Please download to get full document.

View again

of 97
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Wetenschap is geen wetenschap

Category:

Articles & News Stories

Publish on:

Views: 13 | Pages: 97

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Wetenschap is geen wetenschap Een onderzoek naar de rol van wetenschap in het minderheden- en integratiedebat in de Tweede Kamer. Masterscriptie Wout Scholten Oktober 2011 Utrecht Wetenschap is geen wetenschap
Transcript
Wetenschap is geen wetenschap Een onderzoek naar de rol van wetenschap in het minderheden- en integratiedebat in de Tweede Kamer. Masterscriptie Wout Scholten Oktober 2011 Utrecht Wetenschap is geen wetenschap Een onderzoek naar de rol van wetenschap in het minderheden- en integratiedebat in de Tweede Kamer Master Research in Public Administration and Organizational Science Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Universiteit Utrecht Masterscriptie Oktober 2011 Wout Scholten Studentnummer: Scriptiebegeleider: Dr. A.J. Meijer (USBO) Tweede lezer: Prof. dr. S.G.J. Van de Walle (Erasmus Universiteit Rotterdam) Samenvatting De interactie tussen wetenschap en politiek is een bijna tijdloos thema in het publieke debat, de politiek en de wetenschap. De interactie is echter in beweging en recent wetenschappelijk onderzoek richt zich grotendeels op twee onderwerpen binnen het thema: het gebruik van wetenschappelijk onderzoek in het uiteindelijke beleid en het gebruik van wetenschap in natuurwetenschappelijke beleidsterreinen, zoals het klimaat en het milieu. Dit onderzoek geeft een eerste aanzet om deze theoretische lacune op te vullen door de ontwikkeling van de rol van wetenschap in de politiek in het sociaalwetenschappelijke onderwerp van de integratie van minderheden te onderzoeken. De ontwikkeling die door onderzoekers wordt waargenomen in de interactie tussen wetenschap en politiek is een gelijktijdige politisering van de wetenschap en een verwetenschappelijking van de politiek. Deze twee processen worden gekenmerkt door een verlies aan wetenschappelijke autoriteit, maar juist een toename van het gebruik in de politiek. Daarnaast hebben universiteiten in toenemende mate geen kennismonopolie meer en wordt steeds meer kennis geproduceerd in een samenwerking tussen meerdere partijen. De verwetenschappelijking van de politiek lijkt, ondanks de algemene tendens, niet op te gaan voor het minderheden- en integratiebeleid in Nederland. Dit beleidsterrein is eerder gepolitiseerd dan verwetenschappelijkt. Dit maakt de casus van dit onderzoek extra van belang. Om de ontwikkeling van de rol van wetenschap in de minderheden- en integratiepolitiek te onderzoeken zijn in dit onderzoek meer dan honderd Tweede Kamerdebatten uit de periode 1974 tot 2010 gebruikt. Fragmenten uit deze debatten laten zien hoe politici invulling geven aan de rol van wetenschap in het politieke debat. Om de resultaten te kunnen toetsen zijn de data uit de debatten aangevuld met vijf interviews met (oud-)politici die betrokken zijn geweest bij de minderheden- en integratiepolitiek in de periode Het antwoord op de hoofdvraag hoe heeft de rol van wetenschap zich ontwikkeld in het Nederlandse Tweede Kamerdebat over minderheden en integratie? is onder te verdelen in vier grote lijnen in de rol van wetenschap voor politici in de minderheden- en integratiepolitiek. Ten eerste is de betekenis van wetenschap voor politici veranderd. Waar in de theorie wordt gesproken van een verlies van wetenschappelijke autoriteit blijkt uit dit onderzoek dat de autoriteit van wetenschap zeer broos geworden is. Daarmee wordt bedoeld dat het gezag van wetenschappelijk onderzoek voor verschillende onderzoeken en voor verschillende partijen wisselend wel of juist niet aanwezig is. Dit hangt samen met de boodschap van een onderzoek; is deze wel of niet te gebruiken als argument voor een standpunt? Wetenschap staat niet (meer) of steeds minder gelijk aan een politieke waarheid. Wetenschap staat daarnaast voor politici niet meer gelijk aan het kennen van de waarheid. Politici zien veel mogelijkheden die wetenschap kan bieden, maar ook de beperkingen. Er bestaat de laatste tien jaar onduidelijkheid onder politici wat wetenschap wel en niet kan, maar dat wetenschap, zeker in een sociaalwetenschappelijk onderwerp met een zeer dynamische realiteit, niet de waarheid kan beschrijven is voor de politici in een postnormale samenleving duidelijk. De veranderende betekenis van wetenschap voor politici betreft ook de bronnen van wetenschappelijk onderzoek dat in de minderheden- en integratiepolitiek is gebruikt door de I politici. Universiteiten hebben geen kennismonopolie meer en de door politici gebruikte kennis komt in toenemende mate van andere onderzoeksinstituten zoals commerciële onderzoeksbureaus. De wetenschappelijke kennis die tot de politiek komt is daardoor overvloedig, soms tegenstrijdig en gericht op beleidsproblemen (toegepaste wetenschap) in plaats van op pure wetenschap. Het bovenstaande wordt beïnvloed door de beoordeling van wetenschap door politici. Op het moment dat wetenschappelijk onderzoek in de politiek komt wordt wetenschap niet beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteitscriteria, maar slechts op de politieke bruikbaarheid van het onderzoek. De resultaten van dit onderzoek duiden op een toenemende kritiek van politici op de objectiviteit en onafhankelijkheid van onderzoeken, twee traditioneel belangrijke eigenschappen van wetenschappelijk onderzoek. Politici hebben hiermee echter niet direct kritiek hebben op de wetenschap, maar op de onderzoeken zelf. Objectiviteit en onafhankelijkheid zijn daarmee hun eigen, selectief toegepaste, standaarden voor goed en bruikbaar onderzoek. Ten tweede wordt de rol van wetenschap in de minderheden- en integratiepolitiek in toenemende mate bepaald door een primaat van de politiek. Dit blijkt uit een analyse van de kritiek die politici hebben op onderzoek. Of er kritiek wordt geuit en de mate van kritiek hangen samen met of de boodschap welkom is of niet welkom, bruikbaar of niet bruikbaar. Afhankelijk van partijpolitieke standpunten geven verschillende partijen een verschillende dosis kritiek. Daarnaast wordt in dit onderzoek aangetoond dat het doen of instellen van onderzoek onderwerp kan zijn van het politieke debat. Onderzoek doen wordt op deze manier onderdeel van het politieke spel. Dat past in de ratio van politici die draait om het zoeken van argumenten bij een standpunt in plaats van andersom. Dat in de kritiek en het politieke spel omtrent wetenschappelijk onderzoek de politiek het primaat heeft vindt uiting in de verschillende manieren van omgaan met wetenschappelijk onderzoek door coalitiepartijen en oppositiepartijen. Oppositiepartijen zijn daarin kritischer op onderzoek én ze zetten onderzoeksresultaten juist sterker aan. Deze inconsequente houding is bewijs dat oppositiepartijen, net zo goed als coalitiepartijen, wetenschap als mogelijk middel zien om hun standpunten te onderbouwen, mocht een onderzoek zich daarvoor lenen. Door de overvloed aan onderzoeken en tegenstrijdige onderzoeksresultaten wordt het selectief winkelen steeds meer gefaciliteerd door de wetenschap zelf. Ten derde speelt consensus een belangrijke betekenis in de ontwikkeling van de rol van wetenschap in de minderheden- en integratiepolitiek. Politici dichten wetenschap een belangrijke rol toe in het politieke debat. Ze zijn van mening dat wetenschap een grote bijdrage kan leveren aan goede politiek en goed beleid. Om die belangrijke rol te kunnen vervullen moet een consensus bereikt worden over wat zij, de politici, zien als de werkelijkheid. Die consensus is in toenemende mate verdwenen uit de politiek door enerzijds het in toenemende mate gebruiken van wetenschap voor politieke doeleinden en anderzijds de toenemende mogelijkheden voor politici om selectief te winkelen in wetenschappelijke onderzoeken. Daarnaast is voor politici kennis minder waard als er geen politieke consensus is over het definiëren van de doelen en de problemen. De consensus over de doelen en de problemen in het minderheden- en integratiedebat lijkt af te nemen, waardoor consensus op twee manieren ontbreekt: consensus over het beeld van de integratiewerkelijkheid en het politieke doel (waaronder de gewenste definitie van integratie). II De vierde grote lijn van dit onderzoek is de invloed van de gekozen casus op de rol van wetenschap voor politici. Het begrip minderheden heeft in de politiek vaak de betekenis van electorale minderheden. Het democratische systeem met respect, tolerantie en vertegenwoordiging van deze minderheden zorgt er voor dat absolute waarheden niet goed passen in het systeem. De toevoeging van culturele minderheden lijkt dit alleen maar te versterken. Voor politici moet wetenschap over minderheden ook minderheden bevatten, waardoor wetenschap een representatiefunctie krijgt. Een voorzichtige vergelijking met natuurwetenschappelijke politieke debatten laat zien dat de kennis over minderheden en integratie in extreme mate uit diverse hoeken komt. Dit onderzoek laat niet alleen zien dat de diversiteit aan kennisbronnen toeneemt, maar ook dat een duidelijke hiërarchie in de bronnen van kennis ontbreekt in de casus van dit onderzoek in tegenstelling tot meer natuurwetenschappelijke onderwerpen. De vier belangrijkste resultaten van dit onderzoek leiden tot de overkoepelende conclusie dat er sprake is van een politisering van de wetenschap in de politiek. De politisering van de wetenschap in de politiek wordt gevormd door de vier grote lijnen en bestaat bij de gratie van drie onderdelen: 1) De grote waarde die politici hechten aan wetenschappelijk onderzoek, want zonder die waarde en het gebruik van wetenschap zou het debat slechts gepolitiseerd zijn. 2) De grotere invloed van de politieke ratio bij politici in het gebruik van wetenschappelijk onderzoek. 3) De faciliterende rol van de wetenschap door de politisering en democratisering van de wetenschap, een overvloed aan onderzoeken en een veelvoud aan wetenschappelijke stellingnames. III IV Voorwoord Wetenschap is geen wetenschap is de (door een oud-politicus ingegeven) titel van dit onderzoek en toch is dit onderzoek wetenschap. Althans, het is op zijn minst de bedoeling van deze afstudeerscriptie voor de master Onderzoek in Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht dat het wordt ontvangen en beoordeeld als zijnde wetenschap. Maar wetenschap over wetenschap zorgt voor extra druk. Net als dat een spelfout voor een docent Nederlands fataal is, zal men extra kritisch zijn op een wetenschappelijk onderzoek naar wetenschap. Tenslotte, wat kan je als onderzoeker zeggen over wetenschap als je zelf geen degelijk wetenschappelijk onderzoek uit kunt voeren? Ik heb daarom steeds het gevoel gehad dat ik extra voorzichtig en zorgvuldig moet zijn met dit onderzoek over wetenschap. Soms werd ik daarom ontmoedigd door de hoeveelheid werk die het heeft gekost en die ik vaak nog moest doen, maar het onderwerp heeft me altijd aangemoedigd. Tegelijkertijd is dit onderzoek net zo goed een onderzoek naar een van de vele fenomenen die zich bevinden op het terrein van de bestuurs- en organisatiewetenschap. Alleen is het onderwerp van dit onderzoek hetzelfde als het maatschappelijk instituut waarin het wordt uitgevoerd. Misschien wel gelukkig voor de (over)kritische houding van de lezer ligt de nadruk van dit onderzoek op de politiek, het andere onderwerp van dit onderzoek. Dit onderzoek is, in de vorm van mijn afstudeerscriptie, het (voorlopige) einde van mijn academische carrière. Voor hun bijdrage aan dit onderzoek en daarmee het einde van die carrière ben ik ten eerste dank verschuldigd aan de studenten en begeleiders van de master voor hun sturing en tips in de beginfase van dit onderzoek. Later was die rol weggelegd voor mijn begeleider Albert Meijer (en Steven van de Walle als tweede lezer). Het moet vast niet gemakkelijk zijn geweest om de eerste abstracte ideeën voor het onderzoek te begeleiden tot het onderzoeksrapport dat er nu is. Ik werd naarmate de scriptie vorderde en het einde naderde steeds dankbaarder voor de feedback. Mijn ouders wil ik bedanken voor hun betrokkenheid, soms op afstand, soms dichtbij. Jasper, dank voor die kleine duw in de goede richting. Bijna te laat, maar daarom precies op tijd. Jasmijn, dank voor je steun en geduld. Het onderzoek is vaak bijna af geweest, maar nu echt. Tot slot ben ik de respondenten die bijgedragen hebben aan dit onderzoek zeer erkentelijk. Zij ontvingen mij altijd hartelijk en waren goede gesprekspartners en open informanten. Het doet me deugd dat gedurende het onderzoeksproces de aandacht voor de interactie tussen wetenschap en politiek alleen maar lijkt te zijn toegenomen. Het voedt mijn hoop dat dit onderzoek kan bijdragen aan het publieke, politieke en wetenschappelijke debat over die interactie. Wout Scholten Utrecht Oktober, 2011 V Inhoudsopgave Samenvatting Voorwoord Lijst van gebruikte afkortingen I V IX 1. Inleiding Onderzoeksvragen Definities en afbakening van de kernbegrippen Wetenschap Politiek Ontwikkeling Minderheden- en integratiedebat Relevantie Inleiding op de casus: minderheden en integratie in Nederland Leeswijzer 9 2. Theoretische verkenning: wat is er bekend over de interactie tussen 10 wetenschap en politiek? 2.1 Politisering van de wetenschap Het verlies van wetenschappelijke autoriteit Veranderingen in de (institutionele) wetenschap Waarheid en (politieke) consensus over de waarheid Theorielacune Verwetenschappelijking van de politiek Kennisdemocratie Evidence-based policy Gebruik van wetenschap in de politiek Instituties op de grens van wetenschap en politiek Theorielacune De schurende ratio s van wetenschap en politiek Verwachtingen Methoden Onderzoeksdesign: kwalitatieve casestudie gericht op ontwikkeling Dataverzameling Samenstelling debatten Coderen Interviews Data-analyse Reflectie op de methoden 32 VI 4. Resultaten: hoe politici invulling geven aan de rol van wetenschap De houding van politici tegenover wetenschap Algemene houding politici tegenover wetenschap De ideale wetenschap, kwaliteit en betrouwbaarheid Mogelijkheden en beperkingen van onderzoek Welke rol dichten politici wetenschap toe in relatie tot beleidsvorming en 41 standpuntbepaling? De rol van de overheid in het gebruik van wetenschap Het gedrag van politici in het gebruik van wetenschap De zoektocht naar meer kennis Politiek om wetenschap De gebruikte wetenschap: bronnen en soorten Urgentie en onzekerheid Verschillen binnen de Tweede Kamer Verschil tussen coalitie en oppositie Verschil tussen radicale en gematigde partijen en tussen politieke stromingen Verschil tussen kabinet en parlement Samenvatting: stabiele factoren, trends en patronen Stabiele factoren Trends Patronen Conclusies en discussie Vier grote lijnen Wetenschap is geen wetenschap (meer) Het primaat van de politiek Consensus in de politiek en consensus in de wetenschap De minderheden en integratie Conclusie: de politisering van de wetenschap in de politiek Budgettaire effecten van niet-westerse immigranten Discussie Het normatieve debat: meer of minder wetenschap in de politiek? Wat nu? Mogelijkheden en beperkingen van het onderzoek Wetenschap over wetenschap 73 Bronvermelding 74 Bijlage 1: Gebruikte Handelingen en Kamerstukken VII VIII Lijst van gebruikte afkortingen ACOM Adviescommissie Onderzoek Minderheden AIVD Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst ARK Algemene Rekenkamer ARP Anti-Revolutionaire Partij BVD Binnenlandse Veiligheidsdienst CBS Centraal Bureau voor de Statistiek CD Centrum Democraten CDA Christen-Democratisch Appèl CHU Christelijk Historische Unie CP Centrumpartij CPB Centraal Planbureau CPN Communistische Volkspartij Nederland GPV Gereformeerd Politiek Verbond ISI International Statistical Institute KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen KVP Katholieke Volkspartij LBR Landelijk Bureau Racismebestrijding LPF Lijst Pim Fortuyn MNP Milieu- en Natuurplanbureau PPR Politieke Partij Radicalen PSP Pacifistisch Socialistische Partij PvdA Partij van de Arbeid PVV Partij Voor de Vrijheid RPB Ruimtelijk Planbureau RPF Reformatorische Politieke Federatie SCP Sociaal Cultureel Planbureau SGP Staatkundig Gereformeerde Partij SP Socialistische Partij VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie WRR Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid IX X 1. Inleiding Begin 2010 heeft de PVV een onderzoek laten doen naar de budgettaire effecten van immigratie van niet-westerse allochtonen (Dietvorst en Van der Geest, 2010). In andere woorden, de PVV heeft laten onderzoeken hoeveel publiek geld niet-westerse allochtonen de Nederlandse staat en daarmee de belastingbetaler hebben gekost. De kosten werden berekend op 7,2 miljard euro per jaar (Dietvorst en Van der Geest, 2010, 9). Vooraf aan en naar aanleiding van dit onderzoek is enige ophef ontstaan. De (voor niet-westerse immigranten niet positieve) uitkomst zou volgens sommigen al vaststaan voor het onderzoek uitgevoerd werd de PVV gaf al een schatting voordat het onderzoek klaar was het berekenen van de opbrengsten zou worden genegeerd en het zou ethisch niet juist zijn om de kosten van een groep Nederlandse burgers te berekenen. Ook werd de eigen koers die de PVV voer om haar eigen kennis te vergaren in plaats van dit via de regering te verkrijgen besproken. De PVV-Kamerleden waren namelijk niet tevreden met de cijfers die de regering gaf over dit onderwerp. Dit voorbeeld is niet het enige voorbeeld uit de afgelopen jaren waarin de interactie tussen wetenschap en politiek ter discussie staat. Wetenschappers wordt verweten te politiek betrokken te zijn bij hun onderzoeken en er zijn zelfs incidenten geweest waarin onderzoeksgegevens bewust worden gestuurd (zie het klimaatrapport van het wetenschappelijke VN-klimaatpanel IPCC uit en het gemanipuleerde onderzoek over het hufterige gedrag van mensen die vlees eten (Trouw, )). Politici wordt verweten te weinig of juist te veel af te gaan op wetenschappelijke kennis, waardoor het politieke debat te politiek is of juist te wetenschappelijk wordt. Op die manier staat de interactie tussen wetenschap en politiek van twee kanten onder druk. Door een onderzoek onder onderzoekers van Zonderop en Thomas weten we inmiddels dat sociale wetenschappers in Nederland zich zorgen maken over de afname van hun eigen gezag in de politiek (de Volkskrant, ). De sociale wetenschap is haar gezag en het patent op de waarheid kwijtgeraakt is de conclusie van veel onderzoekers. Sommige wetenschappers zouden zelfs gefrustreerd zijn dat er niet naar hen geluisterd wordt. Deze resultaten bieden een waardevolle inkijk in de beleving van sociale wetenschappers over het gebruik van wetenschap in de politiek, maar het laat niet zien hoe de beschuldigden, de politici, kijken naar de wetenschap. Welke beelden hebben politici over de wetenschap? Hoe gebruiken zij wetenschap in het politieke debat? Het onderzoek van Zonderop en Thomas spreekt daarnaast over een zekere trend in de interactie tussen wetenschap en politiek. De politici die volgens de sociale wetenschappers steeds minder rekening houden met wetenschappelijke bevindingen duiden op een afnemend gezag van de wetenschap. Hier wordt mee gesuggereerd dat de interactie tussen wetenschap en politiek een ontwikkeling doormaakt; vroeger vond de interactie op een andere manier plaats. Toen speelde de wetenschap nog een grote rol van betekenis in de politiek en nu steeds minder. Door die veranderende rol van wetenschap in de politiek te onderzoeken in dit onderzoek wordt de beleving van sociale wetenschappers aangevuld met de rol die politici geven aan wetenschap. 1 In dit rapport zou door de auteurs verkeerd zijn verwezen naar wetenschappelijke rapporten, zou informatie van gekleurde organisaties als Greenpeace en het Wereldnatuurfonds gebruikt zijn en zou belangrijke kennis bewust uit het rapport gelaten zijn. Bovendien was er in sommige gevallen geen sprake van peer-reviewed onderzoek dat in het uiteindelijke rapport was gebruikt. 1 Het terrein waarop de sociale wetenschappers het grootste gat zien tussen hun onderzoeksresultaten en de beleving van politici is de integratie van minderheden. Het is daarom, juist op dit terrein, van belang om te onderzoeken welke invulling politici geven aan de rol van wetenschap in de politiek. Hebben de sociale wetenschappers gelijk dat hun gezag afneemt? Of vindt er juist een verwetenschappelijking van het deba
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks