Please download to get full document.

View again

of 37
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

VÝROČNÁ SPRÁVA AGENTÚRY MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE ŠTRUKTURÁLNE FONDY EÚ ZA ROK PDF

Category:

Software

Publish on:

Views: 32 | Pages: 37

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ VÝROČNÁ SPRÁVA AGENTÚRY MINISTERSTVA
Transcript
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ VÝROČNÁ SPRÁVA AGENTÚRY MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE ŠTRUKTURÁLNE FONDY EÚ ZA ROK 2013 Apríl 2014 OBSAH 1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 3 2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE 3 3. ČINNOSTI ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 6 4. ROZPOČET ORGANIZÁCIE PERSONÁLNE OTÁZKY HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V ROKU HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE POUŽITÉ SKRATKY 33 PRÍLOHY: 1. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 2. PREHĽAD ŠKOLENÍ ZAMESTNANCOV 2 1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE Názov: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ Zriaďovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Sídlo: Hanulova 5/B, Bratislava Dátum vzniku: 1. január 2007 IČO: Štatutárny orgán: RNDr. Marián Kostolányi, generálny riaditeľ Kontakt: Tel: 02/ Fax: 02/ Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej len ASFEU ) bola zriadená k 1. januáru 2007 na základe uznesenia vlády SR č zo 6. decembra 2006 a uznesenia vlády SR č zo 6. decembra V zmysle zriaďovacej listiny a štatútu plní ASFEU úlohy v oblasti implementácie programových dokumentov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR delegované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len MŠVVaŠ SR ) ako riadiacim orgánom (ďalej len RO ). Činnosti v oblasti implementácie ASFEU ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (ďalej len SORO ) plní v zmysle Splnomocnenia Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na plnenie úloh Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a vývoj v znení neskorších dodatkov a Splnomocnenia Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na plnenie úloh Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Vzdelávanie v znení neskorších dodatkov (ďalej aj splnomocnenia ). Uvedenými splnomocneniami sú na ASFEU delegované najmä činnosti v oblasti programovania, prijímania, hodnotenia a výberu žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len NFP ), uzatvárania zmlúv s prijímateľmi, zabezpečovania informovanosti a publicity, finančného riadenia, monitorovania a hodnotenia pomoci a v oblasti technickej pomoci (ďalej len TP ). 2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE Poslaním ASFEU v programovom období je podporovať rozvoj sektora vzdelávania a sektora výskumu a vývoja v rámci operačného programu Vzdelávanie (ďalej len OPV ) a operačného programu Výskum a vývoj (ďalej len OPVaV ) na území Slovenskej republiky za pomoci finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, a to z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vzhľadom na špecifickosť zamerania ASFEU sa strednodobý výhľad organizácie odzrkadľuje najmä v plnení úloh spojených s implementáciou jednotlivých procesov zabezpečovaných na základe úloh delegovaných na ASFEU v rámci: - Splnomocnenia Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na plnenie úloh Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Vzdelávanie v znení neskorších dodatkov; - Splnomocnenia Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na plnenie úloh Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a vývoj v znení neskorších dodatkov. 3 Splnomocnenia, na základe ktorých MŠVVaŠ SR ako RO deleguje právomoci na realizáciu OPV a OPVaV na ASFEU ako SORO v zmysle dodatkov, vymedzujú pôsobnosť a zodpovednosť ASFEU: 1. v oblasti programovania a) spolupracuje s RO na vypracovaní a úpravách OPV a OPVaV; b) spolupracuje s RO na vypracovaní a úpravách Programového manuálu k OPV a Programového manuálu k OPVaV; c) spolupracuje s RO na vypracovaní a úpravách Komunikačného plánu pre OPV a OPVaV; d) vypracúva indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP každoročne k 15. novembru na nasledujúci rok a predkladá ho RO na schválenie v lehote minimálne 2 týždne pred ich plánovaným vyhlásením; e) vypracúva návrhy výziev na predkladanie žiadostí o NFP a v termíne stanovenom RO predloží návrh výzvy RO na schválenie; f) spolupracuje s RO na vypracovaní návrhu hodnotiacich kritérií a výberových kritérií; g) spolupracuje s RO na vypracovaní monitorovacích ukazovateľov; h) spolupracuje s RO na vypracovaní schém štátnej pomoci, resp. schém pomoci de minimis; i) návrhy výziev, ich vypracovanie ako aj ich následné vyhlásenie realizuje tak, aby zabezpečil stav kontraktácie neohrozujúci vyčerpanie prostriedkov štrukturálnych fondov rámci programového obdobia ; pri navrhovaní a vypracovaní výziev sa riadi programovým vyhlásením vlády SR ako aj inými strategickými dokumentmi SR v oblasti výskumu a vývoja. Tieto výzvy musia byť kompatibilné s výzvami Riadiaceho orgánu na predkladanie národných projektov. 2. v oblasti prijímania, hodnotenia a výberu žiadostí o NFP a) vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o NFP po ich schválení RO a oznamuje RO ich vyhlásenie; b) prijíma žiadosti o NFP od žiadateľov, registruje ich do IT monitorovacieho systému a následne zabezpečuje ich hodnotenie (vrátane zabezpečenia výkonu predbežnej finančnej kontroly žiadostí o NFP) a výber na základe hodnotiacich kritérií a výberových kritérií schválených Monitorovacím výborom pre OPV (ďalej len MV pre OPV ) a Monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku (ďalej len MV pre VE ); c) pozýva RO na zasadnutie, na ktorom sú prideľované žiadosti o NFP hodnotiteľom; d) oznamuje písomne RO začatie odborného hodnotenia žiadostí o NFP; e) zabezpečuje v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie aplikáciu výberových kritérií prostredníctvom výberu žiadostí o NFP; f) pozýva RO na výber žiadostí o NFP; g) predkladá RO Záverečnú správu z výberu žiadostí o NFP; h) predkladá RO správy o vyhodnotení výziev; i) vydáva rozhodnutia o schválení alebo neschválení žiadosti o NFP v súlade s 14 ods. 5 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov a rozhodnutia o preskúmaní rozhodnutia o schválení alebo neschválení žiadosti o NFP v súlade s 14 ods. 9 zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov; j) rozhoduje o žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP v súlade s 14 ods. 7 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov. 3. v oblasti uzatvárania zmlúv s prijímateľmi a) vypracúva návrhy a uzatvára zmluvy a dodatky k Zmluvám o poskytnutí NFP s prijímateľom po schválení žiadosti o NFP; b) oznamuje RO uzavretie zmlúv, dodatkov a odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP polročne ako súčasť Monitorovacích správ uvedených v čl. 2 ods. 13 splnomocnenia; c) rozhoduje o odstúpení od zmluvy s prijímateľom, ak prijímateľ nedodrží podmienky stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP d) administratívne zabezpečuje zverejnenie zmlúv a dodatkov k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v Centrálnom registri zmlúv. 4 4. v oblasti zabezpečovania informovanosti a publicity a) vykonáva informačnú kampaň v zmysle Komunikačného plánu a podľa pokynov RO; b) realizuje publikačnú činnosť v zmysle Komunikačného plánu a podľa pokynov RO; c) vypracúva Ročný operatívny plán zabezpečenia informovania a publicity na príslušný rok (v nadväznosti na implementáciu Komunikačného plánu) a predkladá ho RO na schválenie; d) informuje RO o informačnej kampani SORO k vyhláseným výzvam na predkladanie žiadostí o NFP; e) vypracúva a predkladá RO podklady do výročných správ a záverečnej správy o vykonávaní OPV a OPVaV o zabezpečení publicity; f) zverejňuje na svojom webovom sídle meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby, ktorá žiada o poskytnutie pomoci, názov projektu a výšku schválenej pomoci. 5. v oblasti finančného riadenia a) prijíma žiadosti o platbu (ďalej len ŽoP ) od prijímateľov; b) registruje ŽoP do IT monitorovacieho systému a kontroluje ich pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia; c) posudzuje oprávnenosť nárokovaných výdavkov podľa nariadení Európskej komisie, legislatívy SR a podľa metodických pokynov RO; d) vykonáva overovanie procesu verejného obstarávania; e) predkladá schválené ŽoP na platobnú jednotku MŠVVaŠ SR; f) prijíma postupy na overovanie dodávok spolufinancovaných výrobkov a služieb a reálnosti nárokovaných výdavkov; g) v rámci overovania na mieste overuje účtovníctvo a výkazníctvo prijímateľa; h) vykonáva kontrolu realizácie projektov v zmysle čl. 13 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006; i) plní úlohy vyplývajúce zo schémy štátnej pomoci alebo zo schémy pomoci de minimis schválených Európskou komisiou alebo Ministerstvom financií SR, ak pomoc poskytovaná z Európskeho sociálneho fondu a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje štátnu pomoc alebo pomoc de minimis v zmysle zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadení Európskeho spoločenstva o štátnej pomoci alebo pomoci de minimis; j) vypracúva podklady do odhadu očakávaných výdavkov za príslušný štvrťrok na úrovni opatrení a predkladá ich RO; k) štvrťročne predkladá plán overovaní na mieste na základe analýzy rizika; l) oznamuje RO a certifikačnému orgánu (ďalej len CO ) nezrovnalosti v prípade zistenia neoprávnene použitých finančných prostriedkov prijímateľom; m) navrhuje realokácie prostriedkov v rámci OPV a OPVaV patriacich do kompetencie SORO; n) zodpovedá za riadne vyčerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ vo vzťahu k časti záväzku programového obdobia pripadajúceho na ASFEU, a to za celé programové obdobie , ako aj za každý rok jednotlivo. 6. v oblasti monitorovania pomoci a) prijíma monitorovacie správy od prijímateľov; b) eviduje a aktualizuje údaje vedené v IT monitorovacom systéme; c) monitoruje údaje na úrovni projektov a opatrení; d) vypracúva polročné monitorovacie správy SORO podľa pokynov RO a predkladá ich RO; e) vypracúva podklady do výročných správ a záverečnej správy o vykonávaní OPV a OPVaV; f) vypracúva návrhy na úpravu monitorovacích ukazovateľov; g) zúčastňuje sa zasadnutí MV pre OPV a MV pre VE (OPVaV). 7. v oblasti hodnotenia pomoci a) vypracúva podklady pre priebežné hodnotenie na úrovni projektov a opatrení a predkladá ich RO; b) vypracúva podklady do výročných správ a záverečnej správy o vykonávaní OPV a OPVaV a predkladá ich RO; c) spolupracuje s RO na vypracovaní a úpravách Plánu hodnotení OPV a OPVaV na programové obdobie ; d) spolupracuje s RO na vypracovaní a úpravách Plánu hodnotení OPV a OPVaV na príslušný kalendárny rok; 5 e) spolupracuje s RO na realizácii každoročných hodnotení a na vypracovaní každoročných správ o hodnotení pre Centrálny koordinačný orgán (ďalej len CKO ). 8. v oblasti TP a) realizuje a zodpovedá za TP v zmysle pravidiel Európskej komisie, Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie v súlade s OPV a s OPVaV a v súlade s pokynmi RO; b) informuje RO o realizácii TP v kompetencii SORO; c) predkladá projekty využívania TP na schválenie RO vrátane zmien v projektoch, podľa cieľov a prioritných tém; d) predkladá ŽoP v rámci TP na RO; e) podpisuje po schválení projektu TP s RO Zmluvu o poskytnutí NFP. 9. v oblasti administratívnych, riadiacich a kontrolných podmienok vytvára vhodnú administratívnu štruktúru a systém riadenia a kontroly s jasným prerozdelením funkcií v rámci organizácie, ktoré zabezpečia implementáciu OPV a OPVaV; 10. riadi sa usmerneniami CKO, CO a pokynmi RO; 11. umožňuje účasť zástupcov RO na overovaniach na mieste SORO u prijímateľov; 12. plní všetky úlohy v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov, pokiaľ si RO nevymedzil niektoré úlohy len do svojej pôsobnosti (v splnomocnení, alebo v inom právnom úkone RO v písomnej forme), RO je oprávnený kedykoľvek jednostranne oznámiť SORO, že konkrétne právo/povinnosť/úloha patrí len do výlučnej pôsobnosti RO; v prípade, ak SORO už začal vykonávať úkony vo veciach, ktoré patria do pôsobnosti RO, predtým ako bol informovaný, SORO vykoná len úkony, ktoré neznesú odklad, pokiaľ RO neustanoví inak; 13. umožňuje RO výkon kontroly pracovných postupov a zverených úloh v sídle SORO. 3. ČINNOSTI ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY Základným cieľom ASFEU v programovom období je v maximálnej možnej miere zabezpečiť využitie finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci OPV a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci OPVaV na ich efektívne, hospodárne a účelné čerpanie v realizácii kvalitných projektov. V roku 2013 sa činnosť ASFEU orientovala na plnenie úloh vyplývajúcich najmä zo splnomocnenia pre OPV podpísaného dňa 30. novembra 2007, splnomocnenia pre OPVaV podpísaného dňa 13. decembra 2007, Dodatku č. 1 k splnomocneniu pre OPV podpísaného dňa , Dodatku č. 1 k splnomocneniu pre OPVaV podpísaného dňa , Dodatku č. 2 k splnomocneniu pre OPV a pre OPVaV podpísaných dňa , Dodatku č. 3 k splnomocneniu pre OPVaV podpísaného dňa , Dodatku č. 3 k splnomocneniu pre OPV podpísaného dňa , Dodatku č. 4 k splnomocneniu pre OPV a pre OPVaV podpísaných dňa a Dodatku č. 5 k splnomocneniu pre OPV a pre OPVaV podpísaných dňa V tejto kapitole sú zahrnuté aj ciele ASFEU a prehľad ich plnenia. 1. Činnosti v oblasti programovania V priebehu roka 2013 ASFEU vyhlásila 6 výziev na predkladanie žiadostí o NFP s alokáciou finančných prostriedkov vo výške EUR. 6 V rámci OPV boli vyhlásené 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v týchto termínoch a s nasledujúcou výškou pomoci: - dňa bola vyhlásená výzva na opatrenie 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania s výškou pomoci EUR; - dňa bola vyhlásená výzva na opatrenie 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti s výškou pomoci EUR; - dňa bola vyhlásená výzva na opatrenie 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj s výškou pomoci EUR. V rámci OPVaV boli v roku 2013 vyhlásené 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v týchto termínoch a s nasledujúcou výškou pomoci: - dňa bola vyhlásená výzva na opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja s výškou pomoci EUR, ktorá bola navýšená na sumu EUR; - dňa bola vyhlásená výzva na opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu s výškou pomoci EUR, ktorá bola navýšená na EUR; - dňa bola vyhlásená výzvy na opatrenie 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji s výškou pomoci EUR. ASFEU zabezpečila účinnú spoluprácu s RO spočívajúcu v pripomienkovaní týchto dokumentov: - Aktualizácia Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie , verzia 4.6 ( ); - Metodický pokyn CKO č. 11 ( ); - Metodický pokyn CKO č. 15 ( Príručka pre prijímateľa, verzia 5.0 ( ); - Usmernenie Poskytovateľa č. 5 ( ); - Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie , verzia 4.7 ( ); - Aktualizácia Manuálu pre informovanie a publicitu pre OPVaV, ( ). V nadväznosti na aktualizáciu uvedených dokumentov ASFEU aktualizovala Interný manuál procedúr Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskum a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, ako aj všetky jeho prílohy k verzia 2.9, k verzia 3.0. V záujme zabezpečenia efektívnosti implementácie pomoci boli v rámci OPV priebežne aktualizované a pripomienkované tieto dokumenty: - Metodický výklad Centrálneho koordinačného orgánu k Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie , verzia 4.5 (pripomienky zasielané dňa ); - Aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP, OPV, verzia 7.0 platná k ; - Aktualizácia Príručky pre žiadateľa o NFP z ESF, verzia 13.0 platná k ; - Aktualizácia Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie , verzia 4. 7 platná k ; - Usmernenie poskytovateľa MŠVVaŠ SR č. 6 k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OP V ( ); - Usmernenie poskytovateľa MŠVVaŠ SR č. 7 k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OP V ( ); - Usmernenie pre Prijímateľov č. 1/2013 vo veci vplyvu zmeny odvodov v rámci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na výdavky projektu ( ); - Aktualizácia č. 1 Usmernenia pre Prijímateľov č. 3/2010 k predkladaniu žiadostí o platbu ( ); - Usmernenie pre Prijímateľov NFP č. 2/2013 k aplikácií zákona NR SR č. 9/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony ( ); 7 - Usmernenie pre Prijímateľov č. 5/2013 o koordinácií systémov sociálneho zabezpečenia EÚ pri vykonávaní činnosti zamestnancov na území dvoch alebo viacerých členských štátov zapojených do projektov realizovaných cez operačný program Vzdelávanie ( ); - Usmernenie pre Prijímateľov č. 6/2013 k oprávnenosti výdavkov na zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky/školiaci materiál, školiace potreby a spotrebný materiál vo väzbe na stav implementácie projektu ( ); - Aktualizácia č. 1 Usmernenia pre Prijímateľov č. 03/2013 vo veci periodicity predkladania plánov a harmonogramu verejných obstarávaní a iných náležitostí výkonu verejného obstarávania ( ); - Manuál pre informovanie a publicitu (august 2013); - Usmernenie pre prijímateľov NFP k aplikácii zákona NR SR č. 9/2013 Z. z. Usmernenie č. 1/2013, operačný program Výskum a vývoj, vydané dňa V záujme zabezpečenia efektívnosti implementácie pomoci boli v rámci OP VaV priebežne zverejňované, aktualizované a pripomienkované tieto dokumenty: - Usmernenie pre prijímateľov NFP k aplikácii zákona NR SR č. 9/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a doplňujú niektoré zákony ( ); - Oznam pre prijímateľov NFP, ktorým ASFEU vyzvala prijímateľov NFP k neobmedzovaniu lehôt na prevzatie súťažných podkladov v realizovaných verejných obstarávaniach ( ); - Usmernenie pre prijímateľov vo veci obmedzovania lehôt na poskytovanie súťažných podkladov na VO v nadväznosti na oznam zverejnený ( ); - Usmernenie pre prijímateľov NFP k aplikácii zákona NR SR č. 9/2013 Z. z. Usmernenie č. 2/2013, OP VaV ( ), ktorým stráca účinnosť Usmernenia č. 1/2013 vydané dňa Činnosti v oblasti prijímania, hodnotenia a výberu žiadostí o NFP V roku 2013 ASFEU v rámci OPV zabezpečovala schvaľovací proces pre nasledujúce výzvy: OPV-2012/1.2/04-SORO Termín vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s názvom Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl pre prioritnú os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti a kódom výzvy OPV-2012/1.2/04-SORO bol , pričom dátum uzávierky danej výzvy bol K termínu predloženia žiadostí o NFP bolo prijatých 5 žiadostí o NFP. V dňoch bola vykonaná kontrola formálnej správnosti prijatých žiadostí o NFP. V rámci kontroly formálnej správnosti sa uskutočnilo overenie kritérií oprávnenosti, overenie kritérií úplnosti a predbežná finančná kontrola. Z celkového počtu 5 prijatých ž
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks