Please download to get full document.

View again

of 42
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Wprowadzenie Determinanty kursu walutowego Kursy równowagi i kryzysy walutowe Strategia kursowa Podsumowanie. Michaª Brzoza-Brzezina

Category:

Graphic Art

Publish on:

Views: 7 | Pages: 42

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Szkoªa Gªówna Handlowa Rozkªad jazdy 1 Wprowadzenie 2 Determinanty kursu walutowego 3 Kursy równowagi i kryzysy walutowe 4 5 Podsumowanie Wprowadzenie polega na prowadzeniu polityki pieni»nej w oparciu
Transcript
Szkoªa Gªówna Handlowa Rozkªad jazdy 1 Wprowadzenie 2 Determinanty kursu walutowego 3 Kursy równowagi i kryzysy walutowe 4 5 Podsumowanie Wprowadzenie polega na prowadzeniu polityki pieni»nej w oparciu o usztywnienie kursu walutowego. Przykªady: Dania - parytet centralny wzgl dem euro z przedziaªem waha«+/- 2,25% Buªgaria - currency board wzgl dem euro Wprowadzenie Popularne do lat 80. XX w. Pó¹niej kryzysy walutowe - upªynnienie lub currency board/ unia walutowa Wi cej korzy±ci przynosz maªym gospodarkom I tam te» cz ±ciej spotykane Rozkªad jazdy 1 Wprowadzenie 2 Determinanty kursu walutowego 3 Kursy równowagi i kryzysy walutowe 4 5 Podsumowanie Zmiany kursu - denicje Pod wpªywem siª rynkowych: Aprecjacja: wzrost warto±ci waluty (spadek E) Deprecjacja: spadek warto±ci waluty (wzrost E) Decyzj administracyjn : Rewaluacja: zwi kszenie warto±ci waluty (spadek E) Dewaluacja: zmniejszenie warto±ci waluty (wzrost E) Kurs nominalny i realny O konkurencyjno±ci eksportu i importu decyduj zmiany kursu nominalnego oraz inacja w kraju i za granic. Realna aprecjacja (deprecjacja): wzrost (spadek) warto±ci waluty krajowej po uwzgl dnieniu stóp inacji w kraju i za granic. RER t E t P t P t = RER t E t + Π t Π t Kurs realny mo»e by deowany ró»nymi cenami (np. CPI, PPI, ULC). Kurs efektywny to kurs koszykowy, liczony wzgl dem gªównych partnerów handlowych. Kurs nominalny i realny w Polsce Rysunek : RRealny i nominalny kurs zªotego w latach wysokiej i niskiej inacji ródªo: Eurostat Deator Rysunek : Realny efektywny kurs walutowy deowany indeksem cen konsumpcyjnych i indeksem jednostkowych kosztów pracy ródªo: Eurostat Kurs realny a konkurencyno± Rysunek : Realny efektywny kurs walutowy deowany indeksem jednostkowych kosztów pracy ródªo: Eurostat Kurs realny a konkurencyno± Rysunek : Realny efektywny kurs walutowy deowany indeksem jednostkowych kosztów pracy ródªo: Eurostat Teorie ksztaªtowania si kursów walutowych 1 Kurs jako cena 2 Teoria parytetu siªy nabywczej 3 Teoria parytetu stóp procentowych Kurs jako cena Rynek walutowy to rynek jak ka»dy inny O cenie (kursie) decyduj poda» i popyt Sprzeda» waluty powoduje deprecjacj (wzrost E), kupno aprecjacj (spadek E). Teoria parytetu siªy nabywczej Takie same dobra powinny kosztowa w dwóch krajach tyle samo. Wady: P t = E PSN t P t E PSN t = P t P t nie wszystkie dobra podlegaj wymianie mi dzynarodowej koszty transportu bariery celne na kurs wpªywaj nie tylko rozliczenia importowo - eksportowe, ale równie» nansowe Teoria parytetu siªy nabywczej W dªugim okresie teoria parytetu siªy nabywczej cz sto dziaªa. Teoria PSN implikuje staªy kurs realny: Wady: P t = E PSN t P t RER t = 1 nie wszystkie dobra podlegaj wymianie mi dzynarodowej koszty transportu bariery celne na kurs wpªywaj nie tylko rozliczenia importowo - eksportowe, ale równie» nansowe Teoria parytetu siªy nabywczej - badania empiryczne Rysunek : Realne kursy walutowe wzgl dem USD oraz 20 krajów ródªo: Taylor (The Review of Economics and Statistics, February 2002, 84(1): ) Odchylenia od parytetu siªy nabywczej W krótkim i ±rednim okresie mo»e wyst powa znaczne przewarto±ciowanie/ niedowarto±ciowanie. E t E PSN t = E tp t P t Przewarto±ciowanie: E t E PSN t P t E t P t Odchylenia od parytetu siªy nabywczej empirycznie Rysunek : Przewarto±ciowanie/ niedowarto±ciowanie walut wzgl dem euro (na podstawie PSN) ródªo: redniookresowe odchylenia od parytetu siªy nabywczej Wa»na korekta: ceny dóbr niepodlegaj cych wymianie mi dzynarodowej s ni»sze w krajach ubogich. Kursy walutowe b d w nich sªabsze ni» wskazuje PSN. Ta korekta znacz co poprawia wªasno±ci teorii PSN. Parytet stóp procentowych Stopy procentowe w dwóch krajach powinny by równe z dokªadno±ci do oczekiwanych zmian kursu walutowego i premii za ryzyko. i t = i t + E e t+1 E t E t + ρ t Zakªócenie równowagi (np. podniesienie stóp procentowych) powoduje przepªywy kapitaªowe i zmian kursu. Determinanty - podsumowanie Na kurs wpªywa bardzo du»o czynników Wszystko za po±rednictwem poda»y i popytu na rynku walutowym Tak»e bank centralny - interwencje Kurs nie jest cen lepk - reaguje bardzo szybko (du»a rola oczekiwa«) Kursy s bardzo trudne do prognozowania Rozkªad jazdy 1 Wprowadzenie 2 Determinanty kursu walutowego 3 Kursy równowagi i kryzysy walutowe 4 5 Podsumowanie Kurs równowagi Jedna z kluczowych koncepcji równowagowych w makroekonomii. Brak jednej denicji. St d ró»ne koncepcje mierzenia. Najbardziej popularne: Kurs wg PSN (skorygowany o ró»nice w PKB per capita) Fundamental equilibrium exchange rate (FEER) teoretyczny poziom kursu zapeniaj cy równowag wewn trzn i zewn trzn (Williamson 1994) Behavioral Equilibrium Exchange Rate (BEER) kurs równowagi zale»y od czynników dªugookresowych (NFA, PKB p.c., ró»nica stóp realnych) (Clark & MacDonald 1999) Miara ankietowa np. deklarowany kurs progowy przy którym eksport staje si nieopªacalny Fundamentalny kurs równowagi Równowaga wewn trzna (IE) - wy»szy popyt krajowy musi by równowa»ony ni»szym popytem zagranicznych (silniejszym kursem) tak by domkni ta byªa luka popytowa Równowaga zewn trzna (EE) - wy»szy popyt krajowy musi by równowa»ony sªabszym kursem, tak by X t = M t (wersja uproszczona) Uwaga: wzrost kursu = aprecjacja ródªo: Rubaszek (2008) wg Rosenberg (1996) Kryzysy walutowe Kryzys walutowy zaªamanie systemu nansowego i/ lub gospodarczego spowodowane nagªym osªabni ciem (deprecjacj b d¹ dewaluacj ) kursu walutowego. Wybuchowi kryzysu walutowego sprzyjaj sztywne systemy kursowe: mo»liwo± znacznego odchylenia kursu rynkowego od kursu równowagi mo»liwo± znacznego zadªu»enia podmiotów w walutach obcych (brak ryzyka kursowego). Kryzysy walutowe c.d. Potencjalne bezpo±rednie przyczyny zaªamania kursu: niezrównowa»one nanse publiczne nierównowaga zewn trzna (wysoki decyt obrotów bie» cych) oczekiwanie zaªamania kursu etc. Zaªamanie kursu powoduje niewypªacalno± podmiotów zadªu»onych w walutach obcych niewypªacalno± banków niewypªacalno± kontrahentów spadek popytu i poda»y. Szerzej - zob. np Glick & Hutchinson (2011) Currency crises Kryzysy walutowe a kryzysy bankowe Kryzysy walutowe a PKB Rozkªad jazdy 1 Wprowadzenie 2 Determinanty kursu walutowego 3 Kursy równowagi i kryzysy walutowe 4 5 Podsumowanie Schemat transmisji Determinowanie kursu walutowego przez bank centralny Wyznaczenie parytetu centralnego Interwencje walutowe Niespójny trójk t Wa»ne ograniczenie: Przy swobodzie przepªywów kapitaªowych nie mo»na jednocze±nie kontrolowa kursu walutowego i prowadzi autonomicznej polityki pieni»nej. Sposób na obej±cie: interwencje sterylizowane. Interwencje sterylizowane: Zmiany krajowej poda»y pieni dza (stopy na rynku mi dzybankowym) wynikaj ce z interwencji mog zosta wysterylizowana na krajowym rynku pieni»nym. Polityka taka jest niespójna w dªu»szym horyzoncie czasowym (koszt sterylizacji). Wpªyw na eksport netto i ceny importu Eksport netto - rola kursu realnego Ceny importu - rola kursu nominalnego Wpªyw na inacj Przenoszenie zmian kursu na inacj - tzw. exchange rate pass-through Zale»y m.in. od otwarto±ci gospodarki Jest wyra¹nie mniejszy od 100% ródªo: Kapu±ci«ski i in. 2016 Re»imy kursowe a strategie kursowe Re»imy (systemy) kursowe mo»na uporz dkowa od najbardziej do najmniej pªynnych: 1 Kurs pªynny 2 Kurs sztywny 3 Currency board 4 Unia walutowa Sztywne systemy kursowe (3-4) s zarazem strategi polityki pieni»nej. System pªynny (1) to dodatek do autonomicznej polityki pieni»nej. Systemy po±rednie (2) mog by strategi polityki pieni»nej lub dodatkiem do polityki autonomicznej. Kurs pªynny (oat) BC nie ingeruje w ksztaªtowanie si kursu walutowego, lub ingeruje sporadycznie. Aprecjacja b d¹ deprecjacja nast puje na skutek gry siª rynkowych, tak aby zrównowa»ony byª bilans pªatniczy. Zalety: Wady: brak ryzyka kryzysu walutowego - peªna kontrola poda»y pieni dza (stóp procentowych) brak kontroli nad niepo» danymi wahaniami kursowymi (w tpliwa skuteczno± interwencji) niestabilne warunki dla handlu zagranicznego Kurs sztywny (peg, xed exchange rate) BC zobowi zuje si utrzymywa sztywny kurs walutowy (ewentualnie z przedziaªem waha«) Posiada cz ±ciowe pokrycie emisji bazy monetarnej w rezerwach walutowych. Zalety: Wady: przewidywalne warunki dla handlu zagranicznego stabilizacja cen importu ryzyko kryzysu walutowego cz ±ciowa utrata kontroli nad poda» pieni dza/ stop proc. nadszarpni ta wiarygodno± po kryzysach walutowych Currency board (izba walutowa) BC zobowi zuje si utrzymywa sztywny kurs i ma peªne pokrycie emisji bazy monetarnej w walucie zagranicznej. Dªugookresowe zobowi zanie cz sto zapisane ustawowo. Automatyczna wymienialno±. Zalety: Wady: bardzo wysoka wiarygodno± natychmiastowa stabilizacja oczekiwa«inacyjnych natychmiastowa stabilizacja cen importu i inacji na poziomie zbli»onym do kraju z walut rezerwow niewielkie ryzyko kryzysu walutowego caªkowita utrata niezale»no±ci polityki pieni»nej brak instytucji po»yczkodawcy ostatniej instancji Unia walutowa Wspólna waluta, jeden bank centralny, wspólna polityka pieni»na. Przykªad: strefa euro Zalety: Wady: doskonaªe warunki dla handlu zagranicznego obni»a koszty transakcyjne zwi ksza przejrzysto± rynku zwi ksza podatno± poszczególnych gospodarek na szoki asymetryczne sprz»enie z ew. problemami skalnymi Rozkªad jazdy 1 Wprowadzenie 2 Determinanty kursu walutowego 3 Kursy równowagi i kryzysy walutowe 4 5 Podsumowanie Podsumowanie wybierana przez kraje o maªych, otwartych gospodarkach Oznacza (przynajmniej cz ±ciow ) rezygnacj z prowadzenia niezale»nej polityki pieni»nej Sztywny kurs stabilizyje ceny importu i warunki dla handlu zagranicznego ale zwi ksza ryzyko kryzysu walutowego St d malej ca popularno± sztywnego kursu na rzecz currency board lub kursu pªynnego
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks