Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Will Kymlicka nın Çokkültürcülük Yaklaşımı: Eleştirel Bir Okuma

Category:

Abstract

Publish on:

Views: 0 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Siyaset Bilimi Bilim Dalı Will Kymlicka nın Çokkültürcülük Yaklaşımı: Eleştirel Bir Okuma Derya Çakır Demirhan
Transcript
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Siyaset Bilimi Bilim Dalı Will Kymlicka nın Çokkültürcülük Yaklaşımı: Eleştirel Bir Okuma Derya Çakır Demirhan Yüksek Lisans Tezi Ankara, 2014 WILL KYMLICKA NIN ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK YAKLAŞIMI: ELEŞTİREL BİR OKUMA Derya Çakır Demirhan Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Siyaset Bilimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Ankara, 2014 i ÖZET ÇAKIR DEMİRHAN, Derya. Will Kymlicka nın Çokkültürcülük Yaklaşımı: Eleştirel Bir Okuma, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Çokkültürcülük eğitim, kültür, sanat, dil, edebiyat, siyaset gibi birçok alanda güncel akademik tartışma konularından birisi durumundadır. Ancak, çokkültürcülük tartışmaları ile ilgili önemli bir sorun çokkültürcüğün tek ve herkesçe aynı şekilde yorumlanan net bir kavram olmamasıdır. Bu noktada tek bir çokkültürcülük değil çokkültürcülükler tartışmasından bahsetmek mümkün olmaktadır. Çokkültürcülük tartışmaları ile ilgili önemli bir nokta çokkültürcülüğün siyasal yansımasının ne olduğu ya da başka bir ifade ile çokkültürcü bir siyasi yapının somut karşılığının ne olduğu sorusudur. Bu noktada birkaç düşünür ile sınırlı bir çokkültürcülük tartışması ile karşılaşılmaktadır. Will Kymlicka, çokkültürcülüğün siyasi yansıması üzerine düşünen ve bu konuda eserleri refarans noktası olan önemli bir isimdir. Bu tez çalışması Will Kymlicka nın çokkültürcülük yaklaşımının eleştirel bir okumasını yapmak üzere tasarlanmıştır. Bu çalışmanın amacı Will Kymlicka nın çokkültürcülük yaklaşımının nasıl bir siyasi yapı öngördüğü sorusundan hareketle çokkültürcülüğün bugünün toplumları için bir çözüm olabilecek bütünlüklü ve çelişkisiz bir yaklaşım olup olmadığını sorgulamaktır. Çalışma bu doğrultuda üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde çokkültürcülüğün tanımı ve çokkültürcülüğe yönelik farklı yaklaşımlara, çokkültürcülüğün tarihsel arka planına, çokkültürcülüğün siyasi yansımaları ve liberalleşmesi konularına yer verilmiştir. İkinci bölümde Will Kymlicka nın çokkültürcülük yaklaşımı detaylı bir şekilde sunulmuştur. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise Will Kymlicka nın çokkültürcülük yaklaşımı, liberalizm, çokkültürcülük ve siyasal çözüm sunabilme bağlamında değerlendirilmeye çalışılmıştır. Anahtar Sözcükler Will Kymlicka, Çokkültürcülük, Ana akım çokkültürcülük, Radikal-eleştirel çokkültürcülük, Liberal çokkültürcülük. ii ABSTRACT ÇAKIR DEMİRHAN, Derya. Will Kymlicka s Multiculturalism Approach: A Critical Perspective, Master s Thesis, Ankara, Multiculturalism is a widely popular issue in the discussions of many academic areas such as education, culture, art, politics and linguistics. The problem with multiculturalism is that there is not one single definition encompassing all the meanings attributed to the term. This means that there are various conflicting approaches and definitions on multiculturalism. At that point, it is possible to talk about the issue of multiculturalisms not just multiculturalism. One important question about multiculturalism is on the political aspect of it. Unlike the variety of approaches to multiculturalism, the political reflection of it is a neglected issue. There are very few theorists thinking on the political aspect of multiculturalism. Will Kymlicka having many works on multiculturalism is a significant one of them. The study aims at questioning the political perspective of Will Kymlicka s multiculturalism in respects of its coherency with liberalism and multiculturalism and its potentiality to provide solution to the problems of contemporary societies. The study consists of three main parts. The first part of the study focuses on the definition of multiculturalism, variety of approaches towards the meaning of it, the historical background of multiculturalism and the liberalization process of it. The second part is on the multiculturalism approach of Will Kymlicka and it gives detailed information about it. The last part is the evaluation of Will Kymlicka s multiculturalism questioning its consistency with liberalism and multiculturalism and its potentiality to provide solutions to the current problems of contemporary societies. Key Words Will Kymlicka, Multiculturalism, Mainstream multiculturalism, Radical-critical multiculturalism, Liberal multiculturalism iii İÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY... i BİLDİRİM... ii ÖZET... iii ABSTRACT... iv İÇİNDEKİLER... v GİRİŞ BÖLÜM ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: TANIMI VE TARİHSEL ARKAPLANI ÇOKKÜLTÜRCÜLÜĞÜN TANIMI VE TANIMINA YÖNELİK FARKLI YAKLAŞIMLAR ÇOKKÜLTÜRCÜLÜĞÜN TARİHSEL ARKA PLANI ÇOKKÜLTÜRCÜLÜĞÜN SİYASAL YANSIMALARI VE ÇOKKÜLTÜRCÜLÜĞÜN LİBERALLEŞMESİ BÖLÜM WILL KYMLICKA NIN ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK YAKLAŞIMI WILL KYMLICKA NIN KURAMININ GENEL HATLARI VE AMACI Will Kymlicka nın Amacı Gruplara Özgü Haklar Tanımı Toplumsal Kültür WILL KYMLICKA NIN ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK YAKLAŞIMI VE LİBERALİZM BAĞLAMINDA TEMEL TARTIŞMA KONULARI Toplumsal Kültür ve Göçmenler İyi İhmalcilik İlkesi Adalet ve Azınlık Hakları Eşitlik Eleştirisi ve Savunusu Liberal Hoşgörü ve Sınırları Liberal Olmayan Gruplar Konusu KYMLICKA YA YÖNELİK ELEŞTİRİLER VE ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK KURAMINI GELİŞTİRMESİ Eleştiriler ve Savunuları Kymlicka nın Çokkültürcülük Kuramını Geliştirmesi... 56 iv Çokkültürcülüğün Aşamaları Komüniteryen Anlamda Çokkültürcülük Liberal Anlamda Çokkültürcülük Ulus Oluşturma Sürecine Bir Yanıt Olarak Çokkültürcülük Gruplara Özgü Vatandaşlığın Beş Modeli Ulusal Azınlıklar Göçmenler Etno-Dinsel Gruplar Metikler Afrikalı Amerikalılar BÖLÜM WILL KYMLICKA NIN ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK YAKLAŞIMININ ELEŞTİRİSİ GRUPLARA ÖZGÜ VATANDAŞLIK VE ELEŞTİRİSİ GRUPLARA ÖZGÜ HAKLAR VE ELEŞTİRİSİ KÜLTÜREL GRUPLARA MÜDAHALE KONUSU VE ELEŞTİRİSİ TOPLUMSAL KÜLTÜR VE ELEŞTİRİSİ SONUÇ KAYNAKÇA... 86 1 GİRİŞ Bugün eğitim, kültür, sanat, dil, edebiyat, siyaset gibi birçok alanda karşılığı ve tartışma alanı olan çokkültürcülük, günümüzün yeni meşrulaştırıcı aracı olarak, tüm çelişkileri ve farklı yorumları ile birlikte akademik dünyamızda hatırı sayılır bir tartışma alanı yaratmıştır. İsteyerek ya da istemeyerek hepimiz çokkültürcü (Glazer, 1997) olduğumuz bugün, aynı çokkültürcülükten mi bahsediyoruz sorusu önem kazanmaktadır. Bahsettiğimiz şey, tek ve herkesçe açık net bir tanımı olan bir çokkültürcülük müdür? Yoksa bugün çokkültürcülükler karmaşası içerisinde hepimiz kendi çokkültürcülüğümüzü tanımlama ihtiyacı ve çabası içerisinde miyiz? Çokkültürcülük bugünün toplumlarını açıklamaya yetecek bir kuram mıdır? Çokkültürcülük modern, postmodern ya da tersine modern (Zizek, 1997) midir? Çokkültürcülük liberalizmin krizi mi yoksa kurtarıcısı mıdır? (Barry, 2001; Kukathas, 1995; Kymlicka, 1995; Parekh, 2006) Küçük burjuva eklektisizmi ya da tüketim kültürünün bizzat kendisi midir? (Martin, 1998; Matustik, 1998) Çokkültürcülük azınlık haklarının liberal teorisi midir? (Kymlicka, 1995) Yoksa kapitalizmin ideolojisi midir? (Zizek, 1997) Çokkültürcülük geçici bir çözüm mü yoksa dönüşümcü bir çare midir? (Fraser, 1998) Çokkültürcülük feminist mi yoksa anti feminist midir? (Okin, 1999) Çokkültürcülük nedir? Mevcut tartışma ortamında, herkesin üzerinde uzlaşmış olduğu bir çokkültürcülük tanımından bahsetmek imkânsız görünmektedir ancak çok net olan bir durum vardır ki, bugün birçok düşünür açıkça savunarak ya da savunmayarak farklı çokkültürcülük tanımları yapmakta ve bu tanımlar bağlamında mevcut toplumsal sorunlara çözüm getirmeye çalışmaktadırlar. Çokkültürcülüğün tanımı üzerindeki çoğulluk, çokkültürcülüğün siyasi yansımaları söz konusu olduğunda yerini dar bir tartışma alanına bırakmaktadır. Siyasal anlamda çokkültürcülük tartışmaları başta liberalizme yönelik eleştirilere cevap verme çabasından yola çıkarak liberal bir tartışma konusuna dönüşmüştür. Çokkültürcülük nedir? sorusuna verilen cevapların çeşitliliği karşısında, Çokkültürcülüğün siyasi yansıması nedir?, ya da Çokkültürlü bir toplumun siyasi yapısı nasıl olmalıdır? sorularına verilen cevaplar bir ya da iki liberal düşünürün ötesine geçmemiştir. 2 Bu tez çalışmasının temel amacı, Will Kymlicka nın çokkültürcülük yaklaşımı üzerinden çokkültürcülüğün bütünlüklü siyasi bir çözüm teşkil edip etmediğini tespit etmeye çalışmaktır. Will Kymlicka siyasi anlamda çokkültürcülüğün çerçevesini oluşturmaya çalışan ve bu konuda şuana kadar yazılan en geniş kapsamlı teoriye sahip olan düşünürdür. Kymlicka vatandaşlık, özyönetim, ya da temsil hakları gibi konularda detaylı birtakım savlar öne sürerek çokkültürcülük idealine somut bir siyasi karşılık yaratma çabası içerisine girmiştir. Düşünür 1989 yılından başlayarak çokkültürcülük üzerine yazmış olduğu kitap ve makaleleri ile çokkültürcülük literatürüne çok sayıda eser kazandırmıştır. Ancak bu durum, çokkültürcülüğün siyasi bir çözüm olup olmadığı noktasında, Kymlicka nın çokkültürcülük yaklaşımının doğrudan ya da tartışmasız bir ölçüt olduğu anlamına gelmemektedir. Will Kymlicka nın çokkültürcülük üzerine yazılmış birçok eseri vardır ve bugün çokkültürcülük üzerine düşünen ve eser veren herkesin gerek eleştirel gerek destekleyici bir tutum içerisinde olsun, Will Kymlicka nın çokkültürcülük yaklaşımından bahsetmesi bir zorunluluk halini almıştır. Bu nedenle, bu tez çalışmasında çokkültürcülük üzerine çalışmalar yapan birçok düşünür arasından Will Kymlicka nın görüşleri üzerinde durulmaktadır. Kymlicka söz konusu literatürde referans gösterilen en temel düşünürdür. Türkçe de dâhil olmak üzere birçok dilde çokkültürcülük üzerine yazılan çalışmalarda kuramsal çerçeveyi Will Kymlicka nın yaklaşımı oluşturmaktadır. Çokkültürcülüğün siyasal yansıması üzerine düşünenler çoğunlukla liberal düşünürler ve liberal düşünürler arasında da çokkültürcülük politikasının çerçevesini en kapsamlı şekilde çizen düşünürün Will Kymlicka olduğu belirtilmelidir (Mason, 2007; Yack, 2002). Dolayısıyla mevcut durumda çokkültürcülüğün siyasi yansımaları üzerinde düşünsel ürünler verebilmek için Will Kymlicka dan bahsetmek bir zorunluluk halini almaktadır. Will Kymlicka nın bu tezin odak noktasını oluşturmasının bir diğer nedeni, düşünürün çokkültürcülük yaklaşımının çokkültürcülüğün kendi iç çelişkisi ile paralel çelişkilere sahip olmasıdır. Kymlicka nın kuramındaki çelişkilerden bahsetmek, aynı zamanda genel olarak çokkültürcülük içerisindeki çelişkileri açığa çıkarması bakımından önemlidir. İşte bu bağlamda, Will Kymlicka nın çokkültürcülük yaklaşımının eleştirel bir okuması yapılan bu çalışmada, düşünürün çokkültürcülük yaklaşımının sonuçları 3 üzerinde fikir yürütülmeye çalışılmıştır. Bu tez çalışmasında işlenilen alt konulardan birisi Will Kymlicka nın yaklaşımının çokkültürcülük olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin tartışmalı olması durumudur. Bu durumun nedeni liberal kültürün esas alınması ve sorgulanmamasıdır. Kymlicka nın çokkültürcülük yaklaşımından hareketle bu tezin varmaya çalıştığı nokta, çokkültürcülüğün kendi iddiası ile uyumlu, bütünlüklü siyasi bir karşılığının henüz oluşturulamamış olduğudur. Çalışmada Will Kymlicka nın çokkültürcülük anlayışı temel alınarak ya da doğru olarak kabul edilerek bir sonuca ve/veya analize ulaşılmaya çalışılmamış, aksine bu anlayışın sınırlılıkları ve çelişkileri üzerinden çokkültürcülüğün siyasi bir çözüm olup olmadığı konusunda fikir yürütülme çabasında olunmuştur. Bu tez çalışmasının, konusu ve metodu bakımından özgün bir çalışma olduğu düşünülmektedir. Yapılan kaynak analizinden çıkan sonuca göre, öncelikle çokkültürcülük konusunda yazılmış toplamda sekiz tezin bulunduğu tespit edilmiştir. 1 Bu tezlerin birisi İngilizce, diğer yedisi Türkçe olarak kaleme alınmıştır. Tezlerin hemen hemen tamamında belirli bir çokkültürcülük yaklaşımı kuramsal bir çerçeveye dayandırılarak bu kuramsaldan hareketle çeşitli durum ve olgu analizleri yapılmıştır. Söz konusu durum analizlerinin daha çok Batılı ülkelerde yaşayan göçmenler üzerine yoğunlaştığı görülmüştür. Bu çalışmaların çoğunda ana akım çokkültürcülük, ya da diğer bir ifade ile liberal çokkültürcülük temel alınarak göçmenlerin mevcut durumlarının çokkültürcülük ölçütüne referansla değerlendirildiği tespit edilmiştir. 1 Özhan, İmran, Farklılaşmanın Özel Görünümleri Olarak Çokkültürlülük ve Çokkültürcülük, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2006; Kalaycı, Hüseyin, Kanada-Quebec Sorunu. Çokkültürcülük, Kendi Kaderini Tayin, Milliyetçilik ve Federalizm, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora, 2007; Erzurumlu, Sevgi, Çokkültürcülük Politikası ve Kanada'da Çokkültürcülük, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2008; Durdu, Zafer, Türkiye de Küreselleşmenin Siyasal-Kültürel Etkileri: Çokkültürcülük-Ulusal Kültür (Ege-Muğla Üniversitesi Örneği), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora, 2009; Bekaroğlu, Edip Asaf, Hollandalı, Yarı-Hollandalı ve Hollandalı Olmayan: Hollanda'da Çokkültürcülük ve Müslüman Azınlıklara Yönelik Politikalar, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora, 2010; Barın, Taylan, Çokkültürcülük Teorisi ve Ulus-Devlet Anlayışına Etkileri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2011; Ceceli Köse, Sezen, Çokkültürcülük Politikalarından Entegrasyon Politikalarına Geçiş: Hollanda daki Türkiye Kökenli göçmenler Üzerine Bir İnceleme, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2012. 4 Tez çalışmasında tek bir çokkültürcülük tanımı merkeze alınarak sonuca ulaşılma amacı taşınmamıştır. Bu durum, çalışmanın özgün yanlarından birisini teşkil etmektedir. Tez kapsamında ana akım çokkültürcülük algısının yanı sıra eleştirel yaklaşımlara da yer verilmiş ve kavramı tanımlamanın ve herkes tarafından kabul edilen bir çokkültürcülük tanımına ulaşmanın zorluğundan bahsedilmiştir. Bugün çokkültürcülük tartışmalarının, benzer bir şekilde, temel sorunu tutarlı bir çokkültürcülük kuramının var olmamasına rağmen, bu kuramı pratikte uygulama çabası içerisine girilmesidir. Öyle ki, çokkültürcülük sözcüğünü duymaya oldukça fazla alışılmış olunsa da, çokkültürcü bir siyasi yapı içerisinde nelerin beklenebileceği ya da ne gibi sorunlarla karşılaşılacağı konusunda somut bir kavrayış bulunmamaktadır. Çalışmanın, çokkültürcülük konusunda Türkçe literatürde yer almayan kimi tartışmalara referans vermesi bakımından da özgün bir yer teşkil ettiği düşünülmektedir. Örneğin çalışmada, eleştirel çokkültürcülük konusunda Martin J. Beck Matustik ya da Bill Martin gibi düşünürlerin görüşlerine yer verilmiştir. Dolayısıyla tezin farklı perspektiflerden, farklı çokkültürcülük yaklaşımları sunması bakımından anlamlı olacağı söylenebilir. Gelinen noktada çalışmanın siyaset kuramına katkısından bahsetmek mümkündür. Bu tez çalışmasının, son yıllarda tüm alanlarda ve doğru orantılı olarak siyaset biliminde tartışılan ve popülerleşen çokkültürcülük konusunda kavramsal netlik aramak ve tutarlı bir siyasi yapının izini sürmeye çalışmak bakımından siyaset kuramına katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Tez çalışması üç bölümden oluşmaktadır. Genel hatları ile ilk bölümde çokkültürcülüğün anlamı, kapsamı ve işlevi konularında farklı yaklaşımlara yer verilerek çokkültürcülük tartışmalarının çeşitliliği hakkında bilgi sunulmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde çokkültürcülüğün somut siyasal karşılığının ne olması gerektiği konusuna odaklanan ve çalışmanın önemli bir bölümünü oluşturan Will Kymlicka nın çokkültürcülük yaklaşımı detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde Will Kymlicka nın çokkültürcülük yaklaşımının liberalizm ve çokkültürcülükle olan çelişkisi ve yaklaşımın siyasi sınırlılıkları ile ilgili analizlere yer verilmiş ve bu noktada günümüz toplumlarında çokkültürcülüğün bir çözüm olup olmadığı sorusuna cevap aranmıştır. 5 Daha ayrıntılı ele alındığında, çalışmanın birinci bölümünde ilk olarak çokkültürcülüğün genel bir tanımına yer verilmiş, çokkültürlülük ve çokkültürcülük kavramları arasındaki fark vurgulanmaya çalışılmıştır. Daha sonra çokkültürcülüğün ne olduğu konusunda düşünürlerden farklı tanımlar gelmesine neden olan konulardan birisi olarak kültürel farklılık kavramına değinilmiştir. Hiç şüphesiz çokkültürcülük farklı kültürel grupların biraradalığına işaret edecektir. Ancak, hangi grupların kültürel olarak adlandırılacağı konusu oldukça tartışmalıdır. Bu tartışmalı durum ile bağlantılı olarak çokkültürcülüğün tanımı ve kapsamı üzerinde kültürel grupların farklı tanımlarından kaynaklanan bir çeşitlilik söz konusudur. Bu noktada, çokkültürcülüğün farklı şekillerde tanımlanmasının nedenleri arasında ele alınan ilk konu, kültürel kimliklere ilişkin yaklaşımlar olmuştur. Bazı düşünürler tarafından feminist, gey, lezbiyen gibi tercih edilen kimlikler kültürel kimlik olarak kabul edilirken, bazı düşünürler tercih edilen kimliklerin kültürel olamayacağını, dolayısıyla çokkültürcülük unsuru olarak görülemeyeceklerini savunmuşlardır. Bu tartışma bağlamında kimliklerin tercih temelinde kültürel bir boyuta ulaşacağını ele alan düşünürlerin örneklendirilmesi amacıyla Iris Marion Young, öte yandan kültürel olarak değerlendirilemeyecekleri üzerine yoğunlaşan düşünürlere örnek olarak ise Bhikhu Parekh in görüşlerine yer verilmiştir. Bu tartışma, çokkültürcülüğün kapsamı ile ilgili uzlaşmayan iki farklı görüş ve dolayısıyla iki farklı çokkültürcülük tanımı sunmaktadır. Çokkültürcülük üzerinde farklı tanımlar yapılmasına imkân veren ikinci konu, çokkültürcülüğü kültürel melezleşme karşısında gören yaklaşımdan kaynaklanmaktadır. Çokkültürcülük ile ilgili genel kanı kültürlerin değişmeden birarada bulunabileceği yönündedir. Ancak Jan Nederveen Pieterse nin bir tür kültürel melezleşme olarak şekillenen çokkültürcülük yaklaşımı, çokkültürcülüğün tanımı ile ilgili olarak kültürlerin değişmeden bir aradalığına yönelik genel kanı ile çelişen bir duruma dikkat çekmektedir. Bu çelişki bağlamında, kültürel değişim konusu üzerinden gelişen iki farklı çokkültürcülük tanımı ortaya çıkmaktadır. Çalışmada çokkültürcülüğün farklı tanımları ile ilgili değinilen üçüncü konu, çokkültürcülük ve kültürlerarasılık ilişkisi üzerinden geliştirilen çokkültürcülük tanımıdır. Bu tanımda kültürlerarasılığın etkili olmayacağı yerlerde bir çözüm olarak düşünülen çokkültürcülük, hiç şüphesiz çokkültürcülüğü kültürel hiyerarşiden bağımsız 6 tanımlayan birçok yaklaşım ile çelişecektir. Bu bağlamda Charles Taylor ın çokkültürcülük açıklamasına ve kültürlerarasılık fikrine yer verilmiştir. Farklı çokkültürcülük yaklaşımlarını ortaya çıkarması açısından çalışmada, bir başka tartışma noktası olarak kültürel gruplara müdahale konusuna değinilmiştir. Bu bağlamda her ikisi de liberal olan ancak liberalizmi farklı yorumlayan iki farklı düşünür olarak Chandran Kukathas ve Will Kymlicka nın çokkültürcülük yaklaşımları ele alınmıştır. Çalışmada çokkültürlülüğe ilişkin dört farklı yaklaşımın yanı sıra, çokkültürcülüğe sadece belirli noktalarda ters düşen değil, genel anlamı ile eleştirel yaklaşan düşünürlerin çokkültürcülük tanımlarına da yer verilmiştir. Çokkültürcülüğe eleştirel yaklaşan düşünürler, ana akım çokkültürcülük olarak kabul edilen popüler yorumlarla oldukça çelişen iddialar ortaya atmışlardır. Ana akım çokkültürcülüğü tüketici, çokortaklı, geçici çare ya da kapitalist olarak nitelendiren ve eleştiren düşünürler bu noktada ya çokkültürcülüğü tamamen reddetmeyi tercih etmişler, ya da onun yerine direnişçi ya da dönüşümcü çokkültürcülük önerilerinde bulunarak ana akım çokkültürcülüğe alternatif çokkültürcülük tanımları ortaya koymuşlardır. Çalışmanın birinci bölümü üç aşama üzerinden kaleme alınmıştır. Bu doğrultuda öncelikle farklı çokkültürcülük tanımları üzerinde durulduktan sonra ikinci aşamada bazı tarihsel dinamiklerin izi sürülerek, bugün çokkültürcülüğün neden tartışılmakta olduğu sorusuna cevap aranmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda I. Dünya Savaşı sonrası azınlık hakları, II. Dünya Savaşı sonrası evrensel insan hakları ve Soğuk Savaş dönemi ve/veya sonrası çokkültürcülük şeklinde bir sınıflandırmaya giden açıklamaya yer verilmiştir. Yine aynı sorunsalı bu kez kültürel görececilik, dol
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks