Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

VYPSÁNÍ ZÁVODU NOTICE OF RACE

Category:

Finance

Publish on:

Views: 6 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A POHÁROVÝ ZÁVOD LIPNO REGATA 2016 OPEN CZECH CHAMPIONSHIP v lodní třídě (in class) Splash CUP RACE v lodních třídách (in classes) Evropa, Laser 4,7, Laser, 29er
Transcript
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A POHÁROVÝ ZÁVOD LIPNO REGATA 2016 OPEN CZECH CHAMPIONSHIP v lodní třídě (in class) Splash CUP RACE v lodních třídách (in classes) Evropa, Laser 4,7, Laser, 29er CTL datum/ date: místo konání Jachetní klub Černá v Pošumaví, Lipno, Česká republika, venue YC Černá, Černá v Pošumaví, Lipno, the Czech Republic VYPSÁNÍ ZÁVODU NOTICE OF RACE 1. MÍSTO KONÁNÍ Místem konání je Jachetní klub Černá v Pošumaví, Černá v Pošumaví, Lipno, Česká republika VENUE The venue is the YC Černá v Pošumaví, Černá v Pošumaví, Lipno, the Czech Republic 2. LODNÍ TŘÍDY Závod je určen pro lodní třídy: Spl-12mr, Evr-7P, L47-7P, Las-7p, 29er-7P CLASSES The event is appointed for classes: Spl-12mr, Evr-7P, L47-7P, Las-7p, 29er-7P 3. POŘADATEL Pořadatelem je Jachetní klub Černá v Pošumaví ve spolupráci s ČSJ ORGANIZING AUTHORITY The Organising Authority is the YC Černá v Pošumaví In cooperation with the Czech Sailing Association 4. KATEGORIE REKLAMY Všechny plachetnice musí vyhovovat požadavkům ISAF předpisu 20 Reklamní kodex. Po plachetnicích může být vyžadováno umístění bočních čísel a reklamy sponzora závodu po stranách trupu. Akreditace medií je povinná u ředitele závodu. 5. PRAVIDLA Závod bude řízen podle: - Závodních pravidel ISAF, ve znění platném ke dni pořádání závodu. - Plachetních směrnic, - Vypsání závodu, - Mezinárodních pravidel zúčastněných lodních tříd a - Vyhlášek Závodní a Protestní komise. ADVERTISING CATEGORY All boats shall meet requirements as provided in ISAF Regulation 20 Advertising code Boats may be required to display a bow number and advertising of the event sponsors on the side of the hull. Accreditation of press individuals is obligatory at the director of race. RULES The Regatta will be governed by: - The Racing Rules of Sailing valid to date - Sailing Instructions, - Notice of Regatta, - The International Class rules of the classes concerned - Notices of the Race and Protest Committees. 6. ÚČAST Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky ISAF předpisu 19 Kodex oprávnění. ELIGIBILITY The Regatta is open for all competitors which comply with rules ISAF Regulation 19 Eligibility Code. 7.PŘIHLÁŠKY A REGISTRACE Předregistrace není. Závodníci se přihlásí k závodu vyplněním registračního formuláře (přihlášky) a jeho odevzdáním při registraci, zaplacením startovného a předloží následující doklady: - Závodnickou licencí pro rok 2015, s potvrzením o lékařské prohlídce ne starší jednoho roku. - Zahraniční závodníci předloží doklady podle Předpisu ISAF Platný certifikát o proměření lodi. - Potvrzení (resp.pojistná smlouva) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Přihláška musí být podepsána závodníkem. Podpisem se zavazuje, že bude dodržovat ustanovení Závodních pravidel jachtingu. U závodníka mladšího 18 let musí být přihláška podepsána dospělou osobou, která přebírá odpovědnost za závodníka. Přihlášky budou přijímány v klubovně Jachetního klubu. 8.POJIŠTĚNÍ A ZODPOĚDNOST Loď se účastní závodu na vlastní nebezpečí, náklady a plně odpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví dalších osob. ČSJ ukládá povinnost všem lodím nebo kapitánům lodí na všech závodech organizovaných pod ČSJ (koef. K1 a vyšší -- včetně VPOZ) mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škody s pojistnou částkou minimálně ve výši stanovené VV ČSJ (k 01/04/2011 = minimálně ,-- Kč). Pořadatel nepřijme žádnou zodpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení se závodem a to během regaty a po regatě. Pořadatel se zříká jakékoliv této zodpovědnosti. 9. STARTOVNÉ Jednotné startovné je: 900 Kč, pro Spl 1000Kč Startovné musí být zaplaceno při registraci. 10. MĚRENÍ Náhodné kontrolní měření může být provedeno na kterékoliv lodi, jejich plachtách a výstroji v kterékoliv době během konání závodu. ENTRY AND REGISTRATION There is no pre-registration. Competitors will enter the Regatta by completing the entry and registration form at registration, paying the Entry fee, presenting a written permission of the Event measurer and the following documents: - Czech Sailing Association Competitors License with medical approval no older than one year (only for Czech competitors) - Documents in accordance with ISAF Regulation (foreign competitors) - Valid Class Certificate. - Insurance treaty or confirmation for the damage caused to a other competitors. The entry form shall be signed by the skipper. Signing the entry form agrees to be bound by Racing Rules of Sailing and other document valid for the regatta. The entry form of the crew of any junior competitor (under the age of 18) shall be signed by the adult taking responsibility for the competitor. Registration will be placed at the clubroom of YC Černá. INSURANCE AND LIABILITY Every participant enters the Regatta on its own risk and expenses and is fully responsible for any damage or any hurt considering the property or health of other participants. Czech Sailing Association tolls the duty to all boats or their captains participating in all regattas with coef. above K1, including public opened regattas, to have valid insurance considering responsibility of due damages with the insurable value at min Czech crowns. The Organising Authority will not accept any liability for personal damage, injury or death, sustained in conjunction with, prior to, during or after the Regatta. The Organising Authority disclaims any and all such liability. ENTRY FEE The uniform entry fee is: 900,-Kč, for Spl 1000Kč or 40 Euro The entry fee shall be paid at registration. MEASUREMENT Random Control Measurement may be undertaken of any boat, sails and equipment at any time during the regatta. 11.ČASOVÝ PLÁN ZÁVODU Čtvrtek :00 21:00 Registrace závodníků Pátek :45 10:00 Registrace závodníků 11:00 Slavnostní zahájení 13:00 Start první rozjížďky Sobota :30 Breefing 10:00 Start první rozjížďky dne Neděle :30 Breefing 10:00 Start první rozjížďky dne Žádná rozjížďka nebude startována po 13:00 v případě odjetí 4 rozjížděk nebo po 16:00 v případě odjetí 3 nebo méně rozjížděk. Slavnostní ukončení, vyhlášení výsledků. TIME SCHEDULE Thursday, :00 21: 00 Competitor registration Friday, :45 10:00 Competitor registration 11:00 Opening Ceremony 13:00 Start of the first race Saturday, :30 Breefing 10:00 Start of the first day race Sunday, :30 Breefing 10:00 Start of the first day race No races will be started after 13:00 in the case of 4 races completed or after 16:00 in the case of 3 races (or less) completed. Closing Ceremony, Prize Giving. 11. PLACHETNÍ SMĚRNICE Plachetní směrnice budou k dispozici závodníkům při registraci na vývěsní tabuli. 12.ZÁVODNÍ PLOCHA Závod se uskuteční na přehradě Lipno, na ploše poblíž Jachetního klubu Černá v Pošumaví 13.BODOVACÍ SYSTÉM Bude užit nízkobodový systém podle pravidla A2. 14.PROTESTNÍ KOMISE Protestní komise bude působit ve vyhrazené místnosti Jachetního klubu Černá. SAILING INSTRUCTIONS The Sailing Instructions will be available at registration at the notice-board. SAILING AREA The regatta will be held on Lipno lake near Yacht Club Černá v Pošumaví SCORING SYSTEM Low point scoring system, rule A2, will apply. PROTEST COMMITTEE The protest committee will operate at the dedicated room of YC Černá v Pošumaví. 15.CENY A KATEGORIE Výsledky budou vyhlášeny a ceny budou uděleny za první,druhé a třetí místo v pořadí a kategoriích: Splash - MČR první druhé a třetí místo v mezinárodním absolutní pořadí 29er Evropa Laser 4,7 Laser Zvítězí-li zahraniční posádka získává titul Mezinárodní mistr ČR. Podmínkou pro platnost mistrovství ČR je dokončení alespoň 4 platných rozjížděk, účast alespoň 10 posádek v dané lodní třídě. Podmínkou pro udělení titulů a medailí v kategoriích je dokončení alespoň 4 platných rozjížděk, účast alespoň 10 posádek ve vypsané kategorii. Vítěz každé kategorie, která splnila podmínky Mistrovství ČR získává titul Mistr České republiky. Podmínkou pro platnost poháru ČR je dokončení alespoň 3 platných rozjížděk, účast alespoň 5 posádek v dané lodní třídě. PRIZES AND CATEGORIES Prizes will be awarded for three first positions: Splash - MČR International overall, second and third place 29er Evropa Laser 4,7 Laser If a foreign crew wins, they gain the title International Czech Champion The Czech national championship is valid when at least 4 valid races are finished and at least 10 boats are competing in the class. Titles and medals in categories are awarded if at least 4 valid races are finished and at least 10 boats are competing in a category. The winner of each category, which complies with conditions of the Czech National Championship gains the title Czech Champion. 16.TELEVIZE A MÉDIA Pořadatel si vyhrazuje právo používat video nebo audio záznam pořízený v průběhu závodu bez jakékoli náhrady. 17.DOPROVODNÉ ČLUNY Provoz člunů se spalovacími motory je na Lipně zakázán zákonem. JK Černá si vyhrazuje právo zakázat v prostoru závodu použití motorových člunů, které by mohly být spojovány s pořadatelem a které nemají udělenou výjimku ze zákona pro Lipno. Pořadatel si vyhrazuje právo přizvat do organizace závodu další čluny do výše limitu stanoveného v udělené výjimce ze zákona. Od 1.června 2013 může pořadatel závodu registrovat jako doprovodné (trenérské) čluny pro závody zařazené do CTL ČSJ pouze čluny, které mají uzavřené pojištění odpovědnosti z provozu plavidla ve výši minimálně ,-- Kč nebo čluny, které jsou vedeny osobou, jež má takové pojištění uzavřeno. TELEVISION AND MEDIA The organising authority shall have the right to use any images and sound recorded during the event free of charge. MOTORBOATS WITH COMBUSTION ENGINES The use of motorboats with combustion engines is prohibited by law at the Lipno dam. The organiser reserves the right to prohibit the use of such motorboats at the sailing area not-having the written exception from the law, which can be mistaken as organiser s boats. Organiser reserves the right to incorporate other boats to the regatta up to the limit up to the number stated in approved exception from law. From 1 June 2013 the race organizers may register as accompanying (trainer) boats for competitions included in the CTL of ČSJ only boats that have a liability insurance of the vessel of at least , - CZK or boats that are driven by a person that has such insurance. 18.UBYTOVÁNÍ Ubytování ve stanech nebo vlastních karavanech je možné na pozemku JK Černá. Poplatky za kempování se nevybírají ve dnech konání závodu. V JK Černá je k možnost připojení na zásuvky 220 V, počet přípojek je však omezen. Denní poplatek za připojení je 50 Kč při tomto závodě se nevybírá!!!! ACCOMMODATION Accommodation in own tents or caravans will be provided either at YC Černá. There are no fees for accommodation for competitors in the days of the Regatta. YC Černá provides the possibility of net connection 220 V, unfortunately, the number of plugs is still limited. Daily fee is 50 Kč.- Won t be collected!!!! 19.STRAVOVÁNÍ Po dobu závodu bude k disposici bufet. Kontakty Jachetní klub Černá v Pošumaví Eva Marušková,, ředitel závodu Tel.: BUFFET Buffet will be opened during the regatta. Contacts Yacht Club Černá v Pošumaví Eva Marušková, director of regatta Phone: Pozn: Obecní vyhláška č.7/2009 OÚ Černá v Pošumaví, O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností -V době nočního klidu tj. od 22,00 hod. do 6,00 hod. je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy. -Na veřejných prostranstvích v obci je možný pohyb psů pouze na vodítku nebo s náhubkem. Důrazně žádáme o respektování těchto výše uvedených vyhlášek.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks