Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

WELL Gate2424S, VoIP brána

Category:

Speeches

Publish on:

Views: 9 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
WELL Gate2424S, VoIP brána CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup VoIP brány WELL Gate2424S byl zcela jistě dobrou volbou a věříme, že s ním
Transcript
WELL Gate2424S, VoIP brána CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup VoIP brány WELL Gate2424S byl zcela jistě dobrou volbou a věříme, že s ním budete opravdu spokojen. Naším cílem je, aby Vás tento krátký návod co nejjednodušeji a nejrychleji provedl hlavními funkcemi a výhodami zařízení, jeho nastavením a důležitými aspekty jeho používání. V případě, že nenajdete vysvětlení pro funkci, kterou potřebujete, doporučujeme využití podrobného manuálu, který je Vám k dispozici na stránkách kde najdete také aktualizované verze ovladačů, firmwarů a utilit. Pokud máte jakékoliv otázky, neváhejte nás prosím se svým dotazem kontaktovat, jsme Vám k dispozici na u Naše podpora nekončí prodejem, chceme, abyste byli se zařízením plně spokojeni po celou dobu jeho používání. Za tým firmy JOYCE, Ing. Petr Jarošík, MBA jednatel - 2 - CZ Balení obsahuje: VoIP brána Well Gate2424S Síťový (ethernet) kabel Napájecí kabel Nožičky 4x Rack-mount packy CD ROM s dokumenty Tento návod OBSAH: VYSVĚTLENÍ POJMŮ...4 ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ...5 ZAPOJENÍ VOIP BRÁNY WELL Gate2424S...5 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ VOIP BRÁNY WELL Gate2424S...6 BEZPEČNOST A LEGISLATIVA CZ VYSVĚTLENÍ POJMŮ DHCP server Server, který automatický zařízení přidělí všechny potřebné IP adresy. IP adresy nezbytná identifikace v lokální síti a na Internetu. V případě problémů se poraďte se svým internetovým poskytovatelem nebo správcem sítě. VoIP angl. Voice over Internet Protokol (IP). Technologie, která využívá pro telefonování IP protokol (nejčastěji internet) místo klasické analogové linky. VoIP poskytovatel - firma, která poskytuje službu telefonie po Internetu a Vy jste se u ní zaregistrovali (sepsali s ní smlouvu apod.), a tak získali přihlašovací jméno, heslo, tel. číslo a další údaje potřebné pro základní nastavení tohoto VoIP telefonu. Tato firma může být úplně odlišná od Vašeho poskytovatele připojení k Internetu a rovněž přístupová jména a hesla pro připojení k Internetu, pro přístup k Vaší ové schránce a pro používání služeb VoIP telefonie se liší, proto je prosím nezaměňte! - 4 - CZ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ Konfigurační údaje v továrním nastavení: IP adresa/maska LAN: / IP adresa/maska WAN: / Web management: Jméno: root Heslo: root LAN DHCP server: zapnutý Upozornění: Pro přístup k webovému managementu VoIP brány je třeba mít na síťovém rozhraní PC zapnutého DHCP klienta tzn. získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky nebo nastavit síťové rozhraní ručně (např. IP adresa , maska ). ZAPOJENÍ VOIP BRÁNY WELL Gate2424S 1. Ethernetovým kabelem propojte ethernetový port označený WAN na VoIP bráně s Vašim ADSL modem/routerem nebo kabelovým modemem nebo WiFi Access Pointem atd. (konektivitou k internetu). 2. Ethernetovým kabelem propojte ethernetový port označený LAN na VoIP bráně s Vašim PC nebo IP sítí (připojte jej do síťového přepínače nebo rozbočovače). 3. Zdířky TEL1 až TEL4 na zadní straně VoIP brány propojte telefonním kabelem s klasickými analogovými telefony. 4. Napájecí zdroj zasuňte do elektrické zásuvky (230V, 50Hz) a konektor zdroje připojte do zdířky POWER (DC 12V) na WELL VoiP zařízení CZ ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ VOIP BRÁNY WELL Gate2424S Nastavení VoIP brány se provádí pomocí web managementu, tzn. přes počítač z internetového prohlížeče. 1. Zapněte PC, spusťte Váš webový prohlížeč a zadejte do adresní řádky továrně nastavenou IP adresu LAN rozhraní VoIP brány, tedy Zadejte přihlašovací jméno (root) a heslo (root) pro přístup do webového konfiguračního rozhraní VoIP brány. 3. V oddíle Device Setting - Network můžete nastavit síťové parametry VoIP brány podle potřeby Vaší stávající IP sítě. Pro potvrzení změn klikněte na tlačítko Apply. 4. V oddíle VOIP Setting Tone vyberte v řádku Country Template Czech, klikněte na Use a následně na Apply. 5. Pokud je VoIP brána zapojena za routerem se zapnutým překladem adres (NAT), zvolte v oddíle VOIP Setting NAT Traversal položku Behind NAT a následně do řádku IP Sharing Address vepište veřejnou IP adresu Vašeho routeru a klikněte na tlačítko Apply. 6. Pokud máte s Vašim VoIP operátorem smlouvy na trunk (blok čísel), můžete přejít na bod 9.). 7. Pokud máte s Vašim VoIP operátorem smlouvu na samostatný účet (jedno telefonní číslo), nikoliv trunk, pak v oddíle FXS Setting FXS Line klikněte na ikonu editace požadované linky, tj. linky, ke které máte připojený analogový telefon (ikona v prvním sloupci tabulky), v řádku Register Type zvolte Register a do spodních řádků vepište přihlašovací údaje, které - 6 - CZ máte k dispozici od Vašeho VoIP operátora (TEL No = Telefonní číslo, přidělené VoIP operátorem, User ID = Uživatelské jméno, User Password = Uživatelské heslo, Display Name vyplňte stejně jako TEL No). Klikněte na tlačítko Apply. Tímto způsobem můžete nastavit až 4 účty. 8. V oddíle FXS Setting SIP Proxy vyplňte jednotlivé řádky dle parametrů, jež Vám poskytne Váš VoIP operátor, zejména pak řádek Domain Proxy Server = IP adresa nebo doménové jméno proxy serveru VoIP operátora. Pro potvrzení změn klikněte na tlačítko Apply. V nastavení pokračujte bodem Máte-li smlouvu s VoIP operátorem na trunk (např. blok čísel), pak v oddíle SIP Trunk klikněte na New a vyplňte patřičná pole dle parametrů, dodaných Vašim VoIP operátorem. Po ukončení zadávání klikněte na tlačítko Apply. 10. Po provedení výše uvedených změn je ještě potřeba restartovat VoIP bránu. Restart provedete v oddíle Maintenance zvolením položky Quick-Reset a potvrzením tlačítka Apply. 11. Od této chvíle je VoIP brána nastavena pro VoIP volání. Stav jednotlivých registrací nebo trunku můžete sledovat v oddíle Status. Detailní popis konfigurace VoIP brány najdete v uživatelské příručce na instalačním CD v PDF souboru nebo i na CZ BEZPEČNOST A LEGISLATIVA Podmínky pro používání JOYCE ČR tímto prohlašuje, že WELL Gate2424S je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády České republiky č. 426/2000 Sb. Prohlášení o shodě je umístěno na Zařízení je určeno k používání v těchto podmínkách: Je určen pro VoIP telefonování. Musí být umístěn na stabilní pracovní desce. Provozní teplota zařízení musí být v rozmezí +5 C až +40 C. Vlhkost v prostoru se zařízením musí být v rozmezí 10% - 85%. Nesmí být vystaven přímému či nadměrnému slunečnímu a tepelnému záření, nesmí být zakrýván. Není určen k používání v blízkosti vody, např. vedle vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu. Nesmí být instalován v místě, kde se hromadí teplo, v prašném prostředí a nesmí přijít do styku s vodou ani vodními parami, které by se mohly srážet uvnitř přístroje. Musí být instalován v prostředí s maximálním stupněm znečištění 2. Rozměry a váha zařízení: 440x44x262mm, 4300g Čištění Před čištěním přístroj odpojte od napájení. Na čištění použijte vlhký hadřík. Nepoužívejte tekuté, rozprašovací ani práškové čisticí prostředky Bezpečnostní pokyny CZ VoIP brána WELL Gate2424S je dodávána s přenosným napájecím zdrojem (vstup: v~, 0.6A, 50-60Hz, výstup:12v,1.5a, max.18w). Používejte pouze napájecí zdroj dodaný k tomuto zařízení. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na jeho typovém štítku. Pokud si nejste jisti, jaké napájení je ve vašem domě, obraťte se na svého distributora elektrické energie. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a přívodní elektrickou šňůru připojujte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Elektrická zásuvka se musí nacházet v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná. Přívodní elektrickou šňůru nezatěžujte žádnými předměty a neumisťujte ji na místo, kde by po ní mohl někdo šlapat nebo by mohlo dojít k jejímu poškození. Zvláštní pozornost věnujte zástrčce elektrické šňůry. Je-li zástrčka poškozená, zařízení nesmíte používat. Nastane-li k některá z níže uvedených situací, odpojte přístroj od napájení a obraťte se na kvalifikovaného servisního pracovníka: Elektrická šňůra nebo zástrčka je poškozená nebo roztřepená. Do přístroje napršelo nebo se do něj dostala voda nebo jiná tekutina. Zpozorovali jste výraznou změnu ve fungování přístroje nebo přístroj nefunguje, jak by měl. Přístroj spadl na zem nebo byl jinak poškozen. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou součást zařízení. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném smontování výrobku se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem, jakmile - 9 - CZ výrobek znovu zapojíte. V případě nutného servisního zásahu nebo opravy se obracejte výhradně na kvalifikované servisní techniky. Uvedený symbol na výrobku, jeho obalu nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Za škody vzniklé nedodržením tech. návodů a pokynů k instalaci a obsluze neručíme SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Nákup VoIP brány WELL Gate2424S bol celkom iste dobrou voľbou a veríme, že s ním budete naozaj spokojný. Naším cieľom je, aby Vás tento krátky návod čo najjednoduchšie a najrýchlejšie zoznámil s hlavnými funkciami a výhodami zariadenia, jeho nastavením a dôležitými aspektmi jeho používania. V prípade, že nenájdete vysvetlenie pre funkciu, ktorú potrebujete, odporúčame využitie podrobného manuálu, ktorý je Vám k dispozícii na stránkach kde nájdete aj aktualizované verzie ovládačov, firmwarov a utilít. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás prosím so svojim dotazom kontaktovať, sme Vám k dispozícii na u Naša podpora nekončí predajom, chceme, aby ste boli so zariadením plne spokojní po celú dobu jeho používania. Za tím firmy JOYCE, Ing. Petr Jarošík, MBA Konateľ SK Balenie obsahuje: VoIP brána Well Gate2424S Sieťový (ethernet) kábel Napájací kábel Nožičky 4x Rack-mount packy CD ROM s dokumenty Tento návod OBSAH VYSVETLENIE POJMOV SPREVÁDZKOVANIE ZAPOJENIE VOIP BRÁNY WELL Gate2424S ZÁKLADNÉ NASTAVENIE VOIP BRÁNY WELL Gate2424S BEZPEČNOSŤ A LEGISLATÍVA SK VYSVETLENIE POJMOV DHCP server Server, ktorý automaticky zariadeniu pridelí všetky potrebné IP adresy. IP adresy nevyhnutná identifikácia v lokálnej sieti a na Internetu. V prípade problémov sa poraďte so svojím internetovým poskytovateľom nebo správcom siete. VoIP angl. Voice over Internet Protokol (IP). Technológia, ktorá využíva pre telefonovanie IP protokol (najčastejšie internet) miesto klasickej analógovej linky. VoIP poskytovateľ - firma, ktorá poskytuje službu telefónie po Internete a Vy ste sa u nej zaregistrovali (spísali s ňou zmluvu a pod), a tak získali prihlasovacie meno, heslo, číslo a ďalšie údaje potrebné pre základné nastavenie tohto VoIP telefónu. Táto firma môže byť úplne odlišná od Vášho poskytovateľa pripojenia k Internetu a tiež prístupové mená a heslá pre pripojenie k Internetu, pre prístup k Vašej ovej schránke a používania služieb VoIP telefónia sa líšia, preto ich prosím nezameňte! SK SPREVÁDZKOVANIE Konfiguračné údaje v továrenskom nastavení: IP adresa/maska: / IP adresa/maska: / Web management: Meno: root Heslo: bez hesla LAN DHCP server: zapnutý Upozornenie: Pre prístup ku webovému managementu VoIP brány je treba mať na sieťovom rozhraní PC zapnutého DHCP klienta tzn. získať adresu IP zo serveru DHCP automaticky alebo nastaviť sieťové rozhraní ručne (napr. IP adresa , maska ). ZAPOJENIE VOIP BRÁNY WELL Gate Ethernetovým káblom prepojte ethernetový port označený WAN na VoIP bráne s Vaším ADSL modem/routerom alebo káblovým modemom alebo WiFi AccessPointom atď. (konektivitou k internetu). 2. Ethernetovým káblom prepojte ethernetový port označený LAN na VoIP bráne s Vaším PC alebo IP sieťou (pripojte ho do sieťového prepínača alebo rozbočovača). 3. Zásuvky TEL1 až TEL4 na zadnej strane VoIP brány prepojte telefónnym káblom s klasickými analógovými telefónmi SK 4. Napájací zdroj zasuňte do elektrickej zásuvky (230V, 50Hz) a konektor zdroja pripojte do zásuvky POWER (DC 12V) na WELL VoiP zariadení. ZÁKLADNÉ NASTAVENIE VOIP BRÁNY WELL Gate2424S Nastavenie VoIP brány sa vykonáva pomocou web managementu, tzn. cez počítač z internetového prehliadača. 1. Zapnite PC, spustite Váš webový prehliadač a zadajte do adresného riadku fabricky nastavenú IP adresu VoIP brány, teda Zadajte prihlasovacie meno (root) a heslo (root) pre prístup do webového konfiguračného rozhrania VoIP brány. 3. V časti Device Setting - Network môžete nastaviť sieťové parametre VoIP brány podľa potreby Vašej stávajúcej IP siete. Pre potvrdenie zmien kliknite na tlačidlo Apply. 4. Ak je VoIP brána zapojená za routerom so zapnutým prekladom adries (NAT), vyberte v časti VOIP Setting NAT Traversal položku Behind NAT a následne do riadku IP Sharing Address vpíšte verejnú IP adresu Vášho routeru a kliknite na tlačidlo Apply. 5. Ak máte s Vašim VoIP operátorom zmluvu na trunk (blok čísel), môžete ísť na bod Ak máte S Vašim VoIP operátorom zmluvu na samostatný účet (jedno telefónne číslo), nie trunk, potom v časti FXS Setting FXS Line kliknite na ikonu editácie požadovanej linky, to jest linky, ku ktorej mate pripojený analógový telefón (ikona v prvom stĺpci tabuľky), v riadku Register Type vyberte SK Register a do spodných riadkov vpíšte prihlasovacie údaje, ktoré máte k dispozícii od Vášho VoIP operátora (TEL No = Telefónne číslo, pridelené VoIP operátorom, User ID = Užívateľské meno, User Password = Užívateľské heslo, Display Name = to samé ako telefónne číslo). Kliknite na tlačidlo Apply. Takto môžete nastaviť až 4 účty. 7. V časti FXS Setting SIP Proxy vyplňte jednotlivé riadky podľa parametrov od Vášho VoIP operátora, najmä riadok Domain Proxy Server = IP adresa alebo doménové meno proxy serveru VoIP operátora. Pre potvrdenie zmien kliknite na tlačidlo Apply. 8. Ak máte s Vašim VoIP operátorom zmluvu na trunk (napr. blok čísel), potom v časti SIP Trunk kliknite na New a vyplňte potrebné riadky podľa parametrov, dodaných Vašim operátorom. Po ukončení zadávania kliknite na tlačidlo Apply. 9. Po prevedeniu všetkých zmien je ešte treba reštartovať VoIP bránu. Reštart vykonajte v časti Maintenance zvolením Quick- Reset a potvrdením tlačidlom Apply. Od tohto okamžiku je VoIP brána nastavená pre VoIP volanie. Stav registrácií alebo trunku môžete sledovať v časti Status. Detailný popis konfigurácie VoIP brány nájdete v užívateľskej príručke na inštalačnom CD v PDF súbore alebo aj na SK BEZPEČNOSŤ A LEGISLATÍVA Podmienky používania JOYCE ČR týmto prehlasuje, že WELL Gate2424S je v zhode so základnými požiadavkami a s ďalšími príslušnými ustanoveniami Nariadenia vlády Slovenskej Republiky č. 443/2001 z.z.. Prehlásenie o zhode je umiestnené na VoIP brána WELL Gate2424S je určená k používaniu v týchto podmienkach: Je určená na VoIP telefonovanie Musí byť umiestnená na stabilnej pracovnej doske. Prevádzková teplota zariadenia musí byť medzi +5 C až +40 C. Vlhkosť v priestore so zariadením musí byť medzi 10% - 85%. Nesmie byť vystavená priamemu či nadmernému slnečnému a tepelnému žiareniu, nesmie byť zakrývaná. Nie je určená k používaniu v blízkosti vody, napr. vedľa vane, umývadla, drezu, výlevky, vo vlhkej pivnici alebo pri bazéne. Nesmie byť inštalovaná v mieste, kde sa hromadí teplo, v prašnom prostredí a nesmie prísť do styku s vodou ani vodnými parami, ktoré by sa mohli zrážať vo vnútri prístroja. Musí byť inštalovaná v prostredí s maximálnym stupňom znečistenia 2. Rozmery a váha zariadenia: 440x44x262mm, 4300g SK Čistenie Pred čistením prístroj odpojte od napájania. Na čistenie použite vlhkú handričku. Nepoužívajte tekuté, rozprašovacie ani práškové čistiace prostriedky. Bezpečnostné pokyny VoIP brána WELL Gate2424S je dodávaná s prenosným napájacím zdrojem (vstup: v~, 0.6A, 50-60Hz, výstup:12v,1.5a, max.18w). Používajte jedine napájací zdroj dodaný k tomuto zariadeniu. Dodaný napájací zdroj môže byť zapojený iba do elektrického rozvodu, ktorého napätie zodpovedá údajom na jeho typovom štítku. Pokiaľ si nie ste istí, aké napájanie je vo vašom dome, obráťte sa na svojho distribútora elektrickej energie. Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými prístrojmi a prívodnú elektrickú šnúru pripájajte jedine do zodpovedajúcich elektrických zásuviek. Elektrická zásuvka sa musí nachádzať v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná. Prívodnú elektrickú šnúru nezaťažujte žiadnymi predmetmi a neumiestňujte ju na miesto, kde by po nej mohol niekto šliapať alebo by mohlo dôjsť k jej poškodeniu. Zvláštnu pozornosť venujte zástrčke elektrickej šnúry. Ak je zástrčka poškodená, zariadenie nesmiete používať. Ak nastane niektorá z nižšie uvedených situácií, odpojte prístroj od napájania a obráťte sa na kvalifikovaného servisného pracovníka: Elektrická šnúra alebo zástrčka je poškodená alebo rozstrapkaná. Do prístroja napršalo alebo sa doňho dostala voda alebo iná tekutina SK Spozorovali ste výraznú zmenu vo fungovaní prístroja alebo prístroj nefunguje, ako by mal. Prístroj spadol na zem alebo bol inak poškodený. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu súčasť zariadenia Pri otvorení alebo odstránení krytov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zmontovaní výrobku sa rovnako vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom, ako náhle výrobok znovu zapojíte. V prípade nutného servisného zásahu alebo opravy sa obracajte výhradne na kvalifikovaných servisných technikov. Uvedený symbol na výrobku, jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Za škody vzniknuté nedodržaním tech. návodov a pokynov na inštaláciu a obsluhu neručíme SK
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks