Please download to get full document.

View again

of 35
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Vzorový učebný plán a vzorové učebné osnovy pre študijný odbor 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Category:

Internet

Publish on:

Views: 37 | Pages: 35

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
MIINIISTERSTVO ŠKOLSTVA,, VEDY,, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIIKY ŠTÁTNY INŠTII ITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA VZOROVÝ UČEBNÝ PLÁN A VZOROVÉ UČEBNÉ OSNOVY pre študijný odbor 2426 K programátor obrábacích
Transcript
MIINIISTERSTVO ŠKOLSTVA,, VEDY,, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIIKY ŠTÁTNY INŠTII ITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA VZOROVÝ UČEBNÝ PLÁN A VZOROVÉ UČEBNÉ OSNOVY pre študijný odbor 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 1 Názov: Vydalo: Spolupracujúca stavovská organizácia: Riešitelia: Vzorový učebný plán a vzorové učebné osnovy pre študijný odbor 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Slovenská obchodná a priemyselná komora Ing. Vladimír Kovalovský Štátny inštitút odborného vzdelávania Ing. Eva Koprdová SOŠ technická, Zlaté Moravce Ing. Štefan Končal SOŠ technická Zlaté Moravce Ing. Beáta Fazekašová SOŠ technická Zlaté Moravce Ing. Ján Červený SOŠ technická Zlaté Moravce Ing. Zuzana Madolová SOŠ technická Zlaté Moravce Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 Obsah 1.VZOROVÝ UČEBNÝ PLÁN Poznámky k vzorovému učebnému plánu pre 4-ročný študijný odbor 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení Prehľad využitia týždňov... 5 VZOROVÉ UČEBNÉ OSNOVY ODBORNÝCH PREDMETOV Vzorové učebné osnovy predmetu EKONOMIKA Vzorové učebné osnovy predmetu TECHNICKÉ KRESLENIE Vzorové učebné osnovy predmetu GRAFICKÉ SYSTÉMY Vzorové učebné osnovy predmetu STROJÁRSKA TECHNOLÓGIA Vzorové učebné osnovy predmetu STROJNÍCTVO Vzorové učebné osnovy predmetu TECHNOLÓGIA Vzorové učebné osnovy predmetu PROGRAMOVANIE Vzorové učebné osnovy predmetu TECHNICKÁ MECHANIKA Vzorové učebné osnovy predmetu TECHNICKÉ MERANIA Vzorové učebné osnovy predmetu ODBORNÝ VÝCVIK Poznámky k vzorovému učebnému plánu pre 4-ročný študijný odbor 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení Prehľad využitia týždňov: VZOROVÉ UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU EKONOMIKA VZOROVÉ UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU TECHNICKÉ KRESLENIE VZOROVÉ UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU GRAFICKÉ SYSTÉMY VZOROVÉ UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU STROJÁRSKA TECHNOLÓGIA VZOROVÉ UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU STROJNÍCTVO VZOROVÉ UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU TECHNOLÓGIA VZOROVÉ UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU PROGRAMOVANIE VZOROVÉ UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU TECHNICKÁ MECHANIKA VZOROVÉ UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU TECHNICKÉ MERANIA VZOROVÉ UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU ODBORNÝ VÝCVIK VŔTANIE, VYHRUBOVANIE A VYSTRUŽOVANIE DIER NA SÚSTRUHU VZOROVÝ UČEBNÝ PLÁN Kód a názov študijného odboru 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení Forma štúdia denná Vyučovací jazyk slovenský Kategórie a názvy Týždenný počet predmetov Spolu TEORETICKÉ VYUČOVANIE ,5 68,5 Všeobecno-vzdelávacie predmety slovenský jazyk a literatúra e) cudzí jazyk d), f) etická výchova/náboženská výchova g) občianska náuka h) 1 1 dejepis 1 1 fyzika 0,5 0,5 0,5 0,5 2 matematika 1,5 1,5 1,5 1,5 6 informatika i) 1 1 telesná a športová výchova d) Odborné predmety ,5 27,5 ekonomika k) 1 1 technické kreslenie k), l) grafické systémy k), l) strojárska technológia k) strojníctvo k) technológia k) programovanie k), l) technická mechanika k) 1 1,5 2,5 technické merania k) PRAKTICKÉ VYUČOVANIE 15 17,5 17,5 17,5 67,5 Odborný výcvik 15 17,5 17,5 17,5 67,5 Spolu 32 34,5 34, 1.1 Poznámky k vzorovému učebnému plánu pre 4-ročný študijný odbor 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a) Riaditeľ školy môže na základe odporúčania predmetovej komisie vykonať vo vzorovom učebnom pláne úpravy až do 10% z celkového počtu týždenných. Pri týchto úpravách nie je možné zrušiť žiadny vyučovací predmet, alebo do skupiny predmetov zaradiť nový predmet. Minimálny počet slovenského jazyka a literatúry (3 vyučovacie hodiny týždenne v každom ročníku) a cudzieho jazyka (3 vyučovacie hodiny týždenne v každom ročníku) musí zostať zachovaný. Minimálny percentuálny podiel odborného teoretického praktického vyučovania z celkového počtu musí ostať zachovaný. b) V jednotlivých predmetoch má vyučujúci možnosť upraviť obsah učiva až do výšky 30% v každom ročníku zaradením nových poznatkov, vyplývajúcich z aktuálneho rozvoja vedy a techniky a z potreby prispôsobiť učivo aktuálnym potrebám odboru, trhu práce, alebo regiónu. Zmeny v obsahu učiva všeobecnovzdelávacích predmetov navrhuje príslušná predmetová komisia. Zmeny v obsahu učiva odborných predmetov navrhuje príslušná predmetová komisia na základe požiadaviek zamestnávateľa. c) Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade na návrh predmetových komisií rozhodne, ktoré predmety v rámci teoretického vyučovania možno spájať do viachodinových celkov d) Trieda sa delí na každej hodine na skupiny pri minimálnom počte 24 žiakov. e) Trieda sa na dvoch hodinách v týždni za celé štúdium delí na skupiny pri minimálnom počte 24 žiakov. f) Vyučuje sa jeden z cudzích jazykov: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky, taliansky. g) Vyučuje sa predmet etická výchova, alebo náboženská výchova podľa záujmu žiakov. Na vyučovanie predmetu etická výchova alebo náboženská výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov. h) Žiakom so sluchovým postihnutím, ktorí vykonajú maturitnú skúšku z občianskej náuky ( 17a vyhlášky MŠ SR č.318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách, v znení neskorších predpisov) môže upraviť riaditeľ školy, na základe odporúčania predmetovej komisie, hodinovú dotáciu predmetu občianska náuka z dotácie určených cudziemu jazyku. i) Trieda sa delí na skupiny, maximálny počet žiakov v skupine je 15. j) Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a kurz pohybových aktivít v prírode. Kurz na ochranu života a zdravia má samostatné tematické celky s týmto obsahom: riešenie mimoriadnych udalostí civilná ochrana, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti a športy. Organizuje sa v treťom ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť. Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu piatich dní, najmenej však v rozsahu 15. Organizuje sa v 1. ročníku štúdia (so zameraním na zimné športy) a v 2. ročníku štúdia (so zameraním na letné športy). Účelové cvičenia sú súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Uskutočňujú sa v 1. a v 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 v každom polroku školského roka raz. 5 k) Trieda sa delí na skupiny ak je možnosť zriadiť skupinu najmenej 8 žiakov. l) Ak sa vyučovacia hodina poskytuje formou praktických cvičení, trieda sa delí na skupiny s minimálnym počtom 8 žiakov v skupine. 1.2 Prehľad využitia týždňov: Činnosť ročník ročník ročník ročník Vyučovanie podľa rozpisu Maturitná skúška x x x 2 Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.) Spolu týždňov 2.VZOROVÉ UČEBNÉ OSNOVY ODBORNÝCH PREDMETOV 2.1 VZOROVÉ UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU EKONOMIKA Forma štúdia Vyučovací jazyk denná slovenský Charakteristika predmetu Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti EKONOMIKA ŠVP pre skupinu odborov 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba, Jeho výučba je orientovaná do štvrtého ročníka štúdia. Odborný predmet ekonomika je základným odborným predmetom v sústave odborných predmetov v študijnom odbore Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. Obsahuje ekonomické pojmy, kategórie, javy, procesy a vzťahy medzi nimi, ktorých zvládnutie je predpokladom štúdia všetkých ostatných odborných predmetov a ktoré vytvárajú základ ekonomického vzdelávania žiakov. Obsah vzdelávania vedie žiakov k tomu, aby porozumeli základným pojmom pracovného práva práca, povolanie, zamestnanie, pracovné miesto, fyzická a právnická osoba. Žiaci získavajú vedomosti o základných povinnostiach zamestnávateľa a zamestnanca po vzniku pracovného pomeru. Oboznámia sa s osobnou prípravou na prijímací pohovor v slovenskom a cudzom jazyku. Učivo zahŕňa základné pravidlá riadenia vlastných financií, efektívne využívanie finančných informácií a finančných služieb, zostavenie finančného plánu, riziká spojené s riadením vlastných financií. Žiaci získavajú základné vedomosti o podnikaní, najmä podnikaní živnostenskom a o obchodných spoločnostiach. Oboznámia sa s významom podnikateľského zámeru pre podnikateľa, so štruktúrou, obsahom a spracovaním podnikateľského zámeru. Žiaci sa oboznámia s pojmami spotrebiteľ a predávajúci. Učivo zahŕňa postup pri vybavovaní reklamácie, ktoré orgány a organizácie sa venujú ochrane spotrebiteľa, popíšu práva a povinnosti spotrebiteľa a vymedzia čo zahŕňa ochrana spotrebiteľa. Metódy, formy a prostriedky majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného rozhovoru, preferujeme prácu s učebnicami, počítačom a internetom. Odporúčajú sa aj rôzne odborné časopisy s ekonomickou tematikou. Súčasťou metód vyučovania ekonomiky je aj zabezpečenie názornosti a priblíženia sa praxi, preto budeme pracovať s tlačivami, formulármi, príslušnými predpismi a právnymi normami. Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu prepojenie praktického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie tvorivo riešiť problémy, využívať informačné technológie, preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetných vzťahov. Výučba bude prebiehať v bežnej triede a v audiovizuálnej učebni. Výchovno-vzdelávacie ciele predmetu Cieľom vyučovacieho predmetu ekonomika je poskytnúť žiakom súbor vedomostí, zručností a kompetencií z ekonomiky, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti, kľúčové a odborné kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku a živote. V predmete ekonomika formujeme nasledovné kľúčové kompetencie: a)spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote - logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, - porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje, - identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, - vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, - vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia, - popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby, - zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie. b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, 7 komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku - správne sa vyjadrovať v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme, - spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme, - identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje, - posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, - kriticky hodnotiť získané informácie, - pracovať s elektronickou poštou, - pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami. c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách - prejaviť empatiu a sebareflexiu, - vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, - pozitívne motivovať seba a druhých, - ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), - stanoviť priority cieľov, - predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť, - prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, - konštruktívne diskutovať, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne počúvať druhých, - budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu, - uzatvárať jasné dohody, - rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, - analyzovať hranice problému, - identifikovať oblasť dohody a rozporu, - určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia, - spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, - samostatne pracovať a riadiť práce v menšom kolektíve, - určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste, - predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých, - prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým. Obsah vzdelávania rozpis učiva týždenných za ročník EKONOMIKA štvrtý Pracovné právo Práca, povolanie Zamestnanie a pracovné miesto Fyzická a právnická osoba Základné povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa Príprava na prijímací pohovor a profesijná ponuka na trhu 3 práce 2. Riadenie financií Externé finančné zdroje Interné finančné zdroje 2 8 2.3. Finančná analýza Finančný plán 2 3. Podnikanie Podnikanie a právne formy podnikania v SR Živnosti Obchodné spoločnosti 3 4. Ochrana spotrebiteľa Spotrebiteľ a predávajúci Postup pri vybavovaní reklamácie Orgány a organizácie Práva a povinnosti spotrebiteľa VZOROVÉ UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU TECHNICKÉ KRESLENIE Forma štúdia Vyučovací jazyk denná slovenský Charakteristika predmetu Vyučovací predmet poskytuje žiakom vedomosti potrebné pre zobrazovanie strojových súčiastok. Žiaci získavajú zručnosti kresliť a čítať výrobné výkresy i výkresy zostáv. Učivo je odstupňované od najjednoduchšieho k najzložitejšiemu od normalizácie, základov zobrazovania a premietania, cez kreslenie rezov, kótovanie, označovanie drsností a tolerancií až po zobrazovanie strojových súčiastok, zostáv, schém a diagramov. Vyučuje sa v I. ročníku s dotáciou 2 hodiny týždenne a v II. ročníku sa učí 1 hodina týždenne. Predmet úzko súvisí s obsahom učiva v predmete Strojníctvo, najmä témy normalizácia v technickom kreslení či kreslenie normalizovaných strojových súčiastok. Na predmet Technické kreslenie nadväzuje v III. a IV. ročníku predmet Grafické systémy. Vyučovanie prebieha v odbornej strojárskej učebni s využitím modernej didaktickej techniky a učebných pomôcok. Obsah predmetu vychádza zo vzdelávacích oblastí ŠVP Technické zobrazovanie a Konštrukčné návrhy súčiastok a celkov. Výchovno-vzdelávacie ciele predmetu Cieľom predmetu je nadobudnúť u žiakov vedomosti i zručnosti z oblasti vyhľadávania noriem pre potreby zobrazovania súčiastok a zostáv na technický výkres. Žiaci sa tiež naučia výkresy čítať, rovnako aj schémy, pracovné návody, katalógy a technickú dokumentáciu, normy a odbornú literatúru. Najdôležitejším vzdelávacím cieľom je naučiť zhotoviť výkres ako podklad pre výrobu danej súčiastky, čo rozvíja u žiakov samostatnosť, ale následne aj spoluprácu pri riešení problémov s inými ľuďmi. Pri tvorbe výkresovej dokumentácie musia žiaci identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje. V predmete technické kreslenie rozvíjame nasledovné kľúčové kompetencie: a)spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote - logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, - porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje, - identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, - vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, - vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia, - popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby, - definovať svoje ciele a prognózy, - určiť zdroje osobného a spoločenského života a ich očakávaný vývoj, - zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie. b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku - správne sa vyjadrovať v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme, - spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme, - riešiť matematické príklady a rôzne situácie, 9 - identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje, - posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, - kriticky hodnotiť získané informácie, - formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy, - overovať a interpretovať získané údaje, - pracovať s elektronickou poštou, - pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami. c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách - prejaviť empatiu a sebareflexiu, - vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, - pozitívne motivovať seba a druhých, - ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), - stanoviť priority cieľov, - predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť, - prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, - konštruktívne diskutovať, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne počúvať druhých, - budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu, - uzatvárať jasné dohody, - rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, - analyzovať hranice problému, - identifikovať oblasť dohody a rozporu, - určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia, - spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, - samostatne pracovať a riadiť práce v menšom kolektíve, - určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste, - predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých, - prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým Obsah vzdelávania rozpis učiva týždenných za ročník Technické kreslenie prvý Úvod Funkcia predmetu, pomôcky na technické kreslenie 1 2. Normalizácia v technickom kreslení Význam normalizácie Druhy výkresov, čiar, mierky, písmo 3 3. Zobrazovanie na výkresoch Názorné zobrazenie, pravouhlé premietanie Kreslenie rezov a prierezov Zjednodušovanie a prerušovanie súčiastok 2 10 4. Kótovanie Základné pojmy a pravidlá Kótovanie dĺžkových rozmerov, priemerov, polomerov, 11 hrán dier a ich rozstupov 4.3 Kótovanie pre číslicovo riadené stroje 2 5. Predpisovanie charakteru povrchu súčiastok Drsnosť povrchu, značky drsnosti Predpisovanie úprav povrchu a tepelného spracovania 3 6. Predpisovanie presnosti rozmerov, tvaru a polohy Tolerovanie rozmerov, uhlov, rozstupov, tvaru a polohy 6 7. Predpisovanie konštrukčných materiálov Označovanie ocelí Normalizované polovýrobky 2 8. Čítanie výkresov Umiestňovanie súčiastok, počet a voľba obrazov súčiastky Titulný blok, údaje, vyplňovanie titulného bloku, číslovanie 5 výkresov týždenných za ročník Technické kreslenie druhý Kreslenie strojových súčiastok a spojov Kreslenie závitov Kreslenie normalizovaných a nenormalizovaných súčiastok 9 pre rozoberateľné spoje skrutky, matice, perá, ložiská, hriadele, ozubené kolesá 1.2 Kreslenie nerozoberateľných spojov nitové, lepené, 4 zvarové. Označovanie zvarov 2. Rozbor a čítanie výkresov zostáv Funkcia zostáv a podzostáv, kreslenie zostavných 10 výkresov 2.2 Súpis položiek 5 3. Čítanie schém a diagramov 2 3.1Kinematické, kvapalinové a elektrotechnické schémy Výkresy v stavebníctve, diagramy 1 11 2.3 VZOROVÉ UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU GRA
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks