Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Web Sunucu Erişim Kütüklerinden Web Ataklarının Tespitine Yönelik Web Tabanlı Log Analiz Platformu

Category:

Games & Puzzles

Publish on:

Views: 73 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Fırat Üniv. Müh. Bil. Dergisi Science and ng. J of Fırat Univ. 28 (2), , (2), , 2016 Özet Web Sunucu rişim Kütüklerinden Web Ataklarının Tespitine Yönelik Web Tabanlı Log Analiz Platformu
Transcript
Fırat Üniv. Müh. Bil. Dergisi Science and ng. J of Fırat Univ. 28 (2), , (2), , 2016 Özet Web Sunucu rişim Kütüklerinden Web Ataklarının Tespitine Yönelik Web Tabanlı Log Analiz Platformu Muhammet BAYKARA 1, Resul DAŞ 1*, Gürkan TUNA 2 1 Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü, 23119/LAZIĞ 2 Trakya Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Bilgisayar Programcılığı, DİRN (Geliş/Received: ; Kabul/Accepted: ) İnternetin her alanda kullanıldığı ve yaşantımıza yön verdiği bir zamanda yaşamaktayız. Doğal olarak bu değişim bilgisayarları ve dijital dünyayı hayatımızın vazgeçilmezleri arasına yerleştirmiş ve sürekli bir ihtiyaç haline getirmiştir. Günümüzde hemen hemen her şey dijital ortamlarda yapılmaktadır. İşte dijital ortamların bu kadar yaygın olması ve günlük işlerin büyük çoğunluğunun buradan gerçekleştirilmesi, yapılan işlemlerin güvenliğini sağlamanın gerekliliğini de büyük oranda arttırmış, bilgilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesini önlemek zorlaşmıştır. Bu sebeple bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik yapılan çalışmalar da artmıştır. Bu çalışmada web sunucularına yönelik olarak gerçekleştirilen kötücül aktivitelerin tespitine yönelik bir log analiz ve takip yazılımı geliştirilmiştir. Web erişim kayıtlarının analiz edilmesi, sistem üzerinde yaşanabilecek olası saldırıların erken fark edilmesinde ve saldırı örüntülerinin tespit edilebilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Geliştirilen log analiz platformu ile web sunucularına yapılan saldırılar istatistiksel olarak rapor edilebilmektedir. Anahtar Kelimeler: Bilgi güvenliği, Saldırı tespit sistemleri, Log analizi, Web sunucu güvenliği. Web Based Log Analysis Platform for Detection of Web Attacks from Web Server Access Logs Abstract Internet is used in all areas and we are living at a time when it gives direction to our lives. Naturally, these changes have placed computers and digital world has become an indispensable part of our lives and a constant need. Nowadays, almost everything is done in the digital environment. ere the digital realization here the majority of the daily work is so common, the need to ensure the security of transactions has also increased to a large extent, the information is difficult to avoid falling into the hands of unauthorized persons. This is done in order to ensure information security reason, the work also increased. In this study, a log analysis and monitoring platform for the detection of malicious activity performed for the web server has been developed. Analysis of Web access logs, in the early detection of possible attacks that may occur on the system and plays an important role in the attack pattern is detected. Made to the web server log analysis platform developed by attacks it can be reported as statistically significant. Keywords: Information security, Intrusion detection systems, Log analysis, Web server security. 1. Giriş Bilgi güvenliği, günümüzde dijital ortamlarda artan veri hacmi düşünüldüğünde önemi her geçen gün daha da artan bir unsur haline gelmiştir. Bilgi sistemlerinde güvenliğin sağlanması için çok çeşitli çalışmalar yapılmaktadır [1]. Bilgi güvenliği sistemlerinde insan faktörü en zayıf halkadır. Sistemler üzerinde kullanım yetkisi bulunan kişiler dahi bilinçsiz kullanım sonucu sisteme farkında olmadan zarar verebilmektedir. Bu sebeple bilgi sistemleri hem iç tehditlere karşı hem de dışarıdan gelebilecek olası kötücül amaçlı tehditlere karşı korunmak zorundadır [1, 2]. Bilgi güvenliği sistemlerinin korunması için alınması gereken birçok önlem vardır. Günümüzde özellikle gelişen teknoloji ile birlikte yeni açıklıklar meydana gelebilmektedir. Bu da güvenliğin sağlanabilmesini zorlaştırmakta; bilgi güvenliği yönetim sistemi araçlarının ve güvenlik yönetiminin sürekli olarak güncellenmesini gerektirmektedir. Bilişim sistemlerinde tehditlerin belirlenmesi ve kötücül aktivitelerin Web Sunucu rişim Kütüklerinden Web Ataklarının Tespitine Yönelik Web Tabanlı Log Analiz Platformu tespit edilebilmesi için kullanılabilecek veri kaynaklarından birisi de log dosyalarıdır. Bilişim sistemlerinde kullanılan birçok cihaz ve sistem üzerinde meydana gelen olayları kayıt altına alırlar. Bu log kaydı, zamana bağlı olarak hangi kullanıcının hangi aktiviteyi yaptığını gösterir. Log kayıtları bir uçağın kara kutusuna benzer bir şekilde işlev gören text dosyalarıdır. Farklı formatlardaki log kayıtları, üzerinde bulundukları sistem ile ilgili birçok bilgiyi tutmaktadır. Bu bilgiler ile saldırı tespiti, adli bilişim süreç analizi, performans analizleri, adli olayların aydınlatılması vb. mümkün olabilmektedir. Log dosyaları, öneminden dolayı günümüzde artık yasal bir zorunluluk olarak düzenli bir biçimde arşivlenmesi ve korunması zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluk belirli standartlar ve kanunlar ile desteklenmiştir sayılı kanun, FISMA (Federal Information Security Management Act), IPAA (ealth Insurance Portability and Accountability Act), SOX (Sarbanes-Oxley), ISO gibi ismi sıkça duyulan kanun, düzenleme ve standartlar da log tutma konusunu zorunlu tutmuştur [3]. Günümüzde artık bilişim sistemleri, otomasyon sistemleri, elektronik doküman yönetim sistemleri vb. birçok yazılım web tabanlı olarak geliştirilmektedir. İnternete erişimin mümkün olduğu her yer ve cihazdan ulaşılabilir olan web tabanlı bu sistemler arttıkça güvenlik hususu da önem kazanmaktadır. Web tabanlı bu sistemler, kurumsal anlamda büyük bir öneme sahip olan altyapılardır. Bu gibi sistemlere yapılabilecek olası saldırılar maddi manevi kayıplara yol açabilmektedir. Bu çalışmada web sunucularına yapılabilecek olası saldırıların tespit ve analizine yönelik olarak log analizi ve takip yazılımına sahip web tabanlı bir platform geliştirilmiştir. Sağlıklı gerçekleştirilmiş bir log/izleme altyapısı, yaşanmış saldırıların analizinde veya yaşanacak muhtemel saldırıların erken fark edilmesinde hayati bir role sahiptir. Gerçekleştirilen yazılım ile sistem üzerindeki log kayıtları analiz edilip çeşitli istatistikler çıkarılabilmekte ve saldırı tespiti yapılabilmektedir. almaktadırlar. Saklanan bu dosyalar türüne göre farklı formatlarda olabilmektedir. Log dosyaları için bir kategorizasyon Şekil 1 de verilmiştir [3] Sistem Log Dosyaları Sistem log dosyaları, işletim sistemleri üzerinde çalışan ve gerçekleşen olayları kaydeden dosyalardır. Microsoft Windows ya da Linux gibi sistemlerde meydana gelen olayları saklayan dosyalardır. Bu kayıtlar, bu tarz sistemlere normal ve anormal girişlerin belirlenmesine yardımcı olmaktadır. İşletim sistemlerinde bu log dosyalarının toplanması, bilişim sistemi yöneticilerinin işletim sistemleri ve uygulamalardaki performans sorunlarını çözmelerinde önemli bir rol oynamaktadır. Sistem loglarındaki bu kayıtlar, sistem üzerinde meydana gelen yetkisiz erişimlerin, tehlikeli aktivitelerin, veri hırsızlığının, virüs ya da solucan gibi çeşitli sebeplerle oluşan kötücül, riskli aktivitelerin tespiti için büyük önem taşımaktadır. Windows işletim sistemlerinde üç çeşit sistem log dosyası vardır. Bunlar uygulama log dosyaları, güvenlik log dosyaları ve sistem log dosyalarıdır [3]. Sistem Logları Uygulama Logları Güvenlik Logları Sistem Logları Web Sunucu Logları rişim Logları tmen Logları ata Logları Referans Logları Log Dosyaları Uygulama Sunucu Logları -Posta Sunucu Logları Ağ Cihazı Logları Yönlendirici Logları Anahtar Logları Güvenlik Duvarı Logları Şekil 1. Log dosya kaynakları [3] Veri Tabanı Sunucu Logları Uygulama Logları 2. Log Dosyaları ve Türleri Uygulama logları, işletim sistemleri vb. çatı Bilişim sistemlerinde birçok sistem üzerinde yazılım sistemleri üstünde çalıştırılan uygulama gerçekleşen olayları log dosyalarında kayıt altına 292 Muhammet BAYKARA, Resul DAŞ, Gürkan TUNA ve programların gerçekleştirdikleri olaylar hakkında bilgi içermektedir. Örneğin bir veri tabanı yönetim sistemi programı, uygulama log dosyasına dosya hatalarını kaydedebilir. Program geliştiriciler hangi olayların kaydedileceğine karar verebilmektedir [3, 4] Güvenlik logları Güvenlik log dosyası (Security Log), sistem üzerinde oturum yönetimi, dosya yönetimi ve kaynak kullanımı ile ilgili olayları kaydeden log dosyası türüdür. Geçerli geçersiz oturum açma girişimleri, dosya oluşturma, dosya açma, dosya silme vb. kaynak kullanımı olayları güvenlik log dosyalarında tutulmaktadır. angi olayların güvenlik log dosyalarına kaydedileceğini belirlemek için ilgili sistem üzerinde yönetici olarak oturum açılmış olması gerekmektedir [3, 5] Sistem loğları Sistem logları (System Logs) Windows işletim sistemi bileşenleri tarafından kaydedilen olayları içermektedir. Örneğin, bir sürücü veya sistem bileşeni, işletim sistemi başladığında yüklenemiyorsa bu olay sistem günlüğüne kaydedilmektedir. Sistem bileşenleri tarafından kaydedilen olay türleri Windows tarafından önceden belirlenmektedir [3] Uygulama sunucusu log dosyaları Kişisel bilgisayarlardaki işletim sistemleri gibi sunucular üzerinde bulunan işletim sistemleri de sunucu üzerinde gerçekleşen olaylar ile ilgili kayıtları log dosyalarında tutmaktadır. Kayıtların tutulduğu bu dosyalarda, sunucu üzerinde gerçekleşen erişimler, hatalar, bağlantı hataları, yüklenen dosyalar, çalıştırılan komutlar, erişilen nesneler, giriş kayıtları, veri tabanı aktiviteleri gibi önemli olaylar kaydedilmektedir [3] Web sunucu loğları Web sunucu log dosyaları, sunucu platformundan bağımsız düz metin (ASCII) dosyalarıdır. Bu dosyalar, web tarayıcısı üzerinden web sunucusuna erişim sağlayan istemcilerin aktivitelerini düz metin formatında saklamaktadırlar [6, 7]. Saklanan bu bilgilerin analiz edilmesiyle, kullanıcılara ait birçok önemli bilgi elde edilebilmektedir. Kullanıcıların istekte bulunduğu URL adresleri, IP adresleri, işlemlerin gerçekleştirildiği tarih-saat bilgileri, referans başlığı bilgileri, TTP durum kodları, servis edilen verinin byte olarak miktarı ve kullanıcı etmen dosyaları bu bilgilere örnek olarak verilebilir. Literatürde genel olarak dört tip sunucu log kaydından söz edilmektedir [3]. Bunlar; - rişim Logları (Access Logs) - tmen Logları (Agent Logs) - ata Logları (rror Logs) - Referans Logları (Referer Logs) dır. rişim logları: Web sunucusu tarafından işlenen bütün istekleri kaydeden log dosyalarıdır. Bu dosyalar üzerlerinde bulundukları servisin açılmasından kapanmasına kadar geçen süre içerisinde kullanıcı erişim bilgilerini kaydederler. Sunucu servisi açık olduğu sürece bu dosyalar diskte bulundukları yerden silinemez ya da taşınamazlar. Bu dosyaların silinmesi için sunucu servislerinin kapalı olması gerekmektedir. tmen logları: tmen logları, sunucu üzerinde sistem yöneticisi tarafından aktif ya da pasif edilebilen dosyalardır. Sistem yöneticisi gerektiğinde sunucu üzerinde bu seçeneği aktif yaparak etmen dosyalarının kaydedilmesini sağlayabilir. Bu dosyaların içerdiği bilgiler birleştirilmiş günlük biçimi tarafından da kaydedilebildiği için sunucu performansını düşürücü bir etken olmaması açısından bu tip log dosyalarının aktif yapılması aksi bir durum olmadıkça tercih edilmez. tmen dosyaları, sunucu ile bağlantı kuran istemcilerin web tarayıcı bilgileri ile kullandıkları işletim sistemi bilgilerini tutarlar. ata logları: n önemli log dosyalarından olan hata logları, sistem yöneticilerinin sunucu üzerinde oluşan hataları görmelerini sağlamaktadırlar. erhangi bir istemci, sunucu üzerinde bulunmayan bir dosyaya erişmek istediğinde kırık link hatası ile karşılaşacaktır. Bu hata sunucu üzerindeki hata log dosyasına kaydedilmektedir. Referans Logları: Referans logları, TTP isteği başlığındaki referer alanı bilgilerini kaydetmektedirler. Bu 293 Web Sunucu rişim Kütüklerinden Web Ataklarının Tespitine Yönelik Web Tabanlı Log Analiz Platformu alanda bulunan doküman adresleri, bir önceki adres de göz önünde bulundurularak referans loglarına kaydedilir posta sunucu loğları (access list) takılan bağlantılar gibi güvenlik açısından önemli olan bilgilerin kaydı tutulabilmektedir [3] Yönlendirici Log Dosyaları Bir e-posta sunucusu, SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), POP3 (Post Office Protokol 3) ve IMAP (Internet Message Access Protocol) protokollerini kullanarak e-posta alıp gönderme hizmeti vermektedir. -posta sunucuları, 25. port üzerinden mesaj gönderip almaktadır. İki e-posta sunucusu aralarında konuşmaya başladıklarında ilk olarak SMTP protokolüne özgü olarak el sıkışma diye tabir edilen safhayı gerçekleştirmektedir. O anda her sunucu hangi kullanıcıdan hangi kullanıcıya e-posta göndereceği ve alınacağı konusunda birbirlerine gerekli bilgileri verirler ve eğer alıcı sunucuda ilgili e-posta hesabı var ise veri akışı başlamaktadır [3]. Bu veri akışı esnasında e-posta sunucuları gelen ve giden e-postalar ile ilgili bilgileri log dosyalarında tutmaktadırlar Veri Tabanı Sunucu Logları Veri tabanı sunucuları, herhangi bir veri tabanı yönetim sisteminin üzerinde bulunduğu sunuculardır. Bu sunucular, web sunucuları gibi işlev görmektedir. Web sunucularında olduğu gibi istemciler ağ ortamından belli kurallar doğrultusunda veri tabanı sunucularına erişim sağlayabilmektedirler. Bu erişimler sonucunda web sunucularında olduğu gibi veri tabanı sunucuları da sunucu üzerinde meydana gelen hatalarla ilgili, başarılı ve başarısız erişimler ile ilgili bilgileri log dosyalarına kaydetmektedirler Ağ Cihazı Log Dosyaları Ağ cihazları, ağ alt yapısı tarafından gerçekleştirilen işlemler ile ilgili log dosyalarını saklamaktadırlar. Yönlendirici (Router), anahtar (Switch) ve güvenlik duvarı (Firewall) gibi ağ cihazları üzerlerinden geçen ağ trafiği ile ilgili bilgileri kaydetmektedirler. Bu kayıtlar, güvenlik zafiyetlerinin belirlenmesinde ve önlem alınmasında büyük önem taşımaktadır. Cihaz arayüzlerinin durum değişikliği, sistem konfigürasyon değişikliği, erişim listelerine Yönlendirici, OSI referans modelinin 3. katmanında çalışan ağ protokollerini destekleyen ve ağları birbirine bağlayan cihazdır. Bir ya da daha fazla ağ arasındaki kesişim noktasıdır. İsminden de belli olduğu üzere, yönlendirme görevinden dolayı iki ağ arasındaki veri iletişiminin doğruluğunu ve iletişimini sağlamaktadırlar Anahtar Log Dosyaları Anahtarlar, ağ üzerindeki bilgisayarların ve diğer ağ aygıtlarının birbirlerine bağlanmasını sağlayan ağ aktif cihazlarındandır. OSI referans modelinin 2. katmanında çalışırlar. Ancak yeni nesil anahtarlarda IP Routing özelliği de olduğundan bu anahtarlar OSI referans modelinin 3. katmanında da çalışmaktadırlar. Diğer ağ cihazları gibi anahtarlar da üzerlerinde gerçekleştirdikleri işlemler için log kayıtları tutmaktadırlar Güvenlik Duvarı Log Dosyaları Güvenlik duvarları bilgisayarlar ve ağlar arasındaki ağ trafiği akışını kontrol eden yazılım veya donanımlardır. Günümüzde güvenlik duvarları artık sadece ağ trafiğini denetlememekte, ayrıca bazı saldırıların tespitini de yapabilmektedir. İnternet ve intranet kullanıcıları güvenlik duvarlarını kullanarak bağlantılarını güvenli hale getirmektedirler. Yönlendirici ve anahtarlarda olduğu gibi donanımsal ya da yazılımsal olarak hizmet sunan güvenlik duvarları da ağ ortamında gerçekleşen olayları log dosyalarına kaydetmektedirler. 3. Saldırı Tespit Sistemleri Açısından Log Dosyaları Saldırı tespiti, bilişim sistemlerinde veya ağda meydana gelen olayları izleyip analiz ederek, bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini bozmak ya da sistemin güvenlik mekanizmalarını aşmak için yapılan aktiviteler 294 Muhammet BAYKARA, Resul DAŞ, Gürkan TUNA olarak tanımlanan saldırı işaretlerini yorumlama sürecidir [9]. n basit tanımıyla, saldırı tespit işlemini yapmak için geliştirilen sistemlere ise saldırı tespit sistemleri (STS) denir. STS lerin sınıflandırılmaları için birçok farklı kriter kullanılabilir. Genel olarak kullanılan kriterler şöylece sıralanabilir: - Saldırı tespit yöntemi, - Mimari yapı, - Korunan sistem türü, - Veri işleme zamanı, - Kullanılan bilgi kaynağı. STS lerin en çok kullanılan bu sınıflandırma kriterlerine göre sınıflandırılması Şekil 2 de verilmiştir. STS ler, saldırıların tespitine yönelik olarak bilgi kaynaklarını analiz ve karşılaştırma yapmak için kullanırlar. Saldırı tespiti için temelde kullanılabilecek bilgi kaynakları, bilgisayar veya ağ paketlerinin dinlenmesinden elde edilebildiği gibi, kullanıcıların davranış örüntülerinden de elde edilebilir. STS açısından kullanılabilecek bilgi kaynakları denetleme izi, ağ paketleri ve uygulama kayıt (log) dosyalarıdır. Veri İşleme Zamanı Gerçek Zamanlı Olmayan Saldırı Tespit Yöntemi Gerçek Zamanlı Anomali Tespiti Kötüye Kullanım Tespiti Saldırı Tespit Sistemleri Korunan Sistem Ağ Temelli Sistem Sunucu Temelli Sistem Mimari Yapı Dağıtık Sistem Merkezi Sistem Bilgi Kaynağı Denetleme İzi (audit trail) Ağ Paketleri Kayıt (Log) Dosyaları Uygulama Temelli Sistem Şekil 2. Saldırı tespit sistemlerinin sınıflandırılması Denetim (hesap, günlük) izi; bilgi ve iletişim güvenliği için, sistem aktivitelerinin zamana göre sıralanmış şeklidir. Bu yapı, sistem üzerinde gerçekleşen olayların sıralaması bozulduğunda veya bu olaylarda değişiklikler meydana geldiğinde, sistemin yeniden yapılandırılmasında ve buradaki test işlemlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılır. STS ler denetleme izini, daha çok sistemde tanımlı bulunan kullanıcıların veya grupların hareketdavranış örüntülerini çıkarmak için kullanır. Günlük yapılan işler ve bu işlere yönelik olarak sistemdeki yetkiler göz önünde bulundurularak kullanıcı profilleri oluşturulur. Çeşitli analizlerle bu profillerin doğrulukları ispatlanır. STS ler bu belirlenen profillere aykırı her türlü hareketi saldırı olarak algılar [9]. STS ler açısından bir başka bilgi kaynağı yapısı olan ağ paketleri; koklayıcılar (sniffers) tarafından ağ trafiğinin dinlenmesiyle elde edilir. Bu günlükler daha çok hizmet aksattırma (DoS) saldırılarını tespit etmekte kullanılır. Ağ paketlerinin dinlenmesiyle elde edilen bilgiler sayesinde, sunucu tabanlı STS lerden farklı olarak, ağ katmanında gerçekleşen saldırı olaylarını da tespit etmek mümkün olabilmektedir. Uygulama log dosyaları; uygulama katmanında gerçekleşebilecek saldırıları tespit etmekte kullanılabilir. Bu veri kaynağı, diğer iki kaynaktan daha kolay elde edilebilmektedir ancak saldırı tespit oranı daha düşüktür. Ayrıca gerçek zamanlı bir saldırı tespiti yapılması gerekiyorsa, eş zamanlı olarak uygulama log dosyalarının hem oluşturulup hem analiz edilmesi gibi bir yapı pratikte pek mümkün olamayacağından bu bilgi kaynağı kullanılmaz. Daha çok saldırı ile analiz aşamasının farklı olduğu, gerçek zamanlı olmayan sistemlerde log kayıtlarının analizleri yapılır [9]. Bu çalışmamızda, log kayıtlarını kullanan, gerçek zamanlı olmayan bir saldırı analiz platformu ve istatistiksel çıkarım motoru olarak nitelenebilecek bir öneri sistemi geliştirilmiştir. 4. Materyal ve Metot Web tabanlı uygulamaların ve web sitelerinin erişim bilgileri sunucu üzerinde bulunan erişim log dosyalarında tutulmaktadır. Oluşturulan her bir log dosyası sunucu tarafından otomatik olarak her gün için ayrı bir log dosyası olarak kaydedilmektedir. Web sitesine ait alt domainler mevcut ise sunucu tarafından her alt domain için ayrı klasörler oluşturularak erişim bilgileri bu klasörlerde tutulur. Ziyaretçilerin her bir erişimi log dosyasına yeni bir satır olarak eklenir. klenen her bir satır erişimle ilgili çeşitli bilgiler 295 Web Sunucu rişim Kütüklerinden Web Ataklarının Tespitine Yönelik Web Tabanlı Log Analiz Platformu tutmaktadır. Tutulan bilgi türleri kullanılan web sunucusuna ve kullanılan log formatına göre farklılık gösterebilir. Ayrıca sunucu üzerinde yapılan ayarlamalara göre tutulacak bilgi türü sayısı artırılabilir veya azaltılabilir. Şekil 2 de Windows Server 2003 işletimi sistemi üzerinde çalışan IIS 6.0 web sunucusunda tutulan log dosyasından örnek bir satır verilmiştir. Tablo 1. Örnek erişim log satırı :22: GT /Default.aspx Mozilla/4.0+(compatible;+MSI+6.0;+Windo ws+nt+5.1; +SV1;+GTB6.4) Tablo 1 de verilen web erişim log satırı, ilgili log dosyasındaki bir satıra karşılık gelmekte ve çeşitli alanlardan meydana gelmektedir. Bu alanlar farklı anlamlara g
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks