Please download to get full document.

View again

of 33
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

VÝROČNÁ SPRÁVA AGENTÚRY MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE ŠTRUKTURÁLNE FONDY EÚ ZA ROK PDF

Category:

Biography

Publish on:

Views: 13 | Pages: 33

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ VÝROČNÁ SPRÁVA AGENTÚRY MINISTERSTVA
Transcript
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ VÝROČNÁ SPRÁVA AGENTÚRY MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE ŠTRUKTURÁLNE FONDY EÚ ZA ROK 2014 Apríl 2015 OBSAH 1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 3 2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE 3 3. činnosti ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 6 4. ROZPOČET ORGANIZÁCIE PERSONÁLNE OTÁZKY HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V ROKU HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE POUŽITÉ SKRATKY 27 PRÍLOHY: 1. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 2. PREHĽAD ŠKOLENÍ ZAMESTNANCOV 2 1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE Názov: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ Zriaďovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Sídlo: Hanulova 5/B, Bratislava Dátum vzniku: 1. január 2007 IČO: Štatutárny orgán: Ing. Róbert Škripko, generálny riaditeľ Kontakt: Tel: 02/ Fax: 02/ Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej len ASFEU ) bola zriadená k 1. januáru 2007 na základe uznesenia vlády SR č zo 6. decembra 2006 a uznesenia vlády SR č zo 6. decembra V zmysle zriaďovacej listiny a štatútu plní ASFEU úlohy v oblasti implementácie programových dokumentov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR delegované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len MŠVVaŠ SR ) ako riadiacim orgánom (ďalej len RO ). Činnosti v oblasti implementácie ASFEU ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (ďalej len SORO ) plní v zmysle Splnomocnenia Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na plnenie úloh Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a vývoj v znení neskorších dodatkov a Splnomocnenia Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na plnenie úloh Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Vzdelávanie v znení neskorších dodatkov (ďalej aj splnomocnenia ). Uvedenými splnomocneniami sú na ASFEU delegované najmä činnosti v oblasti programovania, prijímania, hodnotenia a výberu žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len NFP ), uzatvárania zmlúv s prijímateľmi, zabezpečovania informovanosti a publicity, finančného riadenia, monitorovania a hodnotenia pomoci a v oblasti technickej pomoci (ďalej len TP ). 2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE Poslaním ASFEU v programovom období bolo podporovať rozvoj sektora vzdelávania a sektora výskumu a vývoja v rámci operačného programu Vzdelávanie (ďalej len OPV ) a operačného programu Výskum a vývoj (ďalej len OPVaV ) na území Slovenskej republiky za pomoci finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, a to z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vzhľadom na špecifickosť zamerania ASFEU sa strednodobý výhľad organizácie odzrkadľuje najmä v plnení úloh spojených s implementáciou jednotlivých procesov zabezpečovaných na základe úloh delegovaných na ASFEU v rámci: - Splnomocnenia Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na plnenie úloh Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Vzdelávanie v znení neskorších dodatkov; - Splnomocnenia Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na plnenie úloh Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a vývoj v znení neskorších dodatkov. 3 Splnomocnenia, na základe ktorých MŠVVaŠ SR ako RO deleguje právomoci na realizáciu OPV a OPVaV na ASFEU ako SORO v zmysle dodatkov, vymedzujú pôsobnosť a zodpovednosť ASFEU: 1. v oblasti programovania a) spolupracuje s RO na vypracovaní a úpravách OPV a OPVaV; b) spolupracuje s RO na vypracovaní a úpravách Programového manuálu k OPV a Programového manuálu k OPVaV; c) spolupracuje s RO na vypracovaní a úpravách Komunikačného plánu pre OPV a OPVaV; d) vypracúva indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP každoročne k 15. novembru na nasledujúci rok a predkladá ho RO na schválenie v lehote minimálne 2 týždne pred ich plánovaným vyhlásením; e) vypracúva návrhy výziev na predkladanie žiadostí o NFP a v termíne stanovenom RO predkladá návrh výzvy RO na schválenie; f) spolupracuje s RO na vypracovaní návrhu hodnotiacich kritérií a výberových kritérií; g) spolupracuje s RO na vypracovaní monitorovacích ukazovateľov; h) spolupracuje s RO na vypracovaní schém štátnej pomoci, resp. schém pomoci de minimis; i) návrhy výziev, ich vypracovanie ako aj ich následné vyhlásenie realizuje tak, aby zabezpečil stav kontraktácie neohrozujúci vyčerpanie prostriedkov štrukturálnych fondov rámci programového obdobia ; pri navrhovaní a vypracovaní výziev sa riadi programovým vyhlásením vlády SR ako aj inými strategickými dokumentmi SR v oblasti vzdelávania, výskumu a vývoja. Tieto výzvy musia byť kompatibilné s výzvami Riadiaceho orgánu na predkladanie národných projektov. 2. v oblasti prijímania, hodnotenia a výberu žiadostí o NFP a) vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o NFP po ich schválení RO a oznamuje RO ich vyhlásenie; b) prijíma žiadosti o NFP od žiadateľov, registruje ich do IT monitorovacieho systému a následne zabezpečuje ich hodnotenie (vrátane zabezpečenia výkonu predbežnej finančnej kontroly žiadostí o NFP) a výber na základe hodnotiacich kritérií a výberových kritérií schválených Monitorovacím výborom pre OPV (ďalej len MV pre OPV ) a Monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku (ďalej len MV pre VE ); c) pozýva RO na zasadnutie, na ktorom sú prideľované žiadosti o NFP hodnotiteľom; d) oznamuje písomne RO začatie odborného hodnotenia žiadostí o NFP; e) zabezpečuje v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie aplikáciu výberových kritérií prostredníctvom výberu žiadostí o NFP; f) pozýva RO na výber žiadostí o NFP; g) predkladá RO Záverečnú správu z výberu žiadostí o NFP; h) predkladá RO správy o vyhodnotení výziev; i) vydáva rozhodnutia o schválení alebo neschválení žiadosti o NFP v súlade s 14 ods. 5 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov a rozhodnutia o preskúmaní rozhodnutia o schválení alebo neschválení žiadosti o NFP v súlade s 14 ods. 9 zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov; j) rozhoduje o žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP v súlade s 14 ods. 7 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov. 3. v oblasti uzatvárania zmlúv s prijímateľmi a) vypracúva návrhy a uzatvára zmluvy a dodatky k Zmluvám o poskytnutí NFP s prijímateľom po schválení žiadosti o NFP; b) oznamuje RO uzavretie zmlúv, dodatkov a odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP polročne ako súčasť Monitorovacích správ uvedených v čl. 2 ods. 12 splnomocnenia pre OPV a ako súčasť podkladov do výročných správ a záverečnej správy o vykonávaní OPV a OPVaV uvedených v čl. 2 ods. 12 splnomocnení; c) rozhoduje o odstúpení od zmluvy s prijímateľom, ak prijímateľ nedodrží podmienky stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP 4 d) administratívne zabezpečuje zverejnenie zmlúv a dodatkov k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v Centrálnom registri zmlúv. 4. v oblasti zabezpečovania informovanosti a publicity a) vykonáva informačnú kampaň v zmysle Komunikačného plánu a podľa pokynov RO; b) realizuje publikačnú činnosť v zmysle Komunikačného plánu a podľa pokynov RO; c) vypracúva Ročný operatívny plán zabezpečenia informovania a publicity na príslušný rok (v nadväznosti na implementáciu Komunikačného plánu) a predkladá ho RO na schválenie; d) informuje RO o informačnej kampani SORO k vyhláseným výzvam na predkladanie žiadostí o NFP; e) vypracúva a predkladá RO podklady do výročných správ a záverečnej správy o vykonávaní OPV a OPVaV o zabezpečení publicity; f) zverejňuje na svojom webovom sídle meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby, ktorá žiada o poskytnutie pomoci, názov projektu a výšku schválenej pomoci. 5. v oblasti finančného riadenia a) prijíma žiadosti o platbu (ďalej len ŽoP ) od prijímateľov; b) registruje ŽoP do IT monitorovacieho systému a kontroluje ich pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia; c) posudzuje oprávnenosť nárokovaných výdavkov podľa nariadení Európskej komisie, legislatívy SR a podľa metodických pokynov RO; d) vykonáva overovanie procesu verejného obstarávania; e) predkladá schválené ŽoP na platobnú jednotku MŠVVaŠ SR; f) prijíma postupy na overovanie dodávok spolufinancovaných výrobkov a služieb a reálnosti nárokovaných výdavkov; g) v rámci overovania na mieste overuje účtovníctvo a výkazníctvo prijímateľa; h) vykonáva kontrolu realizácie projektov v zmysle čl. 13 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006; i) plní úlohy vyplývajúce zo schémy štátnej pomoci alebo zo schémy pomoci de minimis schválených Európskou komisiou alebo Ministerstvom financií SR, ak pomoc poskytovaná z Európskeho sociálneho fondu a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje štátnu pomoc alebo pomoc de minimis v zmysle zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadení Európskeho spoločenstva o štátnej pomoci alebo pomoci de minimis; j) vypracúva podklady do odhadu očakávaných výdavkov za príslušný štvrťrok na úrovni opatrení a predkladá ich RO; k) štvrťročne predkladá plán overovaní na mieste na základe analýzy rizika; l) oznamuje RO a certifikačnému orgánu (ďalej len CO ) nezrovnalosti v prípade zistenia neoprávnene použitých finančných prostriedkov prijímateľom; m) navrhuje realokácie prostriedkov v rámci OPV a OPVaV patriacich do kompetencie SORO; n) zodpovedá za riadne vyčerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ vo vzťahu k časti záväzku programového obdobia pripadajúceho na ASFEU, a to za celé programové obdobie , ako aj za každý rok jednotlivo. 6. v oblasti monitorovania pomoci a) prijíma monitorovacie správy od prijímateľov; b) eviduje a aktualizuje údaje vedené v IT monitorovacom systéme; c) monitoruje údaje na úrovni projektov a opatrení; d) vypracúva polročné monitorovacie správy SORO podľa pokynov RO a predkladá ich RO; e) vypracúva podklady do výročných správ a záverečnej správy o vykonávaní OPV a OPVaV; f) vypracúva návrhy na úpravu monitorovacích ukazovateľov; g) zúčastňuje sa zasadnutí MV pre OPV a MV pre VE (OPVaV). 7. v oblasti hodnotenia pomoci a) vypracúva podklady pre priebežné hodnotenie na úrovni projektov a opatrení a predkladá ich RO; b) vypracúva podklady do výročných správ a záverečnej správy o vykonávaní OPV a OPVaV a predkladá ich RO; 5 c) spolupracuje s RO na vypracovaní a úpravách Plánu hodnotení OPV a OPVaV na programové obdobie ; d) spolupracuje s RO na vypracovaní a úpravách Plánu hodnotení OPV a OPVaV na príslušný kalendárny rok; e) spolupracuje s RO na realizácii každoročných hodnotení a na vypracovaní každoročných správ o hodnotení pre Centrálny koordinačný orgán (ďalej len CKO ). 8. v oblasti TP a) realizuje a zodpovedá za TP v zmysle pravidiel Európskej komisie, Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie v súlade s OPV a s OPVaV a v súlade s pokynmi RO; b) informuje RO o realizácii TP v kompetencii SORO; c) predkladá projekty využívania TP na schválenie RO vrátane zmien v projektoch, podľa cieľov a prioritných tém; d) predkladá ŽoP v rámci TP na RO; e) podpisuje po schválení projektu TP s RO Zmluvu o poskytnutí NFP. 9. v oblasti administratívnych, riadiacich a kontrolných podmienok vytvára vhodnú administratívnu štruktúru a systém riadenia a kontroly s jasným prerozdelením funkcií v rámci organizácie, ktoré zabezpečia implementáciu OPV a OPVaV; 10. riadi sa usmerneniami CKO, CO a pokynmi RO; 11. umožňuje účasť zástupcov RO na overovaniach na mieste SORO u prijímateľov; 12. plní všetky úlohy v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov, pokiaľ si RO nevymedzil niektoré úlohy len do svojej pôsobnosti (v splnomocnení, alebo v inom právnom úkone RO v písomnej forme), RO je oprávnený kedykoľvek jednostranne oznámiť SORO, že konkrétne právo/povinnosť/úloha patrí len do výlučnej pôsobnosti RO; v prípade, ak SORO už začal vykonávať úkony vo veciach, ktoré patria do pôsobnosti RO, predtým ako bol informovaný, SORO vykoná len úkony, ktoré neznesú odklad, pokiaľ RO neustanoví inak; 13. umožňuje RO výkon kontroly pracovných postupov a zverených úloh v sídle SORO. 3. ČINNOSTI ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY Základným cieľom ASFEU v programovom období bolo v maximálnej možnej miere zabezpečiť využitie finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci OPV a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci OPVaV na ich efektívne, hospodárne a účelné čerpanie v realizácii kvalitných projektov. V roku 2014 sa činnosť ASFEU orientovala na plnenie úloh vyplývajúcich najmä zo splnomocnenia pre OPV podpísaného dňa 30. novembra 2007, splnomocnenia pre OPVaV podpísaného dňa 13. decembra 2007, Dodatku č. 1 k splnomocneniu pre OPV podpísaného dňa , Dodatku č. 1 k splnomocneniu pre OPVaV podpísaného dňa , Dodatku č. 2 k splnomocneniu pre OPV podpísaného dňa , Dodatku č. 2 k splnomocneniu pre OPVaV podpísaného dňa , Dodatku č. 3 k splnomocneniu pre OPVaV podpísaného dňa , Dodatku č. 3 k splnomocneniu pre OPV podpísaného dňa , Dodatku č. 4 k splnomocneniu pre OPV podpísaného dňa , Dodatku č. 4 k splnomocneniu pre OPVaV podpísaného dňa , Dodatku č. 5 k splnomocneniu pre OPV podpísaného dňa , Dodatku č. 5 k splnomocneniu pre OPVaV podpísaného dňa a Dodatku č. 6 k splnomocneniu pre OPVaV podpísaného dňa V tejto kapitole sú zahrnuté aj ciele ASFEU a prehľad ich plnenia. 6 1. Činnosti v oblasti programovania V priebehu roka 2014 ASFEU nevyhlásila žiadne výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. ASFEU aktualizovala Interný manuál procedúr ASFEU, ako aj všetky jeho prílohy k verzia 3.1 a k verzia 3.2. V záujme zabezpečenia efektívnosti implementácie pomoci boli v rámci OPV priebežne aktualizované: - Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie , verzia 7.0; - Usmernenie č. 1/2014 OPV pre Prijímateľov k správnemu vymedzeniu jednotky osobohodina ; - Usmernenie č. 1/2014 k odvodu výnosov z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie poskytnutých systémom zálohovej platby/predfinancovania; - Usmernenie č. 2/2014 OPV pre Prijímateľov s cieľom upraviť výkon Ex-ante kontroly kontroly súladu návrhu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladov ešte pred zverejnením obstarávania; - Aktualizácia č. 2 k dokumentu Vrátenie finančných prostriedkov prijímateľom v programovom období ; - Aktualizácia č. 1 k Usmerneniu č. 4/2013 OPV pre Prijímateľov vo veci zúčtovania; - Usmernenie Poskytovateľa č. 8 za účelom aktualizovania Všeobecných zmluvných podmienok k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPV; - Aktualizácia č. 1 k Usmerneniu č. 02/2014 OPV pre Prijímateľov vo veci výkonu Ex-ante kontroly; - Aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP, OPV, verzia 8.0; - Usmernenie č. 3/2014 pre prijímateľov NFP OPV k správnemu postupu pri určovaní predpokladanej hodnoty zákazky; - Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie , verzia 4.9; - Aktualizácia č. 1 k Usmerneniu č. 4/2011 pre prijímateľov NFP OPV v nadväznosti na úpravu zmluvných vzťahov k obstarávanému dielu; - Usmernenie č. 7/2014 pre prijímateľov NFP OPV k deklarovaniu merateľných ukazovateľov; - Usmernenie č. 6/2014 pre prijímateľov NFP OPV k správnemu vypĺňaniu následnej monitorovacej správy ; - Usmernenie č. 4/2014 pre prijímateľov NFP OPV k zmenám v oblasti dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru; - Vrátenie finančných prostriedkov prijímateľom v programovom období , aktualizácia č. 2. V záujme zabezpečenia efektívnosti implementácie pomoci boli v rámci OPVaV priebežne aktualizované dokumenty: - Usmernenie ASFEU č. 4/2014 OPVaV k ochrane osobných údajov; - Usmernenie ASFEU č. 3/2014 OPVaV k povinnosti predkladania dokumentácie k verejnému obstarávaniu; - Upozornenie ASFEU pre prijímateľov NFP v rámci operačného programu Výskum a vývoj na nevyhnutnosť poistenia majetku; - Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie , verzia 4.9; - Usmernenie ASFEU č. 2/2014 k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky pre prijímateľov NFP operačného programu Výskum a vývoj; - Aktualizácia č. 1 k Usmerneniu ASFEU č. 1/2014 pre prijímateľov NFP operačného programu Výskum a vývoj k výkonu Ex-ante kontroly verejných obstarávaní; - Usmernenie ASFEU pre prijímateľov NFP operačného programu Výskum a vývoj k výkonu Ex-ante kontroly verejných obstarávaní č. 1/2014; - Usmernenie platobnej jednotky MŠVVaŠ SR k odvodu výnosov č. 1/2014; - Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie , verzia 2. Činnosti v oblasti prijímania, hodnotenia a výberu žiadostí o NFP V roku 2014 neboli v rámci OPV vyhlásené žiadne výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. ASFEU nezabezpečovala schvaľovací proces až na nasledujúcu výnimku: OPV-2013/4.1/05-SORO Dňa sa konalo zasadnutie Komisie na podnet ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre operačný program Vzdelávanie. Predmetom zasadnutia Komisie bol podnet ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na preskúmanie Rozhodnutí o neschválení žiadostí o NFP z dôvodu prerokovania možnosti využitia tzv. zásobníka projektov v zmysle ustanovenia 14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších predpisov. Komisia sa zaoberala 4 žiadosťami o NFP. Po preskúmaní podkladov vrátane predbežnej finančnej kontroly bolo možné konštatovať, že v zmysle predbežnej finančnej kontroly a Záverečnej správy z výberu žiadostí o NFP je možné odporučiť na schválenie 4 žiadosti o NFP. Celková výška finančných prostriedkov pridelených žiadateľom o NFP v rámci výzvy po dodatočnom schválení 2 žiadostí o NFP zo zásobníka projektov je ,55 EUR s celkovými oprávnenými výdavkami na projekty vo výške ,38 EUR pri zabezpečení spolufinancovania vo výške ,83 EUR zo strany žiadateľov. V roku 2014 ASFEU v rámci OPVaV neboli vyhlásené žiadne výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. Dňa boli dodatočne schválené 4 Žiadosti o NFP na základe Rozhodnutia o schválení, čomu predchádzalo Rozhodnutie o preskúmaní rozhodnutia o neschválení Žiadosti o NFP, ktorým sa ruší pôvodné rozhodnutie o neschválení Žiadosti o NFP. Tým sa celkový počet uzavretých zmlúv o NFP k navýšil na 15. Počet prijatých ŽoNFP Počet ŽoNFP spĺňajúcich podmienky kontroly formálnej správnosti Počet ŽoNFP, ktoré dosiahli aspoň min. stanovený počet bodov odborného hodnotenia Počet ŽoNFP, ktoré nesplnili výberové kritériá Počet ŽoNFP, ktoré splnili výberové kritériá Percentuálne vyjadrenie úspešnosti ,95 3. Činnosti v oblasti uzatvárania zmlúv s prijímateľmi ASFEU zabezpečila v roku 2014 konzultácie a školenia s úspešnými žiadateľmi o NFP. V rámci konzultácií boli úspešní žiadatelia upozornení na predloženie dokladov nevyhnutných na prípravu Zmluvy o poskytnutí NFP, ich formu a boli podrobne oboznámení so spôsobom vyplnenia povinných príloh k Zmluve o poskytnutí NFP. Úspešným ž
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks