Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

WIJ WILHELMINA. Extra collecte voor giro 555. Kerkdiensten. Bij de zondagen en de Stille Week 2 april 5e zondag van de veertigdagentijd

Category:

Fan Fiction

Publish on:

Views: 22 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
WIJ WILHELMINA maandelijkse nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht Kerkdiensten WILHELMINAKERK Zondag 2 april u. Ds. Marian van Giezen Kinderkerk Zondag 9
Transcript
WIJ WILHELMINA maandelijkse nieuwsbrief van de protestantse wijkgemeente rond de Wilhelminakerk te Utrecht Kerkdiensten WILHELMINAKERK Zondag 2 april u. Ds. Marian van Giezen Kinderkerk Zondag 9 april u. Palmpasen Ds. Marian van Giezen met medewerking van koor Ensemble Illustre Stille Week In de Stille Week zijn er Vespers in de Nicolaikerk op maandag, dinsdag en woensdag. In de Marcuskerk vinden de vieringen van Witte Donderdag en Goede Vrijdag en de Paaswake plaats. Meer informatie vindt u elders in Wij Wilhelmina. Zondag 16 april u. Eerste Paasdag Ds. Marian van Giezen Kinderkerk Palmpaasstokken maken 8 april Op zaterdag 8 april van uur kunnen kinderen in de Wilhelminakerk Palmpaasstokken komen versieren. Ouders ook welkom! Wél even aanmelden (i.v.m. inkopen) bij Marian van Giezen, of Extra collecte voor giro 555 Zondag 2 april zal een derde collecte worden gehouden, ten bate van giro 555. De komende zes maanden dreigt er hongersnood voor meer dan 20 miljoen mensen in Afrika. Deze mensen lijden aan voedselgebrek en ondervoeding. Alleen al in Zuid-Soedan hebben mensen direct hongersnood en lopen 5 miljoen mensen risico daarop. Bovendien wordt daar tot juli geen regen verwacht. De situatie is dus nijpend. Een maand geleden zijn de samenwerkende hulporganisaties gestart met het openstellen van giro 555 om geld in te zamelen voor noodhulp in ergst getroffen landen: Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië en Jemen. Het zijn bekende beelden van droogte, honger en sterfte. Het geld dat met deze actie wordt ingezameld gaat rechtstreeks naar de hulpprojecten in de regio. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan. ALFRED BOOM Bij de zondagen en de Stille Week 2 april 5e zondag van de veertigdagentijd Vandaag lezen we het verhaal over de opwekking van Jezus vriend Lazarus, de broer van Marta en Maria (Joh. 11, 1 44). Uit het Oude Testament horen we Ez. 37, 1 14 over het dal met de dorre doodsbeenderen, die door Gods adem tot leven gewekt worden. Beide verhalen lopen uit op de verheerlijking van God. Wat kunnen wij zelf beleven aan deze opstandingsverhalen in deze voorbereidingstijd voor Pasen? 9 april Palmpasen Een heel bijzondere dienst: we vieren de intocht van Jezus in Jeruzalem met Palmpasen. De kinderen lopen al zingend in optocht door de kerk met hun versierde Palmpaasstokken. Zie elders in dit blad voor een toelichting op de diensten rond Pasen. Bovendien verleent het koor Ensemble Illustre medewerking aan de dienst. Dit koor van jonge mensen zingt echt de sterren van de hemel (tijdens de Lichtjestocht zongen zij ook in onze kerk)! 1 Campagne 40-dagentijd Stille Week Vespers Nicolaïkerk, uur Maandag 10 april Voorganger ds. Dirk Neven, organist Ko Zwanenburg Lezing Johannes 12:37-50 Geloof en ongeloof Dinsdag 11 april Voorganger ds. Marian van Giezen, organist Ko Zwanenburg Lezing 2 Koningen 5:9-19 Helemaal rein De Campagne van Kerk in Actie om extra geld in te zamelen voor verschillende projecten duurt nog voort tot Palmpasen. U hebt er één project van gezien via een filmpje in de kerk of u hebt erover gelezen in de vorige Wij Wilhelmina nl. het project van Red Paz in Guatemala, waar mensen trainingen krijgen om anders om te gaan met conflicten in dit door geweld, criminaliteit en corruptie geteisterde land. De trainingen helpen mensen om conflicten op te lossen. Ook leren ze over goed burgerschap, mensenrechten en spiritualiteit. Deze op de Bijbel gefundeerde cursussen hebben al heel wat mensen geholpen met het stichten van vrede en het mogelijk maken van verzoening. Ook degenen die hiervan eerst voor zichzelf van geprofiteerd hebben, geven dit nu weer op hun beurt door aan hun omgeving. Dit verdient onze steun via de collecten voor Kerk in Actie in de kerk, of via de spaardoosjes. Ook is er het bankrekeningnummer van Kerk in Actie: NL89 ABNA De spaardoosjes kunt u weer inleveren op zondag 9 april (Palmpasen). NAMENS KERK IN ACTIE, RIET VLIEGER Woensdag 12 april Voorganger ds. Hans Koops, organist Berry van Berkum Lezing Johannes 14:1-14 Plaats voor iedereen Vieringen Marcuskerk, uur, Paaswake uur Witte Donderdag 13 april Voorganger ds. Hans Koops, organist Bram van Oort, Marcuscantorij o.l.v. Karel Demoet Goede Vrijdag 14 april Voorgangers ds. Marian van Giezen en ds. Hans Koops Marcuscantorij o.l.v. Karel Demoet m.m.v. Jeannette van t Veld (orgel en klavecimbel), Eva Euwe, (violone), Rosina Fabius (alt), André Cruz (tenor), Dody Soetanto, (bas) Paaswake 15 april Voorganger ds. Hans Koops, organist Gerben Budding Marcuscantorij o.l.v. Karel Demoet 16 april Pasen in de Wilhelminakerk Met Pasen vieren we de opstanding van Jezus Christus, de overwinning op dood en duisternis. Pasen is het feest van het nieuwe leven. We lezen Ex. 14, 9-14 (het gedeelte dat net voorafgaat aan de doortocht door de Rode Zee) en Joh. 20, 1 18 (de vrouwen ontdekken het lege graf; Maria Magdalena ontmoet de opgestane Heer). Er is veel muziek, een mooi verhaal voor de kinderen en na afloop een feestelijke lekkernij bij de koffie. Welkom! MARIAN VAN GIEZEN Paasjubel Domplein bij zonsopgang Paaszondag 16 april 2017, 6.15 uur. Het is nog donker. Aan het eind van de nacht verzamelen zich honderden mensen op het Domplein. Wij wachten in stilte. Dan trompetgeschal, een gedicht, een lied. Langzaam gloort het morgenlicht en wij lezen het paasevangelie. Ontwaakt! De Heer is waarlijk opgestaan! We bidden en zingen. En bij het U zij de Glorie nemen de klokken van de Domtoren onze jubel over. De Magdalena klok, de kleine klokken, de grote klokken en de allerzwaarste, de Salvatorklok. Het Paasfeest kan beginnen. Wilt u aanwezig zijn bij deze interkerkelijke Paasjubel? Kom dan in alle vroegte naar het Domplein in Utrecht. Wie wil kan aansluiten bij het Paasontbijt in de Domkerk. Van harte welkom (met vrijwillige bijdrage)! 2 Toelichting bij de vieringen in de Stille Week Palmzondag Uit het liturgietijdschrift De Eerste Dag handreiking bij de jaarorde : Palm- en Passiezondag: Heden hosanna, morgen kruisigt Hem (W. Barnard, LB. 556). (.) Deze zin tekent de dubbelheid van Palmzondag: dat is het feestelijke van de intocht, het zwaaien met de palmtakken, de optocht, de opgetogen vreugde: Hij is er, Hij komt! En direct daarna in dezelfde dienst op Palmzondag is het: de passie, het lijden, twee evangeliehoofdstukken lang (Mt ) bij voorkeur integraal gelezen of gezongen en op deze zondag niet nog eens uitvoerig uitgelegd: laat het maar over je komen. (.) Op Palmzondag zwaaien we vrolijk met palmtakken, terwijl we duvels goed weten wat er komt: het ondergaan van lijden en mateloze spot door dezelfde persoon die hier zo koninklijk wordt ingehaald, zo extatisch wordt toegezongen en toegewuifd. Zo hebben we het in de Wilhelminakerk de laatste jaren gevierd: als een dag met twee accenten. Niet omdat ik dat heb bedacht of meegebracht uit de rooms-katholieke kerk, maar omdat het een heel oude traditie is om deze dag zo te vieren. Wanneer je alleen maar het vrolijke intochtgedeelte aan bod laat komen, laat je een wezenlijk onderdeel van Palmzondag liggen. En zeker wanneer je niet vervolgens deelneemt (of kunt deelnemen) aan de viering van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake, maar in één keer overspringt naar de Paasmorgen, mis je veel van de diepgang die in de Stille Week zo belangrijk is. Toch gaan we dit jaar de Palmzondag iets anders invullen, omdat voor veel aanwezigen de overgang van de vrolijkheid van de intocht met palmpaasstokken naar de rauwheid van het lijdensverhaal erg groot blijkt te zijn om mee te maken. We leggen het accent op de intocht (Mt. 21, 1-11), maar dan wél tegen de achtergrond van Psalm 118, waaruit de zin genomen is die nog steeds een belangrijke rol speelt bij de viering van het Avondmaal (in het Sanctus/Benedictus): Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Het Hosanna (uit Psalm 118) dat bij de intocht klinkt, betekent letterlijk: Help nu! (Help toch!) Schenk ons heil! in de vreugde klinkt ook een roep om ontferming door. Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag de drie dagen van Pasen De Paascyclus is één doorgaande viering, waarin steeds weer andere accenten worden gelegd. Op Witte Donderdag breken wij het brood en delen de wijn. Dat doen we omdat Jezus dat heeft voorgedaan. Wat hij deed was met zijn vrienden de pesachmaaltijd houden, viering van de uittocht uit Egypte. Op die manier raken zijn woorden en werken verbonden met het verhaal van bevrijding en uittocht van Israël. Het pesachmaal is een feestmaal. We hebben echt wat te vieren. De kleur is dus wit. Dit jaar lezen we het verhaal van de voetwassing door Jezus. Voeten werden aan het begin van de maaltijd gewassen door een slaaf. Jezus als meester in het dienen! Na de viering van de Maaltijd van de Heer wordt de tafel leeg gemaakt. Het feest is voorbij! In stilte verlaten we de kerk. Goede Vrijdag De ernst van Witte Donderdag zit nog in ons hart. Daarmee doen we het deze dag. Met alle vragen die het ook in ons oproept. Waarom zo? Waarom toch al dat lijden in onze wereld? Leren we er dan niets van? Leren we het dan nooit? Deze avond bidden we voor al diegenen in kerk en wereld die in onze tijd te lijden hebben. Paaswake De paaswake is een wake waarbij het langzaam Pasen wordt. De eerste Christenen vierden Pasen met een nachtwake die tot zondagmorgen duurde en wij hernemen dit gebruik op onze wijze. Dat Gods liefde sterker is dan de dood is een onbegrijpelijk geheim waarvan de leerlingen getuigen en waar mensen al eeuwenlang kracht uit putten. In deze nacht worden wij betrokken bij dit geheim en ontvangen wij ook de kracht van geloof. Zo worden we steeds opnieuw tot ge- tuigen. MARIAN VAN GIEZEN 3 Utrechtse trams in de Huiskamer - 6 april Volgend jaar wordt het nieuwe tracé van de Uithoflijn in gebruik genomen. De enige tramlijn van de stad, die vooral buiten de binnenstad blijft. Dat was tot eind jaren dertig wel anders. Toen doorkruisten maar liefst vijf tramlijnen het hart van de stad. Op donderdagmiddag 6 april komt Bart van Homoet naar de Huiskamer van de Schildersbuurt (Hobbemastraat 41) om beelden te laten zien van de trams van toen. Van de paardentram tot de latere elektrische trams. Houd die datum vrij! Elke donderdagmiddag is er inloop van uur, voor een praatje, een kopje koffie/thee en veel gezelligheid. Meer info bij Riek Smit, Jade geboren Koen, Mirjam en Niva van der Leer hebben begin december afscheid van ons genomen om zich voor vijf jaar in Spanje te vestigen. Ze gaan daar een opvanghuis starten voor meisjes die hier in Nederland zijn vastgelopen. Dat vastlopen kan allerlei oorzaken hebben, maar de meisjes die zij willen opvangen hebben gemeenschappelijk dat het goed voor ze zou zijn om een tijdje uit hun omgeving gehaald te worden om zich goed te kunnen richten op hun eigen gezonde ontwikkeling. Op 1 februari is hun tweede dochter Jade geboren. Onze dochter, kind van God JADE 1 februari 2017 JADE LUZ wijsheid die in rust wordt verzameld Koen, Mirjam & Niva van der Leer Eveline Madelaine geboren 5 april: bezoek Catharijneconvent Op woensdag 5 april kunnen er nog een páár mensen mee naar de tentoonstelling Maria in het Catharijneconvent. We krijgen daar een rondleiding van ongeveer een uur en drinken na afloop een kopje koffie. We treffen elkaar in de hal van het museum om 10 uur. Meld u vandaag nog aan via of De kosten zullen rond de 7 liggen. 4 Expositie Tiny Bontekoe Ons gemeentelid Tiny Bontekoe exposeert momenteel zo n dertig schilderijen in het Diakonessenhuis Utrecht. Het zijn schilderijen op doek (met acrylverf) en aquarellen. Ze zijn te bezichtigen op de afdeling Oncologie, 2e verdieping (als je de lift uit komt in de gang links). De schilderijen hangen er tot eind mei. Ga dat zien! Kerkdictee en Preek van de Leek Op vrijdag 23 juni, de vooravond van de Kerkennacht, is het openingsprogramma in de Domkerk. Dat begint om 19 uur met het Groot Utrechts Kerkdictee, gemaakt door Manon Uphoff. Het thema is Luther. Wie (officieel) wil meedoen kan zich nog aanmelden via Je hoeft er geen wetenschapper voor te zijn! Het inschrijfgeld bedraagt 15. Maximaal 60 mensen kunnen meedoen (maar buiten mededinging meeschrijven vanuit de kerkbanken kan ook). (Ik heb me aangemeld, nadat ik vorig jaar heb proefgedraaid vanuit de kerkbanken. Je hebt sowieso een heel gezellige avond. MvG). Probeer voor de grap eens één van de testjes die op kleine blaadjes in de hal liggen. Na het dictee zal de Preek van de Leek dit jaar worden gehouden door cabaretière Lenette van Dongen. Zeker Rommelmarkt op zaterdag 1 april en 5 mei De maandelijkse rommelmarkt van 4 maart heeft 510,81 euro opgebracht. Best een mooi bedrag. De eerstvolgende rommelmarkt is op 1 april van 11 tot 14 uur. Noteer ook alvast de volgende rommelmarkt op zaterdag 6 mei. We zoeken dan ook weer enkele mensen die een handje willen helpen na afloop of die iets lekkers willen bakken. Er is koffie/thee met iets lekkers erbij, maar zeker ook gezelligheid. Natuurlijk zoeken we ook mensen die een tafeltje willen reserveren om wat spullen te verkopen die u graag kwijt wilt, zoals klein huisraad, speelgoed, boeken, Cd s, puzzels, sieraden. Eventueel, als u dit zelf niet kunt doen is er wel iemand beschikbaar om dit voor u te verkopen. Het niet verkochte gaat weer mee terug naar huis. Boeken kunnen eventueel wel achterblijven in de kerk. Graag van tevoren aangeven of u een tafeltje wilt reserveren. Opgeven bij Riet Vlieger / ROMMELMARKTCOMMISSIE / RIET VLIEGER Begane Grond op pionierstraining Eind maart was de pionierstraining van de Protestantse Kerk. Met een deel van de visiegroep van Begane Grond zijn we daar naartoe geweest. Wat een inspirerende paar dagen waren dat! We volgden workshops, deelden ervaringen met een paar honderd (!) mensen van andere pioniersplekken en hielden samen vieringen. Twee dagen lang vormden we zo een leergemeenschap. Dat concept op zich vond ik al briljant! En dan zit je ook nog eens met mensen die zich allemaal, op verschillende plekken in het land, geroepen voelen mee te bouwen aan Gods Koninkrijk. Meebouwen aan Gods Koninkrijk... En wat betekent dat in Utrecht Oost? Vraagt u zich dit wel eens af? We zouden er een mooi gesprek over kunnen voeren! De komende tijd gaan we intensiever inzetten op het beter leren kennen van de mensen in de buurt. Daarnaast pakken we het plan van een make over van de Huiskamer weer op en hopen daarbij ook een aantal enthousiaste buurtbewoners te betrekken. Dus, is uw/je buurman-vrouw toevallig binnenhuisarchitect, laat het weten! Benieuwd naar de tussenstand van acht jaar pionieren in Nederland? Op de site is een recente rapportage te vinden. Reageren? KRISTEL VAN DER HORST 5 Toekomst van de Marcuskerk Net als de Wilhelminakerk kampt ook de Marcuskerk al jaren met een tekort op het gebied van financiën en vrijwilligers. In enkele gemeenteberaden is gesproken over verschillende scenario s. Daaruit bleek dat de enige toekomstbestendige optie is het samengaan met een andere gemeente. Daarom wordt momenteel onderzocht of de Marcuswijk kan samengaan met de Nicolaïwijk, met de volgende randvoorwaarden: Financieel solide Gelijkwaardige samenwerking Een vaste plek in de wijk voor wijkactiviteiten Oplossing voor het vervoer/parkeer probleem Waarom de Nicolaïwijk? De Nicola ^kerk is de meest voor de hand liggende partner om de volgende redenen: het is een PGU-gemeente, die geografisch grenst aan de Marcuswijk, gelijke (theologische) mentaliteit en liturgie, er is al veel samenwerking, bijvoorbeeld: stille week, musicals, vespers, de soos. Onder begeleiding van gemeenteadviseur Jack de Koster zijn gesprekken gaande. Daaruit is al gebleken dat de Nicolaïkerk de meest gunstige plek is om samen te gaan vieren. In de komende periode zullen verdere stappen gezet worden om te komen tot inhoudelijke en praktische samenwerking. Als inderdaad besloten wordt om beide wijken samen te voegen tot een nieuwe wijk, dan is het streven om dat per 1 januari 2018 in te laten gaan. De intentie is dat beide predikanten aan de nieuwe wijkgemeente verbonden blijven. De Marcuskerk zal worden verkocht. In de loop van dit jaar zal er dan op verschillende momenten aandacht zijn voor het proces van het verlaten van deze kerk. En de Wilhelminawijk dan? Vanzelfsprekend wordt ook gekeken naar het aandeel en het belang van de Wilhelminakerk in dit hele proces. Immers, de Marcus-Wilhelmina is één wijkgemeente. In hoeverre is voor ons eventueel een verdergaande (bestuurlijke) samenwerking in Utrecht Zuid-Oost een optie (met daarin ruimte voor zowel samenwerking als ook eigen beleid op onderdelen)? Of willen/ moeten wij juist proberen om als zelfstandige wijkgemeente verder te gaan? Over deze en andere scenario s wordt momenteel in sectieteam en kerkenraad zorgvuldig en in goed overleg gesproken. MARIAN VAN GIEZEN Blog van Koen en Mirjam februari 2017 Deze maand was een maand waarin de bevalling voorop stond. Alsof ze het wist kwam onze dochter meteen op de eerste dag van februari. Het was wel raar om in een ander land te bevallen en we moesten een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Alles is anders en je leert hierdoor wel echt de cultuur kennen. Want ze zitten niet te wachten op een Nederlander die het net even anders wil. Eind van de week keerden we in de storm terug naar ons huis waar we als gezin bij elkaar waren. Ouders kwamen langs en al snel (iets te snel) stond ik alweer een wandje te schilderen. Want stil zitten in een klushuis is echt een te moeilijke opgave voor mij. We hebben dan ook iets meer gedaan dan alleen een gaatje boren deze maand. De bovenverdieping is op één kamer na, waar alles nog geschilderd moeten worden, klaar. Ook beneden is het plafond bijna af. We wonen bijna in een heel huis. Maar echt klaar..? Dan zijn we denk ik in een blog over drie jaar. De plaatselijke contacten zijn ook weer uitgebreid in deze maand. De burgermeester is op de hoogte van ons werk en volgende week krijgen we Spaanse controle. En zoals dat hier in Galicia gaat zijn er deze maand ook weer veel feestjes geweest waar jong en oud staat te dansen. Een bevolking die elkaar ziet en samen met elkaar leeft. De open en vriendelijkheid is hier groot. Daarnaast leren we dat wat vandaag niet lukt, morgen wel komt. Wat we deze maand niet af hebben, dat komt volgende maand wel. Zoals de buurvrouw ons geregeld vertelt: tranquila. Groet, MIRJAM 6 Wijkmaaltijd Op dinsdag 18 april is er weer een Wijkmaaltijd. Samen kunnen we weer genieten van diverse heerlijke gerechten. De kosten zijn 5,00. Voor dat bedrag krijgt u een hoofdgerecht, een nagerecht en een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. De Wijkmaaltijd begint om uur; de deur van onze gastvrije kerk open om uur. Graag van te voren opgeven bij Bernardine Rensen, telefoon RIEK SMIT Kopij mei Kopij voor het meinummer van Wij Wilhelmina kunt u nog tot uiterlijk maandag 1 mei uur aanleveren op Info Voor meer informatie over de Wilhelminagemeente: radio: Kerkennacht 24 juni 2017 Op zaterdag 24 juni vindt weer de Kerkennacht in Utrecht plaats. De Wilhelminakerk wil opnieuw meedoen in samenwerking met de Aloysiuskerk, de Holy Trinity Anglican Church en De Beiaard (katholiek centrum voor spiritualiteit en geloofsvorming aan de Stadhouderslaan). We starten de Kerkennacht gezamenlijk met een viering in de Antoniuskapel van de Aloysiuskerk om 18 uur. Aan het eind van de avond gaat de Kerkennacht in Holy Trinity door: men wil daar de hele nacht bezig blijven met het (op diverse manieren en met inzet van diverse gastkoren) zingen van de psalmen. Iets bijzonders om (gedeeltelijk) mee te maken! Onze kerk en Huiskamer zullen die avond geopend zijn van tot ongeveer uur. Binnen zal een soort proeverij van onze activiteiten zijn: we laten in het klein zien wat wij te bieden hebben aan kerkelijke en wijkgerichte activiteiten. We denken aan: soos (kaarten maken, spelletjes), wijkmaaltijd (wat kleine hapjes of salades), (mini)rommelmarkt, muziek (op gezette tijden een miniconcert), doorlopende fotopresentatie via de beamer, bijbelstudie rond een psalm en een kunstwerk, filma
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks