Please download to get full document.

View again

of 37
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond

Category:

Others

Publish on:

Views: 10 | Pages: 37

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
VÝROČNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016 OBSAH Údaje a skutečnosti podle zákona č. 240/2013 Sb., vyhlášky
Transcript
VÝROČNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2016 OBSAH Údaje a skutečnosti podle zákona č. 240/2013 Sb., vyhlášky č. 244/2013 Sb. a Nařízení (EU) č. 231/ Údaje a skutečnosti podle zákona č. 563/1991 Sb. 10 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě 12 Účetní závěrka 15 I. ÚDAJE A SKUTEČNOSTI podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, vyhlášky č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech, a Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled A. ÚDAJE O ČINNOSTI OBHOSPODAŘOVATELE ve vztahu k majetku Fondu v účetním období Fond kolektivního investování s označením Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond, (dále jen Fond ) po celé účetní období obhospodařovala společnost Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ , IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen Investiční společnost ). Smlouvou o svěření obhospodařování ze dne 2. prosince 2013 ve znění jejích dodatků Investiční společnost svěřila obhospodařování části majetku Fondu sestávající z finančních aktiv, tj. investičních nástrojů a peněžních prostředků, společnosti Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ , IČO: , zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 7153 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen Portfolio manažer ). Z pohledu investičních akcí portfolio manažer v prvním čtvrtletí v rámci fondu nejprve zajistil americký dolar, poté na této pozici realizoval zisk a expozici opět otevřel. V průběhu dubna se portfolio manažer rozhodl zvýšit objem akciových fondů investujících na rozvíjejících se trzích, navýšil především fondy investující v Ruské federaci (díky předchozí silné korekci celého tamního trhu a pozvolna se stabilizující ekonomice). V červnu se portfolio manažer rozhodl navýšit objem akciových fondů investujících v Latinské Americe. Druhá polovina roku byla ve znamení dalšího mírného navýšení fondů investujících v Latinské Americe a následnou realizací zisků z této pozice a navýšením akciových fondů investujících v Asii. V průběhu září portfolio manažer zvýšil váhu evropských dluhopisových fondů zaměřených na rizikové obligace na úkor jejich amerických protějšků. Ve čtvrtém kvartálu se portfolio manažer rozhodl snížit expozici na ruské akcie ve prospěch fondů investujících v Turecku a ve středoevropském regionu. Důvodem pro investici do tureckých aktiv byla menší kontrola firem ze strany státu a snižování pozic ze strany globálních investorů z důvodu opětovného nárůstu geo/politických tlaků. Dále portfolio manažer snížil zastoupení fondů investujících v západní Evropě a v průběhu prosince se rozhodl ukončit měnové zajištění pozic denominovaných v japonském jenu a euru. Důvodem byla silná listopadová depreciace jenu vůči americkému dolaru a v případě eura vysoká nákladnost zajištění přes konec roku a pokračování intervencí ČNB po novém roce. Cena podílového listu Fondu se v průběhu roku 2016 zvýšila o 4,25 %, hlavním důvodem byl růst akciových trhů. 1 Výkonnost k Výkonnost 1 měsíc 1,33 % 3 měsíce 2,55 % 6 měsíců 5,51 % 1 rok 4,25 % Celkem 11,31 % Hlavní rizika Největšími riziky Fondu jsou propady na světových akciových a dluhopisových trzích, neboť drtivá většina aktiv Fondu je na ně navázána. Dalším rizikem je pak měnové riziko, neboť správce Fondu nemá povinnost toto riziko zajišťovat. V současné době je největší otevřená expozice na měnový pár USD/CZK. Přehled pozic ve Fondu shrnuje následující tabulka: Pozice ve Fondu ISIN Podíl k 31/12/16 ALLRCMEuEqGrIEUR LU ,27 % BGFUSBasicValD2USD LU ,51 % BNPFlexMortIUSD LU ,18 % BondFundB IE ,17 % ConseqCorpBondA CZ ,71 % ConseqGovBond CZ ,30 % ConseqReality CZ ,61 % ConservativeBFA IE ,41 % EquityFundB IE ,14 % FFAmeFuYUSD LU ,13 % FFAustraliaYAUD LU ,29 % FFEmeAsiYUSD LU ,95 % FFEurHiYiYEUR LU ,19 % FFUSHyYiYUSD LU ,18 % FranEuropSmMidIEUR LU ,26 % FranMutBeacIUSD LU ,33 % FranMutEuropIEUR LU ,67 % INGEuropOppIEUR LU ,67 % INGJapanIJPY LU ,07 % 2 Přehled pozic ve Fondu (pokračování): INGLatAmericaIUSD LU ,38 % NewEuropeBF_A IE00B0SY6161 4,73 % ParvEqBesSelInEUR LU ,67 % ParvEqBSAsXJIEUR LU ,44 % ParvEqUSSmCaIUSD LU ,81 % ParvJapanIQuaJPY LU ,07 % ParvUsaQuaIUSD LU ,31 % TemAsiaSmalCoIUSD LU ,45 % TempAsianGrowtIUSD LU ,95 % TempFronMarIUSD LU ,08 % TempGlobBondIUSD LU ,16 % Poznámka: Tabulka obsahuje pouze pozice ve Fondu přesahující 1 % hodnoty majetku Fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této výroční zprávy. B. CELKOVÝ POČET PODÍLOVÝCH LISTŮ FONDU, které jsou v oběhu ke konci účetního období a které byly vydány a odkoupeny v účetním období V roce 2016 bylo vydáno podílových listů a odkoupeno podílových listů Fondu. K 31. prosinci 2016 bylo v oběhu podílových listů Fondu. C. FONDOVÝ KAPITÁL PŘIPADAJÍCÍ NA JEDEN PODÍLOVÝ LIST K 31. prosinci 2016 připadal na jeden podílový list Fondu fondový kapitál ve výši 1,1131 Kč. D. SKLADBA A ZMĚNY SKLADBY MAJETKU FONDU Podíl v % na aktivech celkem 31. prosince prosince 2015 Pohledávky za bankami 7,23 % 3,95 % Akcie, podílové listy a ostatní podíly 91,85 % 95,70 % Ostatní aktiva 0,92 % 0,35 % E. VÝVOJ AKTIV FONDU Aktiva Fondu během sledovaného období rostla stabilním tempem, a to jak v důsledku pozitivního tržního vývoje, tak stabilních úpisů do Fondu. Nárůst aktiv během roku 2016 činil cca 710 mil. Kč. 3 F. SROVNÁNÍ CELKOVÉHO FONDOVÉHO KAPITÁLU A FONDOVÉHO KAPITÁLU NA JEDEN PODÍLOVÝ LIST za 3 uplynulá účetní období (vždy ke konci účetního období) Období k NAV (Kč) NAV (Kč) /PL ,20 1, ,25 1, ,38 1,1131 G. VÝSLEDNÝ OBJEM ZÁVAZKŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K TECHNIKÁM, které obhospodařovatel používá k obhospodařování Fondu, ke konci účetního období, s rozlišením, zda se jedná o repo obchody nebo deriváty Typ Nominální hodnota (Kč) Reálná hodnota (Kč) Závazky z repo obchodů 0,00 0,00 Závazky z FX derivátů , ,00 H. ÚDAJE O VŠECH PORTFOLIO MANAŽERECH FONDU v rozhodném období a době, po kterou tuto činnost vykonávali, včetně stručného popisu jejich zkušeností a znalostí Finanční aktiva Fondu po celé rozhodné období obhospodařoval Portfolio manažer. Portfolio manažer je obchodníkem s cennými papíry, který od roku 2001 poskytuje mimo jiné investiční službu obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání. Jeho znalosti a zkušenosti s obhospodařováním investičních nástrojů jsou zárukou kompetentního obhospodařování finančních aktiv Fondu. Hlavní osoby, podílející se u Portfolio manažera na řízení Fondu: Ing. Jan Vedral Po absolvování Obchodní fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze pracoval v Investiční bance. V roce 1992 nastoupil do Agrobanky Praha (dnes MONETA Money Bank) a ve funkci hlavního makléře se účastnil prvních transakcí na formujícím se českém primárním i sekundárním kapitálovém trhu. Koncem roku 1994 inicioval založení společnosti Conseq Finance, v jejímž čele působil až do roku Po celou dobu přímo zodpovídal za divizi operací, skupinu obchodování s akciemi a skupinu investičního managementu. V Conseq Investment Management pokračuje Jan Vedral jako hlavní investiční manažer, který vede investiční tým a stanovuje hlavní investiční strategie. Spolu s Hanou Blovskou se podílí na rozhodování o obchodní politice firmy a jejím operativním řízení. Ing. Vojtěch Železný Absolvoval Přírodovědeckou a Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. Pracoval v České spořitelně a AXA životní pojišťovně. V roce 2012 nastoupil do Conseq Investment Management, kde se zabývá správou fondových portfolií. V rámci CFA (Chartered Financial Analyst) Programu složil všechny tři zkoušky. 4 I. ÚDAJE O DEPOZITÁŘI FONDU v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Depozitářem Fondu byla po celé rozhodné období UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ , IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 3608 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen Depozitář ). J. ÚDAJE O OSOBĚ POVĚŘENÉ ÚSCHOVOU NEBO OPATROVÁNÍM MAJETKU FONDU, pokud je u této osoby uloženo více než 1 % majetku Fondu Úschovu nebo opatrování majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář. K. ÚDAJE O HLAVNÍM PODPŮRCI v rozhodném období a době, po kterou činnost hlavního podpůrce vykonával Činnost hlavního podpůrce ve vztahu k majetku Fondu nevykonávala v rozhodném období žádná osoba. L. IDENTIFIKACE MAJETKU FONDU pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této výroční zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období: Název CP (popř. emitent CP) ISIN Celková pořizovací cena (v tis. Kč) Celková reálná hodnota (v tis. Kč) ALLRCMEuEqGrIEUR LU BGFUSBasicValD2USD LU BNPFlexMortIUSD LU BondFundB IE ConseqCorpBondA CZ ConseqGovBond CZ ConseqReality CZ ConservativeBFA IE EquityFundB IE FFAmeFuYUSD LU FFAustraliaYAUD LU FFEmeAsiYUSD LU FFEurHiYiYEUR LU FFUSHyYiYUSD LU FranEuropSmMidIEUR LU FranMutBeacIUSD LU FranMutEuropIEUR LU INGEuropOppIEUR LU INGJapanIJPY LU INGLatAmericaIUSD LU Identifikace majetku fondu (pokračování): NewEuropeBF_A IE00B0SY ParvEqBesSelInEUR LU ParvEqBSAsXJIEUR LU ParvEqUSSmCaIUSD LU ParvJapanIQuaJPY LU ParvUsaQuaIUSD LU TemAsiaSmalCoIUSD LU TempAsianGrowtIUSD LU TempFronMarIUSD LU TempGlobBondIUSD LU Majetek: Pořizovací cena v tis. Kč Reálná hodnota v tis. Kč k : Pohledávky za bankami M. VÝVOJ HODNOTY PODÍLOVÉHO LISTU V ROZHODNÉM OBDOBÍ v grafické podobě; pokud investiční strategie investičního fondu sleduje nebo kopíruje určitý index nebo jiný finanční kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), uvede se i vývoj tohoto indexu v rozhodném období v grafické podobě N. SOUDNÍ NEBO ROZHODČÍ SPORY, KTERÉ SE TÝKAJÍ MAJETKU NEBO NÁROKU PODÍLNÍKŮ FONDU, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku Fondu v rozhodném období Fond nebyl v rozhodném období účastníkem žádného soudního nebo rozhodčího sporu, jehož hodnota by převyšovala 5 % hodnoty majetku Fondu. 6 O. HODNOTA VŠECH VYPLACENÝCH PODÍLŮ NA ZISKU NA JEDEN PODÍLOVÝ LIST Fond je fondem růstovým, nevyplácí podíly na zisku (dividendy) ani na výnosech z hospodaření Fondu, ale tyto jsou reinvestovány a odráží se v hodnotě podílového listu Fondu. P. ÚDAJE O SKUTEČNĚ ZAPLACENÉ ÚPLATĚ OBHOSPODAŘOVATELI ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU FONDU s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních Za období 1. ledna 31. prosince 2016 činily náklady na úplatu za obhospodařování majetku Fondu tis. Kč. Za období 1. ledna 31. prosince 2016 činily náklady na výkonnostní odměnu 909 tis. Kč. Za období 1. ledna 31. prosince 2016 činily náklady na výkon funkce depozitáře tis. Kč a náklady na ostatní služby depozitáře 649 tis. Kč. Za období 1. ledna 31. prosince 2016 činily náklady na služby auditora 121 tis. Kč. Za období 1. ledna 31. prosince 2016 činily náklady na vedení evidence podílových listů Fondu tis. Kč. Za období 1. ledna 31. prosince 2016 byla vyčíslena splatná daň z příjmů (i daň ze samostatného základu daně) ve výši tis. Kč. Q. RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S DERIVÁTY, KVANTITATIVNÍ OMEZENÍ A METODY HODNOCENÍ RIZIK které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s řízením portfolia a technikami obhospodařování Fondu za rozhodné období včetně údajů o protistranách obchodů, druhu a výši přijatého zajištění, výnosech a nákladech spojených s použitím těchto technik, a informace o investičních limitech ve vztahu k derivátům sjednaným na účet tohoto Fondu Rizika související s deriváty Rizika spojená s finančními typy derivátů jsou v zásadě rizika tržní, a to buď měnová, akciová či úroková podle podkladového aktiva derivátu, a úvěrové riziko protistrany. V případě derivátů je třeba upozornit na důsledky pákového efektu, které obecně znamenají, že i mírná změna ceny podkladového nástroje, od kterého je derivát odvozen, znamená relativně velkou změnu ceny derivátu. Riziko protistrany plynoucí z finančních derivátů vyjádřené jako součet kladných reálných hodnot těchto derivátů nesmí u jedné smluvní strany překročit: - 10 % upraveného fondového kapitálu, je-li touto smluvní stranou osoba, za kterou může Fond podle statutu nabýt pohledávku z bankovního vkladu, nebo - 5 % upraveného fondového kapitálu, je-li touto smluvní stranou jiná osoba než uvedená v předchozí odrážce. 7 Kvantitativní omezení zvolené pro hodnocení rizik spojených s řízením portfolia a technikami obhospodařování Fondu Fond může používat finanční deriváty a provádět repo obchody pouze ve vztahu k investičním cenným papírům nebo nástrojům peněžního trhu a pouze za účelem snížení rizik z investování Fondu, snížení nákladů Fondu, získání dodatečného kapitálu nebo dosažení dodatečných výnosů pro Fond. Dluhy vyplývající z použití finančních derivátů a repo obchodů musí být vždy plně kryty majetkem Fondu. Fond investuje především do cenných papírů vydávaných dluhopisovými fondy, dále do cenných papírů vydávaných akciovými fondy a v nižší míře do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a cenných papírů vydávaných fondy krátkodobých dluhopisů a fondy peněžního trhu. Do cenných papírů vydávaných akciovými fondy a do akcií Fond investuje v součtu minimálně 20 % a maximálně 60 % fondového kapitálu sníženého o oprávky a opravné položky (dále jen upravený fondový kapitál ), přičemž investice Fondu do akcií nesmí přesáhnout 20 % upraveného fondového kapitálu. Do cenných papírů vydávaných dluhopisovými fondy, které nejsou fondy peněžního trhu nebo fond krátkodobých dluhopisů, může Fond investovat nejvýše 70 % upraveného fondového kapitálu. Do dluhopisů nesmí Fond investovat více než 30 % upraveného fondového kapitálu. Investice Fondu do cenných papírů vydávaných fondy peněžního trhu nebo fondy krátkodobých dluhopisů, do nástrojů peněžního trhu a do vkladů u bank nesmí v součtu přesáhnout 30 % upraveného fondového kapitálu. Do nástrojů peněžního trhu a dluhopisů, jsou-li vydány emitentem s ratingem v neinvestičním stupni, do cenných papírů vydávaných fondy krátkodobých dluhopisů a dluhopisovými fondy, jsou-li zaměřeny na investice do dluhopisů vydaných emitenty s ratingem v neinvestičním stupni, resp. které jsou dle klasifikace fondů podle metodiky Asociace pro kapitálový trh ČR zařazeny mezi dluhopisové fondy neinvestičního stupně, nesmí Fond investovat v souhrnu více než 20 % upraveného fondového kapitálu. Do jiných než v předchozích větách uvedených investičních cenných papírů nebo cenných papírů vydaných investičními fondy a do finančních derivátů nesmí Fond investovat v součtu více než 25 % upraveného fondového kapitálu. Fond investuje minimálně 40 % upraveného fondového kapitálu do investičních nástrojů, které jsou denominovány v základní měně nebo do cenných papírů v jiné měně vydávaných investičními fondy, které investují do dluhopisů nebo obdobných investičních nástrojů; splnění tohoto limitu může Fond zajistit použitím měnových derivátů. Zde uvedená kvantitativní omezení jsou podrobněji vymezena ve statutu Fondu v souladu s nařízením vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování (dále jen Nařízení vlády ). Metody zvolené pro hodnocení rizik spojených s řízením portfolia a technikami obhospodařování Fondu Při řízení rizik vyplývajících z použití investičních nástrojů, které jsou součástí majetku Fondu, uplatňuje investiční společnost následující metody: a) monitorování a kontrola dodržování relevantních pravidel rozložení a omezení rizik (investiční limity a pravidla) daných obecně závaznými právními předpisy a statutem Fondu, b) monitorování vývoje volatility výkonnosti Fondu vyjádřené směrodatnou odchylkou z 36 měsíčních výkonností podílových listů Fondu, vyjádřenou jako roční odchylka, c) monitorování událostí operačního rizika. Investiční společnost zajišťuje úvěrové riziko u derivátů resp. repo obchodů dle pravidel stanovených statutem Fondu a Nařízením vlády. Investiční společnost dále sleduje vývoj kreditních ratingů investičních nástrojů. 8 R. ROČNÍ ODCHYLKA SLEDOVÁNÍ MEZI VÝKONNOSTÍ FONDU A VÝKONNOSTÍ SLEDOVANÉHO INDEXU, pokud Fond sleduje určitý index nebo jiný finanční kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), včetně vysvětlení rozdílů mezi očekávanou a skutečnou odchylkou sledování za příslušné období Odchylka mezi sledovanou roční výkonností Fondu a výkonností sledovaného indexu činí - 0,25 %. Hlavním důvodem byla kratší durace dluhopisových fondů ve Vyváženém portfoliu oproti dluhopisům ve sledovaném indexu. S. PODSTATNÉ ZMĚNY ÚDAJŮ UVEDENÝCH VE STATUTU FONDU, ke kterým došlo v průběhu účetního období Během účetního období nedošlo k podstatným změnám údajů podle článku 23 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/61/EU, o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (dále jen směrnice AIFMD ), které jsou uvedeny ve statutu Fondu. T. ÚDAJE O MZDÁCH, ÚPLATÁCH A OBDOBNÝCH PŘÍJMECH PRACOVNÍKŮ A VEDOUCÍCH OSOB, které mohou být považovány za odměny, vyplácených obhospodařovatelem investičního fondu jeho pracovníkům nebo vedoucím osobám v účetním období, členěných na pevnou a pohyblivou složku, údaje o počtu pracovníků a vedoucích osob obhospodařovatele tohoto fondu a údaje o případných odměnách za zhodnocení kapitálu, které investiční fond nebo jeho obhospodařovatel vyplatil Mzdové a obdobné náklady Investiční společnosti za rok 2016 činily tis. Kč. Z celkové částky mzdových a obdobných nákladů byla částka ve výši 309 tis. Kč pohyblivou složkou. Uvedené částky se vztahují k celkové odměně všech pracovníků a vedoucích osob Investiční společnosti. Průměrný počet pracovníků a vedoucích osob Investiční společnosti v roce 2016 byl dva. Investiční společnost z majetku Fondu nevyplatila žádné odměny pracovníkům nebo vedoucím osobám za zhodnocení kapitálu Fondu. Investiční společnost má upraven systém odměňování osob, jejichž činnost má významný vliv na rizika, kterým může být vystavena Investiční společnost nebo Fond, včetně vedoucích osob Investiční společnosti, v souladu se zásadami stanovenými v příloze II směrnice AIFMD s přihlédnutím k velikosti, vnitřní organizaci a povaze, rozsahu a složitosti činností Investiční společnosti a Fondu. Systém odměňování Investiční společnosti je podle jejího přesvědčení v souladu s řádným a účinným řízením rizik, řízení rizik podporuje a nepovzbuzuje k podstupování rizik, které není slučitelné s rizikovým profilem a statutem Fondu. Informace o rizikovém profilu a řízení rizik Fondu jsou uvedena na jiném místě výroční zprávy. Systém odměňování zahrnuje opatření pro předcházení střetu zájmů. Pravidla pro zamezení a řešení střetů zájmů jsou zapracována do vnitřních předpisů Investiční společnosti. U. ÚDAJE O MZDÁCH, ÚPLATÁCH A OBDOBNÝCH PŘÍJMECH PRACOVNÍKŮ NEBO VEDOUCÍCH OSOB, vyplacených obhospodařovatelem Fondu těm z jeho pracovníků nebo vedoucích osob, jejichž činnost má podstatný vliv na rizikový profil Fondu, Mzdové náklady a náklady na odměny vedoucích osob a dalších pracovníků Investiční společnosti, jejichž činnost má podstatný vliv na rizikový profil Fondu, nebyly v roce 2016 realizovány. 9 II. ÚDAJE A SKUTEČNOSTI podle 21 zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví A. FINANČNÍ A NEFINANČNÍ INFORMACE O SKUTEČNOSTECH, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy Po rozvahovém dni nenastaly finanční a nefinanční informace, které by byly významné pro naplnění účelu výroční zprávy, kromě skutečností uvedených v bodě 19 přílohy účetní závěrky. B. INFORMACE O PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI ČINNOSTI FONDU Fond v roce 2017 nepředpokládá změny sv
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks