nepodnikatele kopií občanského průkazu); b) výši nabízené kupní ceny bez DPH za Soubor; c) doklad prokazující složení Jistoty (viz čl. IV. odst. ); doklad musí obsahovat zájemcem zadaný variabilní symbol, kterým je IČ, rodné číslo či jiný číselný identifikátor, dle kterého je možné platbu zájemce identifikovat; d) tyto podmínky výběrového řízení podepsané zájemcem; podpisem podmínek výběrového řízení zájemce potvrzuje, že se s podmínkami výběrového řízení včetně jejich příloh seznámil a že s nimi souhlasí; e) dva podepsané stejnopisy Kupní smlouvy; jeden ze stejnopisů Kupní smlouvy musí obsahovat ověřený podpis zájemce; zájemce není oprávněn do textu vzorové Kupní smlouvy jakkoli zasahovat, s výjimkou (i) doplnění svých identifikačních údajů a (ii) doplnění výše kupní ceny bez DPH; f) kontaktní údaje zájemce, tj. telefonní číslo, adresa a ; g) čestné prohlášení zájemce o tom, že splňuje příslušné podmínky uvedené v odst. 6 tohoto článku. Zájemce bere na vědomí, že veškerá komunikace, jejíž povaha to umožňuje, není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak, bude probíhat prostřednictvím u. 9. Prohlídka Souboru je možná na základě předchozí telefonické dohody mezi Insolvenčním správcem a zájemcem po složení Jistoty (viz čl. IV. odst. těchto podmínek). IV.. Podmínkou účasti zájemců ve výběrovém řízení je složení jistoty ve výši ,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) na bankovní účet Insolvenčního správce č /6800 vedený u Sberbank CZ, a.s. (dále jen Jistota a Účet Insolvenčního správce ). Jistota musí být připsána na Účet Insolvenčního správce nejpozději v den předcházející poslednímu dni lhůty pro doručení nabídek. Účelem Jistoty je zajištění splnění závazků zájemce, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější (dále jen Vybraný zájemce ), vyplývajících z těchto podmínek. Vybranému zájemci se Jistota nevrací. Okamžikem oznámení o výsledcích výběrového řízení bude Jistota považována za již uhrazenou část kupní ceny. Ostatním zájemcům se jimi složená Jistota vrací nejpozději do 0 pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy s Vybraným zájemcem. 2. Vybraný zájemce je povinen do 5 dnů ode dne, kdy mu bylo Insolvenčním správcem prostřednictvím u oznámeno, že se stal Vybraným zájemcem, uhradit na Účet Insolvenčního správce zbylou část jím navržené kupní ceny plus DPH. Kupní smlouva bude uzavřena do 0 dnů AB insolvence v.o.s. Strana 3 ode dne, kdy bude na Účet Insolvenčního správce připsána zbylá část kupní ceny vč. DPH, pokud se Insolvenční správce s Vybraným zájemcem nedohodnou jinak. 3. Pokud Vybraný zájemce nesplní svůj závazek uhradit na Účet Insolvenčního správce zbylou část jím navržené kupní ceny spolu s DPH ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 2 shora, je Vybraný zájemce povinen zaplatit Insolvenčnímu správci smluvní pokutu ve prospěch majetkové podstaty Dlužníka ve výši ,- Kč (dále jen Smluvní pokuta ), a to následující pracovní den po takovém výše uvedeném porušení. Pro případ, že Vybranému zájemci vznikne povinnost zaplatit Insolvenčnímu správci Smluvní pokutu, Vybraný zájemce a Insolvenční správce se tímto dohodli, že Insolvenční správce je oprávněn započíst svoji pohledávku na úhradu Smluvní pokuty proti i dosud nesplatné pohledávce zájemce na vrácení peněžních prostředků odpovídajících jím složené Jistotě. Uhrazením Smluvní pokuty není dotčeno právo Insolvenčního správce požadovat v plné výši náhradu škody, která vznikne na majetkové podstatě, pokud nebude realizován prodej Souboru, za nejvyšší nabídnutou kupní cenu. V.. Obálky s nabídkami budou otevřeny dne v 0.00 hod. v sídle Insolvenčního správce. Zástupce věřitelů a zájemci, kteří předložili nabídku na koupi Souboru, mají právo se otevírání obálek zúčastnit. 2. Jediným kritériem hodnocení nabídek bude zájemci navrhovaná výše kupní ceny bez DPH. Insolvenční správce vyhodnotí nabídky bezprostředně po otevření obálek, pokud Insolvenční správce výslovně v zápisu z otevírání obálek neurčí jinak. 3. Insolvenční správce posoudí po formální a obsahové stránce, zda jsou nabídky v souladu s těmito podmínkami. V případě, že nabídka podaná zájemcem předepsané obsahové nebo formální náležitosti nebude splňovat, má Insolvenční správce právo vyzvat zájemce k doplnění či opravě nabídky, to však jen v případě, že by doplněním či opravou nebyl příslušný zájemce nespravedlivě zvýhodněn. Insolvenční správce má právo (nikoliv však povinnost) zahrnout do hodnocení i takovou nabídku, která nebude splňovat všechny náležitosti požadované těmito podmínkami, budou-li tyto nedostatky dle názoru Insolvenčního správce pouze nepodstatné a nebudou-li bránit v posouzení její výhodnosti. 4. Insolvenční správce je oprávněn dle okolností vyloučit: nabídky nesplňující náležitosti stanovené v podmínkách výběrového řízení, zejména ve smyslu ustanovení čl. III. odst. 8 těchto podmínek. Insolvenční správce vyloučí: nabídku podanou zájemcem, který nesplnil povinnost složit Jistotu dle článku IV. těchto podmínek. AB insolvence v.o.s. Strana 4 O vyloučení nabídek a důvodech vyloučení vyrozumí Insolvenční správce příslušné zájemce em do 5 pracovních dnů ode dne otevírání obálek. 5. Všichni zájemci, kteří podali ve výběrovém řízení své nabídky, budou o jeho výsledcích informováni em nejpozději do 5 pracovních dnů od data otevírání obálek. Výsledky výběrového řízení budou rovněž zveřejněny na internetových stránkách Insolvenčního správce (www.abinsolvence.cz). 6. Insolvenční správce si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce, a to zejména v případě, že by žádná z navrhovaných kupních cen nedosáhla výše minimální kupní ceny dle čl. III. odst. 2 těchto podmínek. 7. Insolvenční správce má právo, nikoliv však povinnost, provést z podaných nabídek výběr zájemců, kteří budou vyzváni k navýšení nabízené kupní ceny. Výzvu k navýšení nabízené kupní ceny lze činit opakovaně. VI.. Nebude-li Kupní smlouva s Vybraným zájemcem z jakéhokoli důvodu uzavřena, informuje Insolvenční správce o této skutečnosti zájemce, který byl vyhodnocen dle nabízené kupní ceny jako další v pořadí. Pokud z jakýchkoli důvodů na straně dalšího osloveného zájemce nedojde k uhrazení kupní ceny, nebo uzavření Kupní smlouvy, či bude jiným způsobem zmařena realizace výběrového řízení, uplatní se v plném rozsahu ustanovení čl. IV. odst. 2 a 3 těchto podmínek též na každého dalšího osloveného zájemce. Insolvenční správce následně informuje dalšího zájemce v pořadí. 2. Zájemce, který byl vyhodnocen dle nabízené kupní ceny jako další v pořadí, se od okamžiku informování Insolvenčním správcem dle odst. tohoto článku považuje dále za Vybraného zájemce. 3. Zájemce prohlašuje, že se seznámil se zněním podmínek a souhlasí s nimi, což stvrzuje jejich podpisem. Ke svému podpisu je zájemce povinen uvést své jméno/svůj název, své rodné/identifikační číslo a své bydliště/sídlo. 4. Insolvenční správce má právo prodloužit termín pro doručování nabídek upravený v čl. III odst. 4 těchto podmínek a současně stanovit pozdější termín pro otevírání obálek upravený v čl. V. odst. těchto podmínek, a to uveřejněním o změně těchto bodů podmínek nejpozději v den předcházející poslednímu dni pro doručení nabídek na stránkách a to i opakovaně. AB insolvence v.o.s. Strana 5 Příloha: Informativní přehled obsahu Souboru Vzorová kupní smlouva AB insolvence v.o.s. insolvenční správce dlužníka FasEx CZ s.r.o. Zájemce AB insolvence v.o.s. Strana 6 Příloha č. Informativní přehled obsahu Souboru Ev. č. Název Ks Další údaje 5. Mikrovlnná trouba LG 7. PC - HP touchsmart 8. Klávesnice Logitech 9. Myš k PC Genius AB insolvence v.o.s. Strana 7 0. Myčka Whirpool. Kávovar Segafredo 2. Chladící box Alaska 3. Bojler Dražice AB insolvence v.o.s. Strana 8 4. Tiskárna 4 5. Větrák Sencor 2 6. Precor EFX 576I 7. Běžecký pás PRECOR 2 AB insolvence v.o.s. Strana 9 8. Zadek ve stoji stroj č. 025 Grünsport 9. AD/abduktor combi roznožování/snožování č. 040 Grünsport 20. Zakopávání v leže profi č. 005 Grünsport 2. Předkopávání profi č. 004 Grünsport AB insolvence v.o.s. Strana 0 22. Butterfly/Deltdeck č Grünsport 23. Prsa tlak v sedě s dopomocí č Grünsport 24. Legpress universal č. 002 Grünsport 25. Svodidla s protizávažímč AB insolvence v.o.s. Strana 26. Benchpress Grünsport 27. Polohovací lavice Grünsport Rovná lavice Grünsport 29. Polohovací lavice (břicho) Grünsport AB insolvence v.o.s. Strana 2 30. Komplexní stroj (kladka záda úzká, hrazda s dopomocí, kladka záda široká, protisměrné kladky + hrazdy) Grünsport 3. Břichostroj komplexní č. 027 Grünsport 32. Hyperxtenzní lavice Grünsport 33. PRECOR 00I AB insolvence v.o.s. Strana 3 34. PRECOR 846I PRECOR stroj mechanický 36. TV Panasonic 2 AB insolvence v.o.s. Strana 4 37. TV LG 38. Olympijská tyč 39. EZ tyč 40. Činky černé 5 (párů) 4. Činky stříbrné + stojan 0(párů) AB insolvence v.o.s. Strana 5 42. Kotouče volné CD přehrávač PHILIPS 45. Ohřívač Volthoterm 46. Reproduktor OMNITRONIC Přehrávací soustava RELOOP AB insolvence v.o.s. Strana 6 49. Trampolína 50. Ping-pongový stůl BUTTERFLY 5. Pomůcky ke cvičení v následujícím počtu kusů: Stepy: 20 ks Míče: 9 ks Bosu: 4 ks Podložky: 2 ks Overbally: 2 ks Trampolinky: 9 ks AB insolvence v.o.s. Strana 7 52. Stroj MaxerRunner(GMM training) Ventilátor Ching Hai Electric (Electric Fan) 54. Reproduktor Gemini Subwoofer Gemini AB insolvence v.o.s. Strana 8 56. Wireless microphone systém Professional audio mixing device - ACCESS American audio - CD I 00 MP3 AB insolvence v.o.s. Strana 9 6. Šatní skříň - trojdílná (výška 200cm) Šatní skříň -jednodílná (výška 200cm) Šatní skříň dvoudílná (výška 00 cm) Skleněný stolek s chromovýma nohama 2 AB insolvence v.o.s. Strana 20 65. Dřevěná židle zelená (chromové nohy) Prosklená skříň (30 x 34 x 38) Lavice dřevěná 73. Reklamní tabule 75. Šatní skříň 76. Kosmetická židle AB insolvence v.o.s. Strana 2 77. Kadeřnické křeslo Skříně Server 80. Klimatizace Volhoterm 8. Dvoudveřové skříňky + šuplík Regály policové Osobní váha Soehnle 84. Zrcadla bez rámů (cca 200x80) Zrcadla bez rámů (cca 200x40) 2 u ks uštípnutý roh 86. Pult recepce AB insolvence v.o.s. Strana 22 87. Žíněnka velká Pokladní zásuvka 89. Čtečka na karty 90. Čtečka na karty Omnikej 9. Lednička malá (černá) 92. Drobný nábytek 93. Tiskárna dokladů 94. Sport tester Polar 0 AB insolvence v.o.s. Strana 23
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks