Please download to get full document.

View again

of 84
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Category:

Entertainment & Humor

Publish on:

Views: 13 | Pages: 84

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT MODEL FUNKČNÍ OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU
Transcript
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT MODEL FUNKČNÍ OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU MODEL PERFORMANCE OPTIMIZATION OF E-COMMERCE DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Bc. MILAN ANTOŠ prof. Ing. JIŘÍ DVOŘÁK, DrSc. BRNO 2010 Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2009/2010 Fakulta podnikatelská Ústav managementu ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Antoš Milan, Bc. Řízení a ekonomika podniku (6208T097) Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů zadává diplomovou práci s názvem: Model funkční optimalizace elektronického obchodu v anglickém jazyce: Model Performance Optimization of E-commerce Úvod Systémové vymezení problému Cíl práce Přehled informačních zdrojů světa Použité metody řešení problému Současný stav řešené problematiky Analýza problému Návrh řešení Zhodnocení návrhu řešení Závěr Seznam použitých informačních zdrojů Přílohy Rejstřík Pokyny pro vypracování: Podle 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce Školním dílem . Využití této práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně. Podmínkou externího využití této práce je uzavření Licenční smlouvy dle autorského zákona. Seznam odborné literatury: SEDLÁČEK,Jiří. E-komerce - Internetový a mobil marketing. 1.vyd. Praha: BEN, s. ISBN SMITH,Paul. Moderní marketing. 1.vyd. Praha: Computer Press, s. ISBN PLOTĚNÝ,Luboš. Budování úspěšného firemního webu. 1.vyd. Praha: Computer Press, s. ISBN X. WOODS,W. Internetová tržiště B2B pro 21. století: nové perspektivy obchodování. z anglického ortiginálu přeložil William,A. 1. vyd. Praha: Immopress, s. ISBN Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2009/2010. L.S. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. Ředitel ústavu doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA V Brně, dne Abstrakt Diplomová práce obsahuje vymezení elektronického obchodu, jako nástroje slouţícího k prezentaci a distribuci potravin. Specifikuje podmínky vzniku, provozu a údrţby příslušné elektronické aplikace. Obsahuje návrh nových konstrukcí, které přispívají ke zvyšování efektivity a produktivity v oblasti online prodeje potravin. Klíčová slova: Elektronický obchod potravin, logistický model, funkční struktura, grafický model, model optimalizace, pouţitelnost webu Abstract The diploma thesis consists of specification of e-commerce as a tool serving for grocery presentation and distribution. Specifies conditions of foundation, operation and service relevant to used solution. It contains new framework suggestions contributing increases in effectivity and productivity in online grocery shopping. Key words: E-commerce grocery, logistic model, funktional structure, graphic model, otpimization model, web usability Bibliografická citace ANTOŠ, M. Model funkční optimalizace elektronického obchodu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, s. Vedoucí diplomové práce prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe předloţená diplomová práce je původní a zpracoval jsem ji samostatně. Prohlašuji, ţe citace pouţitých pramenů je úplná, ţe jsem ve své práci neporušil autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským). V Brně dne 19. května 2010 vlastnoruční podpis autora OBSAH Úvod..9 1 Systémové vymezení problému Cíl práce Informační zdroje světa Pouţité metody řešení problému Heuristická analýza internetového elektronického obchodu Heuristická analýza pouţitelnosti webu SWOT analýza Optimalizace Současný stav řešené problematiky Současný stav online prodeje potravin ve světě Současný stav online prodeje potravin v ČR Internetoví provozovatelé e-potravinářství v ČR Analýza problému Představení obchodní společnosti Nakuptesi.cz SWOT analýza obchodní společnosti Analýza nabídky internetových elektronických obchodů potravinami Analýza pokrytí a obsluţnosti internetových obchodů s potravinami Následování trendů zahraničních trhů Analýza logistického řetězce elektronického obchodu Nakuptesi.cz Analýza webové prezentace elektronického obchodu Nakuptesi.cz Návrh řešení Návrh bodů modelové strategie Optimalizace nabídky elektronického obchodu Optimalizace funkce logistického řetězce Navrhovaný model optimalizovaného logistického řetězce... 60 7.3.2 Prvky optimalizovaného logistického modelu Shrnutí podmínek, výhod, nevýhod a vlastností modelu Optimalizace webové prezentace z hlediska pouţitelnosti První stupeň optimalizace webové prezentace (hlavní strana) Druhý stupeň optimalizace webové prezentace (výběr a nákup produktů) Optimalizace marketingových aktivity Zhodnocení návrhu řešení Závěr Seznam pouţitých informačních zdrojů Pouţitá literatura a zdroje Seznam obrázků Seznam grafů Seznam tabulek Seznam příloh Příloha 1: Dodací podmínky konkrétních elektronických obchodů potravin Příloha 2: Související informační zdroje... 84 Úvod Snahou této práce je vytvořit návrh optimalizovaného modelu elektronického obchodu, se zaměřením na nákupu potravin on-line, a vyřešit problémy vznikající při jeho tvorbě a udrţování. Proč právě potraviny? Tuto oblast jsem si vybral kvůli specifickým odlišnostem a hlavně proto, ţe u nás je zatím aktivita v této virtuální sféře teprve na začátku, coţ by mělo usnadnit start projektu. I kdyţ se v ČR odehrávají tyto druhy obchodů pouze ve sporadické míře, dá se očekávat, ţe trend bude následovat velmi pozitivní vývoj v zemích západní Evropy, která je v oblasti online obchodování potravin na podstatně vyšší úrovni. Nákup online je ze své podstaty v mnoha ohledech jiný, neţ klasické nakupovaní v kamenných obchodech. Další rozdíly pak následují ve specializaci sortimentu jednotlivých online obchodů. Obchodování potravin elektronickou cestou je velmi specifické ať uţ počtem poloţek nebo formou distribuce. Navrhnout něco inovativního ohledně designu elektronického obchodu se v dnešní době jeví jako těţký úkol. Většina firem se spíše soustředí na optimalizování jiţ zavedených a prověřených systémů a postupů. Být originální je samozřejmě snem kaţdého nového provozovatele, nýbrţ přílišná originalita můţe mít naprosto kontraproduktivní výsledky. Proto by mělo kaţdému ostrému nasazení nového neotřelého řešení předcházet důkladné testování. Ani to však nedokáţe bezezbytku reflektovat budoucí vývoj a je jen na uţivatelích, zda bude mít projekt úspěch nebo zmizí stejně rychle, jako se objevil. Při vytváření modelu budu respektovat praxí ověřené poznatky poskytující dostatečný základ k opření teoretických i praktických východisek zadání. Vyuţití v praxi je určeno zejména pro jiţ fungující elektronické obchody s potravinami, které mají zvládnuty nezbytnosti spojené s fungováním a provozem. Výsledný návrh má za cíl nadchnout a přilákat potenciální investory a samozřejmě nabídnout jim implementaci celkového řešení na základě demonstrace připraveného modelu. 9 1 SYSTÉMOVÉ VYMEZENÍ PROBLÉMU Základním prostředím podmiňujícím pouţitelnost návrhu je Internet. Přes toto médium dochází k výměně informací potřebných k chodu elektronického obchodu. Na jedné straně jsou obchodníci disponující zboţím nebo sluţbami, které skrze internet nabízejí a na straně druhé jsou zákazníci vybírající z široké nabídky. Internetový trh se plní vzájemně si konkurujícími subjekty a je čím dál těţší prosadit se v tomto prostředí. Tvorba návrhu kvalitního elektronického obchodu jiţ dnes není amatérskou záleţitostí. Zákazníci si mohou vybírat z nepřeberného mnoţství nabídek, z nichţ ne všechny splňují jejich očekávání. Pořád jsou přitom jen krok od konkurence. Úspěch internetového obchodu záleţí na mnoha faktorech, které budou v této práci dále rozebrány. Existují více a méně konkurenční oblasti internetového podnikání. V případě obchodu s potravinami mluvíme spíše o méně konkurenčním odvětví. Nelze si však nevšimnout ţe zaznamenává dramatický růst a tím pádem je ještě důleţitější prosadit se a vybudovat klientelu věrných zákazníků hned na počátku. Zkrátka je to příleţitost na trhu, kterou mohou ti nejlepší vyuţít ve svůj prospěch. Prostředkem k úspěchu je bez pochyby dobře zvládnutý elektronický obchod, jehoţ jednotlivé části jsou optimalizovány pro co nejvyšší efektivitu. 10 2 CÍL PRÁCE Cílem práce je návrh optimalizovaného modelu na řešení problémů vznikajících při tvorbě a udrţování elektronického obchodu. 11 3 INFORMAČNÍ ZDROJE SVĚTA NDLTD Snadný přístup k velkému počtu diplomových a disertačních prací na různá témata umoţňuje databáze nacházející se na stránkách webu NDLTD (Network Digital Library Of Thesis And Dissertations). Databáze čítá více neţ milion záznamů, ve kterých můţeme snadno vyhledávat odborně zpracované texty. Databáze informačního zdroje je dostupná na adrese: Infomine Infomine je unikátní informační zdroj umoţňující velmi dobrý přístup k důleţitým výzkumům a vzdělávacím nástrojům na univerzitní úrovni. Virtuální knihovna Infomine je významná díky své sbírce anotovaných a indexovaných odkazů vedoucích k univerzitním databázím. Infomine začal fungovat v lednu roku 1994 pod záštitou University of California, Riverside. V současné době patří mezi významné poskytovatele informačních zfrojů pro tuto databázi také Wake Forest University, California State University, The University of Detroit. Odkaz na informační zdroj: Moravská zemská knihovna Jako vědecká knihovna s právem celostátního povinného výtisku je se svými 4 miliony dokumentů druhou největší knihovnou v České republice. Významnou úlohu tak knihovna plní v oblasti trvalého uchování kulturního dědictví a podílí se na řadě projektů digitalizace a on-line zpřístupnění dokumentů. Sluţeb knihovny vyuţívá přibliţně čtenářů, kteří si kaţdý rok vyţádají okolo výpůjček. Informační zdroje související s touto prácí se nachází zejména v oddělení technické literatury, kde byly také některé z nich vypůjčeny a přímo pouţity v diplomové práci. 12 Kontaktní údaje: Moravská zemská knihovna v Brně Kounicova 65a, Brno tel.: fax: Research and Markets Server s názvem Research and Markets je kvalitním informačním zdrojem poskytujícím marketingové výzkumy a data. Jeho výzkumy jsou zakládány na poznatcích a metodách získaných z těch nejnovějších publikací vydaných předními světovými odborníky. Server disponuje těmi nejnovějšími daty z regionálních i mezinárodních trhů, klíčových odvětví, nových trendů a výrobků. Databáze informačního zdroje skýtá tisíce záznamů. Výběr vhodného zdroje probíhá klasickou cestou zadáváním klíčových slov a frází do vyhledávání. Většina publikací je však placená, ale jejich obsahová kvalita je zaručena. Databáze informačního zdroje je dostupná na adrese: 13 4 POUŢITÉ METODY ŘEŠENÍ PROBLÉMU 4.1 Heuristická analýza internetového elektronického obchodu Heuristická analýza je základní metodou zkoumání webových stránek. V podstatě se jedná o expertní rozbor prováděný na základě jiţ známých a prakticky ověřených poznatků týkajících se vybrané kvalitativní charakteristiky webové prezentace. Tyto poznatky mohou mít podobu seznamu bodů, které je potřeba u webových stránek zkontrolovat (zaţil se pro něj anglický výraz checklist), nebo analýza vychází pouze z teoretických znalostí a praktických zkušeností osoby, která ji zpracovává. V takovém případě se analýza více blíţí expertnímu posudku. Hlavními výhodami heuristické analýzy je relativní snadnost realizace (pro tu je potřeba pouze vhodný odborník), niţší časová náročnost a moţnost v rámci jednoho zkoumání aplikovat zároveň teoretické znalosti i praktické zkušenosti. Za nevýhodu lze na druhé straně povaţovat značnou závislost výsledku na konkrétní osobě, která analýzu provádí. Částečně lze toho omezení eliminovat zapojením více expertů pracujících společně, nebo naopak nezávisle na sobě. Elektronický obchod můţeme všeobecně definovat jako obchod uskutečněný s vyuţitím elektronických nástrojů. Komunikace mezi jeho účastníky probíhá zčásti anebo úplně po standardních počítačových sítích, prostřednictvím výpočetní techniky, jejího příslušenství a telekomunikací. Z právního hlediska jde o přenos projevu vůle, související s jednáním o určitém obchodě, resp. Uzavřením obchodní smlouvy, která je zčásti anebo úplně přenášená prostřednictvím výpočetní techniky propojené telekomunikacemi. (7) 14 KLASICKÝ OBCHODNÍ ŘETĚZEC MASOVÁ REKLAMA VÝROBCE DISTRIBUTOR VELKOOBCHOD MALOOBCHOD ZÁKAZNÍK ZPĚTNÁ VAZBA OD ZÁKAZNÍKA ELEKTRONICKÝ OBCHODNÍ ŘETĚZEC SÍŤOVÉ SLUŽBY VÝROBCE MARKETING PRODEJ POSKYTOVATEL SÍŤOVÝCH POSKYTOVATEL KOMUNIKAČNÍCH ZÁKAZNÍK SLUŽEB SLUŽEB SPRÁVCE PROVOZU Obr. 1: Schéma klasického a elektronického obchodního řetězce (Zdroj: (7)) Výhody obchodování prostřednictvím internetu Příchod elektronického obchodování s sebou přinesl nespočetné mnoţství výhod. Tou největší je pro potenciálního zákazníka moţnost nakupovat přímo z pohodlí domova, prostřednictvím vlastního počítače. Zákazník si tak můţe v klidu příslušný produkt vybrat a objednat. Zboţí je moţné třídit podle mnoha kategorií, čímţ má zákazník zjednodušenou práci při rozhodování mezi několika výrobky. Z pohledu zprostředkovatele internetového obchodu je hlavní výhodou lehká manipulace s cenami a samotným sortimentem. Internetový obchod je rovněţ moţné lehko vyuţít, nejenom jako komunikační nástroj mezi obchodníkem a konečným zákazníkem, ale slouţí i pro obchodní transakce ve velkoobchodním měřítku. Výhody elektronický můţeme stručně shrnout do následujícího přehledu. o Zkrácení výrobně-obchodního řetězce a interaktivní zpětná vazba 15 o Široké spektrum dostupných informací o Moţnost monitorovat aktivity konkurence o Moţnost oslovit globální trh o Neexistence geografických hranic o Jednoduchá aktualizace informací na WWW stránkách o Permanentní dostupnost informací o Snadné porovnání nabídek o Relativně jednoduchá měřitelnost účinnosti nabídky Nevýhody elektronického obchodu Nástup elektronického obchodu nepřináší jen světlé stránky. Je spojený i se vznikem různých hrozeb, nedostatkem a nutností překonat nedůvěru lidí vůči elektronickým platbám. Největší nevýhodou internetového obchodu je, ţe nabízený produkt si zákazník nemůţe chytit do rukou, či k němu přivonět, nemá s ním ţádný přímý kontakt. Je velmi těţké se rozhodnout při koupi zboţí pouze z fotografie, která můţe být v některých případech zavádějící resp. ilustrační. Hlavní nevýhody elektronického obchodu můţeme shrnout: o Nedůvěra v elektronické platby o Ţádný přímý kontakt s nabízeným produktem o Internet není zatím samozřejmostí pro všechny lidi o Nízká počítačová gramotnost obyvatel zejména dříve narozených o Obava ze zabezpečení obchodu a s tím související strach ze zneuţití osobních informací (9) 16 12% 3% 29% Jistota při platebním styku 13% 18% 25% Jistota při přenosu osobních dat Jak najít hledané produkty na internetu Vysoké uživateslké náklady na internet Nabídka na internetu je malá Přiliš dlouhé dodací doby Graf 1: Nevýhody elektronického obchodování z pohledu uţivatelů ( Zdroj: (11)) Forma elektronického obchodu B2C Těţiště této práce je zaloţeno na vytvoření optimálního modelu B2C, a proto se podíváme na jeho fungování. Online obchodování s sebou přináší mnoho výhod. Mezi ty nejvýznamnější patří moţnost sníţení cen vyplývající ze sníţení nákladů na uvedení produktu na trh a z odstranění části nákladů na provoz obchodní jednotky (energie, skladování, mzdy obsluhujícího personálu, atd.). Internetový obchod poskytuje zákazníkovi v případě zájmu okamţité a vyčerpávající informace. U produktů, jejichţ obsahem jsou informace (software, hudba, video a jiné) je moţné zákazníkovi poskytnout vzorek obsahu a za poskytnutý výrobek anebo sluţbu si nechat zaplatit pomocí elektronických nástrojů. Elektronické obchodování v modelu B2C přineslo revoluci ve způsobu nakupování. Základním principem vzniku a fungování elektronických obchodů je sniţování provozní reţie. Z hlediska velikosti a vyspělosti můţeme elektronické obchody dělit na čtyři základní úrovně: 17 1. Broadcast zpřístupnění základních informací pomocí internetu 2. Interact zpřístupnění základních informací a komunikace se zákazníky 3. Transact- moţnost objednání si zboţí anebo sluţby prostřednictvím internetu 4. Intergate integrace celého řešení a zapojení se do virtuální obchodní sítě Typy elektronického obchodu z hlediska jejich výstavby: o Internetový (virtuální) elektronický obchod o Elektronický obchod jako nadstavba klasického obchodu Historicky starší typ elektronického obchodu typu B2C představuje elektronický obchod jako nadstavbu klasického kamenného obchod. Obchodování původně probíhalo výhradně klasickým fyzickým způsobem. Později vyvstala potřeba vytvoření elektronické formy klasického obchodu v internetu za účelem hledání nových distribučních kanálů pro výrobky. Internetový (virtuální) elektronický obchod nemá, na rozdíl od předcházejícího typu, svoji kamennou formu. Z tohoto důvodu je moţné si nabízené produkty a sluţby zakoupit výhradně v tomto typu elektronického obchodu. Důvodem vzniku internetových (virtuálních) obchodů je snaha o rychlé zaplnění volného místa na trhu, resp. zredukování počtu článků obchodního řetězce, za účelem zefektivnění obchodních operací. (7) Architektura internetového obchodu B2C Internetový obchod je speciální aplikace provozovaná na straně serveru, ke které uţivatel (kupující přistupuje prostřednictvím WWW prohlíţeče. Na základě tohoto principu se virtuální obchod rozděluje na klientskou část a serverovou část. Klientská strana internetového obchodu he z pohledu kupujícího sledem WWW stránek, kterými prochází jako na klasickém neobchodním serveru. Kupující ukládá vybrané zboţí do virtuálního nákupního košíku, který můţe být realizován jak na straně serveru, tak na straně klienta. V rámci nákupního košíku můţe kupující přidávat a odebírat jednotlivé poloţky, měnit jeho strukturu, realizovat kontrolní součty atd. Kdyţ zákazník dokončí výběr produktů, vybere si z nabídky obchodu způsob placení a doručení vybraného zboţí. Zákazníkovi je předloţen účet včetně daně, poštovného, 18 dopravy, slev apod. a je mu oznámen předpokládaný termín doručení zboţí. Pokud zákazník s účtem souhlasí, je vyzván k zaplacení, pokud si vybral elektronickou formu zaplacení. Serverová strana virtuálního obchodu je značně sloţitější. Její základ tvoří WWW server, který zajišťuje komunikaci s prohlíţečem uţivatele. Server můţe také zajišťovat některé zabezpečovací funkce, například krytování přenášených dat, autorizaci nebo identifikaci. Standardním protokolem pro komunikaci serveru s klientem je protokol http (Hypertext Transfer Protocol) (9) Struktura systému virtuálního elektronického obchodu Informační databáze Bezpečnostní služby Vyhledávací systémy služeb a produktů Elektronický platební systém Obr. 2: Funkční komponenty elektronického obchodu (Zdroj: vlastní tvorba) Informační databáze o dostupných produktech a sluţbách, kterou udrţuje prodávající strana. Zákazníkovi je dostupná např. formou on-line katalogů. Databáze nemusí mít centrální charakter, jednotliví prodejci si mohou udrţovat své vlastní databáze. Důleţitou roli hrají přístupy inspirované technikou ţlutých stránek, které se snaţí o nezávislost katalogů produktů a sluţeb na konkrétních prodejcích a bývají dostupné jak prodejcům, tak i zákazníkům. Informační databáze často zákazníkovi umoţní, současně s vystavením informací o zboţí a sluţbách, realizovat online obchodní transakce. Někteří prodejci předpokládají, ţe komunikují se zákazníky, kteří přesně vědí, co chtějí koupit, jiné prodejní systémy zákazníkovi poskytují detailní popis charakteristiky zboţí a očekávají, ţe zákazník se podle nich rozhodne 19 Vyhledávací systémy sluţeb a produktů jsou určené k vyhledávání poţadovaného produktu nebo sluţby. Nejde přitom jen o lokalizaci zdroje, zpravidla je moţné kl
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks